Hotărârea nr. 454/2019

Hotărârea nr. 454 – privind aprobarea încadrării drumului judeţean DJ 112 G Peştera-Măgura-Zărneşti, a sectorului cuprins între km 0+000-3+100 în categoria funcţională de drum de interes local, respectiv de drum comunal.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.454

din data de 31.10.2019

-privind aprobarea încadrării drumului județean DJ 112 G Peștera-Măgura-Zărnești, a sectorului cuprins între km 0+000-3+100 în categoria funcțională de drum de interes local, respectiv de drum comunal

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019;

Analizând raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 18889 din data de 21.10.2019, întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice precum și referatul de aprobare nr.ad. 18889/21.10.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea încadrării drumului județean DJ 112 G Peștera-Măgura-Zărnești, a sectorului cuprins între km 0+000-3+100 în categoria funcțională de drum de interes local, respectiv de drum comunal;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al comunei Moieciu nr.21/26.09.2019 privind promovarea propunerii de încadrare a unui drum de interes județean în categoria funcțională a drumurilor de interes local, respectiv drum comunal;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr. 2, conform prevederile art. 136 alin (8), lit.”c” din din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ

în conformitate cu prevederile art. 12 din OUG nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 173 alin.l lit.”d” și alin. 5 lit. “1”, art.182 și art. 196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încadrarea drumului județean DJ 112 G Peștera-Măgura-Zărnești, a sectorului cuprins între km 0+000-3+100 în categoria funcțională de drum de interes local, respectiv de drum comunal, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă modificarea lungimii drumului DJ 112G Peștera-Măgura-Zărnești, situat în județul Brașov, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Predarea-primirea sectorului de drum cuprins între km 0+000-3+100 din drumul județean DJ 112 G Peștera-Măgura-Zărnești se fa face în baza unui proces verbal încheiat înteUAT Jud Brașov si UAT Comuna Moieciu, în termen de 15 zile de la data emiterii prezentei hotărâri.

Art.4. - Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Juridică vor realiza demersurile privind actualizarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice și actualizarea inventarului privind domeniul public al județului Brașov.

Art.5 -Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Juridică.CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

ANEXA 1


Secretar General al Județului


sectorului cuprins între km 0+000 - 3+100 din drumul județean DJ112 G Peștera -Măgură

Zărnești, în categoria funcțională de drum de interes local, respectiv drum comunal

Șef Serviciu L.Î.I.D.J.


Ir. crt.

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziție km

a (origine-desti nație)

Lungime (km)

Provine din

1.

DC 58

Peștera -Măgură

0+000- 3+100

3,100

DJ 112 G Peștera -Măgură -Zărnești, km 0+000- 3+100


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro
ANEXA 2


Președinte

9


Secretar General al JudețuluiMaria Dumpraveanu


Modificarea


lungimii drumului DJ 112 G Peștera —Măgură - Zarnești, situat în județul Brașov

Indicativul și traseul

inițial al drumului

Pozițiile kilometrice inițiale (origine-destinație)

Lungime traseu inițial

(km)

Indicativul și traseul nou al drumului

Pozițiile kilometrice (origine-destinație)

Lungim

e traseu nou (km)

Provine din

DJ 112 G Peștera -Măgură -Zărnești

0+000-

10+700

10,700

DJ 112 G Măgură -Zărnești

3+100-10+700

7,600

DJ 112 G:


Sef Serviciu L.Î.I.D.J.

I

Nelu Țiplea

întocmit

Relu Giur