Hotărârea nr. 453/2019

Hotărârea nr. 453 – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 102G, Victoria-Viștișoara Km 0+000-9+900” contract finanțat prin PNDL 1 + Buget Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @j ud b ra sov. ro, www.j ud bra sov. ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.453

din data de 31.10.2019

- privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 102G, Victoria-Viștișoara Km 0+000-9+900” contract finanțat prin PNDL 1 + Buget Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 octombrie 2019;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 19186/23.10.2019, întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Gestionare, Urmărire, Decontare, Contracte/Compartimentul Gestionare, Urmărire Decontare Contracte Servicii Publice și Referatul de aprobare nr. ad. 19186/23.10.2019, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102G, Victoria-Viștișoara Km 0+000-9+900” contract finanțat prin PNDL 1 + Buget Consiliul Județean Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.449/26.10.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a valorii cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investiții: „Modernizare și reabilitare DJ 102G: Victoria - Viștișoara - Stațiunea Sâmbăta, km 0+000-9+900” și „Modernizare DJ 108B: DJ 105B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei, km 0+000-1+400” modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr37/2019;

în conformitate cu Contractul de execuție lucrări nr. 129/2019 înregistrat la Consiliul Județean Brașov cu nr. 13179/26.07.2019 și actul adițional nr.l la acordul contractual înregistrat la Consiliul Județean Brașov cu nr. 15067/27.08.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 6 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art.173, alin.(l) lit.b și alin.(3) lit.f din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102G, Victoria-Viștișoara Km 0+000-9+900” contract finanțat prin PNDL 1 + Buget Consiliul Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Obiectivul de investiții - „Modernizare DJ 102G, Victoria-Viștișoara Km 0+000-9+900” a fost defalcat în două tronsoane:

Tronsonul 1- „Modernizare DJ 102G, Victoria-Viștișoara Km 0+000-0+900” finanțat din bugetul CJ Brașov;

Tronsonul 2- „Modernizare DJ 102G, Victoria-Viștișoara Km 0+900-9+900” finanțat din bugetul CJ Brașov și Bugetul de stat (Program PNDL1).

Art.2. - Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.37/20.02.2019 își încetează aplicabilitatea, iar Anexa nr.l din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 449/26.10.2017 se modifică în mod corespunzător.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.


Contrasemnează,


Secretar general al județului Maria Dunibrăveanu

ANEXA NR.1

„ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+000-9+900'' format din :

 • -  Tronson 1 „ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+000 - 0+900'' finanțat din bugetul C.J. Brașov

 • -  Tronson 2: „ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+900 - 9+900'' finanțat din bugetul C.J. Brașov și Bugetul de stat (Program PNDL1).

  Amplasamentul

  Drumul județean DJ 102G este situat pe teritoriul administrativ al localităților: Orașul Victoria, satul Viștișoara (comuna Viștea), Comuna Drăguș, Stațiunea Climaterică Sâmbăta, în intravilan și extravilan.

Titularul investiției:      Consiliul Județean Brașov

Beneficiarul investiției:   Consiliul Județean Brașov

Proiectantul general:     S.C. Multimal Serv S.R.L.

I. Indicatorii tehnico - economici ai investiției

Valoarea obiectivului de investiții „ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+000-9+900'' după semnarea contractului de execuție nr. 129/13179/26.07.2019 este 45.342.130,00 lei inclusiv TVA și este constituită din:

-Tronson 1- „ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+000 - 0+900'' cu o valoare de 3.790.620,00 lei inclusiv TVA, din care C+M: 3.457.610,00 lei inclusiv TVA.

-Tronson 2: „ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+900 - 9+900"cu o valoare de 41.551.510,00 lei inclusiv TVA, din care C+M: 37.803.050,00 lei inclusiv TVA._____________________

-Valoare totală decontată de la bugetul local CJ Brașov = 336.460 lei inclusiv TVA este formată din:

-Decontat de la bugetul local CJ Brașov km 0+000-km 0+900 - 18.780 lei cu TVA.

