Hotărârea nr. 412/2019

Hotărârea nr. 412– privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2019

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roRomânia


1918 201B I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 412

din data de 31.10.2019

- privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 19237 din data de 24.10.2019 inițiat de președintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. 19237 din data de 24.10.2019 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019;

Văzând Nota de completare nr. ad. 19237/30.10.2019 a Direcției Economice cu privire la referatul de irobare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3 și nr. 4 ale Consiliului Județean Brașov, uonform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4388/3.07.2019 privind reorganizarea rețelei școlare a județului Brașov, începând cu anul 2019-2020 în ceea ce privește unitățile de învățământ preuniversitar de stat Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă din municipiul Făgăraș și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă din orașul Victoria;

Luând în considerare dispozițiile art. 19 alin. (2) și ale art. 70 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;

Având în vedere prevederile art. 173 și art. 191 din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019, ne secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din szenta hotărâre.

Art,2. - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare de la bugetul local pe anul 2019, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare din bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare din FEN aferent cadrului financiar 2014-2020 pe anul 2019, bugetul local - sursa 02, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Contrasemnează,


Secretar general al județului Maria D^^brăveanu


Sectretar General ari Județului, Maria Dumbrayeanu

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

284,718.33

-4,746.48

279,971.85

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

1,417.00

22.21

1,439.21

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

7.13

5.80

12.93

Varsaminte din SF pentru finanțarea SD

37.02.03

-55,268.45

-4,774.49

-60,042.94

TOTAL CHELTUIELI

284,718.33

-4,746.48

279,971.85

Titlul - Cheltuieli de personal

10

101,881.22

-819.30

101,061.92

Titlul - Bunuri și servicii

20

66,973.02

-1,037.49

65,935.53

Titlul - Dobânzi

30

4,418.33

-1,053.18

3,365.15

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

37,471.39

-191.20

37,280.19

Titlul - Alte transferuri

55

1,577.70

2.23

1,579.93

Titlul - Ajutoare sociale

57

21,167.03

-988.70

20,178.33

Titlul - Alte cheltuieli

59

28,621.21

-656.61

27,964.60

Kitlul - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-645.00

-2.23

-647.23

CAP. 51.02 - AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

45,359.02

2.23

45,361.25

51.02.01.03 - Autorități executive

45,359.02

2.23

45,361.25

Titlul - Alte transferuri (55.01.18 - alte transf curente interne)

55

80.70

2.23

82.93

CAP. 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

9,047.08

-486.00

8,561.08

Județul Brașov, din care:

-486.00

-486.00

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice din care:

51

4,596.08

-486.00

4,110.08

54.02.10 - Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

3,596.08

-486.00

3,110.08

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice (Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor)

51

3,596.08

-486.00

3,110.08

CAP. 55.02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

4,442.33

-1,053.18

3,389.15

Titlul - Dobânzi

30

4,418.33

-1,053.18

3,365.15

CAP. 61.02 - ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚA NAȚIONALA

366.00

-3.00

363.00

61.02.05 - Inspectoratul pt. Situații de Urgenta "Tara Barsei"

366.00

-3.00

363.00

Titlul - Bunuri și servicii

20

366.00

-3.00

363.00

CAP. 65.02 - INVATAMANT

20,814.33

-731.14

20,083.19

Titlul - Bunuri și servicii

20

2,673.63

-123.71

2,549.92

Titlul - Ajutoare sociale

57

18,162.20

-605.20

17,557.00

Kitlul - Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

-41.20

-2.23

-43.43

Județul Brașov, din care:

16,310.80

-452.23

15,858.57

Titlul - Ajutoare sociale

57

16,352.00

-450.00

15,902.00

Titlul - Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

-41.20

-2.23

-43.43

65.02.03.02 - Invatamant Primar

16,352.00

-452.23

15,899.77

Titlul - Ajutoare sociale

57

16,352.00

-450.00

15,902.00

Titlul - Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

0.00

-2.23

-2.23

65.02.07.04 - Invatamant Special, din care:

4,462.33

-278.91

4,183.42

Titlul - Bunuri și servicii

20

2,673.63

-123.71

2,549.92

Titlul - Ajutoare sociale

57

1,810.20

-155.20

1,655.00

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov

1,000.12

25.50

1,025.62

Titlul - Bunuri și servicii

20

495.92

25.50

521.42

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria

296.41

-296.41

0.00

Titlul - Bunuri și servicii

20

141.21

-141.21

0.00

Titlul - Ajutoare sociale

57

155.20

-155.20

0.00

Centrul Județean de Resurse si Asistenta Educatioanala Brașov

333.74

-8.00

325.74

Titlul - Bunuri și servicii

20

314.04

-8.00

306.04

CAP. 66.02 - SĂNĂTATE

14,300.50

288.80

14,589.30

Județul Brașov, din care:

14,300.50

288.80

14,589.30

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice, din care:

