Hotărârea nr. 446/2019

Hotărârea nr. 446 – privind aprobarea Planului de școlarizare al Școlii Populare de Arte și Meserii ”Tiberiu Brediceanu” Brașov pentru anul școlar 2019-2020.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR, 446

din data de 31.10.2019

- privind aprobarea Planului de școlarizare al Școlii Populare de Arte și Meserii ”Tiberiu Brediceanu” Brașov pentru anul școlar 2019-2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. 18479 din data de 15.10.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. 18478 din data de 15.10.2019, întocmit de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune aprobarea Planului de școlarizare al Școlii Populare de Arte și Meserii "Tiberiu Brediceanu” Brașov pentru anul școlar 2019-2020;

Văzând adresa nr. 1020/03.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 18.134/09.10.2019, emisă de Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 74 din data de 28.02.2018 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov ;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art. 6 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile art. 5, lit. „a” din Anexa 4 a Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2193/2004, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. „d” și alin. (5) lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul de școlarizare al Școlii Populare de Arte și Meserii ”Tiberiu Brediceanu” Brașov pentru anul școlar 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte și Școala Populară de Arte și Meserii "Tiberiu Brediceanu” Brașov.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Consiliul Județean BrașovȘCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII „TIBERIU BREDICEANU” BRAȘOV

Str. Lunga , nr. 1, Brașov , jud. Brașov, cod. 500035

tel/fax: 0268413965

C.U.I. 4646854

e-mai 1 :brasovarte@yahoo .ro

APROBAT

CONSILWLJUDETEAN BRAȘOV

SECRETAR / |         PREȘEDINTE

MARIA DUMBItfd'EANU ADRIAN-     ESTE.


PLAN DE ȘCOLARIZARE

REALIZAT ÎN URMA EXAMENULUI DE ADMITERE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

"r. crt.

DISCIPLINA

Durata studiilor (nr. de ani)

Număr catedre (norma*)

Număr de elevi pe ani de studii

Total elevi

I

II

III

IV

V

SP

(specializare)

1

CANTO ( clasic,muzică ușoară , muzică populară)

3

11.14

76

58

58

34

226

2

PIAN

5

8.05

48

32

33

18

24

6

161

3

VIOARA

5

1.09

6

6

5

5

5

4

31

4

ACORDEON

3

0.10

4

2

4

1

11

5

CHITARA

3

3.11

36

20

8

7

71

6

INSTRUMENTE DE SUFLAT (NAI, ELAUT, BLOCKFLOTE, CLARINET, TROMPETA, SAXOFON,FLUIER)

3

3.13

28

27

17

2

74

7

ORGA ELECTRONICĂ

3

2.03

20

10

10

6

46

8

INSTRUMENTE DE PERCUTIE(baterie)

2

0.12

7

5

1

13

9

COREPETITIE

2-3

0.06

10

ARTE VIZUALEI ARTĂ FOTOGRAFICĂ)

2

0.09

17

3

20

11

DANS CLASIC INTERPRETI(BALET)

5

1.09

16

11

14

13

8

14

76

12

DANS MODERN

2

9

2

4

15

13

DANS POPULAR

2

0.08

43

43

PICTURA

3

1.19

41

36

17

12

106

SCULPTURA

3

0.01

4

1

1

6

GRAFICA

3

2.07

62

33

33

3

131

17

ARTA DECORATIVA

3

0.06

6

4

5

0

15

18

ICONOGRAFIE

3

0.16

9

4

3

9

25

19

CERAMICA

3

0.01

0

1

0

1

2

20

DESIGN VESTIMENTAR

3

0.15

10

3

4

5

22

21

ACTORIE

2

3.17

59

39

0

37

135

22

TEORIE SI SOLFEGII

3

0.05

23

ISTORIA MUZICI!

2

0.04

24

ISTORIA ARTEI

3

0.03

25

DANS POPULAR - SECȚIA EXTERNA DUMBRAVITA

2

0.16

13

18

15

46

TOTAL

47

514

315

211

36

37

162

1

TOTAL CATEDRE

TOTAL ELEVI

TOTAL CLASE

TOTAL ELEVI ANUL I

* Norma didactică este de 18 ore/săptămână .

47

1275

62

514

DIRECTOR,

CARMEN MORUZ


CONTABIL SEF, MIRCEA ANGELA ELENA


ȘCOALA -> POPULARĂ 1 De ARTE

Șl MESERII

T12ERIU BREOICEANU BRAȘOVSEF SERVICIU RESURSE UMANE DIUCU CLAUDIADIRECTOR EXEC I DRPPD, NICOLAE SĂCUIU