Hotărârea nr. 444/2019

Hotărârea nr. 444 – privind privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 152/23.04.2019 pentru aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @j u d b ra sov. ro, www.j u d b ra sov. ro

HOTĂRÂREA NR. 444

din data de 31.10.2019

- privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 152/23.04.2019 pentru aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință la data de;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. 18481 din data de 15.10.2019 inițiat de Mcepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. 18480 din data de 15.10.2019, Ttocmit de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune modificarea programului de acțiuni culturale al Muzeului de Artă Brașov pe anul 2019;

Văzând adresa nr. 423/03.10.2019 înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 17.628/03.10.2019 a Muzeului de Artă Brașov, prin care se solicită modificarea programului de acțiuni culturale, în sensul actualizării lui prin înlocuirea a două acțiuni culturale:

 • - Expoziția fotodocumentară “Portretele lui Vlad Țepeș Drăculea. O carieră ca față a răului ” și

 • - Itinerarea expoziției „ Hans Mattis - Teutsch. Sub semnul avangardei” la Muzeul Municipiului București,

cu acțiunea culturală „Lansare volum Arta din România, din preistorie în contemporaneitate’’’, fără a modifica bugetul aferent programului de expoziții temporare și, implicit, bugetul final al programului de acțiuni culturale, care rămâne la valoarea aprobată inițial;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. „d” și alin. (5) lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se modifică anexa nr. 1 “Programul acțiunilor culturale pe anul 2019” al Muzeului de Artă Brașov, aprobată prin art. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 152/23.04.2019, privind aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, în sensul înlocuirii cu o nouă anexă nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 152/23.04.2019, privind aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, rămân neschimbate.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte și Muzeul de Artă Brașov.


Consiliul Județean Brașov

Instituția: MUZEUL DE ARTĂ BRAȘOVAPROBAT


PROGRAMUL ACȚIUNILOR CULTURALE PE ANUL 2019

Nr. ctr.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

Sursa de finanțare

1.

Programul de expoziții temporare

Programul de expoziții temporare urmărește să prezinte publicului expoziții de artă contemporană, fotodocumentare și de patrimoniu diversificate și atractive, complementare expoziției permanente a muzelui. Totodată, programul își propune itinerarea unor colecții diverse și valoroase din țară și străinătate la Brașov, precum și itinerarea unor expoziții de patrimoniu muzeal în țară și străinătate.

8

 • - Expoziția Centenari

 • - Expoziția Ex-Libris Constantin Brâncuși

 • - Portretul în colecția de pictură a Muzeului de Artă Brașovl 599-1918

 • - Expoziția internațională „Deviations”

 • - Expoziția Ingo Glass

 • - Lansare volum Arta din România, din preistorie în contemporaneitate

 • - Expoziția „Hans Mattis-Teutsch. Colecția Muzeului de Artă Brașov”

46000 lei

Subvenție

2.

Programul metamuzeal

Programul metamuzeal are ca obiectiv prezentarea ofertei muzeale prin evenimente neconvenționale capabile să

2

 • - Noaptea Muzeelor

 • - ..Muzeul de artă vine la tine!”

15000 lei

Subvenție

a

atragă un public supîTmentar către muzeu.

3.

Programul educațional

Programul educativ își propune să genereze o ofertă educațională complexă, reunind nouă activități educative interactive și modeme realizate în colaborare cu instituții de învățământ din municipiul Brașov și zona metropolitană grupate în cadrul a trei programe educative: „Muzeul copiilor”, „Ateliere creative” și „Literatura și arta”.

9

 • - „Prima mea vizită la muzeul de artă”

 • - „Povestea unui tablou”

 • - „Linii forme și culori”

 • - „Incursiune în arta românească - ghidaj interactiv”

 • - „Mozaic”

 • - „Colaj”

 • - „Abstractul în pictură”

 • - „Jocul descrierii”

 • - „Argumentând cu artă”

4000 lei

Subvenție

TOTAL

65000 Iei

Subvenție


Contabil șef,

Moraru


Mihaela-Draga

A


Șef serviciu ÎCTSCRE,

Nicoleta Iureș

QW