Hotărârea nr. 447/2019

Hotărârea nr. 447 – privind aprobarea asigurării conducerii interimare a regiei autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.” prin numirea membrilor în Consiliul de administrație interimar


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 447

din data de 31.10.2019

- privind aprobarea asigurării conducerii interimare a regiei autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.” prin numirea membrilor în Consiliul de administrație interimar

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. 18931 din data de 22.10.2019 inițiat de icepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 18931 din data de 2.10.2019, întocmit de către Direcția Implementare Aeroport, prin care se propune aprobarea asigurării conducerii interimare a regiei autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.” prin numirea membrilor în Consiliul de administrație interimar;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate nr. 3, 5 și nr. 6 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând prevederile art. 5 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 140 din data de 23.04.2019 privind aprobarea înființării Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov” RA.;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. - Se aprobă conducerea interimară a regiei autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.” prin numirea membrilor în Consiliul de administrație interimar, după cum urmează:

  • 1. Anghel Alexandru, administrator interimar, reprezentant al Consiliului Județean Brașov;

  • 2.  Țibre Vasile, administrator interimar, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice;

  • 3.  Bostina Mircea, administrator interimar din afara autorității tutelare.

Art.2.- Consiliul de administrație interimar desemnat la art. 1 va funcționa până la data de 31.12.2019, prorogată corespunzător, până la organizarea și finalizarea procedurii de selecție a administratorilor potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Implementare Aeroport.

PREȘEDINTE^

•Cp/ T’


Adrian- loan. VȚjitgn f

------f' 'Ir 1

s-—(

ZA/7 / \\ <«.


C on trasem n ează, Secretar generahal județului Maria Dtunbrăveanu