Hotărârea nr. 429/2019

Hotărârea nr. 429 – privind aprobarea înființării prin reorganizare a serviciului social: Centrul de Îngrijire și Asistență ”Timișul de Sus” în structura Complexului de Servicii Timiș, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.429

din data de 31 octombrie 2019

- privind aprobarea înființării prin reorganizare a serviciului social: Centrul de îngrijire și Asistență "Timișul de Sus" în structura Complexului de Servicii Timiș, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință la data de 31 octombrie 2019 ;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr.ad.18194 din data de 15.10.2019 întocmit de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate cu nr. ad. 18194 din data de 15.10.2019 întocmit de Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea înființării prin reorganizare a serviciului social: Centrul de îngrijire și Asistență "Timișul de Sus” în structura Complexului de Servicii Timiș, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de adresa nr.74324/08.10.2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. ad. 18194/10.10.2019,privind transmiterea avizului de înființare prin reorganizare a Centrului de îngrijire și Asistență "Timișul de Sus” nr.7988/SAA/24.09.2019, emis de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități;

Luând în considerare prevederile H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, actualizată, Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr.82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, dispozițiile O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.7, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 51 alin. (6) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și ale art. 173 alin. (1) lit. “a” și lit. „d”, alin. (2) lit. “b”, alin. (5) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înființarea prin reorganizare a serviciului social: Centrul de îngrijire și Asistență "Timișul de Sus” în structura Complexului de Servicii Timiș, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu o capacitate de 50 de locuri, situat în localitatea Predeal, Timișul de Sus, Șoseaua Națională nr. 19, județul Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


Contrasemnează,