51

14,300.50

288.80

14,589.30

66.02.06.01 - Spitale generale

11,691.98

172.80

11,864.78

Titlul - Transferuri din bugetele locale pt finanțarea cheltuielilor curente, din care:

51.01.46

11,691.98

172.80

11,864.78

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii

3,353.30

187.12

3,540.42

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

460.64

-14.32

446.32

66.02.06.03 - Unitati medico - sociale

2,608.52

116.00

2,724.52

Titlul - Transferuri din bugetele locale pt finanțarea unităților de asistenta sociala si medico-sociale (Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sanpetru)

51.01.39

2,608.52

116.00

2,724.52

CAP. 67.02 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

37,500.83

-183.00

37,317.83

Titlul - Cheltuieli de personal

10

5,044.70

-175.00

4,869.70

Titlul - Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

14,719.13

6.00

14,725.13

Titlul - Alte cheltuieli

59

15,894.00

-14.00

15,880.00

67.02.03.02 - Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

6,960.70

-189.00

6,771.70

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

6,960.70

-189.00

6,771.70

Titlul - Cheltuieli de personal

10

5,044.70

-175.00

4,869.70

Titlul - Alte cheltuieli

59

30.00

-14.00

16.00

Județul Brașov, din care:

30,540.13

6.00

30,546.13

Titlul - Transferuri către instituțiile publice

51

14,719.13

6.00

14,725.13

67.02.03.05 - Scoli populare de arta si meserii

2,850.74

6.00

2,856.74

Titlul - Transferuri către instituțiile publice (Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu)

51

2,861.64

6.00

2,867.64

Cap. 68.02 - ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

90,368.44

-2,831.91

87,536.53

Titlul - Cheltuieli de personal

10

69,144.55

-644.30

68,500.25

Titlul - Bunuri și servicii

20

13,184.27

-1,161.50

12,022.77

Titlul - Asistenta sociala

57

3,004.83

-383.50

2,621.33

Titlul - Alte cheltuieli

59

1,452.51

-642.61

809.90

Județul Brașov, din care:

4,371.89

-639.61

3,732.28

Titlul - Alte cheltuieli

59

789.61

-639.61

150.00

68.02.50.50 - Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

723.06

-639.61

83.45

■itlul - Alte cheltuieli

59

789.61

-639.61

150.00

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului, din care:

85,996.55

-2,192.30

83,804.25

Titlul - Cheltuieli de personal

10

69,144.55

-644.30

68,500.25

Titlul - Bunuri și servicii

20

13,184.27

-1,161.50

12,022.77

Titlul - Ajutoare sociale

57

3,004.83

-383.50

2,621.33

Titlul - Alte cheltuieli

59

662.90

-3.00

659.90

68.02.04 - Asistenta acordata persoanelor in varsta

2,797.39

-221.00

2,576.39

Titlul - Cheltuieli de personal

10

2,247.85

-182.00

2,065.85

Titlul - Bunuri și servicii

20

501.84

-39.00

462.84

68.02.05.02 - Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

21,191.61

-196.80

20,994.81

Titlul - Cheltuieli de personal

10

14,726.55

316.20

15,042.75

Titlul - Bunuri și servicii

20

4,329.53

-223.50

4,106.03

Titlul - Ajutoare sociale

57

2,039.13

-283.50

1,755.63

Titlul - Alte cheltuieli

59

96.40

-6.00

90.40

68.02.06 - Asistenta sociala pentru familie si copii

46,576.93

-2,400.00

44,176.93

Titlul - Cheltuieli de personal

10

38,440.65

-1,293.00

37,147.65

Titlul - Bunuri și servicii

20

7,014.28

-1,024.00

5,990.28

Titlul - Ajutoare sociale

57

918.00

-100.00

818.00

Titlul - Alte cheltuieli

59

204.00

17.00

221.00

68.02.50.50 - Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

15,430.62

625.50

16,056.12

■itlul - Cheltuieli de personal

10

13,729.50

514.50

14,244.00

Fitlul - Bunuri și servicii

20

1,338.62

125.00

1,463.62

Titlul - Alte cheltuieli

59

362.50

-14.00

348.50

Cap. 70.02 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

3,178.82

-225.28

2,953.54

70.02.50 - Alte servicii in domeniul locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

3,178.82

-225.28

2,953.54

Titlul - Bunuri și servicii

20

937.94

-225.28

712.66

Județul Brașov

400.00

-225.28

174.72

Titlul - Bunuri și servicii

20

400.00

-225.28

174.72

CAP. 84.02 - TRANSPORTURI

56,430.32

476.00

56,906.32

Titlul - Bunuri și servicii

20

37,178.39

476.00

37,654.39

84.02.03.01 - Drumuri si poduri

37,121.73

476.00

37,597.73

Titlul - Bunuri și servicii

20

29,309.40

476.00

29,785.40

DEFICIT

0.00

0.00

0.00

B) SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE:

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

234,183.51

-253.65

233,929.86

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

55,268.45

4,774.49

60,042.94

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

89.52

103.05

192.57

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de proaramare 2014-2020****)

