Hotărârea nr. 455/2019

Hotărârea nr. 455 – privind aprobarea formei finale a scrisorii de așteptări în procesul de recrutare pentru poziția unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 455 din data de 31.10.2019

- privind aprobarea formei finale a scrisorii de așteptări în procesul de recrutare pentru poziția unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019;

Analizând Referarul de aprobare propus de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat cu nr. Ad. 19168/24.10.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. Ad. 19168/24.10.2019, întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune aprobarea formei finale a scrisorii de așteptări în procesul de ecrutare pentru poziția unuii membru în Consiliul de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL 'ARC S.A. Brașov, care stă la baza întocmirii declarației de intenție a candidaților conform art. 2 pct. 6 și 7 din O.U.G. nr. 109/2011, conform anexei;

Văzând adresa nr. 19168/23.10.2019 a Comisiei de selecție a candidaților în vederea numirii unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate nr. 3, 5 și 6 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 367/29.08.2019 privind reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 2 pct. 6 și pct. 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 8 și art. 10 din anexa nr. Ic „Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de așteptări” la H.G.R. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “a” și alin. (2) lit. “d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă forma finală a scrisorii de așteptări în procesul de recrutare pentru poziția unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, care stă la baza întocmirii declarației de intenție a candidaților conform art. 2 pct. 6 și 7 din O.U.G. nr. 109/2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.
SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

In procesul de recrutare pentru poziția unui membru în Consiliul de Administrație la

S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov

Aceasta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările acționariatului

Cadrul legal

Cadrul legal după care funcționează S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov este dat în principal de:

 • •  Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;

 • •  Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

 • •  HG nr.722/2016 privind Normele de aplicare ale OUG nr.109/2011.

Informații generale privind S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov

Suprafața parcului industrial este de 63.700 mp, din care suprafața construita este de 27.000 mp. Aceasta a reprezentat un interes deosebit pentru investitori, atat prin poziția geografica cat si prin accesul direct la infrastructura tehnica si edilitara necesara desfășurării activităților economice. METROM INDUSTRIAL PARC Brașov se constituie ca o modalitate eficienta si atractiva de dezvoltare economica, agenții economici contractanti fiind avantajați de infrastructura si utilitățile puse la dispoziție de societatea administrator, beneficiind de spatii de producție si administrative, zone verzi si parcari.

S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. asigura cadrul ai sprijinul logistic necesar desfășurării activitatii societarilor din parcul industrial. Sprijinul logistic consta in principal in asigurarea accesului la instalațiile si rețelele parcului, punerea la dispoziția investitorilor a aparaturii proprii, tehnicii de calcul si a informațiilor utile, organizarea in beneficiul partenerilor a unor intalniri, simpozioane, training-uri, specializări in sălile de conferințe si de cursuri proprii, precum si asigurarea la cerere a logisticii pentru desfasurarea unor activitati specifice.

Având in vedere ca principala rațiune ce a condus la înființarea parcurilor industriale a constituit-o dezvoltarea economica zonala si regionala, principala preocupare a METROM INDUSTRIAL PARC, consta in identificarea posibilităților legate de dezvoltarea unor proiecte comune menite sa conducă la noi investiții in domenii de vârf si la creșterea potențialului economic al parcului industrial.

Pentru a veni in intampinarea diverselor cerințe si probleme cu care se confrunta investitorii din parcul industrial, METROM INDUSTRIAL PARC, a identificat principalele domenii si modalitati prin care poate sprijini efortul acestora si a lansat opțional oferte de servicii si consultanta, printre care se numără: consultanta de afaceri si intermedieri comerciale; consultanta si servicii de marketing-management; consultanta juridica specifica parcurilor industriale; servicii de secretariat si arhivare; consultanta si servicii de contabilitate; consultanta si servicii de management al resurselor umane; consultanta si servicii de asigurare a protecției muncii si prevenirea si stingerea incendiilor; servicii de mentenanta; servicii informatice si de acces la rețele de telecomunicații; consultanta si servicii menite sa asigure promovarea imaginii firmelor din cadrul parcului industrial.

Privit ca o concentrare de organizații si activitati diverse, parcul industrial, pentru a se dezvolta durabil, necesita o promovare sistematica si profesionala a activitatilor si oportunităților de afaceri oferite de parcul industrial si de către societățile ce activeaza in cadrul acestuia. Aceasta activitate de prezentare si promovare se concretizează prin: organizarea participării la târguri, expoziții si simpozioane; prezentarea parcului si a firmelor partenere pe site-ul oficial al METROM INDUSTRIAL PARC; tipărirea de pliante, broșuri ai alte materiale de promovare a activitatilor parcului industrial si a firmelor; organizarea periodica de intalniri ale oamenilor de afaceri, la sediul METROM INDUSTRIAL PARC; organizarea periodica de conferințe de presa pentru promovarea prin intermediul mass-media; promovarea parcului si a societăților componente prin KOMPASS Romania.

Prin prisma acestor deziderate, METROM INDUSTRIAL PARC, a manifestat permanent, inca de la infiintare, deschidere si preocupare in a sprijini activitatea partenerilor venind in intampinarea rezolvării diverselor nevoi ale acestora si oferind o gama variata de servicii ale căror preturi simbolice au fost stabilite la nivelul minim posibil

Obiective și criterii de performanță

Planul de administrare va include modul de realizare a obiectivelor de performanță respectiv :

îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale;

îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unităților Administrtiv Teritoriale;

Alături de obiectivele de mai sus se așteaptă îndeplinirea unei serii de criterii de performanță în măsură să asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale întreprinderii publice, după cum urmează:

Cifra de afaceri;

Productivitatea muncii;

Gradul de încasare;

Soluționarea cererilor clienților;

Principiile directoare privind administrarea Societății în intervalul 2016-2020, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în Planul de administrare, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii consiliului de administrație al societății, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov.

Procesul de secție al candidaților pentru Consiliul de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov trebuie să aibă la bază o serie de criterii care sunt absolut necesare de îndeplinit și anume:

 • a) Să cunoască foarte bine limba română (scris vorbit),

 • b) Să aibă capacitate deplină de exercițiu,

 • c) Să fie apt din punct de vedere medical și psihologic,

 • d) Studii superioare economice.

 • e) Conform art. 28 alin 3 din OUG nr. 109/2011, cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;

 • f) minimum 5 ani vechime în muncă, din care minumum 3 ani experiență în funcții de conducere/coordonare, dobândită în companii, unități administrativ teritoriale și structuri ale acestora;

 • g) să nu fi fost destituit dintr-o funcție din cadrul unor întreprinderi de stat, cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pe motive disciplinare în ultimii șapte ani,

 • h) să nu se află in conflict de interese care să-l facă incompatibil cu funcția de administrator la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A.

 • i) să nu fi fost condamnat definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiuni prevăzute de legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de legea nr. 85/2014 privind privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, săvârșită cu intenție care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției,

 • j) candidații nu fac parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale, conform art. 33 din OUG 109/2011, aporbată prin Legea nr. 111/2016 -declarație pe propria răspundere,

 • k) experinenta profesionala de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al societății și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome - pentru administratorul din partea autorității publice tutelare.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați în baza matricei Consiliului.

Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea societății și anticipează provocările în anii următori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.

Consiliul de Administrație, va fi format din 5 membrii. Societatea este administrată în sistem unitar, majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art. 13 8A2 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Atribuții și așteptări:

Componența Consiliului de Administrație:

Consiliul de Administrare va avea o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, fiecare membru trebuie să aibă o calificare necesară pentru a evalua operațiunile și politicile societății.

Câteva criterii obligatorii privind componența consiliului constau în:

 • 1.  cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;

 • 2. nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;

 • 3. majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administrator neexecutivi și independenți în sensul art.l38A2 din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.  evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de OUG. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul de Administrație este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv, situația generală a afacerilor din cadrul societății. Consiliul sprijină managementul executiv.

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții stabilite prin actul constitutiv:

 • a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;

 • b) stabilirea sistemului contabil și de control;

 • c) numirea, evaluarea și revocarea directorului general, numai cu avizul Adunării Generale a Acționarilor și stabilirea remunerației;

 • d) negociază Contractul Colectiv de Muncă și aprobă Statutul personalului societății;

 • e) pregătirea raportului de activitate al societății-administrator, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent precum și programul de activitate și proiectul de buget al societății;

 • f) aprobă structura organizatorică, statul de funcțiuni, regulamentul de organizare și funcționare al societății și Regulamentul Intern;

 • g) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar potrivit legii;

 • h) încheie acte juridice prin care societatea poate să dobândească sau să închirieze bunuri din patrimoniul propriu, să cesioneze dreptul de folosință asupra imobilelor (terenuri și clădiri), să încheie asocieri în participațiune în conformitate cu prevederile Codului Comercial Român și să aprobe edificarea de construcții noi și extinderea construcțiilor existente de către locatarii parcului industrial. Aceste acte juridice se încheie doar cu respectarea condițiilor obligatorii aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;

 • i) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie;

 • j) stabilește drepturile și obligațiile angajaților societății, aprobă numărul de posturi și structura organizatorică;

 • k) aprobă programele de dezvoltare și investiții până Ia nivelul de competență stabilit de către adunarea generală a acționarilor;

 • l) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, al creditelor comerciale pe termen scurt și mediu precum și eliberarea garanțiilor;

 • m) îndeplinește orice alte atribuții cu care este investit de către adunarea generală a acționarilor sau pentru care este competent potrivit legii;

Competențe specifice sectorului.

Obiectivul general al societății este de a furniza servicii modeme, de încredere și avantajoase clienților din Parcul Industrial Metrom. Următoarele obiective specifice vor fi avute în vedere la stabilirea competențelor în domeniul de activitate al societății:

 • - Orientarea către client

 • - Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

 • - Competența profesională

Competențe profesionale de importanță strategică:

Candidații vor avea experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus, capacități strategice excelente de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea și părțile interesate, competențe de guvemanță corporativă;

Guvernanța corporativă

Se va evalua experiența membrilor consiliului în domeniul finanțelor întreprinderii, procedurilor de control al afacerilor, managementului riscurilor, al automatizării proceselor administrative și al guvemanței corporative precum și experiență în managementul resurselor umane.

Social și personal:

Se au în vedere următoarele abilități:

 • -   abilități de comunicare și negociere

inițiativă, capacitate de adaptare, un mod multidimensional de a rezolva problemele capacitatea de analiză și sinteză abilități de relaționare bine dezvoltate.

 • -   abilități manageriale.

Internațional

în acest domeniu se va avea în vedere participarea membrilor Consiliului în organizații intemaționale/europene constituite în domeniul parcurilor industriale sau alte domenii relevante, urmărirea și cunoașterea reglementărilor legale și evoluțiilor la nivel european/internațional, cunoștințe și experiențe în domeniul de administrare și dezvoltare al parcurilor industriale.

Director executiv Direcția Juridică,

Crăciun Claudia Corina