Hotărârea nr. 423/2019

Hotărârea nr. 423- privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020.


Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 off ice @j udbra sov. ro, www.j udbrasov. ro

HOTĂRÂREA NR.423

din data de 31.10.2019

- privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019

Analizând Raportul de specialitate nr.ad.17856/16.10.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr.ad.17856 /16.10.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;

Fața de organigrama și statul de funcții aprobate se propun modificări ca urmare a suplimentării/diminuării/transformării unor postruri vacante precum și promovării unor angajați.

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr. 7, conform prevederile art. 136 alin (8). lit.'’c” din din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în conformitate cu dispozițiile art. 180, alin. (1), lit, “a” din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, art.(l), pct.2 din Ordinul Ministerului Sănătății nr 1374/2016 precum și prevederile art. 18, alin.(l) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile alin.(l) Anexa nr.l din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1384/2010 precum și prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.1470/2011

în conformitate cu prevederile art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile Legii-cadru a salarizării nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.173, alin.(l), lit.d, alin.(2), lit.c și alin.(5), lit.c din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale precum și a celorlalte drepturi salariale revine conducătorului instituției.

Art.4 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 223/30.05.2019 se modifică în mod corespunzător.

Art.5 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.


ează,

Secretar Genj/aȚal Județului braveanu


Contrase
UKbAINlUKAMA - SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV ZUIV MANAGER

Dr.COBELSCHI CĂLIN-PAVEL


Anpvă la HCJBV nr

^EȘEDINTCOMPARTIMENT JURIDIC


BIROUL DE INFORMATICA


COMPARTIMENT CULTE


r

DIRECTOR MEDICAL
Fc=l

Fc=l

Fe=209

UPU-SMURD CU PUNCT DE LUCRU LA VICTORIA -CABINET MEDICINĂ DENTARĂ DE URGENȚĂ

Fc=23

Fe=1026,5

SECȚII/COMPARTIMENTE CU PATURI (VEZI ANEXA LA ORGANIGRAMA)

Fc=4 Fe=27

Farmacii cu punct de lucru:central, Mârzescu, Tractorul,Astra

Fe=5

Explorări funcționale

Fe=75

Bloc Operator II-pavilion Tractorul Bloc Onerator I-central

Fe=6

Săli de operații - Oftalmologie, ORL

Fc=l

Fe=45

Laborator clinic de Analize Medicale

Fc=l Fe=50

Laborator Radiologie și Imagistică Medicală

Fc=l

Fe=22

serviciu ae Anatomie patologica -Compartiment Citologie -Compartiment Histopatologie -Compartiment Prosectură

Fe=27

Baze de tratament

Fe=ll

Compartiment endoscopie

Fc=l Fe=26

Serviciul Județean de Medicină Legală

Fe=l

Cabinet Psihologic

Fe=8

Laborator Radioterapie


din data de .   .........

SECRETAR GENERAt^AU JUDEȚULUI MARIA DUMBRă/eANU


MANAGER

COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECȚIE CIVILĂ SI SITUAȚII DE URGENȚĂ

Fe=2

UNITATE DE TRANSFUZIE SANGUINA CU PUNCTE DE LUCRU

Fe=15

SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECȚIILOR

Fc=l

ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

Fe=ll

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

Fe=2

SERVICIU R.U.N.O.S

Fc=l Fe=8

SERVICIUL DE MANAGEMENT AL

Fc=l

CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE

Fe=5


~l                                                 1                  ------

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI

Fc=l

Fc=l

V


Serviciul Financiar Fc= 1 Fe=5


I

Serviciul Contabilitate Fc=l Fe=10


SERVICIUL ACHIZIȚII PUBL.

APROVI. SI CONTRACTARE Fc=1 Fe-9


Coordonează activitatea de ingrijiri la nivelul intregului spital


  • - Comp.Dietetică

  • - Garderobă

  • - Compartimentul gestionare lenjerie spital

  • - Statia de sterilizare

Fe=39


SERVICIUL TEHNIC ADMINISTRATIV FC=1


_______

BIROUL APARATURA MEDICALA FC =1 Fe =3


BIROUL ADMINISTRATIV, TRANSPORTURI

Fc=l Fe=8


AMBULATORIUL INTEGRAT

Fe=58.5

CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ

Fe=5

CABINETE MEDICINA MUNCII

Fe=2

CABINETE PLANIFICARE FAMILIALĂ

Fe=4

Cabinete Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice

Fe=8

Ambul. pentru Sportivi Astra -Cabinete de Medicină Sportivă -Comp.Rec.Med.Fiz. și Balneolog.

Fe=

15


TOTAL POSTURI = 2.218

FUNCȚII CONDUCERE = 49

funcții executie= 2169 din care

MEDICI REZIDENTI = 259


. Consiliul Județean Brașov

Dir. executiv Adelina VăsioiuATELIER NR.l DE ÎNTREȚINERE SI REPARAȚII A INSTALAȚIILOR SI UTILAJELOR Fc=l Fe=4o


ATELIER NR.2 DE ÎNTREȚINERE SI REPARAȚII CLĂDIRI Fc=l Fe=43


<■


MUNCITORI ADMINISTRATIV, TRANSPORTURI Fe =29


Personal auxiliar Fe=13


I        Pavilion Central        1


Compartiment Terapie Intensivă Coronarieni Fe=37

Laborator angiografie si cardiologie interventionala Fe=17


Comp. Cardiologie Intervențională Fe=26


Secția Chirurgie generală I, Fc=l, Fe=30,5


Secția Chirurgie generală II Fc=l, Fe=31.5 -Compartiment Chirurgie vasculară Fe=18 -Compartiment Chirurgie maxilo-facială Fe=7 Compartiment Chirurgie toracică Fe=14


Secția clinică Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă Fc=l Fe=43 Comp, arși Fe=4


Secția Neurochirurgie Fc=l, Fe=44


Secția clinică Ortopedie și Traumatologie

Fc=l, Fe=49.5


Secția Clinică ATI Fc=l, Fe=96


Secția Gastroenterologie Fc=l, Fe=26.5


ANEXA LA ORGANIGRAMA

SECȚll/COMPARTIMENTE CU PATURI


|___^_Pavilion_Marzeșcu^___|

Secția Medicină Internă II Fc=l, Fe=27, -Compartiment geriatrie și gerontologie Fe=6


Secția clinică ORL Fc=l Fe=29 ATI oftalmologie ORL Fe=4


Compartiment clinic Oftalmologie

Fe=l5.5


Compartiment Nefrologie Fe=14

Secția clinică Oncologie Medicală Fc=l, Fe=37


Centrul de Hemodializă Fc=l Fe=16


Secția clinică Medicină internă I Fc=l, Fe=50.5


Secția Hematologie Fc=l, Fe=23


Compartiment Dializa Peritoneala Fe=4


APROBAT,

MANAGER

Dr.COBELSCHI CALIN-PAVEL[__ PavilionTracțorul_^ |

Secția clinică Medicină Internă III Fc=l Fe=38.5

- Compartiment Alergologie și imunologie Fe=7 Secția clinica Urologie Fc=l, Fe=33.5 -Compartiment ATI Fe=19

-Compartiment transplant renal Fe=12

Secția Recuperare, Med Fizică si Balneologie II Fc=l Fe=21


Compartiment Medicina Muncii, Fe=8


Secția clinică Chirurgie Generală III Fc=l

Fe-27.5


>|           Pavilion Astra           |

Compartiment Endocrinologie Fe=12

Secția Reumatologie Fc=l, Fe=19

Secția Recuperare, Med.Fizică și Balneologie I Fc=l, Fe=22


Compartiment Dermatovenerologie

Fe=15.5


Secția clinică Cardiologie I Fc=l, Fe=32


Secția clinică Cardiologie II Fc=l, Fe=32

Secția clinică Neurologie Fc=l, Fe=37.5


Secția Diabet zaharat, nutriție și Boli Metabolice Fc=l, Fe=20CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV

Anexă la HCJBV nr


din data de..............
Str. Calea București Nr. 25 - 27
NR paturi 883
Nivel de competenta: II Categoria unitatii: II
Director Executiv,
Adelina Vasioiu

STAT DE FUNCȚII

Nr.

Crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuant um post

A. FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1

MANAGER

ii

s

1.0

2

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

ii

s

1.0

3

DIRECTOR MEDICAL

ii

s

1.0

4

DIRECTOR ÎNGRIJIRI

ii

s

1.0

5

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

ANESTEZIE,TERAP.INTENSIVA

s

1.0

6

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC SPECIALIST

i

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

s

1.0

7

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

s

1.0

8

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

CARDIOLOGIE

s

2.0

9

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

CHIRURGIE GENERALA

s

2.0

10

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

CHR.PLASTICA, REPARATORIE

s

1.0

11

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE

s

1.0

12

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

GASTROENTEROLOGIE

s

1.0

13

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

HEMATOLOGIE

s

1.0

14

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

MEDICINA INTERNA

s

1.0

15

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

NEUROCHIRURGIE

s

1.0

16

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

NEUROLOGIE

s

1.0

17

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

I

O.R.L.

S

1.0

18

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

I

REUMATOLOGIE

S

1.0

19

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

11

UROLOGIE

S

1.0

20

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

II

CHIRURGIE GENERALA

S

1.0

21

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

II

MEDICINA INTERNA

S

2.0

22

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

II

ONCOLOGIE MEDICALA

S

1.0

23

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

II

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

S

1.0

24

MEDIC SEF CENTRU

MEDIC PRIMAR

I

NEFROLOGIE

S

1.0

25

MEDIC SEF LABORATOR

MEDIC PRIMAR

II

MEDICINA DE LABORATOR

S

1.0

26

MEDIC SEF LABORATOR

MEDIC PRIMAR

II

RAD. SI IMAG. MEDICALA

S

1.0

27

SEF SERVICIU

MEDIC PRIMAR

II

ANATOMIE PATOLOGICA

S

1.0

28

SEF SERVICIU

MEDIC PRIMAR

I

EPIDEMIOLOGIE

S

1.0

29

MEDIC

PRIMAR

ALERGOLOGIE, IMUNOLOGIE

S

1.0

30

MEDIC

PRIMAR

ANATOMIE PATOLOGICA

S

4.0

31

MEDIC

PRIMAR

ANESTEZIE,TERAP.INTENSIVA

S

9.0

32

MEDIC

PRIMAR

CARDIOLOGIE

S

10.5

33

MEDIC

PRIMAR

CHIRURGIE GENERALA

s

14.5

34

MEDIC

PRIMAR

CHIRURGIE TORACICA

s

2.0

35

MEDIC

PRIMAR

CHIRURGIE VASCULARA

s

3.0

36

MEDIC

PRIMAR

CHR.BUCO-MAXILO-FACIALA

s

1.0

37

MEDIC

PRIMAR

CHR.PLASTICA, REPARATORIE

s

2.0

38

MEDIC

PRIMAR

DERMATO-VENEROLOGIE

s

4.5

39

MEDIC

PRIMAR

DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE

s

4.0

40

MEDIC

PRIMAR

ENDOCRINOLOGIE

s

2.0

41

MEDIC

PRIMAR

GASTROENTEROLOGIE

s

4.5

42

MEDIC

PRIMAR

GERIATRIE, GERONTOLOGIE

s

1.0

43

MEDIC

PRIMAR

HEMATOLOGIE

s

1.0

44

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA DE LABORATOR

s

6.5

45

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA INTERNA

s

11.0

46

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA MUNCII

s

1.0

47

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA NUCLEARA

s

1.0

48

MEDIC

PRIMAR

NEFROLOGIE

s

3.0

49

MEDIC

PRIMAR

NEUROLOGIE

s

1.5

50

MEDIC

PRIMAR

NEUROCHIRURGIE

s

2.0

51

MEDIC

PRIMAR

O.R.L.

