Hotărârea nr. 442/2019

Hotărârea nr. 442 – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în comisiile de examen/concurs precum şi aprobarea componenţei comisiilor de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de medic șef secție ATI și medic șef laborator analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.442

din data de 31 octombrie 2019

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen/concurs precum și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de medic șef secție ATI și medic șef laborator analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ’'Dr.I.A.Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară Ia data de 31 octombrie 2019;

Analizând Raportul de specialitate nr. ad. 18655/18656 din data de 21.10.2019 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad. 18655/18656/21.10.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen/concurs precum și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de medic șef secție ATI și medic șef laborator analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov;

Luând în considerare adresele nr.9216/15.10.2019 și 9217/15.10.2019 transmise de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 13, art. 18 și art. 19 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.7, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, precum și propunerea formulată de doamna Sebeni-Comșa Mariana, consilier județean, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen/concurs precum și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de medic șef secție ATI și medic șef laborator analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov.

Ținând cont de dispozițiile art. 136 alin. (8) lit. „a”, art. 173 alin. (1) lit. „a” și “d”, precum și ale alin.(5), lit.”c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Brașov în Comisia de examen/concurs - proba scrisă și proba clinică/practică pentru ocuparea funcțiilor vacante de medic șef secție ATI și medic șef laborator analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov, după cum urmează:

Șoneriu Mihaela

Noaghea Nelu-Petre.

Art.2. - Pentru proba interviu, comisia de examen/concurs pentru funcțiile de conducere vacante este formată din comitetul director al unității sanitare.

Art.3. - Pentru proba scrisă/clinică sau practică, se aprobă componența comisiilor de examen/concurs pentru funcțiile de conducere vacante, după cum urmează: 3.1. Comisia de examen/concurs pentru proba scrisă/clinică sau practică, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic șef secția ATI din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.l.A.Sbârcea” Brașov:

Președinte:

Dr.Apostu Petrina

Director Medical

Membri:

Dr.Sebeșian Roxana

Dr. Iacovache Ileana

Dr. Tecău Marius

medic primar, specialitatea ATI medic primar, specialitatea ATI

medic primar, specialitatea ATI, reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov

Șoneriu Mihaela

reprezentant al Consiliului Județean Brașov

Secretar:

Dr. Giurgiu Ioan-Coriolan

medic primar, specialitatea obstetrică-ginecologie

3.2. Comisia de examen/concurs pentru proba scrisă/clinică sau practică, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic șef laborator analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov:

Președinte:

Dr.Apostu Petrina

Director Medical

Membri:

Dr. Bârsan Marcela

Dr. Colceriu Monica Dr. Neculoiu Daniela

medic primar, specialitatea laborator clinic și microbiologie

medic specialist, specialitatea medicină de laborator medic primar, specialitatea medicină de laborator, reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov

Noaghea Nelu-Petre

reprezentant al Consiliului Județean Brașov

Secretar:

Dr. Giurgiu Ioan-Coriolan

medic primar, specialitatea obstetrică-ginecologie

Art.4. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, managerul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.l.A.Sbârcea” Brașov și membrii comisiilor prevăzute la Art.2 și Art. 3.

PREȘEDINTE Adrian- Ioan Veștea


Contrasemnează,


Secretar Gejie Maria num


ral al Județului brăveanu