Hotărârea nr. 417/2019

Hotărârea nr. 417 – privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I.A. Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 417

din data de 31.10.2019

privind participarea Județului Brașov, prin cofmanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I.A. Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 16626 din data de 3.10.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 16626 din data de .10.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea participării Județului Brașov, prin cofmanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I.A. Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020;

Văzând adresa nr. 8378 din data de 18.09.2019 a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea” Brașov;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 7 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de dispozițiile art. 198, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (8) lit. “b”, ale art. 173 alin. (1), lit. “a” și “d”, precum și ale alin. (5) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. - Județul Brașov va participa, prin cofmanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I.A. Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Sumele la care se face referire la art. 1 vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2020, ulterior comunicării de către Ministerul Sănătății a finanțării prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Participarea cu fonduri a Județului Brașov se va face pentru aparatura medicală efectiv achiziționată.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Economică și Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea” Brașov.


Contrasemnează,


ANEXA la HCJ Brașov nr._________

\ Director executiv DSAM, Adelîna Văsioiu

AnexaSECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI/I Maria Dumhrăveanu


privind cotele de finanțare ale Consiliului Județean Brașov la finanțările solicitate de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.Ioan Aurel Sbârcea” Brașov, din fonduri de la Ministerul Sănătății- anul 2020

mii lei

Nr.crt.

Denumire echipament medical

Cantitate (buc)

Sumă totală solicitată, cu TVA

Contribuția Ministerului

Sănătății -

90%

Contribuția Consiliului Județean Brașov minimum 10%

1

Ecograf 3D cu 2 sonde: lineară și microconvexă

1

400,00

360,00

40,00

2

Ventilatoare neonatale convenționale

5

500,00

450,00

50,00

3

Aparat anestezie cu monitoare funcții vitale ATI adulți

3

420,00

378,00

42,00

4

Ventilator mecanic cu umidificator ATI adulți

1

130,00

117,00

13,00

5

Platformă electrochirurgie cu sigilare vasculară

1

160,00

144,00

16,00

6

Ecograf 4D

4

1.980,00

1.782,00

198,00

7

Pat medical cu acționare electrică pentru ATI

12

240,00

216,00

24,00

8

Pat medical cu acționare electrică pentru OG

100

1.200,00

1.080,00

120,00

9

Incubator cu senzor de umiditate și căldură pentru nou născuți

10

1.200,00

1.080,00

120,00

TOTAL

6.230,00

5.607,00

623,00