Hotărârea nr. 420/2019

Hotărârea nr.420– privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social „Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap” din structura Complexului de Servicii ”Brădet” în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 420 din data de 31.10.2019

- privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social „ Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap” din structura Complexului de Servicii ”Brădet” în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 17786 din data de 15.10.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 17786 din data de 15.10.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și uncționare a serviciului social „ Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap ” din structura Complexului e Servicii ”Brădet” în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Văzând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov înregistrată cu nr. 73404/4.10.2019 și Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 326/31.07.2017 și 253/20.06.2019 privind statul de funcții, organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului propriu și a serviciilor sociale precum și structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare Hotărârea nr. 70/30.09.2019 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, de H.G.R. nr. 476/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, precum și de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor >ociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 173 alin. (1) lit. „a” și lit. „d”, ale alin. 2) lit. „c” și alin. (5) lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social „ Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap" din structura Complexului de Servicii ”Brădet” în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu o capacitate de 34 de locuri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, art. 6 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 326/31.07.2017 privind statul de funcții, organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului propriu și a serviciilor sociale precum și structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI:

CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU COPILUL CU HANDICAP

DIN CADRUL COMPLEXULUI DE SERVICII BRĂDET


Avizat,

Colegiul Director,

Hotărârea nr. 70/30.09.2019


•tr. lullu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600091

Talafon/fax* 0288.417.100, omaili

wabsltai www.8g44p9bv.r9 Cod flăcăii 9070339


Complexul de Servicii Brădet

ARTICOLUL 1 Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social “Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap” din cadrul Complexului de Servicii Brădet, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, servicii oferite, etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și după caz, pentru membrii familiei beneficiare/ reprezentant legal/ convențional, vizitatori.

ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social

 • (1) “Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap”, cu cod serviciu social: 8891CZ-C-III, denumit în continuare C.R.C.H, deține Licență de funcționare seria: LF, nr. 000691/18.04.2019 și este un serviciu de asistență socială de zi, de interes public, pentru copilul cu dizabilități, aflat în dificultate din cadrul Complexului de Servicii Brădet și din comunitatea limitrofa, având sediul în mun. Săcele, str. Barajului, nr. 84, județul Brașov.

 • (2) Serviciul social “Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap”este înființat și administrat de către furnizorul de servicii sociale Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, denumit în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov, conform prevederilor legale în vigoare.

3) Capacitatea Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap este de 34 locuri.

ARTICOLUL 3

Scopul, misiunea și obiectivele serviciului social

 • (1) “Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap” este o componentă de recuperare a Complexului de Servicii Brădet, cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții și formarea deprinderilor de viață independentă a beneficiarului. Fiecare copil beneficiază de asistență medicală, socială și psihologică, fiindu-i asigurată îngrijirea, recuperarea și reabilitarea. Prin serviciile oferite se încearcă o nouă abordare în ceea ce privește persoana aflată într-un grad de handicap în comunitate sau instituționalizat în centrele rezidențiale, precum și activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinții sau reprezentanții legali, care au în îngrijire copii cu dizabilități.


■ir. lullu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600091

Tolafon/faxi 0268.417,100, amaili

wabaltai wvnv.tfgittpctov.ro Cod flăcăii 9B70339

Complexul de Servicii Brădet

Misiunea “Centrului de Recuperare pentru copilul cu handicap” este de a preveni abandonul și instituționalizare copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare, etc. pentru părinți sau reprezentantul legal, precum și alte personae care au în îngrijire copii.

Serviciile oferite de C.R.C.H. sunt complementare demersurilor și eforturilor propriei familii, așa cum decurg din obligațiile și responsabilitățile părintești, precum și serviciilor oferite de unitățile de învățământ și de alți furnizori de servicii, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextual său socio-familial.

Obiectivele serviciului social C.R.C.H. sunt: menținerea, ameliorarea, refacerea și dezvoltarea capacităților copilului și ale părinților săi pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, promovarea incluziunii sociale și creșterea calității vieții copilului prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități specifice.

(2) “Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap” vine în sprijinul copiilor cu dizabilități, al familiilor și al comunității defavorizate, indiferent de apartenența etnică sau religioasă, tipul dizabilității sau statutul social.

Centrul derulează o gamă largă de activități prin care copiilor li se asigură dreptul la sănătate fizică, dezvoltare emoțională și mentală, precum și toate celelalte drepturi, așa cum sunt acestea stipulate în Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului. Din punct de vedere al dotărilor, centrul dispune de un număr suficient de spații pentru derularea tuturor tipurilor de activități în beneficiul copilului și familiilor, în concordanță cu misiunea și prevederile standardelor minime obligatorii: cabinet medical, cabinet hidroterapie, sală kinetoterapie, cabinet de ergoterapie / logopedie, cabinet asistență socială, cabinet consiliere psihologică, sală multifuncțională, cabinet terapeutic. Serviciile medicale și de recuperare neuropsihomotorie oferite beneficiarilor sunt la cele mai înalte standarde, având în vedere dotarea cu aparatură medicală de ultimă generație de care dispune centrul.

Serviciile oferite în cadrul centrului sunt:

-kinetoterapie, hidroterapie și masaj;

-logopedie;

-dezvoltarea abilităților de autocontrol;

-organizarea și dezvoltarea autonomiei personale;

-reorganizarea conduitelor și restructurarea perceptiv - motorie; -ergoterapie;

-diverse forme de psihoterapie;

-consiliere psihologică.

3■tr. lullu Maniu nr. 6, Brașov» jud. Brașov, cod 500091

Talafon/faxs 0289.417.1 OO, amallt

w»b»ltn kww.rfj'Mpdn'.ro Cod fiscali 9870339

Complexul de Servicii Brădet

Programele de recuperare derulate în centru dezvoltă autonomia personală a copiilor cu dizabilități pentru integrarea acestora în comunitate în condiții cât mai apropiate de normalitate. Activitățile recreative și de socializare sunt elaborate de personalul educațional, împreună cu ceilalți specialiști ai

centrului.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social "Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare al serviciilor sociale și al Standardelor minime de calitate aplicabile, fiind reglementat de legislația în vigoare, așa cum este cuprinsă în Anexa l.

