Hotărârea nr. 448/2019

Hotărârea nr. 448 – privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea consilierilor județeni la ședințele Consiliului Județean Brașov și ale comisiilor de specialitate ale acestora


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România. 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.448

din data de 31 octombrie 2019

privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea consilierilor județeni la ședințele Consiliului Județean Brașov și ale comisiilor de specialitate ale acestora

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 octombrie 2019;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 18769/18.10.2019, întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Referatul de aprobare nr. ad.18769/18.10.2019, inițiat de către președintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea consilierilor județeni la ședințele Consiliului Județean Brașov și ale comisiilor de specialitate ale acestora;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.l, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Luând în considerare dispozițiile art.173, alin.(l), lit.f și art.212 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indemnizația lunară de care beneficiază consilierii județeni pentru participarea la ședințele Consiliului Județean Brașov și ale comisiilor de specialitate ale acestora (cel puțin o ședință de consiliu și o ședință a comisiei de specialitate pe lună), în procent de 10% din indemnizația lunară a președintelui Consiliului Județean Brașov.

Art.2. - Indemnizația prevăzută la art.l se acordă consilierilor județeni doar dacă participă la cel puțin o ședință de consiliu și o ședință a comisiei de specialitate pe lună, desfășurate în condițiile legii.

Art.3. - începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.349/31.07.2017, își încetează aplicabilitatea.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Direcția Economică.Contrasemnează,