Hotărârea nr. 451/2019

Hotărârea nr. 451 – privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile județene pentru iarna 2019-2020.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.451

din data de 31.10.2019

- privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile județene pentru iama 2019 -2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019

Analizând Raportul de specialitate nr.18.890/21.10.2019, întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Referatul de aprobare nr.18.890/21.10.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea:

 • -  planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2019-2020 pe drumurile județene din administrarea Consiliului Județean Brașov;

 • -  listei cuprinzând nivelurile de viabilitate a drumurilor județene aparținând domeniului public al județului Brașov, pe timpul iernii 2019-2020;

Ținând cont de avizele comisilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 7 și nr.2, conform prevederile art.136 alin (8), lit.”c” din din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Luând în considerare dispozițiile art. 22, art.40, alin.(l) și art. 44, alin.(l) din O.G.R. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 289/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-201, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173, alin.(l), lit.c, și alin.(5), lit.l din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă planul operativ de acțiune pe timpul iernii 2019 -2020 pe drumurile județene din administrarea Consiliului Județean Brașov, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă lista cuprinzând nivelurile de viabilitate a drumurilor județene aparținând domeniului public al județului Brașov, pe timpul iernii 2019-2020, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri,


Contrasemnează, Secretar Genera al Județului Maria Dmjtbrăveanu

Anexa 1

Președinte


f

Adrian loan Veste

PLAN OPERATIV DE ACȚIUNE PE TIMPUL IERNII 2019-2020

PE DRUMURILE JUDEȚENE DIN ADMINISTRAREA

CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV

Având în vedere sarcinile ce revin administratorilor pentru prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice, în vederea asigurării unei viabilități corespunzătoare a drumurilor în perioada de iarnă, se supune aprobării prezentul plan operativ de acțiune pe timpul iernii 2019 - 2020 pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov.

în acest sens, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice "Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice” indicativ AND 525-2013, cu modificările și completările ulterioare, drumurile județene aparținând domeniului public al Județului Brașov, în lungime totală de 660,814 km se clasifică după nivelul de viabilitate pe timp de iarnă, nivelul de intervenție și clasa tehnică, funcție de importanța economică și administrativă a drumului în:

 • > Drumuri județene Nivel I (N.1.1) de viabilitate un număr de 7 sectoare de drum cu o lungime totală de 92,122 km - respectiv drumuri județene care asigură legătura între Municipiul Brașov și centrele de comună apropiate;

 • > Drumuri județene Nivel II (N.I.2) de viabilitate un număr de 25 sectoare de drum cu o lungime totală de 280,742 km - respectiv drumuri județene care asigură legătura cu centrele de comună;

 • > Drumuri județene Nivel III (N.I.3) de viabilitate un număr de 17 sectoare de drum cu o lungime de 103,481 km - drumuri care trebuie menținute în stare de viabiltate;

 • > Drumuri județene Nivel IV (N.I.4) de viabilitate un număr de 20 sectoare cu o lungime de 83,159 km - sectoare cu trafic redus de vehicule.

 • > Un număr de 10 sectoare de drumuri județene cu o lungime de 75,289 km închise pe perioada iernii datorită unui trafic rutier foarte redus, localitățile aferente având asigurată o altă legătură rutieră;

 • > Drumuri județene aflate în intravilanul municipiilor și orașelor cu o lungime de 26,021 km pentru care activitatea de protecție pe timp de iarnă revine în sarcina autorităților locale respective.

Aceste trasee de drumuri județene sunt menționate în Anexa 2 - Propuneri de încadrare a drumurilor județene din județul Brașov, din punct de vedere al nivelului de viabilitate pe timpul iernii 2019 - 2020.

Având în vedere dispunerea în teritoriu a rețelei de drumuri județene, activitatea de deszăpezire pentru iarna 2019 - 2020, se propune a se realiza pe trei zone, respectiv zona I Stupini - Bod - Tărlungeni - Bran - Moieciu, zona II Șercaia - Făgăraș - Cincu și zona III Rupea.

