Hotărârea nr. 458/2019

Hotărârea nr. 458 – privind aprobarea alipirii imobilului tere, în suprafață de 11307 mp., înscris in CF nr. 156070 Brașov, cu număr cadastral 156060, cu terenul în suprafață de 1031 mp., înscris în CF nr. 118357 Brașov, cu nr. cadastral 118357 – domeniul public al județului Brașov.


Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.458

din data de 31.10.2019

- privind aprobarea alipirii imobilului teren. în suprafață de 11307 mp, înscris în CF nr. 156070 Brașov cu nr. cadastral 156070 cu terenul în suprafață de 1031 mp înscris în CF nr. 118357 Brașov cu nr. cadastral 118357 - domeniul public al Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară Ia data de 31.10.2019

Analizând Raportul de specialitate nr.ad. 15936/22.10.2019, întocmit de către Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu , Referatul de aprobare nr.129103/22.10.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare alipirea imobilului teren, în suprafață de 11307 mp, înscris în CF nr. 156070 Brașov cu nr. cadastral 156070 cu terenul în suprafață de 1031 mp înscris în CF nr. 118357 Brașov cu nr. cadastral 118357 - domeniul public al Județului Brașov;

Având în vedere Axa 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate socială prin programul POR 2014-2020 pentru obținerea autorizației de construire având ca obiect modernizare și reabilitare spitale, se impune alipirea dacă mai multe imobile (spital și dependințele acestuia) alăturate se unesc într-un singur imobil sau dacă se adaugă pentru mărirea intinderii acestuia.

Ținând cont că , imobilul în care funcționează Spitalul Clinic de Urgență de Copii Brașov este domeniul public al județului Brșov, evidențiat la poz. 174,175,176 din lista bunurilor de inventar și anexa nr.20 la H.G. nr.867/2002;

In conformitate cu prevederile art.879 și art.880 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare avizele comisilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 7 și nr.2, conform prevederile art. 136 alin (8), lit.”c” din din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art.100, art.132, art.133, art.134 și art.135 din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.25 din Legea nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările și impletările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 173, alin.(l), lit.c și f din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă alipirea imobilului teren, în suprafață de 11307 mp, înscris în CF nr. 156070 Brașov cu nr. cadastral 156070 cu terenul în suprafață de 1031 mp înscris în CF nr. 118357 Brașov cu nr. cadastral 118357 - domeniul public al Județului Brașov.

Documentația cadastrală avizată de OCP1 Brașov sub nr. 129103/22.08.2019, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu

PREȘEDINTE
Contrasemnează,
Secretar GeneraLdy Județului Maria Duraprăveanu

I-o


I    WWAW     LICIW!

Nr. tnregjstn^re 1                      j


DOCUMENTAȚIE CADASTRALA

ALIPIRE IMOBILE


ADRESA IMOBILULUI: Localitatea Brașov, Str. Nicopole, Nr. 45, Jud. Brașov

PROPRIETAR:

JUDEȚUL BRAȘOV

EXECUTANT:

OLDO SURVEY SRL - aut.seria RO-B-J nr. 1147/04.05.2017

TUDOR IO AN MUGUREL - aut. seria BV nr. 232

IDENTIFICATORI:

C.F. 118357 BRAȘOV, NR. CAD. 118357

C.F. 156070 BRAȘOV, NR. CAD. 156070ROMANȚA

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALA

c.


Denurnire/Nume și prenume:

JUDEȚUL BRAȘOV


DomiciTul fîscal: JUD. BRAȘOV, MUN BRAȘOV,

BLO. EROILOR, Nr.5Emitent


300000000000000000001069744793

A


Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):

Data atribuirii (C.I.K):


4384150


27.07.1993


Data eliberării:


09.11 2007


: Cod M.FP 14H.20.W2


St utilizează începând cu 01.01,200”

ANCEI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
PENTRU INFORMARE

Nr. cerere _ 55442

Ziua         10

Luna        04

Anul "î 2019


Carte Funciară Nr. 118357 Brașov100008777743


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:1042

TEREN Intravilan                                                           Nr. topografic:1337, 1338, 1339

Adresa; Loc. Brașov, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

118357

1.031

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1901 / 12/01/2015

Hotarare Judecătoreasca nr. 16411 DOS 8312/197/2011, din 17/12/2013 emis de JUDECĂTORIA BRAȘOV;

