Hotărârea nr. 419/2019

Hotărârea nr.419– privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuință Maxim Protejată “Casa Chris” din structura Complexului de Servicii ”Brădet” în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 419

din data de 31.10.2019

- privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuință Maxim Protejată "Casa Chris ” din structura Complexului de Servicii ”Brădet” în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 17786 din data de 15.10.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 17786 din data de 15.10.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și iincționare a serviciului social Locuință Maxim Protejată “Casa Chris ” din structura Complexului de Servicii Brădet” în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Văzând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov înregistrată cu nr. 73404/4.10.2019 și Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 326/31.07.2017 și 253/20.06.2019 privind statul de funcții, organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului propriu și a serviciilor sociale precum și structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare Hotărârea nr. 48/9.08.2019 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, de H.G.R. nr. 476/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, precum și de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor ociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 173 alin. (1) lit. „a” și lit. „d”, ale alin. 2) lit. „c” și alin. (5) lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social Locuință Maxim Protejată “Casa Chris ” din structura Complexului de Servicii ”Brădef ’ în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu o capacitate de 10 locuri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, art. 8 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 326/31.07.2017 privind statul de funcții, organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului propriu și a serviciilor sociale precum și structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția

de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
Secetar General al Județului,

Maria Du

CREGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE LOCUINȚA MAXIM PROTEJATĂ CASA CHRIS DIN CADRUL COMPLEXULUI DE SERVICII BRĂDET

AVIZAT,

COLEGIUL DIRECTOR

Hotărârea nr._48/09.08.2019


CONSILIUL JUDEJEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială șl Protecția Copilului Brașov


»tr. luliu Mantu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 5OOOB1

T«l«fon/faxt 17284.417.100, amaift

wabsltat www.dfasffckv.'ro Cod flocăit 9B70339

Complexul de Servicii Brădet

ARTICOLUL 1

DEFINIȚIE

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Locuința Maxim Protejată Casa Chris din cadrul Complexului de Servicii Brădet, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.326/31.07.2017, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, servicii oferite, etc.

 • (2)  Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații Locuinței Maxim Protejate Casa Chris, și după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor/ reprezentanții legali/ convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL

(1) Serviciul social LMP Casa Chris, cu sediul în Brădet, cod serviciu social: 8790 CR-D-VII, este înființat și administrat de furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov (D.G.A.S.P.C.Brașov), având sediul în mun. Săcele, str. Barajului,nr. 84, județul Brașov.

 • (2) D.G.A.S.P.C. Brașov este furnizor de servicii sociale, acreditat prin Certificat de Acreditare Seria AF nr. 001304/14.04.2014 emis de Ministerul Muncii, Familiei Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, LMP Casa Chris este un serviciu social fără personalitate juridică. Serviciul social LMP Casa Chris este în curs de licențiere.

 • (3) Serviciul social LMP Casa Chris funcționează ca unitate fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în continuare D.G.A.S.P.C.Brașov, conform regulamentului de ordine interioară, care are la bază regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.253/20.06.2019.

 • (4) Locuința Maxim Protejată Casa Chris funcționează la adresa, Str.Barajului nr.84, municipiul Săcele, conform prevederilor legale cu 10 locuri.

ARTICOLUL 3

SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL

 • (1) LMP Casa Chris este o componentă de recuperare a Complexului de Servicii Brădet, cu rolul de a îmbunătăți calitatea vieții și formarea deprinderilor de viață independentă a beneficiarului. Fiecare tânăr beneficiază de asistență medicală, socială și psihologică, fiindu-i asigurată îngrijirea, recuperarea și reabilitarea. Prin serviciile oferite se încearcă o nouă abordare în ceea ce privește persoana aflată într-un grad de handicap în comunitate sau instituționalizat în centrele rezidențiale, precum și activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinții sau reprezentanții legali, care au în îngrijire tineri cu dizabilități.


 • (2) LMP Casa Chris vine în sprijinul tinerilor cu dizabilități, al familiilor și al comunității defavorizate, indiferent de apartenența etnică sau religioasă, tipul dizabilității sau statutul social.

( 1) LMP Casa Chris derulează o gamă largă de activități prin care tinerilor li se asigură dreptul la sănătate fizică, dezvoltare emoțională și mentală, precum și toate celelalte drepturi. Din punct de vedere al dotărilor, centrul dispune de un număr suficient de spații pentru derularea tuturor tipurilor de activități în beneficiul copilului și familiilor, în concordanță cu misiunea și prevederile standardelor minime obligatorii: cabinet medical, cabinet hidroterapie, sală kinetoterapie, cabinet de ergoterapie / logopedie, cabinet asistență socială, cabinet consiliere psihologică, cameră senzorială, cabinet terapeutic. Serviciile medicale și de recuperare neuropsihomotorie oferite beneficiarilor sunt la cele mai înalte standarde, având în vedere dotarea cu aparatură medicală de ultimă generație de care dispune centrul.

Serviciile oferite în cadrul centrului sunt:

-kinetoterapie, hidroterapie și masaj;

-logopedie;

-dezvoltarea abilităților de autocontrol;

-organizarea și dezvoltarea autonomiei personale;

-reorganizarea conduitelor și restructurarea perceptiv - motorie; -ergoterapie;

-diverse forme de psihoterapie;

-consiliere psihologică.

Programele de recuperare derulate în centru dezvoltă autonomia personală a copiilor cu dizabilități pentru integrarea acestora în comunitate în condiții cât mai apropiate de normalitate. Activitățile recreative și de socializare sunt elaborate de personalul educațional, împreună cu ceilalți specialiști ai centrului.

 • (2) Serviciul social LMP Casa Chris are ca principală atribuție furnizarea/asigurarea accesului beneficiarilor, pe o perioadă determinată la găzduire, îngrijire, abilitare/ reabilitare funcțională, educație și servicii de pregătire pentru viața independentă , precum și pentru inserția socio-profesională.

 • (3)  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în LMP Casa Chris sunt persoane adulte cu handicap, care nu au întreținători legali, posibilități materiale de asigurare a întreținerii în propria familie, sunt dependenți de servicii sociale de bază și care au domiciliu sau reședința pe raza administrativ-teritorială a județului Brașov, nu suferă de schizofrenie/tulburări mari de comportament și nu au o patologie neurologică/locomotorie gravă - cu un grad mare de dependență.

 • (4)  Tinerilor li se asigură un mediu primitor, în care li se respectă identitatea cu toate aspectele ei și sunt încurajați să-și exprime sentimentele. în cazul unor probleme personale, tinerii pot să apeleze la oricare dintre membrii personalului pe toată durata șederii în centru. Personalul este pregătit să acorde sprijin personalizat.

ART.4

CADRUL LEGAL DE ÎNFIINȚARE, ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE :

(1) Serviciul social LMP Casa Chris funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale și a standardelor minime de calitate aplicabile,

 • (2) Serviciul social LMP Casa Chris este înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 72/30.08.2016 și funcționează în cadrul Complexului de Servicii Brădet din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, numită în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • (3) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciul social LMP Casa Chris în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

 • (4) DGASPC Brașov, prin serviciul social LMP Casa Chris în calitate de operator, garantează protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, care au fost colectate în scopul îndeplinirii competențelor și atribuțiilor specifice legislației muncii și asistenței sociale, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

 • (5) LMP Casa Chris are avizul de înființare emis de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și are o capacitate maximă de 10 locuri.

 • (6) LMP Casa Chris deține autorizațiile și avizele de funcționare în termen de valabilitate : autorizația sanitară de funcționare sau, după caz, documentul prevăzut de procedura în vigoare privind reglementarea sanitară pentru funcționarea activităților cu risc pentru starea de sănătate a populației; autorizația sanitar-veterinară, pentru serviciile care asigură activități de preparare și distribuție a hranei; autorizația de securitate la incendiu sau, după caz, documentul care atestă faptul că nu se supune autorizării de securitate la incendiu

Furnizorul de servicii sociale public face cunoscut ROF în cadrul unor sesiuni de informare a personalului LMP cel puțin o dată pe an; tabelul cu participanții la sesiunile de informare și semnăturile acestora constituie anexă la ROF

 • (7) Activitatea LMP este coordonată de o persoană cu responsabilitatea de coordonator; coordonatorul poate fi managerul de caz sau o altă persoană, absolventă de învățământ superior, cu diplomă de licență sau echivalentă și cel puțin 1 an vechime în domeniul serviciilor sociale; coordonatorul poate avea în responsabilitate una sau mai multe LMP și /sau alte servicii sociale cu cazare

 • (8) Coordonatorul LMP elaborează anual, în luna februarie a anului curent pentru anul anterior,

un raport de activitate care cuprinde cel puțin următoarele: scurtă descriere a activităților , gradul de implementare a standardelor de calitate și problemele întâmpinate, proiecte finanțate, rezultatele controalelor, propuneri pentru îmbunătățirea condițiilor de viață, inclusiv măsurile care s-au impus din analiza gradului de satisfacție a beneficiarilor/reprezentanților legali față de calitatea vieții din LMP; raportul este avizat de către furnizorul de servicii sociale și este disponibil la sediul acestuia; raportul poate fi postat pe site-ul FSS/LMP.