 • (2) Serviciul social "Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap” este înființat prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov și funcționează în cadrul Complexului de Servicii Brădet din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, numită în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • (3) Serviciul social "Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap” în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

 • (4) Serviciul social "Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap” în calitate de operator, garantează protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, care au fost colectate în scopul îndeplinirii competențelor și atribuțiilor specifice legislației muncii și asistenței sociale, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social "Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile conform Ordinului 27/03.Ol.2019.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap” sunt:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii cu privire la persoanele beneficiare;


atr. lullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov* cod 500001

Tolafon/faxt 0288.417.100, amaili                   .»•<»

wabalta* www.apoopobtr.ro Cod flăcăii 9B70339


Complexul de Servicii Brădet

 • c)  asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e)  asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f)  asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i)  promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j)  asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru dezvoltarea abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l)  asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • n) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • o) colaborarea centrului/complexului cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap" sunt:

 • a) copii cu dizabilități posesori ai certificatului de încadrare în grad de handicap și Hotărâre a Comisiei pentru Protecția Copilului (C.P.C.) aflați în familia biologică, plasament la Asistent Matemal Profesionist (AMP), plasament familial, Centre ale D.G.A.S.P.C., ONG-uri, care prezintă afecțiuni neuro-motorii și/sau asociate, cu domiciliul în județul Brașov, cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani.

 • b) copii fără certificat de încadrare în grad de handicap, aflați în sistemul de protecția copilului (plasament la AMP, Centre ale D.G.A.S.P.C, plasament familial) dar care prezintă afecțiuni/deficiențe încadrabile în specificul de recuperare al Centrului.

 • (2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 • a) să dețină certificat de încadrare în grad de handicap; certificat medical; certificat de orientare școlară și profesională; plan de recuperare pentru copilul cu dizabilități; contract cu familia, semnat între coordonatorul C.R. și familia/reprezentantul legal, etc.


atr. lullu Manlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500001

Tolafon/fa» 02Bt.417.100, omailt

wabattoi mvvf.tfff*»pcbv.ro Cod flăcăii 9570339

Complexul de Servicii Brădet

 • b) decizia de admitere/respingere sunt luate prin dispoziție semnată de directorul D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

 • a) părintele/reprezentantul legal solicită încetarea serviciilor (din diferite motive);

 • b) afecțiunea copilului s-a recuperat;

 • c) părintele/reprezentantul legal al beneficiarului nu respectă regulamentele centrului;

 • d) absența nemotivată pentru o perioada mai mare de 3 luni;

 • e) comportamentul beneficiarului pune în pericol viața lui sau a altor beneficiari/personalului.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap" au următoarele drepturi:

 • a)  să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c)  să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la situațiile de risc ce pot apare pe parcursul derulării serviciilor;

 • d) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • e) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • f)  să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • g) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • h) să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la situațiile de risc ce pot apare pe parcursul derulării serviciilor;

 • i)  să li se comunice drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale;

 • j)  să fie protejați împotriva riscului de abuz și neglijare;

 • k) să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap" au următoarele obligații:

 • a) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • b) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • d) să respecte prevederile prezentului regulament.


•tr. luliu Manlw nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091

TalafoiVfaM mS8.417.1OQ, amaili oM i c • fc'rijjaspc bv.» o wabsltat w^rw.dgtapcbv.ro Cod flăcăii 9B70339


Complexul de Servicii Brădet

ARTICOLUL 7 Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social "Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap" sunt următoarele:

 • (1) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general, prin asigurarea următoarelor activități:

 • a)  reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu părintele/reprezentantul legal al beneficiarului;

 • b) asigură programe specializate în vederea dezvoltării deprinderilor sociale, a comunicării, reducerea comportamentelor inadecvate social și dezvoltarea abilităților/ comportamentelor pe care acești beneficiari ar trebui sa le aibă în raport cu vârsta la care se află și gradul de dezvoltare al lor;

 • c)  asigură îngrijirea și formarea deprinderilor de viață independentă;

 • d) asigură Planuri Personalizate de Intervenție adaptate nevoilor si posibilităților persoanei cu dizabilități;

 • e)  asigură activități de recuperare, abilitare/reabilitare (kinetoterapie, hidroterapie, masaj, logopedie), medicale;

 • f)  asigură activități educaționale, recreere -socializare;

 • g)  asigură consiliere/intervenție psihologică;

 • h)  asigură consiliere și sprijin pentru părinți/reprezentant legal;

 • i)  asigură servicii de suport.

 • (2)  de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • a)  de consiliere psihosocială și suport emoțional;

 • b)  inițierea și organizarea de acțiuni de informare a comunității;

 • c)  existența materialelor promoționale și informative;

 • d) colaborararea cu instituțiile relevante din comunitate;

 • e)  existența informațiilor de specialitate la nivelul centrului;

 • f)  de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia;

 • g) elaborarea de materiale de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități (afișe, pliante);

 • h) participarea serviciului social la toate evenimentele organizate de funizorul de servicii cu ocazia promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități.

 • (3) de promovare a drepturilor beneficiarului și a unei imagini pozitive a acestuia, de promovare a


•tr. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brațov, cod 600001

Talafon/faxs 0288.417.100, amaili

wabaltm                 Cod flăcăii 9B70339

Complexul de Servicii Brădet

drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • a) informare în comunitate;

 • b) organizare de evenimente la care este invitată și presa;

 • c)  colaborare cu instituții și fundații din țară și străinătate.

 • (4) de asigurare a calității serviciilor sociale furnizate, prin realizarea următoarelor activități:

 • a)  elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • b) realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • c)  monitorizarea planurilor stabilite (P.P.I.);

 • d)  oferirea de servicii specializate prin intermediul specialiștilor (psiholog, asistent social, educator specializat, logoped, kinetoterapeut, asistent medical, maseur, etc.);

 • e)  realizarea de evaluări periodice a personalului de specialitate;

 • f)  supervizarea permanentă a personalului;

 • g) perfecționarea continuă a personalului.

