Hotărârea nr. 457/2019

Hotărârea nr. 457 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.9 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.George Barițiu nr.4, înscris în CF nr.143542-C1-U3 Braşov, nr. topografic/cadastral 143542-C1-U3

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.457

din data de 31 octombrie 2019

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.9 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.George Barițiu nr.4, înscris în CF nr.l43542-Cl-U3 Brașov, nr. topografic/cadastral 143542-C1-U3

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 octombrie 2019;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 18998/24.10.2019 întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu și Referatul de aprobare nr. ad. 18998/24.10.2019, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.9 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.George Barițiu nr.4, înscris în CF nr.l 43542-C1-U3 Brașov, nr. topografic/cadastral 143542-C1-U3.

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr.l8998//22.10.2019, privind intenția de vânzare a apartamentului nr.9 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. George Barițiu nr.4, înscris în CF nr.l43542-C1-U3 Brașov, nr. topografic/cadastral 143542-C1-U3, la un preț de 37.500 euro, precum și adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, înregistrată cu nr.803/48/21.10.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul din mun. Brașov, George Barițiu nr.4, ap.9, casă monument istoric, datare secolul XVI-XIX, poziția 135, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11304;

Văzând Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr.l și nr.2, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.173 alin.l lit.(f) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul ari.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.9 din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11304, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 135, situat în municipiul Brașov, str. George Barițiu nr.4, înscris în CF nr,143542-Cl-U3 Brașov, nr. topografic/cadastral 143542-C1-U3.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.