B2

se noteaza existenta sentinței civile nr. 16411/17.12.2013 in dosarul nr. 8312/197/2011 al Judecătoriei Brașov, irevocabila, in conformitate cu prevederile art. 35 alin. 5 din Legea nr. 7/1996

Al

55442 / 10/04/2019

Act Administrativ nr. Hotărârea nr.29, din 30/01/2018 emis de Consiliul Județean Brașov; Act Administrativ nr. 3978. din 06/03/2019 emis de Consiliul județean Brașov;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV, DOMENIUL PUBLIC

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

118357

1.031

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

262

-

-

1337

2

arabil

DA

769

-

-

1338,1339

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Alrl

118357-C1

eenst-ruetii de locuințe

-

Cu acte

Casa de piatra

Al.2

118357-C2

construcții industriale si edilitare

12 /J

<£tte

^£&bnstruita la sol:12 mp; Casa pompe

Al.3

118357-C3

construcții industriale si edilitare

36

\9

iW

S«cte

’S.Vțftaitruita la sol:36 mp; Rezervor apa w

Al.4

118357-C4

construcții industriale si edilitare

21

aCte-"

Ș^^nstruita la sol:21 mp; Statie oxigen

Al.5

118357-C5

construcții industriale si edilitare

14

Fara acte

S. construita la sol:14 mp; PostTrafo (parțial)

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(- (m)

1

2

5.667

3

4

1.299

5

6

0.178

7

8

1.178

9

10

1.228

11

12

11.998

13

14

4.836

15

16

1.793

17

18

0.398

19

20

1.738

21

22

0.637

23

24

46.633

25

1

48.58


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

2

3

0.617

4

5

4.443

6

7

1.812

8

9

0.196

10

11

1.84

12

13

1.462

14

15

2.541

16

17

7.243

18

19

4.689

20

21

0.938

22

23

37.158

24

25

18.8


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in conditi/e legii.

S-a achitat tariful de 60 RON, -Chitanța int publicitate imobiliară cu codul nr. 231.


nă nr.2019013439/10-04-2019 in suma de 60, pentru serviciul de


Data soluționării, 09-05-2019

Data eliberării,

//(parafa șl semnătura)(părpfa și semnătura)


OÎordpAfTRU Și PUBLICITATE; IMOBILIARĂ t f; A Ș 0 VPagina 3 din 3


Formular versiunea 1.1


„ANCEI...


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 156070 Brașov


Nr. cerere i

175819 i

Ziua

17

Luna

12

Anul

2018

Cod verificare


■lilllllllll

100065178231


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Brașov, Str Nicopole , Nr. 45, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

156070

11.307

Teren imprejmuit;

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

156070-C1

Loc. Brașov, Str Nicopole , Nr. 45, Jud. Brașov

Nr. niveluri;3; S. construita la sol:176 mp; S. construita desfasurata:519 mp; Spațiu spălătorie, regim subsol + parter+subpanta,compus din 16 camere, casa scării, 2 WC, 3 holuri, 1 spălătorie, 1 depozit de rufe Suprafața construita desfasurata = 519 mp

Al.2

156070-C2

Loc. Brașov, Str Nicopole , Nr. 45, Jud. Brașov

Nr. niveluri:7; S. construita la sol:3145 mp; S. construita desfasurata: 13843 mp; Spital pediatrie edificat inainte de anul 2001, avand regim de inaltime Spartial+P+5E Suprafața construita desfasurata = 13843 mp

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

175819/17/12/2018

Act Administrativ nr. 447, din 20/12/2018 emis de Consiliul Județean Brașov; Act Administrativ nr. 553648, din 11/12/2018 emis de DIRECȚIA FISCALA BRAȘOV; Act Administrativ nr. 1108, din 16/12/2015 emis de CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV; Act Notarial nr. 2157, din 18/12/2018 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA; Hotarare Judecătoreasca nr. 45/S-dosar nr. 290/62/2016, din 05/03/2018 emis de TRIBUNALUL BRAȘOV; Act Normativ nr. Legea nr.213, din 17/11/1998 emis de Parlamentul României; Hotarare ludecatoreasca nr. 1346/Ap-dos. 290/62/2016, din 27/09/2018 emis de CURTEA DE APEL BRAȘOV;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al, Al.l

