Hotărârea nr. 427/2019

Hotărârea nr. 427 – privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 374/30.10.2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov. ro, www.judbrasov. roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 427 din data de 31.10.2019

privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 374/30.10.2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 18136 din data de 14.10.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 18136 din data de 14.10.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 374/30.10.2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății;

Față de anexa aprobată, se solicită modificarea poziției nr. 3, prin înlocuirea obiectivului de investiții “computer tomograf’ cu “aparat RMN”, iar contribuția Consiliului Județean Brașov se majorează cu suma de 2.863 mii lei;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând adresa nr. SP/12416/30.09.2019 emisă de Ministerul Sănătății;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 374/30.10.2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății;

Ținând cont de dispozițiile art. 198, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (8) lit. “b”, ale art. 173 alin. (1), lit. “a” și “d”, precum și ale alin. 5) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă anexa modificată la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 374/30.10.2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății, conform noii anexe care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 374/30.10.2018, privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății, se modifică în mod corespunzător.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Economică și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

PREȘEDINTE Adrian- IoanATgsțj


Contrasemnează,

Secretar genenfl al județului Maria DumJ/răveanu

.Director executiv DSAM, Adelina Văsioiu


Anexa

privind cotele de finanțare ale Consiliului Județean Brașov la finanțările solicitate de Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov din fonduri de la Ministerul Sănătății

mii lei -

Nr.crt.

Denumire echipament medical

Cantitate (buc)

Sumă totală solicitată, cu TVA

Contribuție Ministerul Sănătății 90%

Contribuție Consiliul Județean minimum 10%

1.

Aparat pentru terapie cu suspendarea pacientului pentru recuperarea mersului la cei cu traumatisme vertebro- medulare

1

1.650

1.485

165

2.

Dispozitiv pentru stimularea proprioceptivă și antrenamentul multiaxial la nivelul membrelor inferioare

1

250

225

25

3.

Aparat RMN

1

5.6353

2.511

3.142

4.

PACS- sistem digital de arhivare a imaginilor și comunicarea acestora

1

160

144

16

TOTAL

7.713

4.365

3.348