Hotărârea nr. 44/2019

Hotărârea nr.44 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 6 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 11, înscris în C.F. nr. 140828-C1-U6 Brașov, nr. cadastral 140828-C1-U6


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

ROMÂNIA

!9»8-2019! SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 44

din data de 20.02.2019

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 6 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 11, înscris în C.F. nr. 140828-C1-U6 Brașov, nr. cadastral 140828-C1-U6

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.02.2019;

Analizând raportul de specialitate nr. Ad. 1786 din data de 5.02.2019 și expunerea de motive nr. 1786 din data de 5.02.2019, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 6 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 11, înscris în C.F. nr. 140828-C1-U6 Brașov, nr. cadastral 140828-C1-U6;

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr. 1786/01.02.2019 a doamnei Voinea Izabela Roxana, privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 6 din imobilul monument istoric, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 356, cod LMI BV-II-m-A-11497, înscris în C.F. nr. 140828-C1-U6 Brașov, nr. cadastral 140828-C1-U6, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 11, la un preț de 102.000 euro;

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale/Direcția Județeană pentru Cultură Brașov nr. 26/11/16.01.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru apartamentul nr. 6 din imobilul situat în Brașov, str. Poarta Schei nr. 11, monument istoric, poziția 356, cod LMI BV-II-m-A-11497;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art. 91 alin. (1) lit. “c” coroborat cu art. 115 alin.l lit. “c”, alin. 4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 6 din imobilul monument istoric, clasat în grupa A, cod. LMI BV-II-m-A-11497, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 356, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 11, înscris în C.F. nr. 140828-C1-U6 Brașov, nr. cadastral 140828-C1-U6.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Biroul Patrimoniu.

PREȘEDINTE Adrian- fean Vestea


fs?

/

c <

A cXz


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Di


răveanu