1) JUDEȚUL BRAȘOV, CIF:4384150, Domeniul Public

OBSERVAȚII: conform act notarial nr,837/01.04.2015-lonas Alexandru Mihai(act administrativ nr. 10745/03-02-2015 emis de OCPI Brașov, HCL 323/11.07.2014, HG 972/05.09.2002, Decizia civila nr. 131/Ap/12.10.2010-dosar nr, 4799/62/2009-Curtea de Apel Brașov, conform act inițial nr. 46419/08.05.2015 cf

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Accesiune, cota actuala 1/1

Al.2

1) JUDEȚUL BRAȘOV, CIF:4384150, Domeniul Public

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

'Referințe

NU SUNT                                         —

Pagina 1 din 4

Anexa Nr. 1 La Partea 1

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

156070

11.307

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.Date referitoare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

1

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

11.307

-

-

-


Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

156070-C1

construcții administrative si social culturale

176

Cu acte

S. construita la sol:176 mp; S. construita desfasurata:519 mp; Spațiu spălătorie, regim subsol + parter+subpanta,compus din 16 camere, casa scării,-2 WC, 3 holuri, 1 spălătorie, 1 depozit de rufe Suprafața construita desfasurata = 519 mp

Al.2

156070-C2

construcții administrative si social culturale

3.145

Cu acte

S. construita la sol:3145 mp; S. construita desfasurata:13843 mp; Spital pediatrie edificat inainte de anul 2001, avand regim de inaltime Spartial+P+5E

Suprafața construita desfasurata - 13843 mp

Al.3

156070-C3

construcții administrative si social culturale

48

Fara acte

S. construita la sol:48 mp; Construcție anexa-capela - fara acte

Al.4

156070-C4

construcții anexa

47

Fara acte

S. construita la sol:47 mp; Construcție anexa-cabina poarta- fara acte

Al.5

156070-C5

construcții administrative si social culturale

119

Fara acte

S. construita la sol:119 mp; Construcție anexa-birouri - fara acte


r

o

k.


J

Jr


Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.6

156070-C6

construcții industriale si edilitare

136

Fara acte

S. construita la sol:136 mp; Construcție anexa-atelier - fara acte

Al.7

156070-C7

construcții anexa

80

Fara acte

S. construita la sol:80 mp; Construcție anexa-depozit - fara acte

Al.8

156070-C8

construcții anexa

62

Fara acte

S. construita la sol:62 mp; Construcție anexa-garaj - fara acte

Al.9

156070-C9

construcții anexa

27

Fara acte

S. construita la sol:27 mp; Construcție anexata ra acte

Al. 10

156070-C10

construcții industriale si edilitare

382

Fara acte

S. construita la sol:382 mp; Construcție anexa-centrala termica - fara acte

Al.11

156070-C11

construcții industriale si edilitare

6

Fara acte

S. construita la sol:6 mp; Construcție anexa -parțial post trafo - fara acte

Al.12

156070-C12

construcții industriale si edilitare

11

Fara acte

S. construita la sol:ll mp; Construcție anexa -parțial rezervor apa - fara acte

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 3 din 4Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

1.463

2

3

6.068

3

4

3.265

4

5

6.676

5

6

3.343

6

7

1.662

7

8

1.686

8

9

1.652

9

10

1.711

10

11

1,636

11

12

3.379

12

13

1.029

13

14

1.285

14

15

5.502

15

16

9.447

16

17

0.783

17

18

9.125

18

19

0.716

19

20

34.525

20

21

5.932

21

22

3.967

22

23

5.094

23

24

48.58

24

25

18.8

25

26

46.633

26

27

1.177

27

28

1.307

28

29

3.454

29

30

4.694

30

31

5.422

31

32

19.306

32

33

16.178

33

34

9.635

34

35

0.433

35

36

15.967

36

37

42.186

37

38

0.038

38

39

13.623

39

40

17.627

40

41

28.595

41

42

14.847

42

43

5.944

43

44

16.799

44

45

17.991

45

46

7.737

46

47

0.661

47

48

0.655

48

49

1.102

49

50

31.683

50

51

2.113

51

52

3.616

52

53

8.086

53

54

7.762

54

55

10.148

55

56

13.374

56

57

9.111

57

58

0.652

58

59

5.69

59

60

0.182

60

61

4.167

61

62

5.373

62

63

2.716

63

64

16.749

64

65

5.674

65

66

3.334

66

67

2.424

67

68

11.165

68

69

4.889

69

70

2.633

70

71

8.617

71

72

2.133

72

73

4.422

73

1

1.465

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Carte Funciară Nr. 156070 Comuna/Oraș/Municipiu: Brașov Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 4295 RON, -Chitanța inteolcl nr.2018047654/21-12-2018 in suma de 4295, pentru

serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr/211, 242, 261.