- Decontat de la bugetul local CJ Brașov km 0+900-km 9+900 - 317.680 lei cu TVA.

 • -  Rest total necesar finalizării de la bugetul de stat PNDL 1 pentru km 0+900 km 9+900 -12.941.250,00 lei inclusiv TVA.

 • -  Rest total necesar finalizării de la bugetul LOCAL CJ Brașov: 32.064.420,00 lei inclusiv TVA format din :

-Rest total necesar finalizării de la bugetul LOCAL CJ Brașov pentru km 0+000-km 0+900 -3.771.840,00 lei inclusiv TVA.

- Rest total necesar finalizării de la bugetul LOCAL CJ Brașov pentru km 0+900-km 9+900 28.292.580,00 lei inclusiv TVA.

Eșalonarea investitei:

-Tronson 1- „ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+000 - 0+900" cu rest total necesar finalizării de la bugetul Local CJ Brașov pentru km 0+000-km 0+900 - 3,771.840,00 lei inclusiv TVA.

 • - Anul 2019: 1.228.080,00 lei inclusiv TVA - finanțat din bugetul CJ Brașov

 • - Anul 2020: 2.543.760,00 lei inclusiv TVA - finanțat din bugetul CJ Brașov

Tronson 2: „ Modernizare DJ 102G Victoria - Vistisoara, km 0+900 - 9+900 '' cu rest total necesar finalizării de la bugetul LOCAL CJ Brașov pentru km 0+900-km 9+900 - 28.292.580,00 lei inclusiv TVA.

 • - Anul 2019: 4.477.970,00 lei inclusiv TVA format din;

 • - Anul 2019: 4.434.092,00 lei cu TVA finanțare PNDL 1.

 • - Anul 2019 : 43.878,00 lei cu TVA finanțare CJ Brașov.

- Anul 2020: 23.814.610,00,00 lei inclusiv TVA format din;

 • - Anul 2020: 8.507.158,00 lei inclusiv TVA - finanțat PNDL 1

 • - Anul 2020: 15.307.452,00 lei inclusiv TVA - finanțat Buget C.J. Brașov

Durata de execuție a lucrărilor: 12 luni.

Capacități:

Lungime drum: 9,900 km

Lățimea totală a platformei: 8,OOm

Lățime parte carosabilă: 6,00 m cu două benzi de circulație de 3,00 m fiecare

Lățime acostamente: 2 x 0,75m, la care se agaugă 2 x 0,25 benzi de încadrare consolidate, în urma realizării auditului de siguranță rutieră însușit de proiectant.

Panta transversală a părții carosabile: 2,5%

Panta transversală a acostamentelor: 4%

Clasa tehnică: IV

Categoria de importanță: C

Viteza de proiectare: 50 km/h, redusă în zona de munte la 20 - 30 km/h datorită condițiilor dificile de traseu.

II. Surse de finanțare

-Tronson 1: „ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+000 - 0+900" în valoare de 3.790.620,00 lei (inclusiv TVA) finanțat din bugetul CJ Brașov.

-Tronson 2: „ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+900 - 9+900' în valoare de 41.551.510,00 lei (inclusiv TVA) - finanțat din bugetul C.J. Brașov și Bugetul de stat (Program PNDL1) împărțit astfel:

12.941.250,00 lei inclusiv TVA - fianțare PNDL 1 (Bugetul de stat)

28.610.260.00 lei inclusiv TVA - finanțare buget propriu C.J. Brașov__________________________

TOTAL - Obiectiv de investiții „ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+000-9+900'':

Valoarea totală a investiției: 45,342,130.00 lei (inclusiv TVA).

Finanțare de la PNDL 1 (Bugetul de stat) - 12.941.250,00 lei (inclusiv TVA).

Finanțare de la Bugetul local CJ Brașov - 32.400.880,00 (inclusiv TVA).