Hotărârea nr. 445/2019

Hotărârea nr. 445 – privind scutirea de la plata taxei de şcolarizare pentru un număr de maximum 15 cursanţi talentaţi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale, din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, pentru anul şcolar 2019-2020.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 445

din data de 31.10.2019

- privind aprobarea scutirii de la plata taxei de frecvență pentru cincisprezece cursanți foarte talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pentru anul școlar 2019-2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 31.10.2019;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. 18483 din data de 15.10.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. 18482 din data de 15.10.2019, întocmit de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune aprobarea scutirii de la plata taxei de școlarizare pentru maximum 15 (cincisprezece) cursanți talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pentru anul școlar 2019-2020, conform unor criterii de evaluare, transmise de această instituție de învățământ cu adresa nr. 16.514/17.09.2019;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 4 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare dispozițiile art. 16, alin. (1) și (2) din O.U.G.nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile art. 41, teza 20 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Școlii Populare de Arte și Meserii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 74/28.02.2018, precum și de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 231 din data de 30.05.2019 prin care au fost aprobate taxele de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pentru anul școlar 2019-2020;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. „d” și alin. (5) lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă scutirea de la plata taxei de frecvență, pentru cincisprezece cursanți foarte talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pentru anul școlar 2019-2020.

Scutirea de la plata taxei de frecvență, pentru cei cincisprezece cursanți,se va realiza pe baza următoarelor criterii de evaluare:

Criterii de evaluare

Punctaj

A. Activitatea școlară

1. Participare spectacole sau expoziții

50

2. Obținere premii

40

B. Venit pe membru de familie

1. Mai mic de 1400 lei

50

2. Mai mic de 1500 lei

48

3. Mai mic de 1600 lei

46

4. Mai mic de 1700 lei

44

5. Mai mic de 1800 lei

42

6. Mai mic de 1900 lei

40

7. Mai mic de 1901 lei

0

Art.2.- Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov va selecta cei cincisprezece cursanți și va prezenta plenului Consiliului Județean Brașov performanțele acestora.

Art.3 Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte, Direcția Economică și Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov.