Hotărârea nr. 440/2019

Hotărârea nr. 440 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului -monument istoric, situat în localitatea Hărman, str. Dorobanţi, nr. 81, judeţul Braşov, înscris în C.F. nr.108721 Hărman, nr. cadastral 108721-C1.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @>j ud b rasov. ro, www.j ud brasov. roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 440

din data de 31.10.2019

privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului -monument istoric, situat în localitatea Hărman, str. Dorobanți, nr. 81, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 108721 Hărman, nr. cadastral 108721-CI

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 octombrie 2019;

Analizând raportul de specialitate nr. ad. 16765/21.10.2019 întocmit de către Direcția Juridică, precum și Referatul de aprobare nr. ad. 16765/21.10.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului-monument istoric, situat în localitatea Hărman, str. Dorobanți, nr. 81, județul Brașov, înscris în C.F. nr.108721 Hărman, nr. cadastral 108721-CI, evidențiat în Lista Monumentelor Istorice 2015, cu denumirea de „Casă”, poziția 658, cod LMI 2015 BV-II-m-A-11714;

Luând în considerare adresa înregistrată cu nr. 16765/20.09.2019, privind intenția de vânzare a imobilului monument istoric, situat în localitatea Hărman, str. Dorobanți, nr. 81, județul Brașov, înscris în C.F. nr.108721 Hărman, nr. cadastral 108721 -CI, la un preț de 30.000 euro, precum și adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale, înregistrată cu nr. 14610/20.08.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru acest imobilul, drept transferat către autoritățile administrației publice, respectiv, către Consiliul Județean Brașov;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1,2 și 5 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8). lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și Listei monumentelor istorice dispărute, modificat prin Ordinul nr. 2828/2015 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul 2314/2004, cu modificările ulterioare, art.4, alin. (4), (7) și (8), precum și art. 6, alin. (1) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 1730 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 173 alin. (1) lit. “f’ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea imobilului-monument istoric, situat în localitatea Hărman, str. Dorobanți, nr. 81, județul Brașov, înscris în C.F. nr.108721 Hărman, nr. cadastral 108721-C1, evidențiat în Lista Monumentelor Istorice 2015, cu denumirea de „Casă”, poziția 658, cod LMI 2015 BV-II-m-A-11714.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.