Hotărârea nr. 435/2019

Hotărârea nr. 435 – privind aprobarea desființării prin închidere a Centrului de Plasament “Albina” din cadrul Complexului de Servicii ”Măgura” Codlea din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.rojudețul Brașov

Cod F-16 ’


HOTARAREA NR. 435

din data de 31.10.2019

- privind aprobarea desființării prin închidere a Centrului de Plasament “Albina ” din cadrul Complexului de Servicii ”Măgura” Codlea din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 16387 din data de 21.10.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 16387 din data de 21.10.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea '‘esființării prin închidere a Centrului de Plasament “Albina” din cadrul Complexului de Servicii Măgura” Codlea din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Luând în considerare avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov înregistrată cu nr. 67422/16.09.2019 și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 15/24.08.2000;

Luând în considerare Hotărârea nr. 55/11.09.2019 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de prevederile art. 125 din Legea nr. 272/2004 republicată, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile Strategiei Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020;

Având în vedere dispozițiile art. 41 alin. (1) și art. 120 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, precum și prevederile art. 173 alin. (1) lit. „a” și lit. „d”, ale alin. (2) lit. „b” și alin. (5) lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Cu data prezentei, se aprobă desființarea prin închidere a Centrului de Plasament “Albina ” Codlea din cadrul Complexului de Servicii "Măgura” Codlea din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art.2. - Urmare a desființării serviciului social prevăzut la art. 1, pentru personalul angajat din cadrul centrului se vor aplica prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii.

Art.3. - Consecință a închiderii Centrului de Plasament “Albina ” Codlea, structura organizatorică, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov se vor modifica în mod corespunzător și vor fi supuse spre analiză și dezbatere Consiliului Județean Brașov într-o ședință ulterioară.

Art.4. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 15/24.08.2000, precum și orice alte prevederi din hotărârile Consiliului Județean Brașov referitoare la Centrul de Plasament “Albina ” Codlea își încetează aplicabilitatea.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Brașov.


PREȘE IȚEȘTE          _ ȚȚ

rraru- Ioan Vesîea     —Ț- .