Hotărârea nr. 415/2019

Hotărârea nr. 415– privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de construire a unei subunităţi de pompieri în comuna Homorod


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.415

din data de 31.10.2019

privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de construire a unei subunități de pompieri în comuna Homorod

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 31 octombrie 2019;

Analizând Raportul de specialitate nr. 19042/23.10.2019, întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Gestionare, Urmărire și Decontare Contracte și Referatul de aprobare nr. 19042/23.10.2019 inițiat de către președintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare utilizarea sumelor din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții:” Construire subunitate de pompieri în comuna Homorod”;

Luând în considerare adresa nr.4506/22.10.2019, transmisă de către Comuna Homorod prin care se solicită sprijin financiar pentru aceste lucrări, autorizația de construire nr. 134/17.10.2018, emisă de către Consiliul Județean Brașov, Contractul de execuție lucrări nr. 4480/18.09.2018, încheiat de Comuna Homorod, Adresa Instituției Prefectului - Județul Brașov nr. 15074/22.10.2019, înregistrată sub nr. 19044/22.10.2019, precum și adresa Inspectoratului pentru Situații de urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov nr. 2217752/17.10.2019, înregistrată sub nr. 18223/21.10.2019, privind construcția unei noi subunități de pompieri în localitatea Homorod;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 36 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.173, alin.(l), lit. „b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă utilizarea sumei de 500.000 lei din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții: "Construire subunitate de pompieri în comuna Homorod”, prin diminuarea fondului de rezervă al Județului Brașov constituit la Cap. 54.02. „Alte servicii publice generale”, titlul 50.04. „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, cu suma de 500.000 lei și majorarea cu aceeași sumă la capitolul 54.02. „Alte servicii publice generale”, titlul 51.01.24 „Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate”.

Art.2. - U.A.T. Comuna Homorod va prezenta Consiliului Județean Brașov o notă justitficativă cu privire la utilizarea sumei alocate până la data de 30.12.2019. Sumele neutilizate conform destinației solicitate, stabilite la art. 1 vor fi restituite Consiliului Județean Brașov.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.


Contrasemnează,


Secretarul geif^-al al județului Maria Duntbrăveanu