 • (9) Furnizorul de servicii sociale respectă prevederile actelor normative, inclusiv ale standardelor specifice de calitate, referitoare la structura, calificarea și responsabilizarea personalului față de serviciile și activitățile din locuința maxim protejată.

 • (10)   FSS are și respectă planul anual de instruire și formare profesională pentru personalul angajat

 • (11)   Planul anual de instruire și formare profesională cuprinde module de instruire privind: egalitatea de șanse; prevenirea , recunoașterea și raportarea formelor de exploatare, violență și abuz; respect pentru diversitate; respect și încurajare pentru autonomia individuală și independența persoanelor cu dizabilități

 • (12)   Personalul locuinței maxim protejate este instruit /format/perfecționat anual cu privire la: • (2) Serviciul social LMP Casa Chris este înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 72/30.08.2016 și funcționează în cadrul Complexului de Servicii Brădet din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, numită în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • (3) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciul social LMP Casa Chris în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

 • (4) DGASPC Brașov, prin serviciul social LMP Casa Chris în calitate de operator, garantează protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, care au fost colectate în scopul îndeplinirii competențelor și atribuțiilor specifice legislației muncii și asistenței sociale, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

 • (5) LMP Casa Chris are avizul de înființare emis de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și are o capacitate maximă de 10 locuri.

 • (6) LMP Casa Chris deține autorizațiile și avizele de funcționare în termen de valabilitate : autorizația sanitară de funcționare sau, după caz, documentul prevăzut de procedura în vigoare privind reglementarea sanitară pentru funcționarea activităților cu risc pentru starea de sănătate a populației; autorizația sanitar-veterinară, pentru serviciile care asigură activități de preparare și distribuție a hranei; autorizația de securitate la incendiu sau, după caz, documentul care atestă faptul că nu se supune autorizării de securitate la incendiu

Furnizorul de servicii sociale public face cunoscut ROF în cadrul unor sesiuni de informare a personalului LMP cel puțin o dată pe an; tabelul cu participanții la sesiunile de informare și semnăturile acestora constituie anexă la ROF

 • (7) Activitatea LMP este coordonată de o persoană cu responsabilitatea de coordonator; coordonatorul poate fi managerul de caz sau o altă persoană, absolventă de învățământ superior, cu diplomă de licență sau echivalentă și cel puțin 1 an vechime în domeniul serviciilor sociale; coordonatorul poate avea în responsabilitate una sau mai multe LMP și /sau alte servicii sociale cu cazare

 • (8) Coordonatorul LMP elaborează anual, în luna februarie a anului curent pentru anul anterior,

un raport de activitate care cuprinde cel puțin următoarele: scurtă descriere a activităților , gradul de implementare a standardelor de calitate și problemele întâmpinate, proiecte finanțate, rezultatele controalelor, propuneri pentru îmbunătățirea condițiilor de viață, inclusiv măsurile care s-au impus din analiza gradului de satisfacție a beneficiarilor/reprezentanților legali față de calitatea vieții din LMP; raportul este avizat de către furnizorul de servicii sociale și este disponibil la sediul acestuia; raportul poate fi postat pe site-ul FSS/LMP.

 • (9) Furnizorul de servicii sociale respectă prevederile actelor normative, inclusiv ale standardelor specifice de calitate, referitoare la structura, calificarea și responsabilizarea personalului față de serviciile și activitățile din locuința maxim protejată.

 • (10)   FSS are și respectă planul anual de instruire și formare profesională pentru personalul angajat

 • (11)   Planul anual de instruire și formare profesională cuprinde module de instruire privind: egalitatea de șanse; prevenirea , recunoașterea și raportarea formelor de exploatare, violență și abuz; respect pentru diversitate; respect și încurajare pentru autonomia individuală și independența persoanelor cu dizabilități

 • (12)   Personalul locuinței maxim protejate este instruit /format/perfecționat anual cu privire la:

  egalitatea de șanse; prevenirea , recunoașterea și raportarea formelor de exploatare, violent

  4                                                                   /abuz; respect pentru diversitate; respect și încurajare pentru autonomia individuală și independența persoanelor cu dizabilități; dovada instruirilor /formărilor se include în dosarul de personal

 • (13)   FSS/LMP consemnează sesiunile de instruire în Registrul privind perfecționarea continuă a personalului, în care se menționează: data și tema instruirii, numele și semnătura participanților, numele și semnătura persoanei care a realizat instruirea

 • (14)   FSS asigură comunicarea și colaborarea regulată referitoare la nevoile beneficiarilor cu locuința protejată, cu serviciul public de asistență socială de la nivelul autorităților publice locale și județene și cu alte instituții publice locale și centrale

 • (15)   FSS/LMP încurajează activitatea voluntarilor și folosește serviciile acestora în interesul beneficiarilor , în condițiile legii; activitatea voluntarilor este coordonată de coordonatorul locuinței protejate

 • (16)   FSS/LMP promovează parteneriatul în îngrijirea și protecția persoanelor adulte cu dizabilități

prin identificarea și implicarea de organisme guvernamentale sau neguvemamentale, specialiști sau alte persoane resursă din diferite domenii de activitate.

ART. 5

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORDĂRII SERVICIULUI SOCIAL

(1) Serviciul social Locuința Maxim Protejată Casa Chris se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege, în alte acte legislative internaționale în domeniu, la care a aderat,România, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile generale care stau la baza prestării serviciilor socialeîn cadrul LMP Casa Chris sunt următoarele:

 • a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport și măsuri de protecție socială pentru depășirea sau limitarea unor situații de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populație;

 • b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situația în care persoana sau familia nu își poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală și structurile ei asociative și, complementar, statul;

 • c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistență socială, în condițiile prevăzute de lege;

 • d) respectarea demnității umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității, îi sunt respectate statutul individual și social și dreptul la intimitate și protecție împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;

 • e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistență socială trebuie adaptate situației particulare de viață a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul și cauza unor situații de urgență care pot afecta abilitățile individuale, condiția fizică și mentală, precum și nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situației de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susținere adresate membrilor familiei beneficiarului;

 • f) parteneriatul, potrivit căruia autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice si private, organizațiile neguvemamentale, instituțiile de cult recunoscute de lege, precum și

membrii comunității stabilesc obiective comune, conlucrează și mobilizează toate resxwsele

5                                                                      /

necesare pentru asigurarea unor condiții de viață decente și demne pentru persoanele vulnerabile;

 • g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea și implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social și se implică activ în viața comunității, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activități voluntare desfășurate în folosul persoanelor vulnerabile;

 • h) transparența, potrivit căreia se asigură creșterea gradului de responsabilitate a administrației publice centrale și locale față de cetățean, precum și stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

 • i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri și acțiuni de protecție socială fără restricție sau preferință față de rasă, naționalitate, origine etnica, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenență politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, sau apartenență la o categorie defavorizată;

 • j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și obținerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat;

 • k) eficiența, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;

 • l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu amenință drepturile sau interesele legitime ale celorlalți;

 • m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistență socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale și creșterii calității vieții persoanei, și întărirea nucleului familial;

 • n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistență sociala, potrivit căruia pentru aceeași nevoie sau situație de risc social se poate acorda un singur beneficiu de același tip;

 • o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului și menținerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viață;

 • p) complementaritatea și abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potențial de funcționare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunității și societății, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului și acordate integrat cu o gama largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de sănătate, cultural etc.;

 • q) concurența și competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici și privați trebuie să se preocupe permanent de creșterea calității serviciilor acordate și să beneficieze de tratament egal pe piața serviciilor sociale;

 • r) egalitatea de șanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunitățile de împlinire și dezvoltare personală, dar și la măsurile și acțiunile de protecție socială;

 • s) confidențialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieții private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidențialității asupra datelor personale și informațiilor referitoare la viața privată și situația de dificultate în care se află;

 • t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socio-economice similare, pentru aceleași tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;

 • u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistență socială și serviciile sociale se adreseaza

celor mai vulnerabile categorii de persoane și se acordă în funcție de veniturile si bunurile acestora;                                                                                    f

 • v) dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditați.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul serviciului socială LMP Casa Chris, sunt:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării, neglijării, violenței, torturii, tratamentelor crude, inumane sau degradante a persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i) promovarea unui model cât mai apropiat de cel familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe multidisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea cu serviciul public de asistență socială.

r) respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului;

s) adaptarea societății la persoana cu handicap;

t) abordarea integrată;

u) libertatea opțiunii și controlul sau decizia asupra propriei vieți, a serviciilor și formelor de suport de care beneficiază;

 • v) abordarea centrată pe persoană în furnizarea de servicii;

 • x) alegerea alternativei celei mai puțin restrictive în determinarea sprijinului și asistenței necesare;

y) integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi și obligații egale

ca toți ceilalți membri ai societății.                                                                 ..

ART. 6

BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE:

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în LMP Casa Chris sunt persoane adulte cu handicap, care nu au întreținători legali, posibilități materiale de asigurare a întreținerii în propria familie, sunt dependenți de servicii sociale de bază și care au domiciliu sau reședința pe raza administrativ-teritorială a județului Brașov, nu suferă de schizoffenie/tulburări mari de comportament și nu au o patologie neurologică/locomotorie gravă - cu un grad mare de dependență.

 • (2) Admiterea în locuința protejată se realizează pe baza unui dosar de admitere, întocmit de Primăria unde persoana cu handicap are domiciliul, dosar transmis spre analizare și soluționare către D.G.A.S.P.C.Brașov la Serviciul de Evaluare Complexă, care propune Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți instituționalizarea persoanei cu handicap.

 • (3) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 • a) Dosarul de admitere este evaluat si aprobat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (în continuare CEP AH) Brașov și trebuie să cuprindă următoarele documente :

 • > cerere de admitere în locuința protejată, semnată de beneficiar sau de reprezentantul legal;

 • >  copie de pe actele de identitate și stare civilă ale beneficiarului;

 • >  copie certificatul de încadrarea în grad de handicap, în termen de valabilitate;

 • > PIS, PIRIS;

 • > ultimul talon de pensie sau adeverință de venit;

 • >  copie acte de identitate reprezentant legal;

 • > raportul de anchetă socială privind situația persoanei asistate și a familiei sale;

b) Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor:

 • > să aibă certificat de încadrare în grad de handicap valabil, PIS, PIRIS;

 • > să nu i se poată acorda servicii în comunitatea din care provine;

 • > să aibă domiciliul în județul Brașov, de minim 3 ani;

 • > să nu sufere de schizofrenie/ tulburări mari de comportament;

 • >  să nu aibă boli care se pot transmite în colectivitate;

 • > să nu aibă o patologie neurologică/locomotorie gravă - cu un grad mare de dependență;

c) Admiterea în locuința protejată:

 • > măsura de internare în LMP se stabilește de către CEP AH Brașov, la solicitarea beneficiarului/reprezentantului legal al acestuia;

 • > aprobarea admiterii în LMP, se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii și a unui angajament de plată, între furnizor și beneficiar sau reprezentantul legal, care se obligă la plata contribuției de întreținere. Angajamentul de plată este parte integrantă din contract;

 • > beneficiarii admiși în LMP sunt evaluați din punct de vedere al statusului bio-psiho-social, stării de sănătate și gradului de autonomie păstrată, capacității de comunicare, relațiilor familiale și sociale, nivelului de educație, situației socio-economice, nevoilor speciale de tratament și de recuperare/reabilitare, nevoilor educaționale, culturale și spirituale, riscurilor posibile, eventualelor dependențe (droguri, alcool, tutun, șa), precum și a evaluării vocațiorfâle;

d) Contractul de furnizare de servicii

 • > contractul de furnizare servicii se încheie în 3 exemplare între, Directorul General al DGASPC Brașov, șeful centrului din partea furnizorului de servicii și beneficiar/reprezentantul legal /tutore /curator al acestuia;

contractul se întocmește de asistentul social, pentru o perioadă de un an de zile, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional;

 • > contractul de prestări servicii se intocmește în maxim 7 zile de la data instituționalizării persoanei asistate;

 • > beneficiarului și după caz aparținătorului acestuia i se aduc la cunoștință toate prevederile contractului de prestări-servicii, toate actele normative care stau la baza contractului de prestări-servicii și i se asigură, după caz, asistență privind înțelegerea tuturor prevederilor din contractul de prestări servicii, înainte ca acesta să îl semneze;

 • > aparținătorii prevăzuți în Ordinul nr. 623/.2017 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere pentru persoanele adulte cu handicap sau de susținătorii acestora, au obligația ca în termen maxim de 6 luni de la data instituționalizării beneficiarului să definitiveze actele de curatelă/ tutelă, după caz, în vederea reprezentării interesului persoanei instituționalizate.

e) Modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului: este detaliată în Anexa 3

(4)Condiții de încetare a serviciilor:

 • A. Principalele situații în care furnizorul de servicii poate suspenda acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt:

 • a) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, pentru o perioadă de maxim 15 zile;

 • b) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza acordului scris al persoanei care va asigura găzduirea și îngrijirea pe perioada respectivă și a anchetei sociale realizată de personal din cadrul LMP;

 • c) în caz de internare în spital cu o durată mai mare de 30 de zile;

 • d) în caz de transfer într-o altă instituție, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al instituției către care se efectuează transferul și acordul beneficiarului sau reprezentantului legal.

 • B. Principalele situații în care furnizorul de servicii poate înceta acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt:

 • a) la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ; dacă este de acord, beneficiarul va comunica în cererea scrisă domiciliul sau reședința unde pleacă după încetarea acordării serviciului; în situația în care beneficiarul comunică adresa, în termen de 5 zile, furnizorul va notifica serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul.

 • b) la cererea reprezentantului legal, însoțită de un angajament scris prin care acesta se obligă să asigure găzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului, cu obligația ca, în termen de 48 ore de la încetare, furnizorul de servicii să notifice serviciul public de asistență socială pe a cărei

rază teritorială va locui beneficiarul;

 • c) transfer în altă instituție rezidențială, la cererea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal, cu acordul instituției respective;

 • d) LMP nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide, cu obligația de a soluționa împreună cu beneficiarii sau reprezentanții legali, cu 30 de zile anterior datei încetării, transferul beneficiarului/beneficiarilor;

 • e) la expirarea termenului prevăzut în contract;

 • f) în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale, pe baza hotărârii cu majoritate simplă a unei comisii formate din conducătorul centrului, un reprezentant al

DGASPC Brașov, managerul de caz sau un reprezentant al personalului LMP și doi reprezentanți ai beneficiarilor

 • g) în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, suspendarea licenței de funcționare, altele); în aceste situații DGASPC Brașov va asigura, în condiții de siguranță, transferul beneficiarilor în servicii sociale similare

 • h) în caz de deces al beneficiarului-LMP întocmește fișa de suspendare/încetare a acordării serviciului, în maxim 12 ore

De la constatarea uneia dintre situațiile descrise mai sus; fișa face parte din dosarul personal al beneficiarului.

Fișa de suspendare/încetare a acordării serviciului cuprinde informații despre condițiile în care beneficiarul a părăsit serviciul: situația care a determinat suspendarea/încetarea,

documentele aferente, îmbrăcămintea și mijloacele de transport folosite, însoțitori, bagaj, precum și destinația comunicată.

în situația încetării acordării serviciului, LMP Casa Chris transmite copia documentelor care alcătuiesc dosarul personal al beneficiarului către DGASPC Brașov, în baza unui proces-verbal de predare - primire.

Beneficiarul sau reprezentantul său legal poate solicita în scris, la încetarea acordării serviciului, copia documentelor care alcătuiesc dosarul personal; predarea - primirea documentelor se face în baza unui proces verbal încheiat cu DGASPC Brașov.

Procesele verbale de predare - primire sunt semnate de părți și arhivate.

Centrul deține un registru de evidență a intrărilor/ieșirilor beneficiarilor, care cuprinde datele de identificare a beneficiarului, datele de transmitere a notificărilor și destinatarii acestora, data predării dosarului personal și semnături.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în serviciul social LMP Casa Chris au următoarele drepturi:

 • 1. Să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale fără discriminare, pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • 2. Să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la situațiile de risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor;

 • 3. Să li se comunice drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale

 • 4. Să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.

 • 5. Să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică, în raport cu gradul de înțelegere;

 • 6. Să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • 7.  Să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atâta timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • 8. Să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • 9. Să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • 10.       Să participe la evaluarea serviciilor sociale primite, ținând cont de dizabilitate și de gradul acestora de înțelegere;

 • 11.       De a fi informați, ei și reprezentanții lor, asupra drepturilor și responsabilităților lor în calitate de beneficiari ai centrului rezidențial și de a fi consultați cu privire la toate deciziile care îi privesc;

 • 12.       De a-și desfășura viața intr-un mediu fizic accesibil, sigur, funcțional și intim;

 • 13.       Dea decide și a-și asuma riscurile în mod direct sau prin reprezentanți legali în toate aspectele vieții lor și de a-și exprima liber opțiunile;

 • 14.       De a gândi și acționa autonom, cu respectarea drepturilor celorlalți beneficiari, conform potențialului și dorințelor personale;

 • 15.       De a fi informați cu privire la starea lor de sănătate;

 • 16.       Dea consimți asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii;

 • 17.       Dea beneficia de serviciile menționate în contractul de furnizare servicii;

 • 18.       De a li se păstra datele personale în siguranță și confidențialitate;

 • 19.       De a nu fi abuzați, neglijați, abandonați, pedepsiți, hărțuiți sau exploatați;

 • 20.       De a face sugestii și reclamații ei, sau reprezentanții legali ai acestora fără teamă de

consecințe;

 • 21.       De a nu fi exploatați economic privind banii, proprietățile sau să le fie pretinse sume bănești ce depășesc taxele convenite pentru servicii;

 • 22.       De a nu li se impune restricții de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum și a celor convenite prin contractul de furnizare servicii;

 • 23.       Dea fi tratați și de a avea acces la servicii, fără discriminare;

 • 24.       De a-și manifesta și exercita liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;

 • 25.       De a-și utiliza așa cum doresc lucrurile personale;

 • 26.       De a-și gestiona așa cum doresc resursele financiare, cu excepția cazurilor de restricție legală sau a acordurilor scrise între beneficiar/reprezentantul său legal privind gestionarea banilor și bunurilor;

 • 27.       De a practica cultul religios dorit;

 • 28.       Dea nu desfășura activități lucrative, aducătoare de venituri pentru serviciul social, împotriva voinței lor;

 • 29.       De a accesa toate spațiile și echipamentele comune

 • 30.       De a avea acces la toate informațiile financiare care îi privesc, deținute de serviciul

  social;

  31.


 • 31.       De a fi informați la zi, în mod complet și accesibil, în format clasic sau adaptat, despre

procedurile aplicate și de a-și putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea; de a fi informați cu privire la activitățile desfășurate :

 • 32.       De a fi consultați cu privire la serviciile furnizate, inclusiv dreptul de a refuza unele servicii în anumite circumstanțe stabilite prin contractul de furnizare servicii;

 • 33.       De a fi tratați individualizat, pentru o valorizare maximală a potențialului personal-

 • 34.       Ocrotirea sănătății - prevenire, tratament și recuperare;35.


Asistență sociala, respectiv servicii sociale și prestații sociale; amenajarea mediului

de viață personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informațional și comunicațional;

 • 36.

 • 37.

 • 38.

 • 39.


Petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism;

Asistență juridică;

Facilități fiscale;

Evaluare și reevaluare prin examinarea la centru a persoanelor nedeplasabile de către

membrii comisiei de evaluare

(6)Persoanele beneficiare de servicii sociale ( aparținătorii acestora după caz) în cadrul serviciului social LMP Casa Chris au următoarele obligații:

 • 1. De a coopera cu personalul angajat în rezolvarea problemelor personale.

 • 2. Să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • 3. Să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • 4. Să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • 5. Să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • 6. Să respecte prevederile prezentului regulament și legislația care a stat la baza întocmirii lui.

 • 7. De a nu consuma băuturi alcoolice în incinta unității, de a nu introduce băuturi alcoolice în unitate, de a nu intra în centru în stare de ebrietate;

 • 8. De a nu fuma decât în locuri special amenajate, cu excepția persoanelor imobilizate, pentru care se vor lua măsuri speciale;

 • 9. De a nu părăsi unitatea fără aprobarea/înștiințarea conducerii unității sau, după caz, a ofițerului de serviciu (asistentul medical de serviciu);

 • 10.       Respectarea demnității personalului, indiferent de postul pe care îl ocupă, și a celorlalți beneficiari printr-un comportament adecvat; în acest sens, este interzisă folosirea cuvintelor și a gesturilor obscene, a injuriilor, a tonului ridicat, precum și a abuzului fizic, psihic sau financiar;

 • 11.       De a nu manifesta gesturi cu conotații sexuale față de beneficiarii cu debilitate mintală sau cu alte probleme psihice, de a nu întreține relații sexuale cu aceștia;

 • 12.       Aparținătorii, curatorii/tutorii au obligația de a se ocupa de procedurile funerare ale beneficiarilor, în cazul decesului.

ART.7

ACTIVITĂȚI ȘI FUNCȚII

 • (1) Principalele funcții ale Locuinței Maxim Protejate Casa Chris sunt:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/ local prin asigurarea următoarelor activități:

 • > reprezentarea DGASPC Brașov, în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • > găzduirea beneficiarilor pe perioadă de un an de zile cu posibilitatea de prelungire a contractului de prestări-servicii;

 • >  îngrijire personală: se asigură îngrijirea de bază ( hrană, cazare, îmbrăcăminte, igiena, et.c);

 • > îngrijire medicală asigurată de medic, medicul de familie, asistente medicale;

 • > supravegherea stării de sănătate, administrare de medicamente;


 • >  supraveghere: asigurarea desfășurării de către beneficiari a activităților în deplină siguranță;

 • >  suport emoțional: oferă beneficiarilor și familiei acestuia sprijin concret și încurajează menținerea legăturilor cu familia lărgită și alte persoane importante sau apropiate față de ei;

 • > asigurarea unui mediu securizant: asigură măsuri de siguranță și securitate legale necesare pentru asigurarea protecției beneficiarilor, personalului și a vizitatorilor împotriva evenimentelor și accidentelor cu potențial vătămător,

 • > asigurarea hranei: beneficiarilor le este asigurată o alimentație corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ, ținând cont de vârstă, nevoile și preferințele acestora, în conformitate cu legislația în vigoare prin preparea și distribuirea de 3 mese principale/zi și după caz gustări; se încurajează consumul a minim de 3 ori/săptămână, de fructe proaspete/deserturi preparate;

 • > LMP alocă timp suficient, conform unui program afișat, pentru servirea mesei:

 • > LMP afișează meniul la loc vizibil;

 • > LMP elaborează și aplică un Program de curățenie și întreținere pentru asigurarea condițiilor igienico-sanitare în toate spațiile în care funcționează serviciul social, conform legislației în vigoare;

 • > menținerea legăturilor cu familia extinsă și alte persoane importante pentru beneficiari: se asigură sprijin concret și sunt incurajați să mențină legaturi cu familia extinsă și alte persoane importante sau apropiate față de ei, iar familia și alte persoane apropiate față de beneficiar sunt implicate, pe cât posibil, în viața acestuia pe perioada șederii în cadrul centrului, astfel încât reintegrarea/ integrarea sa familială și socială să se pregătească și să se realizeze în cele mai bune condiții,

 • > reintegrare familială si comunitară: asigură pregătirea corespunzătoare a ieșirii beneficiarului din centru, în vederea reintegrării familiale și/sau sociale;

 • >  socializare si activități culturale: asigură beneficiarilor oportunități de petrecere a timpului liber și socializare;

 • >  asigură un sistem de primire, înregistrare soluționare a sesizărilor reclamațiilor cu privire la serviciile oferite;

colaborează permanent cu profesioniștii, autoritățile administrației locale și alte servicii pentru beneficiar și familie din comunitate;

 • > paza;

 • >  elaborarea Planului Personalizat de către o echipă multidisciplinară și revizuirea acestuia;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate prin asigurarea următoarelor activități:

 • > LMP inițiază și organizează acțiuni de informare a comunității în ceea ce privește serviciile oferite, rolul său în comunitate, accesarea și modul de funcționare precum și despre importanța existenței acestor servicii în comunitate și pentru familiile beneficiarilor;

 • > cel puțin o dată pe an locuința protejată organizează campanii de sensibilizare a comunității vis-â- vis de persoanele cu dizabilități;

 • > LMP publică date relevante despre activitatea sa, în mod periodic;

 • >  LMP colaborează cu instituțiile relevante de la nivelul comunității (primării, unități sanitare, biserică, poliție, etc.);

 • > LMP desfășoară activități de recrutare de voluntari din comunitate;

 • >  elaborează rapoarte de activitate;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate

în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • >  asigură consiliere și informare atât familiilor, cât și persoanelor cu dizabilități privind problematica socială;

 • >  intervine în combaterea și prevenirea instituționalizării ca posibilitate de abuz din partea familiei;

 • > intervine în sensibilizarea comunităților la nevoile specifice persoanelor cu dizabilități.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • >  elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • >  realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • >  evaluarea și monitorizarea calității în domeniul serviciilor sociale se realizează în baza unor standarde, criterii și indicatori;

 • >  acordarea serviciilor sociale: asigurarea, fără niciun fel de discriminare, a unor servicii sociale eficace, accesibile, sustenabile, centrate pe nevoile individuale ale beneficiarului;

 • >  în relația dintre furnizori și beneficiarii acestora se vor utiliza mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile

 • >  se va asigura confidențialitatea și securitatea datelor și informațiilor personale, se vor utiliza mecanisme de prevenție și combatere a riscului de abuz fizic, psihologic sau financiar asupra beneficiarului;

 • > participarea beneficiarilor: implicarea activă a beneficiarilor și a familiilor acestora în planificarea, acordarea și evaluarea serviciilor sociale (chestionare);

 • > dezvoltarea resurselor umane implicate în acordarea serviciilor sociale și îmbunătățirea condițiilor de muncă: recrutarea de personal calificat și asigurarea formării continue a acestuia, implicarea voluntarilor, asigurarea condițiilor de lucru adecvate și a echipamentelor specifice activităților derulate, asigurarea sănătății și securității la locul de muncă.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale umane prin realizarea următoarelor activității:

 • > realizarea demersurilor necesare pentru asigurarea resurselor umane și materiale necesare pentru desfășurarea activității serviciului social în conformitate cu standardele minime de calitate;

 • >  asigurarea integrității și păstrării în bune condiții a patrimoniului (clădiri, dotări, instalații, aparatură, etc);

 • > identificarea anuală a nevoilor de perfecționare a personalului serviciului social;

 • > întocmirea fișelor de post și evaluarea anuală a performanțelor profesionale ale personalului;

 • > finanțarea serviciului se face de DGASPC Brașov din fonduri de la bugetul de stat și bugetul Consiliului Județean Brașov.

ART. 8

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI ȘI CATEGORIILE DE PERSONAL:

 • (1) Serviciul social LMP Casa Chris funcționează conform prevederilor legale aflate în vigoare, cu o structură organizatorică aprobată prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov, detaliată în Anexa 2;

 • (2) Structura de personal din cadrul serviciului social LMP Casa Chris este compusă din :


 • a) personal de conducere

 • b) personal de specialitate, de îngrijire și asistență, personal de specialitate și auxiliar

 • c) personal adminsitrativ, gospodărie, întreținere-reparații,deservire

 • d) voluntari

ART.9

PERSONAL DE CONDUCERE

(1) Personalul de conducere este reprezentat de către șeful de complex și coordonatorul de specialitate care deservesc întregul Complex de Servicii Brădet.

 • (2) Atribuțiile șefului de complex/locuință maxim protejată sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) elaborează planuri și proiecte, cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile, în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii locuinței protejate în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și prevederilor regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) asigură întocmirea proiectului de buget propriu al unității și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

asigură instruirea personalului din subordine, pe linie de SU și SSM, în conformitate cu normele legale;                                                                                 f

r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a șefului de complex se face respectând prevederile legale în vigoare

3) Atribuțiile coordonatorului de specialitate sunt:

Atribuțiile generale ale coordonatorului personalului de specialitate sunt:

 • a) Respectă ROF, PM, PSI, Codul Etic;

 • b) Prin toate acțiunile sale respectă și promovează interesul superior al copilului ocrotit și are față de acesta o atitudine de înțelegere și binevoitoare;

 • c) Colaborează cu colegii de serviciu pentru asigurarea unei bune activități a centrului;

 • d) Aduce la cunoștința conducerii D.G.A.S.P.C. orice eveniment deosebit apărut în cadrul C.R.C.H. Brădet;

 • e) îndeplinește și alte sarcini trasate de conducerea D.G.A.S.P.C.;

 • f)  Păstrează confidențialitatea tuturor datelor despre copii;

 • g) Asigură și respectă implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat în propria activitate;

 • h) Efectuează controlul intern ulterior după fiecare operațiune efectuată conform atribuțiilor de serviciu;

 • i)  Se asigură că serviciile oferite se mențin cel puțin la nivelul de calitate prevăzut în standardele în vigoare.

Atribuțiile specifice ale coordonatorului personalului de specialitate sunt:

 • a) Coordonează activitatea personalului de specialitate din cadrul complexului;

 • b) întocmește anual raportul de activitate și planul anual de acțiune;

 • c) Ia măsuri care se impun pentru ca evaluările / reevaluările beneficiarilor să se efectueze la termen;

 • d) Asigură prelucrarea reglementărilor ord. 27/2019 și legii 272/2004 cu întregul personal, planificând ședințe regulate de instruire (minim 1 trimestrial) sau extraordinare, dacă acestea se impun - modificări de legislație, abateri disciplinare sau alte situații excepționale, prelucrează ROF angajaților din centru;

 • e) întocmește, revizuiește fișele de post pentru angajații din subordine;

 • f)  Organizează programul de lucru astfel încât să se asigure continuitatea activităților desfășurate în cadrul CRCH;

 • g) Planifică echitabil participarea personalului la cursuri de perfecționare/formare profesională oferite de furnizori de formare profesională acreditați;

 • h) Are obligația de a înregistra procesul de înregistrare zilnică a prezenței nominale a beneficiarilor în centru;

 • i)  Asigură încheierea contractelor de furnizare a serviciilor sociale cu beneficiarii; f

 • j)  Desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • k) Planifică și organizează sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor

 • l)  Are obligația de a anunța imediat, telefonic sau/și prin email, furnizorul de servicii sociale în situația constatării unui caz de abuz asupra copilului;

 • m) Face parte din echipa pluridisciplinară CRCH în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în Planul de recuperare funcțională și P.P.I.;

 • n) întocmește necesarele, referatele, notele de fundamentare și alte documente emise pentru obținerea tuturor mijloacelor necesare bunei sale funcționări;

 • o) îndeplinește alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (1) Responsabilități:

 • •  Față de respectarea Ordinul MMJS nr.82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități (Anexa 2)

 • •  Respectarea normelor prevăzute în domeniul: „Situațiilor de urgență”, „Securitate și Siguranță în Muncă”.

 • •  Duce la îndeplinire orice alte sarcini în interesul beneficiarilor sau al instituției.

 • (2) Coordonatorul ocupă postul în urma susținerii unui concurs/examen, în condițiile legii.

 • (3) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a coordonatorului se face în condițiile legii.

ART. 10

PERSONALUL DE SPECIALITATE DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ, PERSONAL DE SPECIALITATE AUXILIAR

(1) Personalul de specialitate al C.S. Brădet, care deservește LMP Casa Chris este format din:

 • a) terapeut ocupațional S ( 263419);

 • b) medic primar S (221107);

 • c) psiholog practicant S (263411);

 • d) asistent medical principal PL (325901);

 • e) asistent medical PL (325901);

 • e) asistent social specialist S (263501);

 • f) infirmieră (532103) G;

 • g) îngrijitoare G (532104);

(2) Atribuții generale ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii locuinței protejate situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării

legislației;


 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil;

 • h) are obligația de a sesiza în scris, sau prin poștă electronica, ori telefonic, posibilele cazufi de a^tfz

17

sau neglijare a beneficiarilor, conducerii DGASPC Brașov;

 • i) cunoaște numerele de telefon ale pompierilor, salvării, șefului de centru și ale DGASPC Brașov.

 • a)Terapeut ocupațional ( cod 263419 )

 • > participă la realizarea evaluării complexe a beneficiarilor alături de ceilalați membrii ai echipei multidisciplinare;

 • > participă la întocmirea Planului Personalizat

 • > realizează evaluarea inițială a beneficiarilor înainte de începerea programului de recuperare

 • > programează beneficiarii la recuperare în funcție de programul stabilit prin planul de recuperare și efectuează terapia ocupatională cu aceștia;

 • >  efectuează reevaluări periodice sau câte ori apar modificări în evoluția beneficiarilor și întocmește rapoarte de monitorizare;

 • > colaborează cu ceilalți membrii ai echipei multidisciplinare;

 • > asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • >  propune de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • > concepe programe de educare/recuperare a beneficiarului cu nevoi speciale, în baza unor evaluări psihice realizate de specialiștii centrului

 • > organizează la nivel de instituție activități de adaptare a societății la problematica persoanelor cu handicap și pentru promovarea valorilor centrului în comunitate;

 • >  asigură îngrijirea beneficiarilor în centru;

 • > supraveghează permanent beneficiarii;

 • >  sprijină beneficiarii la efectuarea igienei corporala și efectuează igiena corporală a celor care nu pot realiza singuri acest lucru;

 • >  ajută beneficiarii la satisfacerea nevoilor fiziologice, acolo unde este necesar acest lucru;

 • > asigură hrănirea și hidratarea beneficiarilor cu precădere a bolnavilor imobilizați la pat;

 • > acordă sprijin beneficiarilor la servirea mesei și îi încurajează să dobândească abilități pentru a se hrăni singuri;

 • >  asigură curățenia în centru și întreține igiena paturilor și a întregului mobilier din saloane și ajută beneficiarii să se deplaseze;

 • >  colectează materialele sanitare și infecțioase de unică folosință utilizate în ambalaje special și asigură transportul acestora la depozitul centrului;

 • >  în caz de necesitate participă la activitățile de restabilire a mobilității beneficiarilor, operațiunea se va face cu mare atenție pentru a evita accidentele;

