Hotărârea nr. 416/2019

Hotărârea nr. 416– privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de şef secție din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @j u d b ra sov. ro, w ww.j u d b ra sov. ro

HOTĂRÂREA NR. 416

din data de 31.10.2019

  • - privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 31.10.2019;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 16963 din data de 2.10.2019 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad. 16963/2.10.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov la Secția Obstetrică Ginecologie 1, Secția Obstetrică Ginecologie III, Secția Clinică Obstetrică Ginecologie IV, Secția Neonatologie I și Secția Neonatologie II;

Ținând cont de solicitarea nr. 8568/13.09.2019 a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov;

Luând în considerare avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, precum și ale H.G.R. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

Având în vedere dispozițiile art. 185 alin. (1) din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 1 alin. (1), alin. 6 și art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, norme aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 136 alin. (8) lit. „a”, art. 173 alin. (1) lit. „a”și“d”, precum și ale alin.(5), lit.”c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează organizarea concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov pentru următoarele secții:

  • - Secția Obstetrică Ginecologie I;

  • - Secția Obstetrică Ginecologie III;

  • - Secția Clinică Obstetrică Ginecologie IV;

  • - Secția Neonatologie I;

  • - Secția Neonatologie II.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov.

PREȘEDINTE    .

Adrian- Ioan Veșțeffx^

A »   '

\

< ~.J       • \ ■.

Contrasemnează,

Secretar geny

răi al județului

/ /Ț a rSx

. o k <

1        «T ;

Maria Dui

librăveanu

Q- .