Hotărârea nr. 449/2019

Hotărârea nr. 449– privind validarea rezultatelor examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de șef secție din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 449

din data de 31.10.2019

- privind validarea rezultatelor examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de șef secție din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019;

Analizând Raportul de specialitate nr. ad. 19021/22.10.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad. 19021/22.10.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare validarea rezultatelor examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de șef secție din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 6, art. 7, art. 9 și art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 164/16.06.2010 privind aprobarea preluării de către Consiliul Județean Brașov a managementului asistenței medicale pentru unitățile sanitare publice de interes județean, nr. 259/20.06.2019 privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocuparea funcțiilor vacante de conducere de medic șef secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și nr. 379/26.09.2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de șef secție/serviciu din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru proba scrisă, proba clinică/practică și proba de interviu;

Ținând cont de rezultatele examenelor consemnate în procesele verbale nr. 30158/4.10.2019 și nr. 30257/8.10.2019;

Având în vedere prevederile art.173, alin.(l), lit.d și alin.(5), lit.c din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează rezultatele examenelor organizate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în vederea ocupării funcțiilor de conducere vacante de șef secție conform Proceselor-Verbale întocmite de Comisia de examinare.

Art.2. - Se validează rezultatul examenului organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef Secție Chirurgie Generală I, conform Procesului-Verbal întocmit de Comisia de examinare.

Art.3. - Se validează rezultatul examenului organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef Secție Clinică Medicină Internă I, conform Procesului-Verbal întocmit de Comisia de examinare.

Art.4. - Se validează rezultatul examenului organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef Secție Clinică Medicină Internă III, conform Procesului-Verbal întocmit de Comisia de examinare.

Art.5. - Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov va emite actul administrativ de numire în funcția de:

  • - Șef Secție Chirurgie Generală I, pentru dl. dr. Mișarca Cătălin, medic primar, specialitatea chirurgie generală, urmând ca aceasta să încheie cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani.

  • - Șef Secție Clinică Medicină Internă I, pentru dl. dr. Nedelcu Dănuț Laurențiu, medic primar, specialitatea medicină internă, urmând ca acesta să încheie cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani.

  • - Șef Secție Clinică Medicină Internă III, pentru dna. dr. Andreescu Oana, medic primar, specialitatea medicină internă, urmând ca acesta să încheie cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani.

Art.6. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.


Secretar general județului Maria Dumbrăveanu