Hotărârea nr. 418/2019

Hotărârea nr.418– privind modificarea art. 15 din Regulamentul privind vânzarea, în condițiile O.U.G. nr. 68/2008 a spațiilor și a cotelor-părți din spațiile cu destinație medicală, situate în imobilul Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” Brașov, cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, județul Brașov, proprietatea privată a Județului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 60/20.02.2019


Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


HOTĂRÂREA NR. 418

din data de 31.10.2019

- privind modificarea art. 15 din Regulamentul privind vânzarea, în condițiile O.U.G. nr. 68/2008 a spațiilor și a cotelor-părți din spațiile cu destinație medicală, situate în imobilul Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” Brașov, cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, județul Brașov, proprietatea privată a Județului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 60/20.02.2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 19483 din data de 28.10.2019 inițiat de președintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad. 19483 din data de 28.10.2019 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune modificarea art. 15 din Regulamentul privind vânzarea, în condițiile O.U.G. nr. 68/2008 a spațiilor și a cotelor-părți din spațiile cu destinație medicală, situate în imobilul Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” Brașov, cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, județul Brașov, •toprietatea privată a Județului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 60/20.02.2019, ^ând ca scop utilizarea în condiții de eficiență a sumelor rezultate din vânzare;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate nr. 5 și nr. 6 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 60/20.02.2019 privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea, în condițiile O.U.G.nr.68/2008, a spațiilor și a cotelor-părți din spațiile cu destinație medicală, situate în imobilul - Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, jud. Brașov, proprietate privată a Județului Brașov;

Ținând cont de dispozițiile art. 5 alin. (1) și alin. (7), precum și ale art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

Având în vedere prevederile art. 240 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea art. 15 din Regulamentul privind vânzarea, în condițiile O.U.G. nr. /2008 a spațiilor și a cotelor-părți din spațiile cu destinație medicală, situate în imobilul Policlinica _ .omatologică “Diaconu Coresi” Brașov, cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, județul Brașov, proprietatea privată a Județului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 60/20.02.2019. Art. 15 va avea următorul cuprins:

“Pentru activitatea depusă în cadrul comisiilor, membrii acestora vor primi o indemnizație de 5% din indemnizația președintelui Consiliului Județean Brașov, la încheierea contractului de vânzare-cumpărare pentru fiecare spațiu medical vândut”.

Art.2. - Prevederile art. 1 vor fi aplicabile după obținerea avizului Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov.

Art.3. - Cu data prezentei, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 60/20.02.2019 privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea, în condițiile O.U.G.nr.68/2008, a spațiilor și a cotelor-părți din spațiile cu destinație medicală, situate în imobilul - Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, proprietate privată a Județului

Brașov.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Bia prin Direcția Juridică și Direcția Economică.


PREȘEDINȚ Adrian- Ioa


\^sigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri