Hotărârea nr. 460/2019

Hotărârea nr. 460 – privind modificarea Anexei la Hotărârea nr.364/30.10.2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății, pentru anul 2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.460

din data de 31 octombrie 2019

privind modificarea Anexei la Hotărârea nr.364/30.10.2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății, pentru anul 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 octombrie 2019;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad.19128/23.10.2019 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad. 19128/23.10.2019, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr.364/30.10.2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății, pentru anul 2019;

Ținând cont de adresa nr. 32162 din data de 22.10.2019 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;

Față de Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 364/30.10.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.286/25.07.2019, se propune modificarea poziției nr.13, la rubrica contribuția Consiliului Județean Brașov iar contribuția Ministerului Sănătății rămânând neschimbată. Valoarea totală a investițiilor și contribuția Consiliului Județean Brașov, aprobată prin HCJBv nr.364/30.10.2018, se majorează cu suma de 573,46 mii lei.

Văzând Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 1 și nr.7, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 198, alin. (1), lit.b din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, precum și prevederile art.136, alin.(8), lit.b O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă modificarea Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 364/30.10.2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.

Art.2. - Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.364/30.10.2018, se înlocuiește cu o nouă anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.364/30.10.2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății, rămân neschimbate.

Art.4. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 286/25.07.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.364/30.10.2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății, își încetează aplicabilitatea.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Economică și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.

PREȘEDINTE Adrian- Ioan VEșt**ază,

al Județului


Maria Dimrorăveanu


ANEXA la HCJ Brașov nr._________privind cotele de finanțare ale Consiliului Județean Brașov la finanțările solicitate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov din fonduri de la Ministerul Sănătății

mii lei -

Nr. crt.

Denumire echipament medical

Cantitate (buc)

Sumă totală solicitată, cu TVA

Contribuția Ministerului

Sănătății -90%

Contribuția Consiliului Județean Brașov minimum 10%

1

Sistem electrofiziologic

1

530,00

477,00

53,00

2

Sistem mapping 3D

1

670,00

603,00

67,00

3

Sistem generator de ablație și de pompă de irigare

1

170,00

153,00

17,00

4

Videoduodenoscop cu accesorii

1

202,00

181,00

21,00

5

Aparat phacoemulsificare și chirurgie vitreo- retiniană

1

320,00

288,00

32,00

6

Turn laparoscopie

1

495,00

445,00

50,00

7

Ecograf staționar cu sonde abdominală și cavitara vaginală

1

610,00

549,00

61,00

8

Ventilator mecanic

10

1.550,00

1.395,00

155,00

9

Angiograf biplan neurointervențional, traumă și radiologie

1

5.534,00

4.980,00

554,00

10

Ecograf cu soft fibroscan

2

1.752,00

1.576,80

175,20

11

Aparat de radiologie digitală

2

1.686,00

1.517,40

168,60

12

Trusă de instrumente chirurgicale pentru cord deschis

1

305,00

274,00

31,00

13

Mașină cord-pulmon

1

1137,46

507,00

630,46

14

Aparat de anestezie de ultimă generație

1

180,00

162,00

18,00

15

Monitor complex pentru hemodinamică

1

145,00

130,00

15,00

16

Aparat pentru monitorizarea coagulării

1

48,00

43,00

5,00

17

Aparat NIRS

1

85,00

76,00

9,00

18

Monitor

4

68,00

61,00

7,00

19

Injectomat TI VA

1

12,00

10,00

2,00

20

Injectomat

6

30,00

27,00

3,00

21

Infuzomat

2

34,00

30,00

4,00

22

Pacemaker bicameral

1

28,00

25,00

3,00

23

Ventilator pentru transport

1

127,00

114,00

13,00

24

încălzitor rapid pentru sânge, derivate și alte lichide, cristaloide

1

17,00

15,00

2,00

25

Bronhoscop

1

96,00

86,00

10,00

26

Ecograf cu sonde

1

390,00

351,00

39,00

27

Balon intraaortic de contrapulsație

1

300,00

270,00

30,00

28

Analizor de gaze și electroliți

1

72,00

64,00

8,00

29

Trombelastograf

1

125,00

112,00

13,00

30

Pat terapie intensivă de înaltă performanță

5

260,00

234,00

26,00

31

Pat terapie intensivă

25

400,00

360,00

40,00

TOTAL

17.378,46

15.116,20

2.262,26