 • (5) de administrare a resurselor materiale și umane ale C.R.C.H. prin realizarea următoarelor activități:

 • a) întocmirea regulamentelor;

 • b) organizarea periodică de ședințe;

 • c)  identificarea nevoilor materiale, financiare și de personal;

 • d) utilizarea resurselor materiale conform legislației și nevoilor centrului;

 • e) întreținerea permanentă a centrului.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(l) Serviciul social "Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap" funcționează conform prevederilor legale aflate în vigoare, cu o structură organizatorică aprobată prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov, detaliată în Anexa 2.

(2) Structura de personal din cadrul serviciului social "Centrul de Recuperare pentru Copilul cu

Handicap"este compusă din:

 • a)   personal de conducere - Șef Complex; Coordonator personal de specialitate;

 • b)   personal de specialitate, de îngrijire și asistență;

 • c)   personal cu funcții administrative, de gospodărire, întreținere, reparații, deservire;

 • d)   voluntari.
■tr. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600001 Tolofon/faxs (7288.417.1 OQ, email:

wobalto* www.tfg8opcbv.ro Cod flăcăii 0670339

Complexul de Servicii Brădet

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

Persoanele de conducere sunt:

I. Șef complex, Sil - 1 post

II. Coordonator personal specialitate, Sil -1 post

 • I. Atribuțiile generale ale șefului de complex sunt:

 • a) Asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu iși îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, a Codului Muncii, etc.;

 • b) Elaborează rapoartele generale și periodice privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) Colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a calității serviciilor oferite beneficiarilor;

 • d) Asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații complexului;

 • e) Propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • f)  Desfășoară activități pentru promovarea imaginii complexului în comunitate;

 • g) Răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul complexului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • h) Reprezintă complexul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și alte instituții publice, organizații ale societății civile, cu persoane fizice și juridice din țară și din străinătate, în folosul beneficiarilor;

 • i)  Adoptă stilul și metodele de conducere adecvate pentru a crea un climat de profesionalism, responsabilitate, cooperare și atenție totală față de nevoile beneficiarului centrului / în fiecare dintre componentele complexului;

 • j)  Respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare al complexului și al D.G.A.S.P.C;

 • k) Respectă normele de protecția muncii și P.S.I.;

Atribuțiile specifice șefului de complex sunt:

 • a) întocmirea proiectului bugetului propriu al C.S. Brădet și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • b) Asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor


str. luliu Manlu nr. 6, Brațav, jud. Brașov, cod 600091 Tolafon/fax» Q28i.417.1OO, omalli oM«c«:j'dijă*s.pctav.»-cf wabalto* www,dgt»pctov,ro Cod flocăit 9870339

Complexul de Servicii Brădet

a prevederilor din Regulamentul propriu de Organizare și Funcționare;

 • c) Organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a Regulamentului de Organizare și Funcționare;

 • d) Analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul complexului;

 • e) Propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • f)  întocmește fișele de post;

 • g) Numește responsabilii de caz și se implică în alcătuirea echipelor plurdisciplinare;

 • h) Elaborează proiectul instituțional, Planul anual de acțiune, Raportul de activitate;

 • i)  Asigură confidențialitatea informațiilor, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;

 • j)  Stabilește și aprobă concediile de odihnă ale angajaților pe parcursul anului;

 • k) întocmește evaluările anuale ale personalului conform legislației în vigoare;

 • l)  Face parte din echipa pluridisciplinară care asigură integrarea fiecărui beneficiar în cadrul serviciului rezidențial, elaborarea / revizuirea Planului Individualizat de Protecție, a Planului de Recuperare, Planului Personalizat de Intervenție, precum și de punerea în aplicare a acestora conform procedurilor;

 • m) Propune reunirea echipei ori de câte ori apar elemente care impun reanalizarea situației beneficiarilor și asigură, în măsura posibilităților, logistica necesară implementării planurilor;

 • n) Aprobă necesarele, referatele, notele de fundamentare și alte documente emise în complex pentru obținerea tuturor mijloacelor necesare bunei sale funcționări;

 • o) împreună cu contabilul întocmește și fundamentează în vederea înaintării proiectului de buget către D.G.A.S.P.C., pentru centralizare, în termenele stabilite de legislația în vigoare;

 • p) împreună cu contabilul urmărește încadrarea în cheltuielile centrului stabilite conform normativelor în vigoare (alocația de hrană, combustibil, convorbiri telefonice etc.);

 • q) Verifică, avizează și răspunde, împreună cu personalul desemnat (administrator, contabil etc.), de statele de personal, pontajele, condica de prezență, statele de plată;

 • r)  Asigură prelucrarea reglementărilor sus amintite, împreună cu întreg personalul, planificând ședințe regulate de instruire - minim o ședință lunar - precum și ședințe extraordinare, în cazul în care acestea se impun - modificări de legislație, abateri disciplinare sau alte situații excepționale;

 • s)  îndeplinește și alte dispoziții stabilite de către conducerea D.G.A.S.P.C. Brașov în domeniul protecției copilului sau a persoanei cu handicap.

 • (1) Șeful de complex ocupă postul în urma susținerii unui concurs/examen, în condițiile legii.

 • (2) Șeful de complex este absolvent cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologic, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (3) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a șefului de complex se face în condițiile legii.


atr. lullu Manlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov* cod 600091

Tolalon/faxt 0288.417.100, omaili

wabalta* www.cfgt4pcbv.ri> Cod fiscali 9970339

Complexul de Servicii Brădet

II. Atribuțiile generale ale coordonatorului personalului de specialitate sunt:

 • a) Respectă ROF, PM, PSI, Codul Etic;

 • b) Prin toate acțiunile sale respectă și promovează interesul superior al copilului ocrotit și are față de acesta o atitudine de înțelegere și binevoitoare;

 • c) Colaborează cu colegii de serviciu pentru asigurarea unei bune activități a centrului;

 • d) Aduce la cunoștința conducerii D.G.A.S.P.C. orice eveniment deosebit apărut în cadrul C.R.C.H. Brădet;

 • e) îndeplinește și alte sarcini trasate de conducerea D.G.A.S.P.C.;

 • f)  Păstrează confidențialitatea tuturor datelor despre copii;

 • g) Asigură și respectă implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat în propria activitate;

 • h) Efectuează controlul intern ulterior după fiecare operațiune efectuată conform atribuțiilor de serviciu;

 • i)  Se asigură că serviciile oferite se mențin cel puțin la nivelul de calitate prevăzut în standardele în vigoare.