s

7.0

52

MEDIC

PRIMAR

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

s

2.0

53

MEDIC

PRIMAR

OFTALMOLOGIE

s

2.5

54

MEDIC

PRIMAR

ONCOLOGIE MEDICALA

s

4.0

55

MEDIC

PRIMAR

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

5.5

56

MEDIC

PRIMAR

RAD. SI IMAG. MEDICALA

S

8.0

57

MEDIC

PRIMAR

UROLOGIE

S

4.5

58

MEDIC

PRIMAR

REUMATOLOGIE

s

1.0

59

MEDIC

PRIMAR

PNEUMOLOGIE

s

1.0

60

MEDIC

PRIMAR

EPIDEMIOLOGIE

s

1.0

61

MEDIC

SPECIALIST

ANATOMIE PATOLOGICA

s

1.0

62

MEDIC

SPECIALIST

ANESTEZIE,TERAP.INTENSIVA

s

9.0

63

MEDIC

SPECIALIST

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

s

2.0

64

MEDIC

SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

s

3.0

65

MEDIC

SPECIALIST

CARDIOLOGIE

s

9.5

66

MEDIC

SPECIALIST

CHIRURGIE GENERALA

s

3.0

67

MEDIC

SPECIALIST

CHIRURGIE TORACICA

s

1.0

68

MEDIC

SPECIALIST

CHIR. PLASTICA, REPARATORIE

s

2.0

69

MEDIC

SPECIALIST

CHR.BUCO-MAXILO-FAC1ALA

s

2.0

70

MEDIC

SPECIALIST

DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE

s

1.0

71

MEDIC

SPECIALIST

EPIDEMIOLOGIE

s

1.0

72

MEDIC

SPECIALIST

ENDOCRINOLOGIE

s

1.5

73

MEDIC

SPECIALIST

HEMATOLOGIE

s

2.0

74

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA INTERNA

s

8.0

75

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA MUNCII

s

1.0

76

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA DE LABORATOR

s

3.0

77

MEDIC

SPECIALIST

NEUROCHIRURGIE

s

2.0

78

MEDIC

SPECIALIST

NEUROLOGIE

s

5.0

79

MEDIC

SPECIALIST

OFTALMOLOGIE

s

1.0

80

MEDIC

SPECIALIST

ONCOLOGIE MEDICALA

s

4.0

81

MEDIC

SPECIALIST

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

4.0

82

MEDIC

SPECIALIST

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

s

1.0

83

MEDIC

SPECIALIST

RADIOTERAPIE

s

1.0

84

MEDIC

SPECIALIST

UROLOGIE

s

1.0

85

MEDIC

SPECIALIST

RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

s

8.0

86

MEDIC

SPECIALIST

REUMATOLOGIE

s

1.0

87

FARMACIST SEF

FARMACIST PRIMAR

FARMACIE GENERALA

s

2.0

88

FARMACIST SEF

FARMACIST

FARMACIE GENERALA

s

1.0

89

BIOCHIMIST

PRINCIPAL

s

1.0

90

BIOLOG

PRINCIPAL

CITOLOGIF.

