Hotărârea nr. 441/2019

Hotărârea nr. 441 – privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra apartamentului nr.6 din imobilul-monument istoric, situat în municipiul Braşov, str. Poarta Schei, nr. 13, judeţul Braşov, înscris în C.F. nr. 146146-C1-U5 Braşov, nr. cadastral top 5116/1/6


Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.441

din data de 31.10.2019

-privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea ap. nr.6 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Poarta Schei, nr.13, jud. Brașov, înscris în C.F. nr. 146146-C1-U5 Brașov, nr. cad. top 5116/1/6

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019

Analizând raportul de specialitate nr. ad. 16249 din data de 21.10.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Referatul de aprobare nr. 16249/21.10.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.6 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Poarta Schei, nr.13, jud. Brașov, înscris în C.F. nr. 146146-C1-U5 Brașov, nr. cad. top 5116/1/6;

Văzând Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr.l și nr.2, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr.l6249/13.09.2019, privind intenția de vânzare a apartamentului nr.6 din imobilul situat în municipiul Brașov, str.Poarta Schei, nr.13, jud. Brașov, la prețul de 46.000 euro;

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale/Direcția Județeană pentru Cultură Brașov înregistrată cu nr.650/42/04.09.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul din mun. Brașov, str.Poarta Schei, nr.13, ap.6, jud. Brașov, casă monument istoric, datare cca 1700, LMI2015, poz.358, cod BV-II-m-B-11499;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) și art. 6 alin. (1) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art. 173 alin.l lit. (f) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.6 din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod BV-II-m-B-11499, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 358, situat în municipiul Brașov, str.Poarta Schei, nr.13, jud. Brașov, înscris în C.F. nr. 146146-C1-U5 Brașov, nr. cad. top 5116/1/6.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează,


Secretar Gener


1 Județului Maria Buâibrăveanu