Data soluționării,

Asistent Registrator,

Referent,

21-12-2018

lOA^IA-ANCAjâREURUȘ

Data eliberării.

/ /

(parafa și semnătura)

(parafa și semnătura)


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 4 din 4Number Northing

Easting

545881.8400

1

462035.5520

2

462032.0450

545884.5330

3

462030.7701

545882.8228

4

462025.6200

545875.9140

5

462023.2610

545877.0840

6

462019.1150

545879.6750

7

462009.9290

545886.0210

8

462008.6890

545883.9380

9

462007.0020

545881.0620

10

462004.0185

545876.2355

11

462018.2650

545867.4289

12

462016.9578

545865.0486

13

462014.4786

545860.2821

14

462012.5048

545856.6118

15

462012.6650

545856.5250

16

462010.2320

545851.3810

17

462010.7940

545851.0510

18

462006.6101

545842.9651

19

461994.8000

545849.2400

10

461985.9480

545854.2030

11

461979.1750

545857.9950

22

461975.4920

545850.7960

23

461973.9030

545847.5480

24

461972.9610

545845.6570

25

462000.7514

545830.4415

26

462000.2600

545829.4550

27

461999.6721

545829.7447

28

461999.3800

545829.1520

29

461995.9600

545822.2120

30

462012.0390

545814.1420

31

462026.8760

545806.2640

32

462032.1480

545803.5190

33

462045.5160

545797.0580

34

462070.6730

545783.4640

35

462086.1270

545774.9860

36

462098.3330

545768.9360

37

462098.3713

545768.9345

38

462114.9060

545807.7450

39

462129.1275

545800.4861

10

462129.3321

545800.8678

11

462133.8840

545809.3600

42

462141.5270

545823.6190

43

462150.7010

545840.6060

44

462146.0300

545843.3590

45

462141.9870

545845.7440

46

462139.0120

545847.4980

47

462137.8950

545848.1760

48

462137.1454

545849.0837

49

462113.9142

545808.6490

50

462099.7180

545820.9741

51

462126.2036

545861.6995

52

462128.9810

545865.9695

53

462125.4870

545867.8490

54

462120.2804

545870.6910

55

462089.6051

545886.5335

56

462088.9690

545886.8620

57

462080.9343

545891.1879

58

462080.2450

545891.5590

59

462071.8140

545895.8220

60

462066.7170

545897.8950


61

462065.4620

545898.1710

62

462064.4560

545897.9540

63

462061.1020

545897.5470

64

462059.4910

545897.2640

65

462057.8250

545896.8720

66

462056.2680

545896.3190

67

462054.7180

545895.6560

68

462053.2070

545894.9630

69

462050.2820

545893.3440

70

462044.4360

545890.1210

71

462041.6070

545888.4910

72

462037.5040

545884.0200

73

462036.4920

545882.9640

74

462155.6485

545881.3068

75

462155.0390

545881.4930

76

462154.1420

545881.7670

77

462152.4610

545882.2090

78

462148.3410

545884.4480

79

462147.9917

545884.6378

80

462144.3610

545878.3710

81

462143.5420

545876.7760

82

462143.3400

545874.2430

83

462144.1120

545869.4690

84

462143.6410

545868.0850

85

462138.0540

545857.4670

86

462139.2750

545856.0910

87

462139.1000

545854.8760

88

462138.9050

545854.8900

89

462137.7490

545855.1150

90

462136.0520

545855.7510

91

462136.0579

545855.9284

92

462132.1066

545857.9599

93

462130.9512

545858.5539

94

462131.2390

545859.1000

95

462098.2280

545825.4860

96

462102.1050

545833.0260

97

462100.6640

545833.7910

98

462103.4210

545839.1980

99

462089.5050

545846.5760

100

462090.4688

545848.4006

101

462090.5748

545848.3466

102

462098.1030

545862.2970

103

462108.4350

545857.0130

104

462110.2380

545860.3770

105

462112.6710

545859.0190

106

462116.7570

545866.6600

107

462086.4580

545882.6649

108

462080.8201

545871.5243

109

462086.9630

545868.2530

110

462086.4080

545867.1430

111

462083.3780

545866.3150

112

462079.4960

545858.9900

113

462080.3680

545855.8870

114

462078.5660

545852.2440

115

462063.9934

545860.0186

116

462072.3054

545876.0703

117

462076.9227

545873.6051

118

462076.0060