s

1.0

91

BIOLOG

PRINCIPAL

s

2.5

92

CHIMIST

PRINCIPAL

s

2.0

93

FARMACIST

PRIMAR

FARMACIE GENERALA

s

1.0

94

FARMACIST

SPECIALIST

FARMACIE CLINICA

s

2.0

95

FARMACIST

SPECIALIST

FARMACIE GENERALA

D

1.0

96

FARMACIST SEF SECȚIE

FARMACIST

SPECIALIST

FARMACIE CLINICA/GENERALA

S

1.0

97

FIZICIAN

SPECIALIST

S

1.0

98

FIZICIAN

PRINCIPAL

FIZICA

S

1.0

99

FIZIOKINETOTERAPEUT

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

5.0

100

FIZIOKINETOTERAPEUT

S

2.0

101

PSIHOLOG

SPECIALIST

S

1.0

102

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

S

3.0

103

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

3.0

104

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

S

9.0

105

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

1.0

106

ASISTENT MEDICAL SEF

LABORATOR

PL

1.0

107

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

PL

9.0

108

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

BALNEOFIZIOTERAPIE MASAJ

PL

1.0

109

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

PL

14.0

110

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

NUTRIȚIE SI DIETETICA

PL

1.0

111

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

FARMACIE

PL

16.0

112

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

IGIENA

PL

3.0

113

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

LABORATOR

PL

20.0

114

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

LABORATOR

S

7.0

115

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MASEUR

PL

1.0

116

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

S

137.0

117

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

SSD

11.0

118

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

244.0

119

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

M

2.0

120

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

OBSTETRICA-GINECOLOG1E

PL

2.0

121

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

SSD

1.0

122

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

16.0

123

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICO-SOCIAL

PL

1.0

124

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

1.0

125

ASISTENT MEDICAL

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

PL

1.0

126

ASISTENT MEDICAL

FARMACIE

PL

3.0

127

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

S

70.0

128

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

SSD

2.0

129

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

PL

91.0

130

ASISTENT MEDICAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

8.0

131

ASISTENT MEDICAL

PNEUMOLOG1E

PL

1.0

132

ASISTENT MEDICAL

LABORATOR

S

6.0

133

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

s

27.0

134

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

PL

23.0

135

ASISTENT MEDICAL

NUTRIȚIE SI DIETETICA

S

1.0

136

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

MEDICINA DE LABORATOR

S

2.0

137

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

BALNEOFIZIOTERAPIE

S

1.0

138

ASISTENT MEDICAL

BALNEOFIZIOTERAPIE

S

1.0

139

AUTOPSIER

M

3.0

140

AGENT DDD

M

2.0

141

BRANCARDIER

G

37.0

142

INFIRMIERA

G

253.0

143

INFIRMIERA

DEBUTANTA

G

60.0

144

ÎNGRIJITOARE

G

104.0

145

OFICIANT MED1CAL-MASAJ

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

M

1.0

146

REGISTRATOR MEDICAL

M

5.0

147

REGISTRATOR MEDICAL

PRINCIPAL

M

11.0

148

REGISTRATOR MEDICAL

DEBUTANT

M

8.0

149

STATISTIC1AN MEDICAL

PRINCIPAL

M

3.0

150

SORA MEDICALA

PRINCIPALA

MEDICINA GENERALA

M

3.0

151

MANIPULANT BUNURI

G

11.0

152

GARDEROBIER

G

9.0

153

SEF SERVICIU

CONSILIER I

S