Activitatea privind protecția drumurilor publice pe timp de iarnă, conform reglementărilor tehnice, indicativ AND 525-2013, cu modificările și completările ulterioare, presupune următoarele masuri:

 • A.  Masuri pregatioare

Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă și la ieșirea din iarnă;

 • B.  Masuri de prevenire a poleiului si inzapezirii

Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea gheții și poleiului;

 • C.  Masuri de deszăpezire

Asigurarea cu panouri parazăpezi (inclusiv montarea și demontarea lor);

 • D.  Patrulări și informări privind starea drumurilor (inclusiv a participanților la trafic).

A. Masuri pregătitoare

Această activitate presupune intocmirea programelor comune intre Politia Rutiera si Serviciul Lucrări de întreținere si Investiții Drumuri Județene din cadrul Consiliul Județean Brașov, montarea panourilor parazapezi, reparații imbracaminti asfaltice, colmatari, tăieri cavalieri etc-conform Indicativ 102.1 din „Nomenclatorul privind lucrările

2

si serviciile aferente drumurilor publice” nr. 346 din 15 mai 2000 publicat in Monitorul Oficial al României , partea I nr. 255/8.VI.2000 anexa 1 si 2, pentru cei 559,504 km de drumuri județene care sunt propuse pentru activitatea de deszăpezire pe timpul iernii 2019- 2020.

Pentru prevenirea înzăpezirii drumurilor județene, datorită existenței unor situații specifice locale, existența unor zone cu vânturi puternice care bat dintr-o direcție predominantă, favorizând formarea sulurilor de zăpadă, este necesară amplasarea și montarea de panouri parazăpezi mobile (metalice sau material plastic).

Acestea se montează față de axul drumului în linie sau șiruri de apărare pe o parte sau în cazuri excepționale pe ambele părți ale drumului, funcție de gradul de înzăpezire și direcția vânturilor dominante.

Principalele zone (posibile de a fi înzăpezite) cu panouri parazăpezi, sunt:

 • > DJ 103A Brașov - Tărlungeni - Zizin, km 6+000 - 6+800 pe partea dreapta

 • > DJ 103A Brașov - Tărlungeni - Zizin, km 8+000 - 10+000 pe partea dreapta

 • > DJ 103B Săcele - Tărlungeni - Teliu, km 0+500-3+100, pe partea stanga;

 • > DJ 104A Perșani - Victoria, km 2+000-2+500, pe partea dreapta;

 • > DJ 104C Făgăraș - Recea, km 7+500-9+000, pe partea dreapta ;

 • > DJ 112 A Codlea - Vulcan Km 26+500 - 27+200 pe partea dreapta

 • > DJ 112 A Codlea - Vulcan Km 27+500 - 28+200 pe partea stângă

 • > DJ 112D Carpinis - Prejmer, km 3+500-6+500, pe partea stanga;

B. Masuri de prevenire a poleiului si inzapezirii

Prevenirea inzapezirii drumurilor se realizează prin patrularea si acționare cu utilaje specifice activitatii de deszăpezire si imprastierea de material antiderapant. Aceasta acțiune se desfasoara in timpul ninsorilor liniștite sau când viscolele sunt slabe (sub 30 km/ora), iar zapada spulberata nu poate imobiliza utilajele pe drum.

Prevenirea poleiului si a inzapezirii constă în asigurarea etapizată în trimestrul IV al anului 2019 a cantităților necesare de produse chimice (clorura de sodiu), materiale granulare (nisip) și sorturi pentru drumurile împietruite.

Combaterea poleiului si inzapezirii se face utilizând atat materiale antiderapante, cat si fondanti chimici.

Amestecurile trebuie sa fie omogene, iar raspandirea lor cat mai uniforma pe suprafața pârtii carosabile.

Caracteristicile generale ale fiecărui nivel de intervenție si intervalele de timp maxim necesare sunt obligatorii si sunt prezentate in Tabelul nr. 3 din "Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice” indicativ AND 525-2013. cu modificările și completările ulterioare,

C. Masuri de deszăpezire

Utilajele folosite pe drumurile județene sunt de regulă utilaje cu lamă sau autovehicule la care s-a montat lamă metalică dotată cu cuțit din cauciuc cu inserție metalica.

Conform reglementărilor tehnice, indicativ AND Nr. 525-2013, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu nivelul de intervenție, ponderea sectoarelor înzăpezibile, utilajele de patrulare se folosesc grupate pe formații de lucru, dar și individual in funcție de caracteristicile drumului și utilajului. Pentru zonele de munte, lama va fi montata pe autovehicule lestate cu două osii motoare.

