Hotărârea nr. 43/2019

Hotărârea nr.43 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 36, înscris în C.F. nr. 132792-C1-U1 (ap. 2) și CF nr. 132792-C1-U5 (boxa 2) Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMAN IA


>918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 43

din data de 20.02.2019

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 36, înscris în C.F. nr. 132792-C1-U1 (ap. 2) și CF nr. 132792-C1-U5 (boxa 2) Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.02.2019;

Analizând raportul de specialitate nr. Ad. 1580 din data de 4.02.2019 și expunerea de motive nr. 1580 din data de 4.02.2019, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 36, înscris în C.F. nr. 132792-C1-U1 (ap. 2) și CF nr. 132792-C1-U5 (boxa 2) Brașov;

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr. 1580/30.01.2019 a domnului Gantner Gabriel Cristian prin împuternicit dna. Manole Andra, privind intenția de vânzare a imobilului monument istoric, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 158, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11325, înscris în C.F. nr. 132792-Cl-Ul (ap. 2) și CF nr. 132792-C1-U5 (boxa 2) Brașov, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 36, la un preț de 41.000 euro;

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale/Direcția Județeană pentru Cultură Brașov nr. 26/11/16.01.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul situat în Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 36, monument istoric - Casa Friedrich Czell, datare sec. XIX, LMI 2015, poziția 158, cod BV-III-m-B-11325;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art. 91 alin. (1) lit. “c” coroborat cu art. 115 alin.l lit. “c”, alin. 4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11325, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 158, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 36, înscris în C.F. nr. 132792-Cl-Ul (ap. 2) și CF nr. 132792-C1-U5 (boxa 2) Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbr


ăveanu