 • > realizează toaleta beneficiarilor înainte de a fi preluați de psiholog și kinetoterapeut;

 • > participă împreună cu beneficiarii la activitățile care sunt inițiate de psiholog;

 • > răspunde de igiena personală a beneficiarilor;

 • > pregătește beneficiarul decedat și ajută la transportul acestuia. îndepărtează lenjeria decedatului, dezinfectează spațiul în care a survenit decesul și participă la inventarierea bunurilor personale ale decedatului;

b) Medic (cod 221107)

 • > răspunde și se implică activ în educația medicală și igienico-sanitară;

 • > coordonează și răspunde de întreaga activitate în cadrul cabinetului medical și a

personalului medical din centru;

18

 • > examinează beneficiarii în vederea examenului medical de bilanț, pentru aprecierea nivelul de sănătate și de dezvoltare fizică, pentru depistarea precoce a diverselor afecțiuni;

 • > selecționează din punct de vedere medical beneficiarii cu probleme, starea lor de sănătate în vederea orientării lor școlar-profesionale;

 • > examinează beneficiarii care pleacă în tabere, competiții sportive, semnează fișele medicale;

 • > evaluează beneficiarii ce urmează să fie supuși imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicații, supraveghează efectuarea vaccinărilor și apariția reacțiilor adverse postvaccinale;

 • > eliberează adeverințe medicale pentru activitățile de educație fizică unde este cazul;

 • > efectuează triajul epidemiologie după fiecare vacanță școlară;

 • >  verifică starea de sănătate a personalului din blocul alimentar, în vederea prevenirii toxinfecțiilor alimentare;

 • >  aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicația medicului epidemiolog;

 • >  inițiază acțiuni de prelucrare antiparazitară (pediculoză, scabie) și antiinfecțioasă (dezinfecție-dezinsecție) în focarele din complex (hepatită virală, tuberculoză, infecții strptococice, boli diareice acute);

 • > inițiază acțiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic;

 • >  controlează zilnic condițiile de igienă din spațiile de cazare si alimentare;

 • >  vizează și participă la întocmirea meniurilor în scopul respectării unei alimentații raționale;

 • > calculează și menționează zilnic pe listele de alimente valoarea calorică a meniului;

 • >  inițiază, desfășoară și controlează diverse activități ce au ca scop educația sanitară, igienică și medicală a beneficiarilor din complex;

 • > umărește modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ;

 • > verifică efectuarea periodică a examinărilor medicale stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătății;

 • > participă la acțiunile profilactice organizate de către foruri medicale;

 • > constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice, informând șeful de complex despre abaterile înregistrate, precum și Autoritatea de Sănătate Publică;

 • > acordă primul ajutor copiilor din centru;

 • > examinează, izolează, tratează și supraveghează din punct de vedere medical toți copiii bolnavi, izolați în infirmeria centrului;

 • >  execută și alte activități sau sarcini încredințate de către șeful de complex.

c) Psiholog (cod 263411)

 • > de a asigura evaluarea și efectuarea terapiilor de scurta durată pentru beneficiari;

 • > să intocmească raportul de evaluare a beneficiarilor, a Planului Personalizat, a PIS-urilor de

specialitate ce țin de competența psihologului, împreună cu medicul centrului, asistentul medical și asistentul social, terapeutul ocupațional;                                         f

 • >  să realizeze consilierea psihologică a beneficiarilor; să completeze Fișa beneficiarului

 • >  să monitorizeze în scop preventiv și terapeutic starea de sănătate psihică și evoluția beneficiarilor;

 • >  să folosească tehnici de consiliere, psihoterapie, terapie ocupatională, meloterapie, ludoterapie în vederea reducerii aspectului dizarmonic a personalității beneficiarului;

 • > să organizeze programe recreative și de dezvoltare DVI pentru beneficiari;

 • > să realizeze programe de educație preventivă, pentru beneficiari, împreună cu medicul/medicul de familie/asistentul medical și cu asistentul social (privind fumatul, consumul de băuturi alcoolice, abuzul de medicamente, substanțe psihotrope);

 • >  să sprijină pregătirea integrării\reintegrării sociale și familiale a beneficiarilor;

 • > să transmită notificări la DGASPC Brașov cu privire la evenimentele deosebite și să completeze Registrul de notificare a incidentelor deosebite, Registrul de sesizări și reclamații;

d) Asistent medical (325901)

 • > administrează personal medicația, efectuează sau urmărește după caz, aplicarea tratamentelor medicale și regimurilor dietetice recomandate la externarea din unitățile sanitare cu paturi cuprinse în biletele de externare, scrisori medicale, planuri de recuperare, planuri de îngrijire și tratament și altele asemenea;

 • > întocmește foile de observație ale beneficiarilor centrului, în situația în care centrul nu are un medic angajat, asigură înscrierea tratamentului și a evoluției bolii, precum și păstrarea documentelor medicale (foi de observație, buletine de analize, bilete de ieșire și altele asemenea);

 • >  identifică problemele privind îngrijirea beneficiarilor, stabilesc prioritățile și execută serviciile medicale stabilite prin planul individual de intervenție;

 • > acordă primul ajutor;

 • > supraveghează și asigură alimentarea persoanelor dependente și distribuie alimentația în conformitate cu prescripțiile cuprinse în foile de observație;

 • > inventariază toate obiectele, beneficiarului care decedează, întocmește un proces verbal în acest sens, apoi informează urgent medicul, șeful de centru;

 • >  participă la acordarea îngrijirilor paliative ;

 • > respectă reglementările în vigoare referitoare la prevenirea, combaterea și controlul infecțiilor;

 • > supraveghează în permanență starea de sănătate a beneficiarilor și consemnează în foaia de observație, medicația și alți parametrii indicați de medicul de familie sau de medicii specialiști;

 • > ține legătura cu spitalul unde sunt internați beneficiarii urmărindu-i până la completa lor însănătoșire;

 • > asigură și răspunde de buna funcționare a instrumentarului și aparaturii cu care lucrează și să se îngrijească de buna funcționare a mobilierului/obiectelor/doțărilor cabinetului medical;

 • >  izolează beneficiarii suspecți de boli infecțioase;

 • > participă la întocmirea și implementarea Planului Personalizat, a PIS-urilor de specialitate medicală;

 • > supraveghează și să ia măsuri de respectare a normelor de igienă de către vizitatori;

 • > verifică starea organoleptică a alimentelor scoase din magazie;

 • > efectuează zilnic triajul epidemiologie al personalului și a beneficiarilor;

 • e) Asistent social (263501)

 • > preia noii beneficiari și de a-i sprijinii în procesul de acomodare cu personalul centrului și cu ceilalți beneficiari, și să-i informeaze asupra prevederile regulamentului de ordine internă și ale regulamentului de organizare și funcționare, inclusiv pe reprezentanții lor legali;

 • > promovează drepturile persoanelor cu handicap și are obligația cunoașterii legislației în vigoare privind protecția și îngrijirea persoanelor cu handicap;

 • > informează persoanele interesate asupra serviciilor furnizate în cadrul centrului;

 • > preia dosarele beneficiarilor de la Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

 • > realizează împreună cu echipa multidisciplinară evaluarea/reevaluarea beneficiarilor cel puțin o data la 6 luni sau ori de câte ori este nevoie;

 • > elaborează împreuna cu echipa multidisciplinară Planul Personalizat, a PIS-urilor de specialitate ce țin de competența asistentului social;

 • > urmărește respectarea Planului Personalizat pentru beneficiarii pentru care a fost desemnat responsabil /manager de caz;

 • > încheie contracte de servicii și angajamente de plată aferente;

 • > înmânează beneficiarilor/reprezentanților legali ai acestora ghidul de prezentare al centrului;

 • > întocmește foaia de ieșire în caz de suspendare/încetare din centru pentru fiecare beneficiar;

 • > înmânează beneficiarilor/reprezentantilor legali la ieșirea din centru cel puțin următoarele documente: fișa de evaluare, PP și fișele beneficiarului, aferente activităților, foaia de ieșire și fișa medicală;

 • > trimite o copie a foii de ieșire cu confirmare de primire primariei/serviciului public de asistență socială care va monitoriza beneficiarul, conform procedurii;

 • >  sprijină beneficiarii să mențină relații cu familia, reprezentantul legal, prietenii, etc;

 • >  informează beneficiarii cu privire la serviciile disponibile în comunitate;

 • >  informează și consiliază beneficiarii și susținătorii legali ai acestora privind problematica socială;

 • >  acordă sprijin beneficiarilor, după caz, în vederea obținerii unor ajutoare bănești, materiale și sociale, pensii și altele asemenea;

 • >  colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • >    realizează îndrumare spre diferite instituții, sprijin pentru obținerea unor drepturi, colaborează în acest sens cu ceilalți specialiști din unitate;