Atribuțiile specifice ale coordonatorului personalului de specialitate sunt:

 • a) întocmește anual raportul de activitate și planul anual de acțiune;

 • b) Ia măsuri care se impun pentru ca evaluările / reevaluările beneficiarilor să se efectueze la termen;

 • c) Asigură prelucrarea reglementărilor Ord. 27/2019 și Legii 272/2004 cu întregul personal, planificând ședințe regulate de instruire (minim 1 trimestrial) sau extraordinare, dacă acestea se impun - modificări de legislație, abateri disciplinare sau alte situații excepționale, prelucrează ROF angajaților din centru;

 • d) întocmește, revizuiește fișele de post pentru angajații din subordine;

 • e) Organizează programul de lucru astfel încât să se asigure continuitatea activităților desfășurate în cadrul CRCH;

 • f)  Planifică echitabil participarea personalului la cursuri de perfecționare/formare profesională oferite de furnizori de formare profesională acreditați;

 • g) Are obligația de a înregistra procesul de înregistrare zilnică a prezenței nominale a beneficiarilor în centru;

 • h) Asigură încheierea contractelor de furnizare a serviciilor sociale cu beneficiarii;

 • i)  Desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • j)  Planifică și organizează sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor

 • k) Are obligația de a anunța imediat, telefonic sau/și prin email, furnizorul de servicii sociale în situația constatării unui caz de abuz asupra copilului;


str. luiiu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOO91 Talaton/faxi 0266.417.106, amailt

wabaltat www.tfg64pcbv.ro Cod flăcăii 9870339

Complexul de Servicii Brădet

 • l)  Face parte din echipa pluridisciplinară CRCH în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în Planul de recuperare funcțională și P.P.I.;

 • m) întocmește necesarele, referatele, notele de fundamentare și alte documente emise pentru obținerea tuturor mijloacelor necesare bunei sale funcționări;

 • n) îndeplinește alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (1) Responsabilități:

 • •  Față de respectarea ord. 27/2019 și legii 272/2004 privind promovarea și protecția drepturilor copilului;

 • •  Respectarea normelor prevăzute în domeniul: „Situațiilor de urgență”, „Securitate și Siguranță în Muncă”.

 • •  Duce la îndeplinire orice alte sarcini în interesul beneficiarilor C.R. sau al instituției.

 • (2) Coordonatorul “Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap” ocupă postul în urma susținerii unui concurs/examen, în condițiile legii.

 • (3) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a coordonatorului „Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap” se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire si asistenta. Personal de specialitate si auxiliar

 • (1) Personalul de specialitate al "Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap" este format din:

 • a) asistent medical PL (325901)

 • b) maseur M (325501)

 • c) profesor CFM principal S (226406)

 • d) psiholog practicant S (263401)

 • e) asistent social specialist S (263501)

 • f) instructor de educație M (531203)

 • g) logoped S(226603)

 • (2) Atribuțiile generale ale personalului de specialitate sunt:

 • •  Cunoaște și aplică procedurile specifice pe standardele de funcționare a Centrelor de Zi pentru copiii/adulții cu dizabilități, legislația în domeniul protecției copilului;

 • •  Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • •  Sesizează conducerii centrului situațiile care pun în pericol siguranța beneficiarului, situațiile de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • •  Semnalează existența oricărei forme de abuz asupra copilului;


•tr. tuliu Manfu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091

Tolafon/fam 0288.417.100, •maih

w*b»lto< www.4g88pvtov.rv Cod fiscali 9970339

Complexul de Servicii Brădet

 • •  Face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • •  Participă la sesiunile de formare continuă organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • •  întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • •  Promovează interesul superior al copilului prin protejarea și promovarea drepturilor fundamentale ale copilului cu nevoi speciale;

 • •  Respectă cu strictețe confidențialitatea datelor referitoare la beneficiarii C.R.C.H.

 • •  Abordează copiii în mod nedescriminatoriu, respectându-le demnitatea și folosind o formulă de politețe preferată de aceștia;

 • •  Alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil;

 • •  Respectă Codul Etic al D.G.A.S.P.C. Brașov și al C.S. Brădet;

 • •  Respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap și al D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • •  Colaborează cu toți angajații centrului, D.G.A.S.P.C., părinții/reprezentanții legali ai beneficiarilor, cadre de specialitate din alte unități;

 • •  Răspunde și se implică în activitatea de recuperare abilitare/reabilitare a beneficiarilor;

 • •  Răspunde de integitatea fizică și starea de sănătate a beneficiarilor;

 • •  Respectă normele de P.S.I. și S.M.;

 • •  în relațiile cu copiii creează o atmosferă caldă, familială, de înțelegere, de siguranță și încredere reciprocă;

 • •  Răspunde pe durata efectuării serviciului de integritatea bunurilor mobile și imobile aflate în spațiul în care își desfășoară activitatea și răspunde administrativ, material sau penal, după caz, de pagubele produse din cauza neglijenței sau neatenției sale.