545871.8880

119

462079.8650

545869.8840

120

462080.7583

545871.5573

121

462086.4366

545882.6762
462087.2690 462079.3210 462078.4367 462063.1100 462059.2640 462063.2680 462050.2520 462048.1750 462044.4010 462046.3928 462040.9101 462032.4620 462026.5060 462040.4770 462039.5130

 • 462042.3790 462043.7380 462044.3080 462075.5120 462081.4550 462069.5540 462070.4752

 • 462072.3790 462076.2090 462074.3052 462075.1540 462095.4433 462094.2350 462096.8190 462054.0010 462043.9430

 • 462065.8070 462012.9170 462015.2931 462016.1320 462018.2910 462019.4750 462020.3220 462022.7600 462015.8200 462005.8920 462019.3858 462022.2590 462024.8532 462029.1950 462021.0000 462018.7748 462019.9860

 • 462009.8070 462008.7846 462004.0640 461988.0300 461984.4556 461986.0468 461979.3767 461977.7955 461978.8266 462070.1371 462072.8620 545884.2520 545888.5760 545886.9020 545894.9980 545887.7160 545885.4290 545861.2071 545862.3360 545855.1890 545854.1065 545844.0187 545848.5250 545837.0370

 • 545829.5210 545827.7320 545826.2570 545826.4320 545827.5030 545811.0320 545822.3920

 • 545828.7400 545830.4856 545829.4810 545836.7390 545837.7436 545839.3690 545828.6820 545826.3320 545825.1620 545868.1050 545849.5990

 • 545863.5210 545835.5400 545840.1705

 • 545839.7400 545843.9230 545846.1010 545847.6660 545854.7220 545858.1280 545838.9810 545848.1464 545855.9890 545860.6891 545873.2810 545872.4090 545873.7846 545875.7440 545881.6140 545879.9601 545837.0910 545845.8310 545839.3636 545842.2426 545845.8320 545843.0101 545844.8504 545784.6375 545790.1166

  181

  462068.8844

  545792.1564

  182

  462066.1595

  545786.6773

  183

  462100.8750

  545781.4960

  184

  462096.2350

  545783.5770

  185

  462102.8370

  545797.5760

  186

  462108.5630

  545794.7040

  187

  462107.3120

  545792.0360

  188

  462105.8340

  545792.7290

  189

  462109.9730

  545796.1662

  190

  462106.6221

  545798.0146

  191

  462113.2701

  545811.1714

  192

  462115.8188

  545809.8875

  193

  462127.6276

  545802.5516

  194

  462117.8840

  545807.6580

  195

  462120.4520

  545812.6870

  196

  462130.1956

  545807.5806

  197

  462128.2469

  545808.6019

  198

  462124.3215

  545810.6591

  199

  462126.5534

  545814.9495

  200

  462132.2509

  545811.9627

  201

  462131.2615

  545810.0704

  202

  462130.5378

  545810.4496

  203

  462130.0830

  545809.5590

  204

  462129.0201

  545810.1160

  205

  462132.4723

  545811.8466

  206

  462121.3810

  545817.6610

  207

  462135.5384

  545844.7392

  208

  462146.6120

  545838.8910

  209

  462132.9294

  545839.7490

  210

  462130.3530

  545841.0890

  211

  462133.4610

  545846.9760

  212

  462136.4080

  545845.5880

  213

  462135.8690

  545844.5647

  214

  462135.4077

  545846.0591

  215

  462132.0462

  545840.2083

  216

  462107.2870

  545818.3490

  217

  462109.7280

  545823.3190

  218

  462106.3115

  545824.9970

  219

  462103.8705

  545820.0270

  220

  462117.8250

  545841.2430

  221

  462119.6470

  545844.9640

  222

  462116.9560

  545846.2610

  223

  462115.2230

  545842.5400

  224

  462128.6557

  545854.1982

  225

  462125.9272

  545855.5658

  226

  462123.2023

  545857.0846

  227

  462121.4156

  545858.0806

  228

  462123.8846

  545862.8967

  229

  462128.4715

  545860.5287

  230

  462119.0802

  545843.8065

  231

  462116.4193

  545845.1087

  232

  462115.8875

  545845.8370

  233

  462119.8238

  545851.8896

  234

  462117.2770

  545851.3045

  235

  462115.3520

  545847.8519

  236

  462121.8913

  545844.6392

  237

  462123.4579

  545848.1602

  238

  462122.0426

  545850.9418

  249

  462122.7358

  545856.3673CALCULUL SUPRAFEȚELOR


Nr. cad. 118357 :

Nr.

