Hotărârea nr. 437/2019

Hotărârea nr. 437 – privind aprobarea statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 437 din data de 31.10.2019

- privind aprobarea statului de funcții pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019;

Analizând Referarul de aprobare propus de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat cu nr. 18207/17.10.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr.Ad.18207/17.10.2019, întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov;

Față de statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 329/29.08.2019, se propune transformarea unui post de bibliotecar, S, debutant în bibliotecar, S, grad profesional II, ca urmare a examenului de promovare în grad profesional;

Văzând adresa nr. 5199/9.10.2019 emisă de Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate nr. 4 și nr. 5 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare prevederile cuprinse în titlul II din H.G.R. nr. 286/2011, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Ținând cont de dispozițiile art. 3, ale art. 31 alin. (4), (5) și (6) din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 38 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (2) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, modificat, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale, precum și a celorlalte drepturi salariale revine conducătorului instituției, conform prevederilor din Legea-Cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3, - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 329/29.08.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov.


BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ .G. BARITIU - BRAȘOV


ANEXA LA HCJBvNR...........FUNCȚIA

Studii

GR/ TR

Nr. posturi

Manager

S

II

1

Director adj de specialitate

s

II

1

Director adj.

s

II

1

Sef serviciu

s

II

7

Consilier juridic

s

II

1

Economist

s

IA

1

Economist

s

II

1

Referent de specialitate

s

1

2

Referent

SSD

II

1

Bibliotecar

s

IA

34

Bibliotecar

s

1

6

Bibliotecar

s

II

1

Bibliotecar

SSD

1

10

Bibliotecar

M

IA

6

Referent

M

IA

2

Muncitor

M

1

6

îngrijitoare

1

5

TOTAL

86

Personal de specialitate

67

Personal administrativ

8

Personal de întreținere

11

Total personal contractual

86

Din care:

Personal de conducere

10

manager

1

dir.adj.

2

șefi serviciu

7

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise


ÎNTOCMIT, RESPONSABIL R.U.

GABRIELA DRAGOMAN