 • (3) Atribuțiile specifice ale personalului de specialitate sunt:

 • a) asistent medical

 • •  Efectuează activități de abilitare-reabilitare (hidroterapie) specifice fiecărui beneficiar conform indicației medicului specialist de recuperare;

 • •  Urmărește cu atenție dezvoltarea somato-motorie a beneficiarilor și starea lor de sănătate;

 • •  Efectuează tratamentele medicale indicate de medic;

 • •  Aplică măsurile de prim ajutor medical atunci când este cazul;

 • •  Ia toate măsurile pentru respectarea normelor igienice din centru;

 • •  Instruiește personalul și beneficiarii în funcție de maturitate și gradul de dizabilitate cu privire la aplicarea măsurilor de prim ajutor;

 • •  Instruiește personalul cu privire la bolile infecțioase, normele și materialele igienico-sanitare, ocrotirea sănătății și menținerea unui stil de viață sănătos;


■tr. luliu Manlu r»r. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600001 Tofofon/fax: O26i.4f7.100, omail: H»c *•£'«2 s f* £ fa v. i'o wabaltot nw+'.rfj'wpcftK./v Cod fiscali 9B70339

Complexul de Servicii Brădet

 • •  Instruiește beneficiarii cu privire la noțiunile de bază și cunoștințele de bază din domeniul sănătății, prevenirea bolilor transmisibile, adoptarea unui stil de viață sănătos, combaterea unor obiceiuri nocive, prevenirea adicțiilor și educație sexuală;

 • •  Controlează modul cum se efectuează curățenia și dezinfecția în centru, aducând la cunoștința șefului de complex dacă sunt deficiențe din punct de vedere igienico-sanitar;

 • •  Promovează un stil de viață sănătos și facilitează accesul la serviciile medicale necesare din cadrul C.R.C.H.;

 • •  Supreveghează și monitorizează starea de sănătate a beneficiarilor, efectuează zilnic controlul epidemiologie al beneficiarilor;

 • •  Asigură servicii de îngrijire personală și/sau servicii medicale de specialitate;

 • •  Elaborează P.P.I. și Planul individualizat de recuperare/reabilitare pentru fiecare beneficiar, stabilindu-și obiectivele, mijloacele, termenele;

 • •  Consemnează în dosarul beneficiarului rezultatele evaluării inițiale și a reevaluărilor trimestriale (sau ori de câte ori este nevoie), adaptând programul de recuperare în funcție de evoluția beneficiarului;

 • •  Efectuază procedurile de specialitate pentru beneficiarii care frecventează C.R.C.H. consemnând activitățile zilnice în documentul corespunzător, fișele de monitorizare;

 • •  Asigură și răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul terapeutic.

 • b) maseur

 • •  Stabilirea timpului de lucru și a procedurilor de masaj pentru fiecare beneficiar în parte, conform indicațiilor medicului de specialitate;

 • •  Utilizarea cu maximă eficiență a aparaturii din dotare;

 • •  Instruirea colaboratorilor pentru continuarea exercițiilor ușoare, în timpul terapiei prin joc a copilului și a aparținătorilor beneficiarilor pentru a continua la domiciliu programul inițiat în centru;

 • •  Stabilește necesarul de echipament necesar desfășurării activității;

 • •  Efectuează controlul intern ulterior după fiecare operațiune efectuată conform atribuțiilor de serviciu;

 • •  Elaborează P.P.I. și Planul individualizat de recuperare/reabilitare, pentru fiecare beneficiar, stabilindu-și obiectivele, mijloacele, termenele;

 • •  Consemnează în dosarul beneficiarului rezultatele evaluării inițiale și a reevaluărilor trimestriale (sau ori de câte ori este nevoie), adaptând programul de recuperare în funcție de evoluția beneficiarului;

 • •  Efectuază procedurile de specialitate pentru beneficiarii care frecventează C.R.C.H. consemnând activitățile zilnice în documentul corespunzător, fișele de monitorizare;
•ir. iuiiu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600081

Talafon/faxs 0268.417.100, amaih oH<c*^;rffcp»««p-ctov.»'w

wabaltoi wi*nv.4g*»pct>v.ro Cod flăcăii 8870338


Complexul de Servicii Brădet

 • •  Asigură și răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul terapeutic.

 • c) profesor CFM

 • •  Utilizează tehnici, exerciții conform indicațiilor medicale, pentru prevenirea sau recuperarea unor dizabilități ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al corpului;

 • •  Stabilirea timpului de lucru și a procedurilor de gimnastică medicală, kinetoterapie pentru fiecare beneficiar în parte, conform indicațiilor medicului de specialitate;

 • •  Utilizarea cu maximă eficiență a aparaturii din dotare;

 • •  Instruirea colaboratorilor pentru continuarea exercițiilor ușoare, în timpul terapiei prin joc a copilului și a aparținătorilor beneficiarilor pentru a continua la domiciliu programul inițiat în centru;

 • •  Stabilește necesarul de echipament necesar desfășurării activității;

 • •  Efectuează controlul intern ulterior după fiecare operațiune efectuată conform atribuțiilor de serviciu;

 • •  Elaborează P.P.I. și Planul individualizat de recuperare/reabilitare, pentru fiecare beneficiar, stabilindu-și obiectivele, mijloacele, termenele;

 • •  Consemnează în dosarul beneficiarului rezultatele evaluării inițiale și a reevaluărilor trimestriale (sau ori de câte ori este nevoie), adaptând programul de recuperare în funcție de evoluția beneficiarului;

 • •  Efectuază procedurile de specialitate pentru beneficiarii care frecventează C.R.C.H. consemnând activitățile zilnice în documentul corespunzător, fișele de monitorizare;

 • •  Asigură și răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul terapeutic.

 • d) psiholog

 • •  Implementează obiectivele generale pentru educația nonformală și informală conform paragrafului respectiv din PIP;

 • •  Completează dosarele beneficiarilor în conformitate cu standardele specifice pentru centrele rezidențiale pentru copii și transmite informații/documente către managerul de caz în vederea întocmirii rapoartelor de reevaluare, rapoartelor de evaluare detaliată, etc.;

 • •  Implică activ familia/reprezentantul legal și copilul în formularea obiectivelor cuprinse în PIS-uri, dacă acest lucru este posibil;

 • •  Psihoterapia individuală și de grup cu copii înscriși în programul de recuperare C.R.C.H. și adulții din cadrul C.S. Brădet;


str. lullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600081 Talafon/faxt O2S8.417.100, am aih wabaKm                 Cod fiscali 9870339

Complexul de Servicii Brădet

 • •  întocmește fișe personale pentru fiecare copil, care trebuie să cuprindă: anamneza, nivel de dezvoltare, profil de personalitate, nevoi speciale și program personalizat de intervenție psihologică;

 • •  Consilierea personalului educativ și administrativ pentru adoptarea atitudinii adecvate față de copiii cu nevoi speciale, probleme comportamentale și psiho-emoționale conform strategiei terapeutice a psihologului;

