Hotărârea nr. 413/2019

Hotărârea nr. 413 – privind modificarea utilizării excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 413

din data de 31.10.2019

- privind modificarea utilizării excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 18420 din data de 24.10.2019 inițiat de președintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. 18420 din data de 24.10.2019 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune modificarea utilizării excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2019;

Văzând solicitarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov nr. 8232/14.10.2019 înregistrată la msiliul Județean Brașov cu nr. 18420/14.10.2019;

Luând în considerare avizul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 76/20.02.2019 privind utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2019;

Luând în considerare dispozițiile art. 70 alin. (2) și art. 71 alin. (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 20 alin. (1), art. 44 alin. (1) și art. 57 alin. (1) din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora;

Ținând cont de dispozițiile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018;

Având în vedere prevederile art. 173 și art. 191 din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ; în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea utilizării excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2019, respectiv modificarea utilizării excedentului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 76/20.02.2019, privind utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2019, se modifică în mod corespunzător.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDINTEContrasemnează,


Secretar general al județului Maria Dambrăveanu

PREȘEDINTE, Adrian-Ioan Veștea


Secretar General al Județului,


“X™

UTILIZAREA EXCEDENTULUI

UGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR

FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII ÎN ANUL 2019

Instituția publică

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli în anul 2019

Excedentul anului precedent (lei)

din care:

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare, cod indicator: 40.10.15.01

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare, cod indicator: 40.10.15.02

spitalul Clinic Județean de

Urgență Brașov

4.744.447J0

107.330,00

4.637.117,70

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

424.538,19

324.538,19

100.000,00

Spitalul Clinic de Boli

Infecțioase Brașov

3.860.411,27

3.150.251,27

710.160,00

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

3.243.134,84

2.733.134,84

510.000,00

Spitalul Clinic de

Pneumoftiziologie Brașov

49.051,63

49.051,63

0,00

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov

6.157.796,28

5.116.496,28

1.041.300,00

Școala Profesională

Specială Codlea

5.272,11

5.272,11

0,00

^Serviciul Public Județean ■e Protecție a Plantelor

33.361,23

33.361,23

0,00

Direcția de Pază și Ordine

1.455.373,30

1.455.373,30

0,00

Muzeul Județean de Istorie

Brașov

1.404,37

1.404,37

0,00

Unitatea de Asistență

Medico-Socială de

Pneumoftiziologie Sânpetru

1.489,43

1.489,43

0,00

Total

19.976.280,35

12.977.702,65

6.998.577,70

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriela Agafnej

Vizat, Șef Serv. Buget Ildiko Sândor întocmit, Eniko Both........................


PREȘEDINTE, Adrian-Ioan Veștea


Secretar General al Județului, Maria EJumJ^veanu

r/      UTILIZAREA EXCEDENTULUI

BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII ÎN ANUL 2019

Instituția publică

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli în anul 2019

Excedentul anului precedent (lei)

din care:

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare, cod indicator: 40.10.15.01

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare, cod indicator: 40.10.15.02

spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

4.744.447J0

107.330,00

4.637.117,70

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

424.538,19

324.538,19

100.000,00

Spitalul Clinic de Boli

Infecțioase Brașov

3.860.411,27

3.150.251,27

710.160,00

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

3.243.134,84

2.733.134,84

510.000,00

Spitalul Clinic de

Pneumoftiziologie Brașov

49.051,63

49.051,63

0,00

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov

6.157.796,28

5.116.496,28

1.041.300,00

Școala Profesională

Specială Codlea

5.272,11

5.272,11

0,00

rviciul Public Județean

Protecție a Plantelor

33.361,23

33.361,23

0,00

Direcția de Pază și Ordine

1.455.373,30

1.455.373,30

0,00

Muzeul Județean de Istorie

Brașov

1.404,37

1.404,37

0,00

Unitatea de Asistență

Medico-Socială de

Pneumoftiziologie Sânpetru

1.489,43

1.489,43

0,00

Total

19.976.280,35

12.977.702,65

6.998.577,70

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Gabriela Agafițef

$

Vizat, Șef Serv. Buget Ildiko Săndor întocmit, Eniko Both........................