Având în vedere că, în paralel sau după terminarea acțiunii de înlăturare a zăpezii căzute pe carosabil se trece la răspândirea materialului antiderapant, la autovehiculele echipate cu lamă se adaugă și răspânditoarele de antiderapant.

Deszăpezirea manuală constă în degajarea manuală a zăpezii de pe trotuarele podurilor, camerele de cădere la podețe, în punctele greu accesibile, rampe, curbe, etc.

D.Patrulări și informări privind starea drumurilor (inclusiv a participanților la trafic).

Serviciul de informare va fi asigurat de către personalul prestatorului. Informațiile vor cuprinde următoarele date: starea semnalizării rutiere, deteriorări ale echipamentelor (parapete, panouri parazapezi, stâlpi de dirijare, borne km, hm, etc.) produse de accidente rutiere sau de furturi, accidente rutiere produse, identificarea vehiculelor implicate in accident, cauze, pagube produse; orice alt eveniment produs pe drumuri (incendiu, deversare de lichide pe carosabil), care poate afecta siguranța traficului rutier si starea pârtii carosabile; informații meteo (ploi torențiale, furtuni, căderi de grindina, viscole) si informații privind unele obstacole ivite pe carosabil (arbori, obiecte, materiale) care pot afecta siguranța traficului; orice alte situații constatate privind buna desfășurare a serviciilor prestate, a stării drumului si a bunurilor aferente acestuia.

Vicepreședinte,Anexa nr. 2SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Maria Dumbrăvi încadrarea drumurilor județene din județul Brașov din punct de vedere al nivelului de viabilitate pe timpul iernii 2019 - 2020

Categoria Funcțiune Nr. Drum

Sectorul

De la km....la km

Intre localitățile

Lungime km

Procent înzăpezire %

Caracteristici climaterice

Grad înzăpezire

NI. Formația de utilaje

Motivele încadrării

1

2

3

4.000

5

6

7

8

9

1. DRUMURI JUDEȚENE - NIVEL I DE VIABILITATE

DJ 103

Km 4+305 -17+987

Brașov-Bod-Lim județ Covasna

13.682

25

C3

11

F3

Leagă corn. Bod și com.Sânpetru cu mun. BV și jud CV

DJ 103 A

Km 3+350 -16+000

Brașov - Zizin

12.650

25

C2

11

F3

Leagă com. Tărlungeni cu mun. Bv și cu satele aparținătoare

DJ 103 B

Km 0+490 -17+750

Săcele-Tărlungeni-Budila

17.260

25

C2

12

F3

Asig. trp. persoanelor la Bv , Tărlungeni, Săcele

DJ 103 C

Km 1+300 - 4+000

Ghimbav-Stupini-Fabrica de Avioane Bv

2.700

25

C3

13

F3

Asig. trp. persoanelor de la Bv și Ghimbav la Fabrica de Avioane

DJ 112

Km 0+000 -10+100

Hărman-Podu Olt-lim. jud.Covasna

10.100

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. între jud. Brașov și jud. Covasna

DJ 112 A

Km 0+000 -22+800

Hărman-Bod-Hălchiu

22.800

25

C3

12

F3

Asig. leg. între com. Hărman, Bod, Hălchiu cu mun. Bv prin DN 13

DJ112A

km 26+050-38+980

Codlea-Vulcan

12.930

25

C3

12

F3

Asig. Trp din Vulcan si Holbav la Codlea

TOTAL NIVEL II DRUMURI JUDEȚENE

92.122

2. DRUMURI JUDEȚENE - NIVEL II DE VIABILITATE

DJ 101A

Km 0+000 - 1+000

Ghimbav - Ocolit.mare a mun Brașov

1.000

25-50

C2

12

F3

Transport persoane la Fabrica de Avioane

DJ104 A

Km 0+000 -45+000

Perșani-Sebeș-Victoria

45.000

25-50

C2

12

FI

Asig. aprov. com. limitrofe drumului și trp. persoanelor la Făgăraș și

DJ 104 B

Km 4+604 -13+862

Făgăraș-Hârseni-Sebeș

9.258

25

C2

13

F3

Asigură leg. cu DN 1 și trp. persoanelor din loc.limitrofe la Făgăraș

DJ 104 C

Km 4+972 - 12+700

F ăgăraș-Hurez-Recea

7.728

25

C2

13

F3

Asigură leg. cu DN 1 și trp. persoanelor din loc. limitrofe la Făgăraș

DJ 104D

Km 1+960-14+300

Făgăraș-Șoarș

12.340

25

C5

11

F3

Asig. trp. persoanelor la Făgăraș și aprov. com Șoarș

DJ104L

km 0+000-15+013

Dacia-V iscri-Bunești

15.013

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 13 și DJ 105A

DJ 105

Km 0+000-18+843

Voila-lim. Județ Sibiu

18.843

25

C3

12

F3

Leaga jud. Brașov cu jud. Sibiu prin DN 1 , asig. leg. loc. din zonă cu mun. Brașov, Sibiu și Făgăraș

DJ105 A

Km 41+608 -81+600

Cincu-Rupea

39.992

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. între centru de comună și satele aparținătoare cu or. Rupea

DJ105 B

Km 0+000 -14+620

Sâmbăta de Jos (DN 1)-Complex Turistic Sâmbăta

14.620

25

C2

12

F3

Asig. legătura Complex Turistic Sâmbăta cu mun. Brașov,Făgăraș și Sibiu prin DN 1

DJ105 C

Km 0+000 -6+300

Ucea-Victoria

6.300

25

C2

12

F3

Asig. leg. or. Victoria cu mun. Bv și Sb. prin DN 1

DJ 105 D

km 0+000 - 3+278

Băile Rodbav - Cincu

3.278

25-50

C3

13

F3

Asig leg Băile Rodbav cu loc Cincu și DN1

DJ105 P

Km 0+000 -3+800

Ucea de Sus-lim. Jud. Sibiu

3.800

35-50

C2

12

FI

Asig. leg. or. Victoria -Arpaș , jud. Sibiu

DJ106B

Km 0+000-6+505

V ulcan-Holbav-Paltin

6.505

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu mun Bv prin DJ 112A - DN 1

DJ 108

km 0+000 -4+380

Hărman(DJ 112 A)- Sânpetru

4.380

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. Hărman-Sânpetru

DJ 111

km 0+000 -1+450

DJ 112 A-Colonia 1 Mai

1.450

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. DJ 112 A-Colonia 1 Mai

DJ 112 B

Km 2+151 -5+030

Cristian-Vulcan

2.879

25

C3

12

F3

Asig. leg. Cristian - Vulcan și DN 73

DJ 112C

Km 0+000 - 15+500

Hălchiu-Satu Nou-Dumbravita - Vladeni

15.500

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. Hălchiu-Satu Nou-Dumbravita - Vladeni

DJ 112D

Km 0+000-11+330

Carpinis - Prejmer(DN 10)-DN 11

11.330

25-50

C2

12

FI

Asig. leg. între Prejmer (DN 10) și DN 11

DJ 112E

Km 0+000 -3+420

DN 73 A-DN 73

3.420

25-50

C2

12

FI

Asig. leg. între DN 73 și DN 73 A

DJ 112J

km 0+000 -4+770

DN 1-Dumbrăvița

4.770

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. DN 1-Dumbrăvița

DJ 131

Km 0+000 -7+708

Măieruș-Apața-lim.jud.Covasna

7.708

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. între jud. Brașov și jud. Covasna

DJ 131 A

km 0+000 -2+878

DN 13(Gara Rupea)-Homorod(DJ 132)

2.878

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. Intre DN 13 și Homorod

DJ 131B

Km 0+000 -12+400

Apața-lim. Jud. Covasna

12.400

25-50

C3

13

FI

Asig. leg. DJ 131 cu gara Augustin si jud. Covasna

DJ 131C

Kml 7+320- 29+450

Racoș-DN 13

12.130

<25

C4

12

FI

Asig. leg. între Racoș și DN 13

DJ 132

Km 0+000 -18+220

Rupea (DN 13)-Homorod - Lim. Jud. Harghita

18.220

25

C3

12

F3

Asig. leg între jud. Bv și jud. Hr

TOTAL NIVEL II DRUMURI JUDEȚENE

280.742

3. DRUMURI JUDEȚENE - NIVEL III DE VIABILITATE

DJ 103D

km 0+000-9+320

Viștea de Jos-Viștișoara

9.320

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 1

DJ103 F

Km 0+000 -13+300

VoilaDN 1-Breaza

13.300

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. localității cu DN 1 și Brașov