 • •  Asigură condiții optime de examinare, consiliere, terapie și acces limitat la informațiile obținute în relația cu copii;

 • •  Pregătește împreună cu echipa pluridisciplinară reîntoarcerea în familie, schimbarea măsurii de protecție, integrarea socio-profesională a copilului/tânărului;

 • •  Elaborează P.P.I. și Planul individualizat de recuperare/reabilitare, pentru fiecare beneficiar, stabilindu-și obiectivele, mijloacele, termenele;

 • •  Consemnează în dosarul beneficiarului rezultatele evaluării inițiale și a reevaluărilor trimestriale (sau ori de câte ori este nevoie), adaptând programul de recuperare în funcție de evoluția beneficiarului;

 • •  Consiliază beneficiarii aflați în evidența centrului întocmind rapoarte/note de discuții cu progresele/regresele fiecărui beneficiar;

 • •  Stabilește frecvența și durata consilierilor acordate beneficiarilor, în funcție de tipul problemelor identificate;

 • •  Solicită sprijinului logopedului în cazul beneficiarilor cu dezvoltare întârziată a limbajului;

 • •  Propune, către conducerea centrului, achiziționarea de jucării, materiale educative și didactice, materiale de specialitate necesare stimulării și dezvoltării beneficiarilor centrului;

 • •  Consilierea familiei naturale, sau substitutive a beneficiarilor care frecventează centrul;

 • •  Se implică în elaborarea planului anual de acțiune;

 • •  Efectuază procedurile de specialitate pentru beneficiarii care frecventează C.R.C.H. consemnând activitățile zilnice în documentul corespunzător, fișele de monitorizare.

 • e) asistent social

 • •  Coordonează eforturile, demersurile și activitățile de asistență socială desfășurate în interesul superior al copilului/adultului;

 • •  Participă și asistă la admiterea copiilor în centru și elaborează documentele specifice necesare;

 • •  Informează părinții/reprezentantul legal și beneficiarii cu privire la drepturile și obligațiile lor și regulamentele C.R.C.H.;

 • •  Implică activ familia/reprezentantul legal și copilul în formularea obiectivelor cuprinse în P.P.I.;
str. tuliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600001

Tolafon/faxs 02S8.417.100, amaii: o <1 i c »■£.'<! țya» s- p c b v. *« wabaltoi wvnv.dg*»pcbv.rv Cod flăcăii 9B70339Complexul de Servicii Brădet

 • •  Colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare pentru întocmirea și implementarea P.P.I., raportului trimestrial, fișei de monitorizare a P.P.I., fișei de servicii și a planului individualizat de recuperare/reabilitare al fiecărui beneficiar;

 • •  întocmește și reactualizează în permanență dosarul copilului, registrele și baza de date a

C.R.C.H.;

• Participă la activitățile recreative și de socializare însoțind beneficiarii și urmărește întocmirea

raportelor de către cei implicați în această activitate;

 • •  Consiliază familia/reprezentantul legal în problemele de asistență socială;

 • •  Ține evidența cazurilor de discriminare, abuz, intimidare, neglijare;

 • •  Evaluează situația de abuz întocmind fișa de semnalare;

 • •  Cmpletează datele în registrul de evidență a sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor;

 • •  Consemnează prezența zilnică a beneficiarilor, completează registrul de evidență a beneficiarilor;

 • •  Efectuează raportările necesare către D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • •  Coordonează activitatea de voluntariat a Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap;

 • •  Arhivează documentele sociale ale C.R.C.H.;

 • •  Participă la cursuri de perfecționare, se informează în permanență în legătură cu legislația în vigoare;

 • •  Se implică în elaborarea planului anual de acțiune;

 • •  Colaborează cu toți angajații centrului, D.G.A.S.P.C., părinții/reprezentanții legali ai beneficiarilor, cadre de specialitate din alte unități;

 • f) educator specializat

 • •  Desfășoară activități educaționale individuale sau în grupuri mici de copii, ținând cont de vârsta acestora și spațiul disponibil;

 • •  Elaborează P.P.I. și Planul individualizat de recuperare/reabilitare, pentru fiecare beneficiar, stabilindu-și obiectivele, mijloacele, termenele;

 • •  Asigură educația informală și nonformală, activități de supraveghere și suport în procesul de învățare pentru dezvoltarea personală și pregătirea beneficiarilor pentru viața independentă;

 • •  Participă la activitățile recreative și de socializare însoțind beneficiarii, se implică în organizarea sărbătoririi zilelor de naștere ale beneficiarilor, întocmind rapoarte după fiecare activitate;

 • •  întocmește programul educațional individual adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților sale;

 • •  Efectuează evaluarea/reevaluarea psiho-educațională a copilului, nivelul de dezvoltare raportat la vârsta și cunoștințele acumulate de copil;


str. lullu Mantu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 600001

T*1afon/faxt 0298.417.100^ omallt o0«c*4'd<>s»%j><.-bv.»cr

wabaltai wvrw,dg»»pcbv.ro Cod fiscali 9670339

Complexul de Servicii Brădet

 • •  Implică activ familia/reprezentantul legal și beneficiarul în formularea obiectivelor cuprinse în P.P.I.;

 • •  Efectuează stimularea copilului cu dizabilități - pe arii de dezvoltare;

 • •  Consiliază copilul și familia acestuia în funcție de necesitățile lor și oferă sprijin pentru orientarea școlară a copiilor cu dizabilități la solicitare;

 • •  în lipsa colegului de la grupă, preia atribuțiile și răspunderile acestuia;

 • •  Consemnează în dosarul beneficiarului rezultatele evaluării inițiale și a reevaluărilor trimestriale (sau ori de câte ori este nevoie), adaptând programul de recuperare în funcție de evoluția beneficiarului;

 • •  Efectuază procedurile de specialitate pentru beneficiarii care frecventează C.R.C.H. consemnând activitățile zilnice în documentul corespunzător, fișele de monitorizare;

 • •  Asigură și răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul terapeutic;

 • •  Propune, către conducerea centrului, achiziționarea de jucării, materiale educative și didactice, materiale de specialitate necesare stimulării și dezvoltării beneficiarilor centrului;

 • •  Efectuează controlul intern ulterior după fiecare operațiune efectuată conform atribuțiilor de serviciu.

 • g) logoped

 • •  Implică activ familia/reprezentantul legal și beneficiarul în stabilirea obiectivelor cuprinse în P.P.I., privind formarea, dezvoltarea și corectarea limbajului;

 • •  Stabilește diagnosticul tulburării de limbaj pentru fiecare beneficiar și metodele specifice de corecție a tulburării de limbaj;

 • •  întocmirea fișei logopedice inițiale a beneficiarului cu tulburări de limbaj completând ori de câte ori este nevoie, pentru fiecare beneficiar în parte, evoluția în activitatea de corectare a acestor tulburări;

 • •  Stabilirea duratei ședințelor de terapie a tulburărilor de limbaj;

 • •  Realizarea unei colaborări strânse cu părinții/reprezentantul legal, astfel încât aceștia să poată continua la domiciliu o parte din activitățile desfășurate în cadrul Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap;

 • •  Elaborează P.P.I. și Planul individualizat de recuperare/reabilitare, pentru fiecare beneficiar, stabilindu-și obiectivele, mijloacele, termenele;

 • •  Consemnează în dosarul beneficiarului rezultatele evaluării inițiale și a reevaluărilor trimestriale (sau ori de câte ori este nevoie), adaptând programul de recuperare în funcție de evoluția beneficiarului;

 • •  Efectuază procedurile de specialitate pentru beneficiarii care frecventează C.R.C.H. consemnând activitățile zilnice în documentul corespunzător, fișele de monitorizare;


str. luliu Msnlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600091

TolafoiWfaxi 0380.417.100, acnaili off ic*         tov.ro

wob»lta< www.ft9acpcbv.tv Cod fiscali 9BT0339

Complexul de Servicii Brădet

 • •  Asigură și răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul terapeutic;

 • •  Propune, către conducerea centrului, achiziționarea de jucării, materiale educative și didactice, materiale de specialitate necesare stimulării și dezvoltării beneficiarilor centrului;

 • •  Efectuează controlul intern ulterior după fiecare operațiune efectuată conform atribuțiilor de serviciu.

ARTICOLUL 11

Personal administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare ale Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap și care deservește întreg complexul, este alcătuit din:

 • (1)  economist (263102) -S I - lpost

 • (2)  magaziner (432102) -M - 2 posturi

 • (3)  muncitor calificat (7549) - G III- 17 posturi

 • (4)  șofer (832201) -G I - 2 posturi

 • (5)  administrator (515104) -M I - 1 post

Atribuțiile generale ale personalului administrativ:

 • •  Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • •  Sesizează conducerii centrului situațiile care pun în pericol siguranța beneficiarului, situațiile de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • •  Semnalează existența oricărei forme de abuz asupra copilului;

 • •  Promovează interesul superior al copilului prin protejarea și promovarea drepturilor fundamentale ale copilului cu nevoi speciale;

 • •  Respectă cu strictețe confidențialitatea datelor referitoare la beneficiarii C.R.C.H.;

 • •  Abordează copiii în mod nedescriminatoriu, respectându-le demnitatea și folosind o formulă de politețe preferată de aceștia;

 • •  Respectă Codul Etic al D.G.A.S.P.C. Brașov și al C.S. Brădet;

 • •  Respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap și al D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • •  Colaborează cu toți angajații centrului, D.G.A.S.P.C.;

 • •  Răspunde de integitatea fizică și starea de sănătate a beneficiarilor;

 • •  Respectă normele de P.S.I. și S.M.;


str. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600091

Talafon/faxt Qt8i.417.1OO, amaili

wabaltai wvrvf.tfgtapebv.ro Cod flăcăii 9970339

Complexul de Servicii Brâdet

 • •  Răspunde pe durata efectuării serviciului de integritatea bunurilor mobile și imobile aflate în spațiul în care își desfășoară activitatea și răspunde administrativ, material sau penal, după caz, de pagubele produse din cauza neglijenței sau neatenției sale.

Atribuțiile specifice ale personalului administrativ:

 • •  Depistează și remediază defecțiunile apărute;

 • •  Colaborează cu colegii de serviciu pentru remedierea defecțiunilor;

 • •  Aduce la cunoștința șefului de centru orice eveniment apărut la locul de muncă;

 • •  Execută și alte sarcini trasate de conducerea centrului;

 • •  Verifică zilnic toate încăperile pentru a depista din timp eventualele defecțiuni și ia măsuri urgente pentru remedierea acestora;

 • •  In caz de incendiu sau alte accidente nedorite anunță pompierii, salvarea și conducerea centrului și ajută la evacuarea copiilor și a bunurilor;

 • •  Efectuează controlul intern ulterior după fiecare operațiune efectuată conform atribuțiilor de serviciu.

ARTICOLUL 12

Descrierea responsabilităților generale ce revin tuturor angajaților serviciului social “Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap”

 • 1. Atribuții privind relațiile interpersonale/comunicarea:

 • •  Participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • •  Asigură comunicarea și colaborarea, permanent, cu Serviciile D.G.A.S.P.C. Brașov și/sau alte instituții publice în realizarea sarcinilor de serviciu;

 • •  Abordează nediscriminatoriu și cu respect, relațiile cu beneficiarii și colegii, folosind un limbaj decent, conform normelor de conduită și etică profesională;

 • •  Respectă demnitatea și intimitatea beneficiarilor.

