Hotărârea nr. 426/2019

Hotărârea nr. 426 – privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Teiefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.426

din data de 31.10.2019

- privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară Ia data de 31.10.2019

Analizând Raportul de specialitate nr.ad.17919/15.10.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr.ad.17919 /15.10.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare statului de funcții și organigramei Spitalului Dlinic de Pneumoftioziologie Brașov;

Față de organigrama și statul de funcții aprobate se propun modificări ca urmare a transformării unor posturi vacante, precum și modificări ale organigramei prin suplimentarea numărului de posturi;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr. 7, conform prevederile art. 136 alin (8), lit.”c” din din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ;

In conformitate cu dispozițiile art. 180, alin. (1), lit, “a” din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare,art.5. alin.(l) din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1384/2010 precum și prevederile art. 18, alin.(l) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare dispozițiile Legii-cadru a salarizării nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173, alin.(l), lit.d, alin.(2), lit.c și alin.(5), lit.d din O.U.G. nr.57/2019 irivind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale precum și a celorlalte drepturi salariale revine conducătorului instituției.

Art.4 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 331/29.08.2019 își încetează aplicabilitatea și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 373/30.10.2018 se modifică în mod corespunzător.

Art.5 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.


Contrmnează, Secretar Gen/raf al Județului  Marii Drimbrăveanu
ROMÂNIA - CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118 Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370 e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro


ANMCS


unitate aflată în PROCES DE ACREDITARE


Director executiv


Adeliria Văși°*u
STAT DE FUNCȚII

Nr. ort

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/ grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

ko

1

2

3

4

5

6

A. Finanțare din venituri proprii

1

Manager

medic primar/gradul II

sănătate publică și management

S

1

2

Director medical

sănătate publică și management

S

1

3

Director financiar contabil

gradul II

economice

S

1

4

Șef secție

medic primar

pneumologie

S

3

5

Șef laborator

medic primar

medicină de laborator

S

1

6

Asistent șef

asistent medical principal

medicină generală

S

1

7

Asistent șef

asistent medical principal

medicină generală

PL

2

8

Șef serviciu

economist

economice

S

1

9

Medic

primar

pneumologie

S

10

10

Medic

primar

medicină de laborator

S

211

Medic

primar

epidemiologie

S

1

12

Medic

primar

sănătate publică și management

S

1

13

Medic

primar

boli infecțioase cu studii complementare îngrijiri paliative

S

1

14

Medic

primar

pediatrie

S

1

15

Medic

specialist

radiologie și imagistică medicală

S

1

16

Medic

specialist

cardiologie

S

1

17

Medic

specialist

boli infecțioase

S

1

18

Medic

specialist

recuperare, medicină fizică si balneologie

S

1

19

F iziokinetoterapeut

balneofizio kinetoterapie și recuperare

S

1

20

Farmacist

primar

farmacie

S

1

21

Asistent social

sociologie

S

1

22

Chimist

principal

chimie

S

1

1

23

Asistent medical

principal

medicină generală

S

4

24

Asistent medical

principal

medicină generală; studii aprofundate/ specializate în îngrijiri paliative

S

3

25

Asistent medical

principal

medicină generală

PL

30

26

Asistent medical

principal

pediatrie

PL

1

27

Asistent medical

principal

igienă

PL

1

28

Asistent medical

principal

radiologie si imagistica medicala

PL

2

29

Asistent medical

debutant

radiologie si imagistica medicala

PL

1

30

Asistent medical

principal

medicină de laborator

PL

5

31

Asistent medical

principal

medicină de laborator

M

1

b32

Asistent medical

principal

dietetică

PL

1

33

Asistent medical

principal

......o........?

studii aprofundate/ specializate în îngrijiri paliative

PL

1

34

Asistent medical

medicină generală

PL

7

35

Asistent medical

debutant

medicină generală

PL

3

36

Asistent medical

medicină generală; studii aprofundate/ specializate îngrijiri paliative

PL

1

37

Asistent medical

debutant

meaicina generala; studii aprofundate/ specializate

PL

1

38

Asistent medical

principal

farmacie

PL

2

39

Asistent medical

farmacie

PL

1

40

Registrator medical

M

1

41

Infirmieră

G

24

42

Infirmieră

debutantă

G

3

43

îngrijitoare

G

15

44

Analist programator ajutor

I

M/PL

1

45

Consilier juridic

IA

juridice

S

1

46

Referent de specialitate

I

economice

S

1

47

Referent de specialitate

I

juridice

s

1

^48

Referent de specialitate

I

economice

s

1

49

Referent de specialitate

I

științele comunicării, economice, tehnice

s

1

50

Referent de specialitate

II

științele comunicării

s

1

51

Referent de specialitate

III

inginerești

s

1

52

Referent

debutant

M

1

53

Economist

IA

economice

s

4

54

Economist

I

economice

s

1

55

Economist

II

economice

s

1

56

Economist

debutant

economice

s

1

57

Inginer

IA

știinte inginerești

s

1

58

Contabil

II

contabilitate

M

1

59

Casier

M

1

60

Magaziner

M

1

61

Șofer

I

M

1

62

Muncitor calificat -șofer

I

M

1

63

Muncitor calificat -electrician

I

M

1

64

Muncitor calificat -lăcătuș

I

M

1

65

Muncitor calificat -instalator

I

G

1

66

Muncitor calificat -bucătar

I

M

3

*7

Muncitor calificat -bucătar

IV

M

1

68

Muncitor calificat -zugrav

I

M

1

69

Muncitor necalificat

I

M

1

70

Spălătoreasă

2

Total Venituri Proprii

176

B. Finanțare de la bugetul de stat

1

Medic

primar

pneumologie

S

2.5

2

Medic

primar

radiologie

S

1

3

Medic

specialist

pneumologie

s

3

4

Asistent medical

principal

medicină generală

s

2

5

Asistent medical

principal

medicină generală

PL

13

6

Asistent medical

principal

pediatrie

PL

1

7

Asistent medical

principal

radiologie

PL

3

8

Asistent medical

radiologie

PL

1

9

Statistician medical

principal

M

1

10

Registrator medical

principal

M

1

11

îngrijitoare

G

3

Total Buget de Stat

31.5

TOTAL GENERAL

207.5

Total posturi aprobate:207,5


din care:


conducere execuție

11

196,5

venituri

proprii

176

bugetul de stat 31,5


Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.


Vizat Sindicat Sanitas Medisan Brașov


DIRECTOR FINANCIAR CON ABIL

Ec. BREBEANU Gabriela Toana


COMP. RUNOS

Ref. de spec. POPESCU Marta

\ Director Executiv Adelina Văsioiu


^kexa la HCJBV. nr.__________________________

^^eședinte           Secretar general al județului

Adrian Ioan VEȘTEA      Maria D^JMBRĂVEANUORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV, 2CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

MANAGER


FC=1

-------1--------

COMITET DIRECTORDIRECTOR MEDICAL

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

FC=1

FC=1SECȚIA PNEUMOLOGIE I

STEJÂRIȘ

SECȚIA CLINICĂ PNEUMOLOGIE II STEJÂRIȘ

SECȚIA PNEUMOLOGIE

COPII

COMPARTIMENT Îngrijiri paliative

COMPARTIMENT EXPLORĂRI FUNCȚIONALE SPITAL

COMPARTIMENT ENDOSCOPIE BRONȘICÂ

SPITAL

SPITALIZARE DE ZI

FC=2

FE=37

FC=2

FE=16

FE=15

ii u U_

CM 11

UJ


DISPENSAR TB Brașov


FE = 27,5


DISPENSAR TB Săcele


SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE FC=1 FE=7
i- co <-

CL tu u s CK y O < A
Manager:

  • - funcții de execuție 14 Director financiar-contabil:

  • - funcții de conducere 1

  • - funcții de ex. 25

Director medical:

  • - funcții de conducere 7