Hotărârea nr. 452/2019

Hotărârea nr. 452 – privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare DJ 108B: DJ 105B – Mânăstirea Brâncoveanu – Valea Sâmbetei, km 0+000-1+400”, contract finanțat prin PNDL 2 + Buget Consiliul Județean Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.452

din data de 31.10.2019

- privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizare DJ 108B: DJ 105B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei, km 0+000-1+400”, contract finanțat prin PNDL 2 + Buget Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 octombrie 2019;

Analizând Referatul de Aprobare înregistrat sub nr. 19189/23.10.2019, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 19189/23.10.2019, întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/ Serviciul Gestionare, Urmărire, Decontare, Contracte/Compartimentul Gestionare, Urmărire Decontare Contracte Servicii Publice, privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizare DJ 108B: DJ 105B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei, km 0+000-1+400”, contract finanțat prin PNDL 2 + Buget Consiliul Județean Brașov;

Văzând anexa nr.2, aprobată prin art. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 449/26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a valorii cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investiții: „Modernizare și reabilitare DJ 102G: Victoria - Viștișoara - Stațiunea Sâmbăta, km 0+000-9+900” și „Modernizare DJ 108B: DJ 105B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei, km 0+000-1+400”, a cărei încetare se propune, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 470/09.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizare DJ 108B: DJ 105B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei, km 0+000-1 +400”, contract finanțat prin PNDL 2 + Buget Consiliul Județean Brașov;

Luând în considerare adresa MDRAPFE nr. 2657/17.01.2017, contractul de execuție lucrări nr. 141/19138/20.11.2019 și Actul adițional nr. 1 la acest contract, precum și devizul financiar anexat la contract;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 6 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 11, alin. (2) din O.U.G. nr. 28/2013 privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările locale, dispozițiile ar. 10, alin. (2) din Normele Metodologice aprobate prin Ordinului MDRAP nr. 1851/2013, republicat, privind punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173, alin.(l) lit. „b” și alin.(3), lit.”f” din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizare DJ 108B: DJ 105B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei, km 0+000-1+400”, contract finanțat prin PNDL 2 + Buget Consiliul Județean Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 449//26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a valorii cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investiții: „Modernizare și reabilitare DJ 102G: Victoria -Viștișoara - Stațiunea Sâmbăta, km 0+000-9+900” și „Modernizare DJ 108B: DJ 105B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei, km 0+000-1+400”.

Art.3. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 470/09.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizare DJ 108B: DJ 105B -Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei, km 0+000-1+400”, contract finanțat prin PNDL 2 + Buget Consiliul Județean Brașov, se modifică în mod corespunzător.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE


Adrian- Io:Contrasemnează,

■ Secretarul genâral al județului ? U Maria Dumorăveanu

ANEXA NR.1


Secretar,


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

Modernizare DJ108B DJ105B Mănăstirea Brâncoveanu-Valea Sâmbetei, km 0+000 - 1+400" finanțat din bugetul C.J. Brașov și Bugetul de stat (Program PNDL1).

Amplasamentul:

DJ108B, județul Brașov, situate pe teritoriul administrative al Stațiunii Climaterice (Comuna Sâmbătă de Sus ), în intravilan și extravilan.

Titularul investiției:

Consiliul Județean Brașov

Beneficiarul investiției:

Consiliul Județean Brașov

Proiectantul general:

S.C. ROYAL CDV G2 S.R.L.

I. Indicatorii tehnico - economici ai investiției

Valoarea obiectivului de investiții „ Modernizare DJ108B DJ105B Mănăstirea Brâncoveantf-Valea Sâmbetei, km 0+000 - 1+400 după semnarea contractului de execuție nr. 141/19138/20.11.2018 și a Actului Adițional nr. 1/Adl9138/21.10.2019 este de 5.347.900,00 lei inclusiv TVA din care C+M: 4.984.040,00 lei inclusiv TVA.

Valoare totală decontată de la bugetul local CJ Brașov = 30.000.00 lei inclusiv TVA

Rest total necesar finalizării de la bugetul de stat PNDL 2 = 3.305.660.00 lei inclusiv TV^,

- Rest total necesar finalizării de la bugetul LOCAL CJ Brașov: 2.012.240,00 lei inclusiv TVA

Eșalonarea investitei în valoare de 5.407.900.00 lei cu TVA

  • - Anul 2019: 723.127,31 lei inclusiv TVA - finanțat din Bugetul de stat - PNDL 2

  • - Anul 2019: 300.000,00 lei inclusiv TVA - finanțat din bugetul CJ Brașov

  • - Anul 2020: 2.582.532,69 lei inclusiv TVA - finanțat din Bugetul de stat - PNDL 2

  • - Anul 2020: 1.802.240,00 lei inclusiv TVA - finanțat din bugetul CJ Brașov

Durata de execuție a lucrărilor: 6 luni.

Capacități:

Lungime drum: 1,400 km

Lățimea totală a platformei: 7,500m

Lățime parte carosabilă: 6,00 m cu două benzi de circulație de 3,00 m fiecare

Lățime acostamente: 2 x 0,75m

Panta transversală a părții carosabile: 2,5%

Panta transversală a acostamentelor: 4%

Clasa tehnică: IV

Categoria de importanță: C

Viteza de proiectare: 50 km/h, redusă în zona de munte la 20 - 30 km/h datorită condițiilor dificile de traseu.

II. Surse de finanțare

Valoarea totală a investiției: 5.347.900,00 lei (inclusiv TVA).

Finanțare de la PNDL 1 (Bugetul de stat) - 3.305.660,00 lei (inclusiv TVA).

Finanțare de la Bugetul local CJ Brașov - 2.132.240,00 (inclusiv TVA).