X

Y

pct.

50

462099.718

545820.974

49

462113.914

545808.649

48

462137.145

545849.084

74

462155.648

545881.307

75

462155.039

545881.493

76

462154.142

545881.767

77

462152.461

545882.209

78

462148.341

545884.448

79

462147.992

545884.638

80

462144.361

545878.371

81

462143.542

545876.776

82

462143.340

545874.243

83

462144.112

545869.469

84

462143.641

545868.085

35

462138.054

545857.467

!6

462139.275

545856.091

J7

462139.100

545854.876

88

462138.905

545854.890

89

462137.749

545855.115

90

462136.052

545855.751

91

462136.058

545855.928

92

462132.107

545857.960

93

462130.951

545858.554

94

462131.239

545859.100

51

462126.204

545861.699

Calcule si Formule :

2S

= sx,(Yl+l-Y,_}

)

2S

= SYi(Xi_-XM

)

S1 = 1031 mp


Nr. cad. 156070 .

Nr.

X

Y

oct.

1

462035.552

545881.840

2

462032.045

545884.533

3

462030.770

545882.823

4

462025.620

545875.914

5

462023.261

545877.084

6

462019.115

545879.675

7

462009.929

545886.021

8

462008.689

545883.938

9

462007.002

545881.062

10

462004.019

545876.236

11

462018.265

545867.429

12

462016.958

545865.049

13

462014.479

545860.282

14

462012.505

545856.612

15

462012.665

545856.525

16

462010.232

545851.381

17

462010.794

545851.051

18

462006.607

545842.959

19

461994.800

545849.240

20

461985.948

545854.203

21

461979.175

545857.995

22

461975.492

545850.796


23

461973.903

545847.548

24

461972.961

545845.657

25

462000.751

545830.442

26

462000.260

545829.455

27

461999.672

545829.745

28

461999.380

545829.152

29

461995.960

545822.212

30

462012.039

545814.142

31

462026.876

545806.264

32

462032.148

545803.519

33

462045.516

545797.058

34

462070.673

545783.464

35

462086.127

545774.986

36

462098.333

545768.936

37

462098.371

545768.935

38

462114.906

545807.745

39

462129.128

545800.486

40

462129.332

545800.868

41

462133.884

545809.360

42

462141.527

545823.619

43

462150.701

545840.606

44

462146.030

545843.359

45

462141.987

545845.744

46

462139.012

545847.498

47

462137.895

545848.176

48

462137.145

545849.084

49

462113.914

545808.649

50

462099.718

545820.974

51

462126.204

545861.699

52

462128.981

545865.970

53

462125.487

545867.849

54

462120.281

545870.692

55

462089.605

545886.534

56

462088.969

545886.862

57

462080.934

545891.188

58

462080.245

545891.559

59

462071.814

545895.822

60

462066.717

545897.895

61

462065.462

545898.171

62

462064.456

545897.954

63

462061.102

545897.547

64

462059.491

545897.264

65

462057.825

545896.872

66

462056.268

545896.319

67

462054.718

545895.656

68

462053.207

545894.963

69

462050.282

545893.344

70

462044.436

545890.121

71

462041.607

545888.491

72

462037.504

545884.020

73

462036.492

545882.964

Calcule si Formule :Imobil rezultat in urma alipirii:

26

462000.260

545829.455

Nr.

X

Y

27

461999.672

545829.745

pct.