1.0

154

SEF SERVICIU

ECONOMIST IA

S

1.0

155

SEF SERVICIU

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

156

SEF SERVICIU

ECONOMIST IA

S

1.0

157

SEF SERVICIU

ANALIST IA

S

1.0

158

SEF SERVICIU

CONSILIER JURIDIC IA

S

1.0

159

SEF SERVICIU ACHIZIȚII

ECONOMIST SPEC. IA

S

1.0

160

SEF BIROU ADMINISTRATIV, TRANSPORTURI

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

161

SEF BIROU APARATURA MEDICALA

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

162

SEF BIROU INFORMATICA

INGINER DE SISTEM I

S

1.0

163

SEF ATELIER NR.l

SUBINGINER I

IS3

1.0

164

SEF ATELIER NR.2

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

165

ANALIST IA

S

5.0

166

ANALIST PROGRAMATOR AJUTOR IA

M

1.0

167

ANALIST PROGRAMATOR AJUTOR DEBUTANT

M

1.0

168

ANALIST PROGRAMATOR AJUTOR I

M

1.0

169

CONSILIER JURIDIC IA

S

3.0

170

CONTABIL IA

CFP

M

1.0

171

CONTABIL IA

M

1.0

172

ECONOMIST I

S

4.0


173

ECONOMIST II

S

3.0

174

ECONOMIST SPECIALIST IA

S

7.0

175

AUDITOR 11

S

2.0

176

INGINER DE SISTEM IA

S

1.0

177

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

178

INGINER II

S

2.0

179

CASIER

M

1.0

180

FUNCȚIONAR

M

5.0

181

FUNCȚIONAR DE SECURITATE

S

1.0

182

MAGAZINER

M

3.0

183

OPERATOR I

M

5.0

184

OPERATOR II

M

2.0

185

PREOT GRAD II

S

2.0

186

REFERENT DE SPECIALITATE I

S

4.0

187

REFERENT DE SPECIALITATE III

S

3.0

188

REFERENT DE SPECIALITATE DEBUTANT

S

2.0

189

REFERENT I

M

1.0

190

REFERENT IA

M

2.0

191

ȘOFER AUTOSANITARA II

ȘOFER

2.0

192

ȘOFER AUTOSANITARA III

ȘOFER

6.0

193

ȘOFER II

ȘOFER

2.0

194

SUBINGINER I

IS3

1.0

195

TEHNICIAN IA

M

1.0

196

TEHNICIAN IA

INFORMATICA

M

1.0

197

ARHIVAR

M

1.0

198

MUNCITOR CALIFICAT I

ELECTRICIAN

8.0

199

MUNCITOR CALIFICAT I

FOCHIST

9.0

200

MUNCITOR CALIFICAT I

INSTALATOR

3.0

201

MUNCITOR CALIFICAT I

LACATUS

3.0

202

MUNCITOR CALIFICAT I

OPERATOR OXIGEN

2.0

203

MUNCITOR CALIFICAT 1

OPERATOR APA DISTILATA

1.0

204

MUNCITOR CALIFICAT IV

SUDOR

1.0

205

MUNCITOR CALIFICAT I

TAMPLAR

1.0

206

MUNCITOR CALIFICAT I

ZUGRAV-VOPSITOR

2.0

207

MUNCITOR CALIFICAT II

CROITOREASA

2.0

208

MUNCITOR CALIFICAT 11

FOCHIST

9.0

209

MUNCITOR CALIFICAT 11

INSTALATOR

1.0

210

MUNCITOR CALIFICAT II

ELECTRICIAN

1.0

211

MUNCITOR CALIFICAT II

LIFTIERA

7.0

212

MUNCITOR CALIFICAT III

ELECTRICIAN

1.0

213

MUNCITOR CALIFICAT III

FOCHIST

4.0

214

MUNCITOR CALIFICAT III

LIFTIERA

7.0

215

MUNCITOR CALIFICAT III

TELEFONIST

4.0

216

MUNCITOR CALIFICAT III

INSTALATOR

1.0

217

MUNCITOR CALIFICAT III

TAMPLAR

2.0

218

MUNCITOR CALIFICAT III

ZUGRAV-VOPSITOR

1.0

219

MUNCITOR CALIFICAT III

FRIZER

1.0

220

MUNCITOR CALIFICAT IV

ZIDAR

1.0

221

MUNCITOR CALIFICAT IV

FOCHIST

3.0

222

MUNCITOR CALIFICAT IV

LIFTIERA

5.0

223

MUNCITOR CALIFICAT IV

TELEFONIST

1.0

224

MUNCITOR CALIFICAT IV

ZUGRAV-VOPSITOR

2.0

225

MUNCITOR CALIFICAT IV

ELECTRICIAN

2.0

226

MUNCITOR CALIFICAT IV

INSTALATOR

3.0

227

MUNCITOR CALIFICAT IV

LACATUS

1.0

228

MUNCITOR NECALIFICAT I

OPERATOR OXIGEN

2.0

229

MUNCITOR NECALIFICAT I

11.0

FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1703.0

B. FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

1

MEDIC SEF UPU-SMURD

MEDIC PRIMAR

II

MEDICINA DE URGENTA

S

1.0

2

SEF SERVICIU

MEDIC PRIMAR

II

MEDICINA LEGALA

s

1.0

3

MEDIC

PRIMAR

ANATOMIE PATOLOGICA

s

1.0

4

MEDIC

PRIMAR

ATI

s

1.0

5

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA DE FAMILIE

s

2.0

6

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA DE URGENTA

s

6.0

7

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA GENERALA

