Hotărârea nr. 46/2019

Hotărârea nr.46– aprobarea taxei de participare la Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreţi „Flori în Ţara Bârsei”, organizat de Centrul Cultural „Reduta”

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 46

din data de 20.02.2019

- privind aprobarea taxei de participare la Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreți „Flori în Țara Bârsei”, organizat de Centrul Cultural „Reduta”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 20.02.2019;

Analizând expunerea de motive, precum și referatul înregistrate sub nr. 1753 din data de 11.02.2019, întocmite de către Direcția Economică - Serviciul Buget, prin care se propune aprobarea taxei de participare la Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreți „Flori în Țara Bârsei”, ediția a XH-a, organizat de Centrul Cultural „Reduta” în perioada 23 - 24 martie 2019, în sumă de 50 lei/participant;

Văzând adresa înregistrată sub nr. 86/2019 a Centrului Cultural „Reduta” formulată în același sens;

Având în vedere dispozițiile art. 2, alin. (2), art. 4, alin. (2), lit. „b” și alin. (3), lit. „a”, art. 15, alin. (2) și art. 16, alin. (1) din O.U.G. nr.l 18/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 68, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91 alin. (1) lit.”b” și alin. (3) lit. ”c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă taxa de participare la Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreți „Flori în Țara Bârsei”, organizat de Centrul Cultural „Reduta” în perioada 23 - 24 martie 2019, în sumă de 50 lei/participant.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și Centrul Cultural „Reduta”.


Contrasemnează,


SECRETAR

Maria Dnnibrăveanu