DJ 104 D

Km 14+300 - 27+400

Șoarș-Bărcut

13.100

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. între satele aparțin, com. Șoarș și loc. Șoarș

DJ 104 K

Km 2+200 -10+974

Crihalma-Ticuș

8.774

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. Crihalma-Ticuș

DJ 104N

Km 0+000 - 4+300

Comăna de Jos(DJ 104)- Comăna de Sus

4.300

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. Comăna de Jos-Comăna de Sus

DJ 105 A

Km 29+473 -37+473

Bruiu-Cincu

8.000

25

C3

12

F3

Asig. aprov. loc. din zonă și trp. persoanelor

DJ 106 A

km 0+000 -3+300

DN 73A-Paltin

3.300

25-50

C3

13

F3

Asig. leg.cu DN 73A și cu loc. Paltin

DJ 112H

Km 3+915 -8+186

DN 73-Predeluț

4.271

25-50

C2

12

FI

Asig. leg. între DN 73 și Predeluț

DJ 113

km 0+000-2+500

Sânpetru-Preventoriu TBC Sânpetru

2.500

25-50

C3

13

F3

Asig leg Preventoriu TBC cu com Sânpetru(DJ 103)

DJ 130B

km 0+000-9+364

Părău-Grid-Perșani

9.364

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 1 și DJ 104

DJ 131F

km 0+000-4+848

Rupea Gară-Ungra

4.848

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 13

DJ 132 B

Km 0+000 -4+768

Homorod-Cața-lim. jud. Hr

4.768

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DJ 132 si DN 13

DJ 132B

km 6+730- 11+707

Homorod-Cața-lim. jud. Hr

4.977

25-50

C3

13

FI

Asig leg cu DJ 132 si DN 13

DJ 132 B

kml3+324 - 15+000

Homorod-Cața-lim. jud. Hr

1.676

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DJ 132 si DN 13

DJ 132 B

km 15+640- 16+516

Homorod-Cața-lim. jud. Hr

0.876

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DJ 132 si DN 13

DJ 137 A

km 22+750 - 27+457

Paloș-Cața

4.707

25-30

C3

12

FI

Asig. leg. între jud. Hr și jud. Bv

DJ 730

km 9+550 -14+950

Lim. jud. Argeș-DN 73

5.400

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. lim. jud. Argeș-Șimea-DN 73

TOTAL NIVEL III DRUMURI JUDEȚENE

103.481

4. DRUMURI JUDEȚENE - NIVEL IV DE VIABILITATE

DJ 102 A

km 0+000 -3+462

Olteț(DN 1)-Rucăr

3.462

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. Olteț-Rucăr

DJ 102B

km 0+000-6+100

Șercăița-Mănăstirea Bucium

6.100

25-50

C3

13

F3

Asig leg DJ 104A cu Mănăstirea Bucium

DJ 102G

Km 0+000-9+735

Victoria-Stațiunea Sâmbăta

9.735

25-50

C3

13

F3

Asig leg or Victoria cu Stațiunea Sâmbăta

DJ 103 G

km 0+000 -2+385

MăierușțDJ 131)-Lim. Jud. Covasna

2.385

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. Jud Brașov cu Jud. Covasna

DJ104 E

km 0+000 -3+420

Șinca(DN 73A)-Mănăstirea Șinca

3.420

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. cu Mănăstirea Șinca

DJ104 F

km 0+000 -1+000

DN 13-Mănăstirea Bunești

1.000

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. DN13 cu Mănăstirea Bunești

DJ 104J

km 1+981-12+080

DJ 104 D (Făgăraș) -Calbor-Boholț

10.099

25-50

C3

13

F3

Asig leg loc Calbor și Boholț cu mun Făgăraș

DJ 107

km 0+000-0+357

DN 1+Gara Ucea

0.357

25-50

C3

13

F3

Asig leg DN 1 cu gara Ucea

DJ 107B

km 0+000-1+931

DNl-Feldioara

1.931

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 13

DJ 107D

km 0+000-1+550

DJ 104B-Râușor

1.550

25-50

C3

13

F3

Asig leg loc Râușor cu DJ 104B și Făgăraș

DJ 107E

Km 0+000- 1+650

DJ 105 C - Corbi

1.650

25-50

C3

13

F3

Asig leg DJ 105 C cu loc Corbi și DN1

DJ 108A

km 0+000-0+420

DJ 105B-Sâmbăta de Sus

0.420

25-50

C3

13

F3

Asig leg DJ 104A și DJ 105B

DJ 108B

km 0+000-5+000

DJ 105B-MănăstireaBrâncoveanu-valea Sâmbetei

5.000

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DJ 105B

DJ 109

Km 0+000-8+000

Beclean-Luța-Voivodeni

8.000

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 1 și DJ 103F

DJ 109B

Km 0+000-1+500

DJ 104D-Mănăstirea Făget

1.500

25-50

C3

13

F3

Asig leg Mănăstirea Făget cu DJ 104D

DJ 110

km 0+000 -7+000

DC 5-Intre Văi-lim corn Poiana Mărului

7.000

25-50

C3

13

F3

Asig leg loc Vulcănița cu DN 73A

DJ 112G

Km 3+100 -8+750

Măgură- Zămești

5.650

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. Măgura - oraș Zămești

DJ 130C

km 0+000-1+100

DJ 104 K-Ticușu Nou-Comăna

1.100

<25

C3

13

F3

Asig. leg. Ticușu Nou-Comăna prin DJ 104K

DJ 131P

km 0+000-6+800

Șercaia(DN 1)-Hălmeag

6.800

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 13

DJ 132C

km 0+000-6+000

Criț-Mesendorf

6.000

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 13

TOTAL NIVEL IV DRUMURI JUDEȚENE

83.159

TOTAL GENERAL NIVEL U-II+III+rV

559.504

5. DRUMURI JUDEȚENE ÎNCHISE PE PERIOADA IERNII 2019-2020

DJ 101A

Km 1+000 - 7+500

Ghimbav - Ocolit.mare a mun Brașov

6.500

Drum impracticabil in sezonul rece

DJ 102

km 0+000-6+300

Viștea de Jos-Drăguș

6.300

Drum impracticabil in sezonul rece

DJ 102F

km 0+000-4+800

Sâmbăta de Jos-Drăguș

4.800

Drum impracticabil in sezonul rece

DJ 1021

Km 49+910 -63+594

Lim. jud. Prahova-DN 1 A - Șanțuri

13.684

Drum impracticabil in sezonul rece

DJ 103 A

Km 16+000 -34+150

Zizin-Dălchiu

18.150

Drum impracticabil in sezonul rece

DJ 104K

km 0+000 - 2+200

Comana de Jos - Crihalma

2.200

Pod in execuție

DJ 105 A

km 37+473 - 41+608

Din 105 D - intersecție cu DJ 105

4.135

Drum impracticabil in sezonul rece

DJ 112K

km 0+000-1+500

DJ 112G - Manastirea Sf Treime

1.500

Drum impracticabil in sezonul rece

DJ 130C

km 1+100-1+800

Ticusu Nou-DC 21

0.700

Drum de pamant impracticabil

DJ 131C

Km 0+000 -17+320

Augustin-Racoș

17.320

Drum impracticabil in sezonul rece

TOTAL DRUMURI JUDEȚENE ÎNCHISE

75.289

6.DRUMURI JUDEȚENE AFLATE ÎN INTRAVILAN MUNICIPII (ORAȘE)

DJ 103

Km 0+000 -4+305

Brașov

4.305

DJ 103 A

Km 0+000 -3+350

Brașov

3.350

DJ103 C

Km 4+000 -8+180

Brașov

4.180

Total

11.835

DJ 112 A

Km 22+800-26+050 |Codlea

3.250

Total

3.250

DJ103 C

Km 0+000 -1+300 |Ghimbav

1.300

Total

1.300

DJ103 B

Km 0+000 -0+490

Săcele

0.490

Total

0.490

DJ 112H

Km 0+000 -3+915

Zămești

3.915

DJ 112G

Km 8+750 - 10+700

Zămești

1.950

Total

5.865

DJ104 A

Km 45+000 -45+850

Victoria

0.850

DJ 105 C

Km 6+300 -8+731

Victoria

2.431

Total

3.281

TOTAL INTRAVILAN

26.021

TOTAL GENERAL

660.814

VicepreședinteDirector General DDJSP Mihai PascuSef S.L.I.I.D.J.

Ing. Nelu Tiplea


Compartiment Execuție Ing. Stanciu Adrian