28

461999.380

545829.152

52

462128.981

545865.970

29

461995.960

545822.212

53

462125.487

545867.849

30

462012.039

545814.142

54

462120.280

545870.691

31

462026.876

545806.264

55

462089.605

545886.534

32

462032.148

545803.519

56

462088.969

545886.862

33

462045.516

545797.058

57

462080.934

545891.188

34

462070.673

545783.464

58

462080.245

545891.559

35

462086.127

545774.986

59

462071.814

545895.822

36

462098.333

545768.936

60

462066.717

545897.895

37

462098.371

545768.935

61

462065.462

545898.171

38

462114.906

545807.745

62

462064.456

545897.954

39

462129.128

545800.486

63

462061.102

545897.547

40

462129.332

545800.868

64

462059.491

545897.264

41

462133.884

545809.360

65

462057.825

545896.872

42

462141.527

545823.619

66

462056.268

545896.319

43

462150.701

545840.606

67

462054.718

545895.656

44

462146.030

545843.359

68

462053.207

545894.963

45

462141.987

545845.744

59

462050.282

545893.344

46

462139.012

545847.498

70

462044.436

545890.121

47

462137.895

545848.176

71

462041.607

545888.491

48

462137.145

545849.084

72

462037.504

545884.020

74

462155.648

545881.307

73

462036.492

545882.964

75

462155.039

545881.493

1

462035.552

545881.840

76

462154.142

545881.767

2

462032.045

545884.533

77

462152.461

545882.209

3

462030.770

545882.823

78

462148.341

545884.448

4

462025.620

545875.914

79

462147.992

545884.638

5

462023.261

545877.084

80

462144.361

545878.371

6

462019.115

545879.675

81

462143.542

545876.776

7

462009.929

545886.021

82

462143.340

545874.243

8

462008.689

545883.938

83

462144.112

545869.469

9

462007.002

545881.062

84

462143.641

545868.085

10

462004.019

545876.236

85

462138.054

545857.467

11

462018.265

545867.429

86

462139.275

545856.091

12

462016.958

545865.049

87

462139.100

545854.876

13

462014.479

545860.282

88

462138.905

545854.890

14

462012.505

545856.612

89

462137.749

545855.115

15

462012.665

545856.525

90

462136.052

545855.751

16

462010.232

545851.381

91

462136.058

545855.928

17

462010.794

545851.051

92

462132.107

545857.960

18

462006.607

545842.959

93

462130.951

545858.554

19

461994.800

545849.240

94

462131.239

545859.100

20

461985.948

545854.203

51

462126.204

545861.699

21

461979.175

545857.995

Calcule si Formule :

22

461975.492

545850.796

2S

)

23

461973.903

545847.548

24

461972.961

545845.657

2S

= SY,(X,_-XM

)

25

462000.751

545830.442

S =

12338 mp

întocmit

OLDO SURVEY SRLANEXA NR. 1.33


MEMORIU TEHNIC


1. Adresele imobilelor:

(pentru imobilul cu nr. cad. 118357 - Localitatea Brașov, Jud. Brașov ;


entru imobilul cu nr. cad. 156070 - Localitatea Brașov, Str. Nicopole, Nr. 45, Jud.

Brașov .

2. Tipul lucrării : Alipirea imobilul cu nr. cad. 118357 si nr. cad. 156070 .
 • 3. Scurta prezentare a situației din teren :


Imobilele sunt situate in intravilanul localității Brașov, fiind identificate prin nr.

cad. 118357 din C.F. 118357 Brașov si prin nr. cad. 156070 din C.F. 156070
Brașov.

BBln cadrul imobilului cu nr. cad. 118357 exista 4 construcții neinscrise in C.F. , iar in

cadrul imobilului cu nr. cad. 156070 exista 12 construcții din care 2 sunt inscrise in

C.F. si 10 sunt neinscrise in C.F.;

• Imobilul cu nr. cad. 118357 este împrejmuit parțial cu garduri de lemn , iar imobilul cu nr. cad. 156070 este împrejmuit parțial cu ziduri, garduri de beton si metalice . Gardul metalic evidențiat in PAD-uri intre punctele 29-30-31-32-33-34-35-36 nu coincide in totalitate cu limita cadastrala a imobiului cu nr. cad. 156070.

• In urma studiului bazei de date digitala mi-am insusit coordonatele imobilelor cu nr. cad. 118357 si nr. cad. 156070 .