s

1.0

8

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA LEGALA

s

4.0

9

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA SPORTIVA

s

2.5

10

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA DE FAMILIE

s

2.0

11

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA DE URGENTA

s

20.0

12

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA DENTARA

s

3.0

13

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA GENERALA

s

1.0

14

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA LEGALA

s

3.0

15

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA SPORTIVA

s

0.5

16

MEDIC

MEDICINA GENERALA

s

2.0

17

BIOCHIM1ST

PRINCIPAL

s

1.0

18

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

PL

1.0

1        >9

ASISTENT SOCIAL

ASISTENTA SOCIALA

s

2.0
20

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

S

12.0

21

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

PL

8.0

22

ASISTENT SOCIAL

PRINCIPAL

ASISTENTA SOCIALA

PL

1.0

23

ASISTENT SOCIAL

PRINCIPAL

ASISTENTA SOCIALA

S

2.0

24

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

BALNEOFIZIOTERAPIE MASAJ

PL

2.0

25

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

LABORATOR

PL

1.0

26

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

S

17.0

27

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

43.0

28

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

11.0

29

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

S

7.0

30

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

PL

3.0

31

AUTOPSIER

M

1.0

32

AUTOPSIER

G

1.0

33

AUTOPSIER

DEBUTANT

G

2.0

34

BRANCARDIER

PL

1.0

35

BRANCARDIER

G

28.0

36

INFIRMIERA

G

35.0

37

INFIRMIERA

DEBUTANTA

G

8.0

38

ÎNGRIJITOARE

G

5.0

39

OPERATOR I

M

1.0

40

REGISTRATOR MEDICAL

M

4.0

41

REGISTRATOR MEDICAL

PRINCIPAL

M

3.0

42

ȘOFER AUTOSANITARA 11

G

4.0

43

STATISTICIAN MEDICAL

M

1.0

44

MEDIC REZIDENT ANUL I

UROLOGIE

S

7.0

45

MEDIC REZIDENT ANUL I

CARDIOLOGIE

S

5.0

46

MEDIC REZIDENT ANUL I

CHIRURGIE GENERALA

S

4.0

47

MEDIC REZIDENT ANUL 1

CHIRURGIE PLASTICA

S

2.0

48

MEDIC REZIDENT ANUL 1

DERMATO-VENEROLOGIE

S

2.0

49

MEDIC REZIDENT ANUL I

EPIDEMIOLOGIE

S

5.0

50

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA DE FAMILIE

s

29.0

51

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA DE LABORATOR

s

6.0

52

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA DE URGENTA

s

9.0

53

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA INTERNA

s

7.0

54

MEDIC REZIDENT ANUL I

NEFROLOGIE

s

3.0

55

MEDIC REZIDENT ANUL I

OFTALMOLOGIE

s

2.0

56

MEDIC REZIDENT ANUL I

O.R.L.

s

2,0

57

MEDIC REZIDENT ANUL 1

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

5.0

58

MEDIC REZIDENT ANUL 1

ATI

s

4.0

59

MEDIC REZIDENT ANUL I

NEUROLOGIE

S

1.0

60

MEDIC REZIDENT ANUL I

SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT

S

2.0

61

MEDIC REZIDENT ANUL I

BOLI INFECTIOASE

s

2.0

62

MEDIC REZIDENT ANUL II

PSIHIATRIE

s

1.0

63

MEDIC REZIDENT ANUL II

BOLI INFECTIOASE

s

1.0

64

MEDIC REZIDENT ANUL II

ATI

s

2.0

65

MEDIC REZIDENT ANUL II

CARDIOLOGIE

s

4.0

66

MEDIC REZIDENT ANUL II

CHIRURGIE GENERALA

s

3.0

67

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA DE FAMILIE

s

12.0

68

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA DE LABORATOR

s

3.0

69

MEDIC REZIDENT ANUL 11

MEDICINA DE URGENTA

s

8.0

70

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA INTERNA

s

6.0

71

MEDIC REZIDENT ANUL II

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

3.0

72

MEDIC REZIDENT ANUL II

O.R.L.

s

3.0

73

MEDIC REZIDENT ANUL II

UROLOGIE

s

1.0

74

MEDIC REZIDENT ANUL II

OFTALMOLOGIE

s

2.0

75

MEDIC REZIDENT ANUL II

CHIRURGIE PLASTICA

s

1.0

76

MEDIC REZIDENT ANUL II

EPIDEMIOLOGIE

s

4.0

77

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA SPORTIVA

s

1.0

78

MEDIC REZIDENT ANUL II

NEUROLOGIE

s

2.0

79

MEDIC REZIDENT ANUL III

ATI

s

3.0

80

MEDIC REZIDENT ANUL III

CARDIOLOGIE

s

4.0

81

MEDIC REZIDENT ANUL III

CHIRURGIE GENERALA

s

3.0

82

MEDIC REZIDENT ANUL III

CHIRURGIE PLASTICA

s

2.0

83

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA DE FAMILIE

s

9.0

84

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA DE LABORATOR

s

2.0

85

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA INTERNA

s

4.0

86

MEDIC REZIDENT ANUL III

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

3.0

87

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA DE URGENTA

s

5.0

88

MEDIC REZIDENT ANUL III

O.R.L.

s

1.0

89

MEDIC REZIDENT ANUL III

OFTALMOLOGIE

s

2.0

90

MEDIC REZIDENT ANUL III

UROLOGIE

s

2.0

91

MEDIC REZIDENT ANUL III

EPIDEMIOLOGIE

s

2.0

92

MEDIC REZIDENT ANUL III

BOLI INFECTIOASE

s

1.0

93

MEDIC REZIDENT ANUL III

NEUROLOGIE

s

1.0

94

MEDIC REZIDENT ANUL IV

PSIHIATRIE

s

1.0

95

MEDIC REZIDENT ANUL IV

ATI

s

2.0

96

MEDIC REZIDENT ANUL IV

CARDIOLOGIE

s

4.0

97

MEDIC REZIDEN T ANUL IV

CHIRURGIE GENERALA

s

3.0

98

MEDIC REZIDENT ANUL IV

CHIRURGIE PLASTICA

S

2.0

99

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA DE LABORATOR

S

2.0

100

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA INTERNA

S

6.0

101

MEDIC REZIDENT ANUL IV

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

S

2.0

102

MEDIC REZIDENT ANUL IV

OFTALMOLOGIE

S

1.0

103

MEDIC REZIDENT ANUL IV

UROLOGIE

S

2.0

104

MEDIC REZIDENT ANUL IV

ORL

S

3.0

105

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA DE URGENTA

S

1.0

106

MEDIC REZIDENT ANUL V

CHIRURGIE GENERALA

S

2.0

107

MEDIC REZIDENT ANUL V

MEDICINA DE URGENTA

s

3.0

108

MEDIC REZIDENT ANUL V

MEDICINA INTERNA

s

9.0

109

MEDIC REZIDENT ANUL V

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

2.0

110

MEDIC REZIDENT ANUL V

CARDIOLOGIE

s

5.0

111

MEDIC REZIDENT ANUL V

CHIRURGIE PLASTICA

s

2.0

112

MEDIC REZIDENT ANUL V

UROLOGIE

s

1.0

113

MEDIC REZIDENT ANUL V

ATI

s

2.0

114

MEDIC REZIDENT ANUL VI

CHIRURGIE GENERALA

s

6.0

FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

515.0

Total unitate sanitara (A+B)

2218.0

Total posturi aprobate:

2218.0

din care

din care

  • - conducere

  • - execuție

49.0

2,169.0

Total posturi aprobate :

2218.0

din care

din care

  • - venituri proprii

  • - buget de stat

1,703.0

515.0


Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise

MANAGER,

Dr. COBELSCHI CĂLIN-PAVEL


DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,

întocmit


Manea Camelia

(JS: