Hotărârea nr. 450/2019

Hotărârea nr. 450– privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Braşov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de medic șef secție ATI din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă şi proba practică/clinică

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 450

din data de 31.10.2019

- privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de medic șef secție ATI din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și aprobarea componenței comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă și proba practică/clinică

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019;

Analizând Raportul de specialitate nr. ad. 19035/23.10.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Tsistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad. 19035/23.10.2019 inițiat e către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de medic șef secție ATI din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și aprobarea componenței comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă și proba practică/clinică;

Ținând cont de propunerea formulată în cadrul ședinței și de avizul Comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art.13, art.18 alin. (1) ,(2) și art.19 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 313/26.09.2019 și prevederile art. 173, alin.(l), lit.d și alin.(5), lit.c din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează doamna Șoneriu Mihaela-Georgiana, reprezentant al Consiliului Județean Brașov 1 Comisia de examen/concurs - proba scrisă și proba clinică/practică pentru ocuparea funcției vacante de medic șef secție ATI din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

Art.2. - Se stabilește componența comisiei de examen/concurs - proba scrisă și proba clinică/practică pentru ocuparea funcției vacante de medic șef secție ATI din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, după cum urmează:

Președinte: Dr. Muntean Liviu

  • - Director Medical, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

  • - Medic primar, specialitatea ATI - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

  • - Medic primar, specialitatea ATI, reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov

  • - Medic primar, specialitatea pediatrie, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

  • - Reprezentant Consiliul Județean Brașov

  • - Medic specialist, specialitatea ATI


Membri: Șef lucrări dr. Bărăcan Adrian

Conf. univ. dr. Tecău Marius

Dr. Popa Corina

Șoneriu Mihaela-Georgiana

Secretar:   Dr.Totoianu Raluca

Art.3. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și membrii comisiei prevăzute la Art.2.          - sTMj -


Ț/VV,

Ț ’ I :

'/          Contrasemnează,

J       Secretar general al județului

Maria D/mybrăveanu