 • >   colaborează cu serviciile publice locale de asistență socială sau, după caz, cu persoanele cu atribuții de asistență socială din cadrul primăriilor, precum și cu reprezentanți ai organizațiilor neguvemamentale, fundațiilor, asociațiilor cu acordul conducerii unității;

(f)Infirmier (532103)/ (g) îngrijitor (532104)

 • >  asigură îngrijirea beneficiarilor în centru;

 • > supraveghează permanent beneficiarii;

 • >  sprijină beneficiarii la efectuarea igienei corporala și efectuează igiena corporală a celor care nu pot realiza singuri acest lucru;

 • >  ajută beneficiarii la satisfacerea nevoilor fiziologice, acolo unde este necesar acest lucru;

asigură hrănirea și hidratarea beneficiarilor cu precădere a bolnavilor imobilizați la pat; acordă sprijin beneficiarilor la servirea mesei și îi încurajează să dobândească abilități pentru

a se hrăni singuri;

asigură curățenia în centru și întreține igiena paturilor și a întregului mobilier din saloane și

ajută beneficiarii să se deplaseze;

 • >  colectează materialele sanitare și infecțioase de unică folosință utilizate în ambalaje special și asigură transportul acestora la depozitul centrului;

 • >  în caz de necesitate participă la activitățile de restabilire a mobilității beneficiarilor, operațiunea se va face cu mare atenție pentru a evita accidentele;

 • > realizează toaleta beneficiarilor înainte de a fi preluați de psiholog și kinetoterapeut;

 • > participă împreună cu beneficiarii la activitățile care sunt inițiate de psiholog;

 • > răspunde de igiena personală a beneficiarilor;

 • > pregătește beneficiarul decedat și ajută la transportul acestuia. îndepărtează lenjeria decedatului, dezinfectează spațiul în care a survenit decesul și participă la inventarierea bunurilor personale ale decedatului;

ART. 11

PERSONALUL ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIRE, ÎNTREȚINERE-REPARAȚII, DESERVIRE

( 1) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare L.P.Casa Chris și este alcătuit din:

 • a) economist (263102) S I;

 • b) magaziner (432102) M;

 • c) muncitor calificat (7549) G III;

 • d) șofer (832201) GI;

 • e) administrator (515104) M I;

 • (2) Atribuțiile specifice ce revin personalului administrative, gospodărie, întreținere-reparații, deservire:

a) Economist (263102)

 • 1) întocmește toate documentele contabile ;

 • 2)   întocmește lunar balanțele de verificare și contul de execuție, le transmite serviciului contabilitate-buget;

 • 3)  organizează conducerea angajamentelor bugetare;

 • 4)   ia măsuri de transpunere a prevederilor conținute de notele interne și dispoziții primite de la conducerea DGASPC Brașov;

 • 5) răspunde de întocmirea și înregistrarea în contabilitate a tuturor documentelor justificative;

 • 6) răspunde de modul de întocmire și de prezentarea la termen a documentelor oficiale, a situațiilor economico-financiare lunare, trimestriale și anuale, care trebuie să ofere o imagine

fidelă a performanței financiare, fluxurilor de trezorerie și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată (balanța de verificare, cont de execuție, buget de venituri și cheltuieli)

 • 7) verifică corectitudinea, modul de întocmire a documentelor, centralizează și contabilizează toate bonurile de consum;

 • 8) colaborează cu colegii de serviciu pentru remedierea defecțiunilor, în limita competenței;

 • 9) întocmește/elaborează diferite situații/documente financiare;

 • 10) răspunde de păstrarea registrelor obligatorii precum și a documetelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;

 • 11) arhivează documentele contabile produse/gestionate;

b)Magaziner (432102)

 • 1) preia bunurile recepționate de către comisia de recepție pe baza notei de recepție și constatare diferențe;

 • 2) asigură păstrarea în bune condiții a bunurilor primite; respectă normele de igiena și curățenie în spațiile de depozitare, conform specificului materialelor depozitate

 • 3) efectuează și întreține curățenia spațiilor de depozitare și a recipientelor, suporturilor folosite;

 • 4) evidențiază stocurile, termenele de valabilitate a bunurilor/alimentelor aflate în magazie prin etichetare;

 • 5) întocmește și ține evidența intrărilor și ieșirilor de bunuri din magazie în fișa de magazie, pe baza documentelor legale intocmite pentru efectuarea operațiunilor respective;

 • 6) ține evidența la zi a modificării privind situația soldurilor bunurilor ;

 • 7) asistă și participă la efectuarea inventarierii bunurilor aflate în magazie, dar nu ca membru al comisiei de inventariere;

 • 8) efectuează, lunar, verificarea (cântărirea) realității soldurilor bunurilor, prin confruntarea soldurilor evidențiate în fișele de magazie cu datele existente în contabilitate, la serviciul financiar-contabil al instituției;

 • 9) eliberează bunurile din magazie în baza documentelor legal întocmite;

 • 10) operează în programul de gestiune datele referitoare la stocuri;

c)Muncitor calificat (întreținere-reparații) (912103)

 • 1) la intrarea în serviciu are obligația de a verifica toate instalațiile de utilități ( de alimentare cu apa rece și caldă, precum și toate instalațiile și canalele colectoare și de scurgere, panoul electric, aducțiunea de gaz metan) și de a nota în caietul de serviciu starea acestora, de a înștiința administratorul despre defecțiunea constatată și de a remedia cu promptitudine toate defecțiunile ivite, în limita competențelor; să consemneaze si modul , data remedierii, contrasemnat de cel/cei care au făcut recepția lucrării;

 • 2) efectuează toate reparațiile curente ale instalațiilor de alimentare cu apă -canal, zidărie, dotări(mobilier, aparatură), întreține spațiile exterioare ale L.P.;

 • 3) întocmește necesarul de materiale și îl prezintă în timp util inspectorului de specialitate în vederea achiziționării acestora, evitând crearea golurilor în stoc, sau întreruperea derulării lucrărilor din cauza lipsei de materiale;

 • 4) aduce la cunoștința inspectorului de specialitate orice stricăciune constatată și ia măsuri de remediere cât mai urgente;

 • 5)  efectuează, la nevoie, paza unității, în general pe timp de zi, având toate responsabilitățile și obligațiile impuse de fișa acestui post și de consemn (înregistrări, curățenie, purtarea dotărilor și a însemnelor etc.);

 • e) Șofer (832201):

 • 1) conduce autovehiculul pentru deplasare/transport beneficiari;

 • 2) răspunde de buna funcționare și întreținere a autovehiculului, executând și reparații care intră în competența sa;

 • 3) gestionează și răspunde de carburanții și materialele primite pentru buna funcționare a autovehiculul;

 • 4) menține permanent curățenia garajului și a vecinătății acestuia, participă cu muncitorul și paznicii la toaletarea, văruirea pomilor/copacilor, tuns iarba, vopsirea bordurilor, săparea plantelor, înfrumusețarea centrului, iar când nu se află în cursă efectuează activități de reparații și întreținere în cadrul centrului

 • 5) Se îngrijește ca starea tehnică, estetică și de curățenie a mașinii, conform normelor acceptate.

 • 6) să ia toate măsurilor ce se impun pentru prevenirea producerii accidentelor cauzate de apariția unor defecțiuni(conducătorul va opri mijlocul de transport la sesizarea unor zgomote anormale

Cy

<T\f

sau ori de câte ori va considera că este necesar să efectueze controlul tehnic și dacă este cazul va anunța conducerea centrului pentru luarea măsurilor ce se impun);

 • 7) are obligația să participe la supravegherea desfășurării operațiunilor de încărcare-descărcare în condiții de securitate.

Să întocmească referat de necesar, pe care îl înaintează inspectorului de specialitate, pentru piesele/ materialele/serviciile de achiziționat, pentru buna funcționare a autovehiculul;

e)Administratorul (515104)

 • 1) gestionează, administrează și răspunde de întregul patrimoniu al C.S.Brădet;

 • 2) se îngrijește de aprovizionarea cu toate materialele necesare bunei funcționări a activităților din L.P.;

 • 3) asigură păstrarea și folosirea economicoasă a bunurilor complexului;

 • 4) organizează activitatea din compartimentele subordonate;

 • 5) supraveghează lucrările de reparații curente și investiții din complex;

 • 6) se preocupă de păstrarea bunurilor mobile și imobile din complex;

 • 7) repartizează pe locurile de muncă obiectele de inventar si mijloacele fixe, controlând periodic modul cum acestea sunt îngrijite și păstrate;

 • 8) ia măsuri de asigurare a pazei și securității întregului patrimoniu;

 • 9) ia măsuri de prevenire a incendiilor;

 • 10) verifică instruirea de P.M. și P.S.I. efectuată de persoana desemnată să se ocupe de această sarcină;

 • 11) desemnează formarea comisiilor de inventariere și de recepție a mărfurilor;

 • 12) verifică perioada de folosință a echipamentelor beneficiarilor și personalului;

 • 13) participă la întocmirea listei zilnice de alimente, după care o prezintă spre aprobare șefului de complex și contabilității cu o zi înainte de eliberarea alimentelor din magazie;

 • 14) controlează zilnic calitatea mâncărurilor și repectarea rețetarului;

 • 15) vizează eliberarea materialelor consumabile și este responsabil de folosirea judicioasă a acestora;

 • 16) asigură condiții favorabile pentru realizarea inventarierii anuale;

 • 17) ia măsuri pentru prevenirea accidentării beneficiarilor, a incendiilor sau a altor pagube colaterale care ar putea periclita integritatea beneficiarilor sau a personalului

 • 18) eliberează, controlează și evidențiază datele înscrise în foile de parcurs prezentate de conducătorul auto

 • 19) urmărește și respectă prevederile din contractele cu furnizorii, precum și cantitatea, calitatea și prețul produselor achiziționate;

 • 20) testează piața liberă pentru cumpărarea directă a materialelor și produselor și declară pe propria răspundere avantajele achizițiilor făcute;

 • 21) întocmește pentru fiecare beneficiar fișele de evidență pentru materialele consumabile și obiectele de inventar primite (îmbrăcăminte, încălțăminte, etc.).

ART. 12

DESCRIEREA RESPONSABILITĂȚILOR GENERALE CE REVIN TUTUROR ANGAJAȚILOR SERVICIULUI SOCIAL LMP Casa Chris

(1) Privind relațiile interpersonale/comunicarea:

 • a)

 • b)participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu Serviciile D.G.A.S.P.C. Brașov

și/sau alte instituții publice în realizarea sarcinilor de serviciu.


24

 • c) abordează nediscriminatoriu și cu respect, relațiile cu beneficiarii și colegii, folosind un limbaj decent, conform normelor de conduită și etică profesională;

 • d) respectă demnitatea și intimitatea beneficiarilor.

 • (2)  Privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 • a)    Pentru asigurarea protecției persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Brașov, funcționari publici/personal contractual, au următoarele obligații:

 • > de a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne ale D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > de a completa și semna angajamentul de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în exercitarea atribuțiilor de serviciu,

 • > de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează în exercitarea atribuțiilor profesionale;

 • > de a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele în privința cărora îi este permis prin procedurile interne și Fișa Postului;

 • > de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu prevăzute în Fișa Postului și în ROF-ul serviciului social

 • > de a respecta măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;

 • > de a participa la activitățile de pregătire/evaluare în domeniul protecției datelor, organizate de către responsabilii din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > de a informa imediat și detaliat, în scris, superiorul ierarhic și ulterior responsabilul cu protecția datelor, desemnat la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, în legătură cu orice divulgare a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să conducă la divulgarea unor astfel de date de care iau cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace.

 • b)   Nerespectarea, de către angajații D.G.A.S.P.C. Brașov, funcționari publici/personal contractual, a obligațiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice se sancționează disciplinar, administrativ sau penal, după caz.

 • (3) Privind Sănătatea și Securitatea în Muncă:

 • > participă în mod obligatoriu la instruirile privind Sănătatea și Securitatea în Muncă, a Situațiilor de Urgență;

 • >  cunoaște și respectă prevederile legislației din domeniul Sănătății și Securității în Muncă, precum și măsurile de aplicare ale acestora, astfel încât să fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională;

 • > utilizează corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele tehnice, echipamentul individual de protecție acordat;

 • >  informează angajatorul și/sau lucrătorii desemnați, despre orice situație pe care o consideră un pericol iminent sau imediat pentru securitatea angajaților și/sau beneficiarilor, precum și orice defecțiune a sistemelor de protecție;

 • > răspunde material, contravențional sau penal de pagubele produse pe durata efectuării serviciului, din cauza neglijenței sau neatenției sale.

 • (4) Privind Regulamentele/Procedurile de lucru:

 • > respectă toate regulamentele (R.O.F., Norme Interne de Funcționare, M.O.F.), procedurile de lucru și legislația aferentă, care vizează sfera activității profesionale, emise atât la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, cât și la nivelul C.S. Brădet.

 • (5) Privind serviciul de permanență:

 • > personalul își desfășoară activitatea în ture și schimburi de lucru, conform planificărilor, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

 • (6) Privind conduita în timpul serviciului:

 • >  personalul se obligă să nu consume băuturi alcoolice și/sau substanțe stupefiante în timpul programului de lucru;

 • >  personalul se obligă să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante la începerea programului de lucru;

 • >  personalul se obligă să respecte reglementările privind fumatul în spațiile publice. ART.13

Finanțarea LMP Casa Chris

 • >

în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, D.G.A.S.P.C. Brașov are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale de către Locuința Maxim Protejată Casa Chris, cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate obligatorii aplicabile;

(1) Finanțarea cheltuielilor LMP Casa Chris se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • > bugetul de stat;

 • > bugetul local al județului Brașov;

 • > donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice sau juridice, din țară și/sau străinătate;

 • > fonduri externe rambursabile și/sau nerambursabile, alte surse de finanțare, în condițiile legii.


  Șef Complex,


  Avizat

  Serviciul Juridic Contencios


  Avizat

  Șef Serviciul Resurse Umane,

  / Raluca HașuAvizat ȘefBMCA,

CristinaifSimion

ANEXA 1

CADRUL LEGAL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE:

 • 1.  Codul Civil

 • 2.  Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale

 • 3.  Legea nr. 61/1993 privind acordarea alocației de stat pentru copii

 • 4. Legea nr. 190/2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 • 5. OUG nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • 6. OUG 69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • 7. Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență social și a structurii orientative de personal

 • 8. HOTĂRÂRE Nr. 1017/2018 din 20 decembrie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap

 • 9. HOTĂRÂRE nr. 903 din 15 octombrie 2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistentă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităti și persoanelor vârstnice

 • 10. HOTĂRÂRE nr. 268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • 11. STANDARDUL MINIM DE CALITATE APLICABIL: Ordinul MMJS Nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităti

 • 12. Anexa Ordinului Nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităti

 • 13. HG 867/2015 cu completările și modificările ulterioare;

 • 14. Ordinul nr.29-2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

 • 15. ORDIN Nr. 1887/2016 din 15 septembrie 2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adultii cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adultii cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora

 • 16. ORDIN Nr. 623/2017 din 2 mai 2017 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adultii cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adultii cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora

 • 17. Decizia nr. 877/30.10.2018 pentru aprobarea Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap

 • 18. HCJ.Nr.253/20.06.2019 privind aprobarea statului de funcții, a organigramei, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

 • 19. Hotărârea nr.476/03.07.2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.l 18/2014 și a Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, publicată în

Monitorul Oficial, partea I, Nr.581/16.07.2019.


Director General,

Julieta Aurelia Gîrba

\

\

Director General Adjunct Economic,

Mariana Acsinte


Șef Serviciul Resurse Umane, Raluca Hașu

Avizat /

Serviciul J *dic Contencios


ȘefBMCA,

Cristina Simion 4>CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția General* de Asistență Sedai* și Protecția Copilului Brașovstr. lullu Mania nr. 6, Srațav, jud. Brașov, cod 500091

Tolnfon/faxi OOOS.417.iOOt amail» offic*î«JgaRpcbv,ro websltei www.ttg»»pd>vjv Cod flăcăii 0870339

Complexul de Servicii Brădet

Anexa 2 la nr.______________________

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal:

(1) în conformitate cu prevederile legale, structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal din cadrul serviciului social LMP Casa Chris din cadrul CS Brădet aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 253 din 20.062019 este următoarea:

 • a) Personal de conducere: 2 posturi

 • •  Șef Complex, S II - 1 post;

 • •  Coordonator personal specialitate, S II - 1 post;

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență, personal de specialitate și auxiliar: 18 posturi;

 • •  terapeut ocupațional S ( 263419) - 1 post;

 • •  medic primar S (221107) - 1 post;

 • •  psiholog practicant S (263411) - 2 posturi;

 • •  asistent medical principal PL (325901) - 3 posturi;

 • •  asistent medical PL (325901) - 4 posturi;

 • •  asistent social specialist S (263501) - 2 posturi;

 • •  infirmieră (532103) G - 3 posturi;

 • •  îngrijitoare G (532104) - 2 posturi;

 • c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere - reparații, deservire, care deservește întregul complex: 22 posturi

 • •  economist (263102) -S I - 1 post;

 • •  magaziner (432102)-M - 2 posturi;

 • •  muncitor calificat (7549) - G III- 16 posturi;

 • •  șofer (832201)-G I - 2 posturi;

 • •  administrator (515104) -M I - 1 post;

(2) Raportul beneficiar/angajat este 4:1


Avizat,

Serviciul Juridic Contencios