Hotărârea nr. 45/2019

Hotărârea nr.45– neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 1, apartamentului nr. 2, cotei de ¼ din apartamentul nr. 3 și apartamentului nr. 4 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr. 18, înscrise în C.F. nr. 45035 Brașov, nr. top. 5436/II/1 - nr. cad. 4776/2/1; nr. top. 5436/II/2 – nr. cad. 4776/2/2; nr. top 5436/II/3 – nr. cad. 4776/2/3 și nr. top 5436/II/4- nr. cad. 4776/2/4


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @j u d b ra sov. ro, www.j u d b rasov. ro


ROMANIA


1918-201S | SARHATOOIM ImPBEUNA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 45

din data de 20.02.2019


- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 1, apartamentului nr. 2, cotei de !4 din apartamentul nr. 3 și apartamentului nr. 4 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr. 18, înscrise în C.F. nr. 45035 Brașov, nr. top. 5436/II/1 - nr. cad. 4776/2/1; nr. top. 5436/II/2 - nr. cad. 4776/2/2; nr. top 5436/II/3 - nr. cad. 4776/2/3 și nr. top 5436/II/4- nr. cad. 4776/2/4

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.02.2019;


Analizând raportul de specialitate nr. Ad. 1576 din data de 5.02.2019 și expunerea de motive nr. 1576 din data de 5.02.2019, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 1, apartamentului nr. 2, cotei de !4 din apartamentul nr. 3 și apartamentului nr. 4 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr. 18, înscrise în C.F. nr. 45035 Brașov, nr. top. 5436/II/1 - nr. cad. 4776/2/1; nr. top. 5436/II/2 - nr. cad. 4776/2/2; nr. top 5436/II/3 - nr. cad. 4776/2/3 și nr. top 5436/II/4- nr. cad. 4776/2/4;

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr. 1576/30.01.2019 a domnului Curcă Ovidiu Gheorghe, privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 1, apartamentului nr. 2, cotei de % din apartamentul nr. 3 și apartamentului nr. 4 din imobilul monument istoric, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 400, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11541, înscrise în C.F. nr. 45035 Brașov, nr. top. 5436/II/1 - nr. cad. 4776/2/1; nr. top. 5436/II/2 - nr. cad. 4776/2/2; nr. top 5436/II/3 - nr. cad. 4776/2/3 și nr. top 5436/II/4- nr. cad. 4776/2/4, situate în municipiul Brașov, str. Republicii nr. 18, la un preț de 220.000 euro;

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale/Direcția Județeană pentru Cultură Brașov nr. 39/14/23.01.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru apartamentul nr. 1, apartamentul nr. 2, cota de !4 din apartamentul nr. 3 și apartamentul nr. 4 din imobilul situat în Brașov, str. Republicii nr. 18, monument istoric, datare sec. XVIII, poziția 400, cod LMI BV-II-m-B-11541;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art. 91 alin. (1) lit. “c” coroborat cu art. 115 alin.l lit. “c”, alin. 4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 1, apartamentului nr. 2, cotei de 'Zt din apartamentul nr. 3 și apartamentului nr. 4 din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11541, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 400, situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr. 18, înscrise în C.F. nr. nr. 45035 Brașov, nr. top. 5436/II/1 - nr. cad. 4776/2/1; nr. top. 5436/II/2 - nr. cad. 4776/2/2; nr. top 5436/II/3 - nr. cad. 4776/2/3 și nr. top 5436/II/4-nr. cad. 4776/2/4.


Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri


prin Biroul Patrimoniu.


PREȘEQINI Adria
Contrasemnează,


SECRETAR Maria Ditmnrăveanu