Hotărârea nr. 443/2019

Hotărârea nr. 443 – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției vacante de conducere specifică Comitetului Director - director financiar-contabil al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și avizarea componenței comisiei de concurs/examen și comisiei de soluționare a contestațiilor.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.443

din data de 31 octombrie 2019

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției vacante de conducere specifică Comitetului Director - director financiar-contabil al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și avizarea componenței comisiei de concurs/examen și comisiei de soluționare a contestațiilor

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 octombrie 2019;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad.l8858/21.10.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad.18858/21.10.2019, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției vacante de conducere specifică Comitetului Director - director financiar-contabil al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și avizarea componenței comisiei de concurs/examen și comisiei de soluționare a contestațiilor;

Ținând cont de solicitarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov nr.31874/18.10.2019;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.7, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 181 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, precum și prevederile art. 2 alin. (2) și (4) din Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 284/2007, actualizat, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, precum și dispozițiile art.173, alin.(l), lit.d și alin.(5), lit.c din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l..- Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției vacante de conducere specifică Comitetului Director - director financiar-contabil al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov:

Agafiței Gabriela

Duicu Claudia

Văsioiu Adelina

Sândor Ildiko

Colțea Gabriela

Ciubotaru Mariana

Art.2- Se avizează comisia de concurs/examen și comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției vacante de conducere de director financiar-contabil din cadrul Comitetului Director al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, după cum urmează:

Comisia de concurs/examen:

Președinte:   Agafiței Gabrie


Agafiței Gabriela


- Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov


Membru: Membru: Secretar:


Observator:


Duicu Claudia Văsioiu Adelina Simțea Monalisa

Băjan Nicolae Niță Mihaela


  • - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

  • - Reprezentant Consiliul Județean Brașov

  • - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

  • - Reprezentant C.E.C.C.A.R., Filiala Brașov

  • - Reprezentant Sindicat Medisan-Sanitas Brașov


Comisia de soluționare a contestațiilor: Președinte:   Săndor Ildiko


Săndor Ildiko


- Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov


dembru: dembru: Secretar:


Observator:


Colțea Gabriela Ciubotaru Mariana Mureșan Nicoleta Deleanu Cornelia Albu Monica


  • - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

  • - Reprezentant Consiliul Județean Brașov

  • - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

  • - Reprezentant C.E.C.C.A.R., Filiala Brașov

  • - Reprezentant Sindicat Medisan-Sanitas Brașov


Art.3.~ Comisiile prevăzute la art.2 își vor desfășura activitatea în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director aprobat la nivelul unității sanitare publice, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, în conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și membrii comisiilor prevăzute la art.2.