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate : La efectuarea măsurătorilor s-a folosit statia totala Leica TCR 407 Power. Încadrarea lucrării in sistem Stereografic 1970 s-a realizat cu GPS Leica 1230 prin metoda RTK, respectiv conexiune la serviciul ROMPOS cu statie de referința RTCM-Ref 0058. Măsurătorile s-au executat prin metoda drumuirii plecând de pe borne noi determinate cu GPS Leica 1230. Coordonatele punctelor s-au calculat folosind : Leica Geo Office Combine (ver. 6.0) si Transdat (ver. 4.01).

Preciziile obținute ale stafiei totale Leica TCR 407 Power :

 • •  pentru distante măsurate cu reflector : +/- (3 mm + 2 ppm);

 • •  pentru distante măsurate fara reflector : +/- (3 mm + 2 ppm);

 • •  pentru unghiuri : 1.5 mgon (7”);

Erorile rezultate din măsurători ale GPS-ului sunt:

■(Orizontal : 10 mm + 1 ppm ;


fer


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:500


Nr

cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

lA'SJT"

1031

intravilan Brașov


Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

118357

BRAȘOVOf.C.J CE * ' F PutlOiUi/ ți: înreg               Z.

Copie corJomcs exempts^u! 6r: arhiva E.C.r.l. Brașov, Tariful ce___ie;, achinat cj cniianjc. r,.--------_J_

Elibera* ia data:.

Nume prenume: GUj

Semnătiira: _______nr.top. 1334/1/4


Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

1

CC

262

2

A

769

Total

1031

Nr. parcela

Mențiuni

Destinația

B.

LA


limite parțial materializate prin gard din lemn, gard din fier si poarta
CIE


CIE


CIE


CIECasa pompe - fara acte

Rezervor apa (parțial) - fara acte


Stafie oxigen - fara act


Post Trafo (parțial


Executant


CERTIFICAT P’etru valentina garofita DE

autoriza

Seria RO-B

Nr 0059/08.1

petre

VALENTJ-I

\ garoftt


.... . JTRU

'A ^Confirm executarea măsurătorilor la teren, , cprectitudițrea intocmirii documentației v cadastrale^! corespondenta acesteia cu 2 0 ] 0   2 realitatea din teren


atura si stampila

Inspectorii?


Confirm introducerea Imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastralPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:500


Nr radasrtfaf.      Suprafața măsurată.(mp);    Adresa Imobilului.

!■"'<Z.T>

, 1 .,A7                 iritravttan ărwov. strada

n4U/               NlcopoHnr.45

Nf. Cartea Funciara

129521, 124353 "

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

BRAȘOVTOTAL


[ SufnM* (mp) ; impoiita» (W)        Mwxkrt

113Q7                    prin garduri de

Matț», garduri de i plasa. zone verzi, strada, trotuare, poarta


CC


11307


C1

; CAS

C2

CAS

C3

GAS ■

'   04

GA

05

CAS

cs

CIE i

07

CA

08

CA

178

3146

47

136

80

52

CA

09


JL.DATE REFERITOARE IA                .'■■■.

Mtn&ni

;         SpaSu spa^Mfe^ra^ni'...........................

subsai+parter+subpanta.cornpus din 18 ; camere, casa scatii. 2 WC, 3 holuri, i spălătorie, 1 depozit da rufa Suprafața construita desfasurats a 519 mp

’ Splfai pediatrie edlffcaî mirii» de anul 200T/ avand regim de înarma Spartlai+FM£ Suprafața construita desfășurate «13843 mp Construcție snexa-capsla - fana acte


C&pstructe anexa-cabina poarta- tara acte


Construcție anexa-btroun - ‘ara acte


țâra acta


27


C10


CIE


382


Cil


CIE


C12

Total


as


11

4233


Construcție anexa- fana acta

Corietrii'W arwxa-cemrah termica

- fara acta

Constriii'cie anaxa-paMa* post trafo.....

.4................ .........-tara act»..

Construcție anexa-partiai rezervor apa .............-fara.Me...... .....................


Suprafața totala măsurată a imobilului * 11307 mp Suprafața dinsc*,» 1 ’3Q7 mp


Executant SC FUNCIARA SRL


Inspector


Confirm exwsutaraa maiuratodtx la tarar, coraetitudmM întocmirii documentației


i cadastraia al c®wmdanta aceatatacu n. rsatttaw «a tsron •,

,        ? Semnata» al

Mc --OaM.1412 2018

/


integrata & atrPulraa număruluiSemnătură ai parafa


Data: Stwnpfta 8CP

Z/Ti - ;

Z:-'i «


/ț 5 s 13/T T