Hotărârea nr. 439/2019

Hotărârea nr. 439 – privind aprobarea stabilirea cuantumului taxei pentru eliberarea/înlocuirea licenţelor de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.439

din data de 31.10.2019

- privind stabilirea cuantumului taxei pentru eliberarea/înlocuirea licențelor de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 octombrie 2019;

Analizând referatul de aprobare, precum și raportul de specialitate, înregistrate sub nr. Ad. 16721/24.09.2019, întocmite de către Direcția Economică/Serviciul Buget, prin care se propune stabilirea cuantumului taxei pentru eliberarea/înlocuirea licențelor de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean; în referatul de aprobare se precizează că s-a ținut cont de adresa Direcției Drumuri Județene și Servicii Publice, transmisă Direcției Economice, înregistrată sub nr.16358/16.09.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (2) și alin. (3) din Normele Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean, aprobate prin Ordinul comun al MT/MDRAP nr. 1158/2336/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 8A1, alin. (2), lit. “k” din O.G.R. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 16 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile 173 alin. (1), lit. „b” și alin. (3), lit. „c”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se stabilește cuantumul taxei pentru eliberarea/înlocuirea licențelor de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează,


Secretar General

Maria Ditmr)


al Județului răveanuSECRETAR GENERAL


AL JUDEȚ UI, Maria Du

Taxă

pentru eliberarea/înlocuirea licențelor de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean

LEI

Nr. crt.

Denumire

Taxa 2019

1

Eliberarea/prelungirea licenței de traseu județean pentru autovehiculele active necesare efectuării traseului, pentru o cursă (tarif pentru un an)

42,00

2

înlocuirea licenței de traseu județean ocazionată de pierderea, sustragerea ori deteriorarea celei eliberate (tarif pentru o bucată)

117,00

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

—■J


Vizat, Șef Serviciu Buget Ildikd Săndor întocmit Anca Marcu..........