 • 2.  Atribuții privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

Pentru asigurarea protecției persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC) Brașov, personalul contractual, are următoarele obligații:

 • •  De a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne ale D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • •  De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează în exercitarea atribuțiilor profesionale;


str. lullu Manlu nr. 8, Brașov, jud. Brașov, cod 500001

Tolafon/faxi 0288.417.100, omalli c-ff<cw'fi'siyi»'ap‘cfov,io wobaltoi www,dg88pcbv,ro Cod fiscali 9B70339


Complexul de Servicii Brădet

 • • De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele în privința cărora îi este permis prin procedurile interne și fișa postului;

 • • De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului și în ROF-ul serviciului social;

 • • De a respecta măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;

 • •  Dea participa la activitățile de pregătire/evaluare în domeniul protecției datelor, organizate de către responsabilii din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • •  De a informa imediat și detaliat, în scris, superiorul ierarhic și ulterior responsabiliul cu protecția datelor, desemnat la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, în legătură cu orice divulgare a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să conducă la divulgarea unor astfel de date de care iau cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace;

 • • Nerespectarea, de către angajații D.G.A.S.P.C. Brașov, personalul contractual, a obligațiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice se sancționează disciplinar, administrativ sau penal, după caz.

 • 3. Atribuții privind Sănătatea și Securitatea în Muncă:

 • •  Participă în mod obligatoriu la instruirile privind Sănătatea și Securitatea în Muncă, a Situațiilor de Urgență;

 • •  Cunoaște și respectă prevederile legislației din domeniul Sănătății și Securității în Muncă, precum și măsurile de aplicare ale acestora, astfel încât să fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională;

 • •  Utilizează corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele tehnice, echipamentul individual de protecție acordat;

 • •  Informează angajatorul și/sau lucrătorii desemnați, despre orice situație pe care o consideră un pericol iminent sau imediat pentru securitatea angajaților și/sau beneficiarilor, precum și orice defecțiune a sistemelor de protecție;

 • •  Răspunde material, contravențional sau penal de pagubele produse pe durata efectuării serviciului, din cauza neglijenței sau neatenției sale.

 • 4. Privind conduita în timpul serviciului:

 • • Să nu consume băuturi alcoolice și/sau substanțe stupefiante;

 • • Să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice sau substanțe stupefiante la începerea sau în

timpul programului de lucru;

 • • Să respecte reglementările privind fumatul în spațiile publice.CONSILIUL JUDEJEAN BRAȘOV

Direcția Generalâ de Asistența Scclalâ ți Protecția Copilului Brațov


*tr. lullu Manlu nr. 6, Brațov, jud. Brațov, coci 500091

Tolafon/faxi 0288.417.100, amaiti ottf c»'i'dya»«.pcbv.»t> wabaltai www,t!g*9f>ctov,ro Cod flăcăii 0870339

Complexul de Servicii Brădet

ARTICOLUL 13 Finanțarea “Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap”

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, D.G.A.S.P.C. Brașov, are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale de către “Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap” cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile conform Ordinului 27/2019.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, de către D.G.A.S.P.C. Brașov în condițiile legii, din următoarele surse:

 • •  bugetul de stat

 • •  bugetul local al județului Brașov;

 • •  donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice sau juridice, din țară și/sau străinătate;

 • •  fonduri externe rambursabile și/sau nerambursabile, alte surse de finanțare, în condițiile legii.

Anexele 1 - 4 fac parte integrantă din prezentul Regulament, după cum urmează:

Anexa 1 - Cadrul legal de organizare și funcționare

Anexa 2 - Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal


Șef Complex,

Diac Nicolae Adrian


*tr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOO91

Totafon/faxt0268.417.100, atnaih

wabaltai                  Cod fiscali 9B70339

Complexul de Servicii Brădet

Anexa 1 la nr.______________________

"Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap" funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în baza:

 • 1. Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 253/20.06.2019 - privind aprobarea Statului de funcții, a organigramei, a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

 • 2.  Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare;

 • 3.  Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • 5. Hotărârea de Guvern nr. 867/2015 privind Nomenclatorul serviciilor sociale și a Regulamentelor Cadru de Organizare și Funcționare a serviciilor sociale;

 • 6. Ordinul nr. 27/ 03.01.2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;

 • 7. Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 de aprobare a Regulamentului cadru de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;

 • 8. Hotărârea de Guvern nr.476/03.07.2019, pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 , privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare (adusepână la 18.01.2018);

 • 9. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor

date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

10. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată;

•tr. luliu Mantu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Talafon/faxt0368.417.100, amailt

wabaltai wv>rw.ttffa»ț»ctov.ro Cod flăcăii 0970339

Complexul de Servicii Brădet

11. Serviciul social "Centrul de Recuperare pentru copilul cu handicap” este înființat prin:

Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 110/18.03.2015 și funcționează în cadrul Complexului de Servicii Brădet din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.Avizat,

Serviciul Juridic ContenciosServiciul Resurse Umane

! Raluca Hașu*tr. luiiu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Toiofon/faMt 0268.417.100, omailr o 1t i c    țja bv.ro

wcbaltm «'H'w.tff/rpefck'zo Cod fiscali 9970339Complexul de Servicii Brădet

Anexa 2 la nr.______________________

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal:

(l) In conformitate cu prevederile legale, structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal din cadrul serviciului social “Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap” Brădet aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 474 din 20.12.2018 este următoarea:

 • a) Personal de conducere: 2 posturi

 • •  Șef Complex, S II - l post

 • •  Coordonator personal specialitate, S II - l post

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență, personal de specialitate și auxiliar: 9 posturi

 • •  Asistent medical PL - 2 posturi

 • • Maseur M - l post

 • • Profesor CFM principal S - l post

 • •  Psiholog practicant S - l post

 • •  Asistent social specialist S - l post

 • •  Instructor de educație M - 2 posturi

 • • Logoped S - l post

 • c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere - reparații, deservire, care deservește întregul complex: 23 posturi

 • •  economist (263102) -S I - 1 post

 • •  magaziner (432102) -M - 2 posturi


 • •  muncitor calificat (7549) - G III- 17 posturi


*tr. luiiw M»niu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001

TolofonJfaxt 026t.417.100, emailt ottice^dga^pcbv.ra wobaltet vwrw.dgaspcbv.r9 Cod flocxli 9370339

Complexul de Servicii Brădet

 • •  șofer (832201) -G I - 2 posturi

 • •  administrator (515104) -M I - 1 post

(2) Raportul beneficiar/angajat este 4:1

Director General.


.AureliafulietaGîrljxCea

Avizat,

Serviciul Juridic Contencios

Șef Complex,

Diac Nicolae AdrianI/zt/z/T