Hotărârea nr. 414/2019

Hotărârea nr. 414– privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de înlăturare a efectelor calamităților naturale în comuna Jibert.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.414

din data de 31.10.2019

privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de înlăturare a efectelor calamităților naturale în comuna Jibert

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 31 octombrie 2019;

Analizând Raportul de specialitate nr.ad.14858/18.10.2019, întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Gestionare, Urmărire și Decontare Contracte, precum și Referatul de aprobare nr. 14858/18.10.2019 inițiat de către președintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare utilizarea sumelor din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de înlăturare a efectelor calamităților naturale în comuna Jibert;

Luând în considerare adresa nr.2725/21.08.2019, transmisă de către Comuna Jibert prin care se solicită sprijin financiar pentru lucrările de reconstruire a podețului aflat în intravilanul satului Jibert, avariat în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase-furtună și ploi torențiale, care au avut loc în perioada 09.06.2019-10.06.2019;

Ținând cont de Procesul-verbal nr.1895/13.06.2019, încheiat de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brașov, respectiv, Comisia constituită prin Ordinul Prefectului Județului Brașov nr.593/12.06.2019, privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidro-meteorologice periculoase în comuna Jibert;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 36 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.173, alin.(l), lit. „b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă utilizarea sumei de 200.000 lei din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de înlăturare a efectelor calamităților naturale în comuna Jibert, pentru lucrările de reconstruire a podețului avariat în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, prin diminuarea fondului de rezervă al Județului Brașov, constituit la Cap. 54.02. „Alte servicii publice generale”, titlul 50.04. „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, cu suma de 200.000 lei și majorarea cu aceeași sumă la capitolul 54.02. „Alte servicii publice generale”, titlul 51.01.24 „Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate”.

Art.2. - U.A.T. Comuna Jibert va prezenta Consiliului Județean Brașov o notă justitficativă cu privire la utilizarea sumei alocate, până la data de 30.12.2019. Sumele neutilizate conform destinației solicitate, stabilite la art. 1 vor fi restituite Consiliului Județean Brașov.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.


Contrasemnează,


Secretarul generiQ al județului Maria Duitfb/ăveanu