Hotărârea nr. 459/2019

Hotărârea nr. 459 – privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 233/30.05.2019 de repartizare a unor sume din cote defalcate din taxa pe valoare adăugată unor unități administrativ-teritoriale din județul Brașov pentru finanțarea unor lucrări pe drumurile județene și comunale

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 459

din data de 31.10.2019

 • - privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 233/30.05.2019 de repartizare a unor sume din cote defalcate din taxa pe valoare adăugată unor unități administrativ-teritoriale din județul Brașov pentru finanțarea unor lucrări pe drumurile județene și comunale

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019;

Analizând Raportul de specialitate nr. ad. 19099/24.10.2019, întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Referatul de aprobare nr. ad. 19099/24.10.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 233/30.05.2019 pentru repartizarea unor sume din cote defalcate din taxa pe valoare adăugată unor unități administrativ-teritoriale din județul Brașov pentru finanțarea unor lucrări pe drumurile județene și comunale;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând adresa nr. 2143/16.10.2019 a U.A.T. Comuna Racoș, prin care aceasta disponibilizează suma de 500.000 lei întrucât nu poate fi utilizată pentru obiectivul “Modernizare DC 25 Bogata Olteană-Dopca-Mateiaș, Km 7+650-9+900”, precum și adresa nr. 19099/23.10.2019 emisă de U.A.T. Comuna Moieciu prin care se solicită suma de 500.000 lei pentru realizarea unor lucrări de reparații la tronsonul de drum de la Km 0+000 la Km 3+100 al DJ 112G, declasat din categoria de drum județean și încadrat în categoria funcțională a drumurilor de interes local;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 233/30.05.2019 pentru repartizarea unor sume din cote defalcate din taxa pe valoare adăugată unor unități administrativ-teritoriale din județul Brașov pentru finanțarea unor lucrări pe drumurile județene și comunale;

Luând în considerare prevederile Legii nr.50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019 și prevederile art. 19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.24 și art.59 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr.82/1998 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 47 alin. (4), art. 58 și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative în elaborarea actelor normative;

în temeiul art.182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 233/30.05.2019, care va avea următorul cuprins:

Art.2. - Se aprobă alocarea sumei de 3.500.000 lei din cote defalcate din taxa pe valoare adăugată unor unități administrativ-teritoriale pentru finanțarea unor lucrări pe drumurile județene și comunale, în vederea întreținerii drumurilor județene și drumurile județene declasificate în drumuri comunale, preluate în administrare de către unitățile administrative-teritoriale din județul Brașov, după cum urmează:

500.000 lei


 • -  U.A.T. Comuna Cața

 • -  U.A.T. Comuna Șinca Nouă

U.A.T. Comuna Dumbrăvița

 • -  U.A.T. Orașul Zămești U.A.T. Comuna Fundata

  500.000 lei

  500.000 lei

  500.000 lei

  500.000 lei


  U.A.T. Comuna Moieciu


  500.000 lei


Art.II.- Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 233/30.05.2019, privind repartizarea unor sume din cote defalcate din taxa pe valoare adăugată unor unități administrativ-teritoriale din județul Brașov pentru finanțarea unor lucrări pe drumurile județene și comunalem rămân neschimbate.

Art.III.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.

PREȘEDINTE^

Adrian- Ioan V€șteaContrasemnează, Secretar general al județului Maria Ditmbrăveanu