42.02.69

16,259.29

-1,448.80

14,810.49

Alte sume primite din fonduri de la UE pt programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

1,147.46

221.00

1,368.46

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

108,706.17

-3,903.39

104,802.78

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

48.02.01

105,640.03

-3,805.59

101,834.44

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

94,607.64

-3,584.59

91,023.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

11,032.39

-221.00

10,811.39

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

3,066.14

-97.80

2,968.34

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

3,066.14

-98.63

2,967.51

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0.00

0.83

0.83

TOTAL CHELTUIELI

349,225.81

-253.65

348,972.16

jEitlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

44,473.01

-158.17

44,314.84

"itlul - Proiecte cu finanțare FEN

58

123,349.41

-5,236.88

118,112.53

Titlul - Active nefinanciare

71

178,981.65

5,141.40

184,123.05

CAP. 51.02 - AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5,988.41

12,431.69

18,420.10

51.02.01.03 - Autoritati executive

5,988.41

12,431.69

18,420.10

Titlul - proiecte cu finanțare FEN

58

2,305.97

-116.03

2,189.94

Titlul - Active nefinanciare

71

3,682.44

12,547.72

16,230.16

CAP. 61.02 - ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚA NAȚIONALA

57.48

3.00

60.48

61.02.05 - Inspectoratul pt. Situații de Urgenta "Tara Barsei"

57.48

3.00

60.48

Titlul - Active nefinanciare

71

57.48

3.00

60.48

CAP. 65.02 - INVATAMANT

333.60

-19.11

314.49

Titlul - Active nefinanciare

71

333.60

-19.11

314.49

65.02.07.04 - Invatamant Special

333.60

-19.11

314.49

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov

300.00

-19.11

280.89

Titlul - Active nefinanciare

71

300.00

-19.11

280.89

Cap. 66.02 - SĂNĂTATE

71,903.20

-5,287.16

66,616.04

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

43,845.45

-166.31

43,679.14

Titlul - Proiecte cu finanțare FEN

58

24,744.13

-5,120.85

19,623.28

66.02.06.01 - Spitale generale (Județul Brașov)

71,903.20

-5,287.16

66,616.04

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51.02.28

43,845.45

-166.31

43,679.14

Spitalul Clinic Județean de Urgență

25,749.02

-2,986.00

22,763.02

ifipitalul Clinic de Urgență pentru Copii

1,481.00

-55.63

1,425.37

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie

4,215.70

2,863.00

7,078.70

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

3,566.00

-10.00

3,556.00

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

3,181.65

22.32

3,203.97

Titlul - Proiecte cu finanțare FEN

58

24,744.13

-5,120.85

19,623.28

Cap. 67.02 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

691.16

13.40

704.56

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

528.06

13.40

541.46

Titlul - Active nefinanciare

71

163.10

0.00

163.10

67.02.03.02 - Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

163.10

0.00

163.10

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

163.10

0.00

163.10

Titlul - Active nefinanciare

71

163.10

0.00

163.10

Județul Brașov, din care:

528.06

13.40

541.46

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

528.06

13.40

541.46

67.02.03.03 - Muzee

417.60

13.40

431.00

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice, din care:

51.01.29

417.60

13.40

431.00

Muzeul de Arta

31.00

13.40

44.40

Cap. 68.02 - ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

12,290.35

-5.26

12,285.09

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

37.00

-5.26

31.74

Titlul - Proiecte cu finanțare FEN

58

6,735.58

0.00

6,735.58

Titlul - Active nefinanciare

71

5,574.03

0.00

5,574.03

Județul Brașov, din care:

8,455.46

-5.26

8,450.20

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

37.00

-5.26

31.74

68.02.12 - Unitati de asistenta medico-sociale

37.00

-5.26

31.74

Titlul - Transferuri intre unitati ale administrației publice (Unitatea Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sanpetru )

51

37.00

-5.26

31.74

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului

3,844.89

0.00

3,844.89

Titlul - Active nefinanciare

71

2,534.16

0.00

2,534.16

68.02.05.02 - Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

1,827.94

105.50

1,933.44

Titlul - Active nefinanciare

71

1,827.94

105.50

1,933.44

68.02.06 - Asistenta sociala pentru familie si copii

2,004.85

-132.56

1,872.29

Titlul - Active nefinanciare

71

694.12

-132.56

561.56

68.02.50.50 - Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

12.10

27.06

39.16

Titlul - Active nefinanciare

71

12.10

27.06

39.16

Cap. 70.02 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

3,006.49

-479.10

2,527.39

70.02.50 - Alte servicii in domeniul locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

3,006.49

-479.10

2,527.39

Titlul - Active nefinanciare

71

528.49

-479.10

49.39

Județul Brașov - Compartimentul Salvamont

52.49

-3.10

49.39

Titlul - Active nefinanciare

71

52.49

-3.10

49.39

Județul Brașov

476.00

-476.00

0.00

Titlul - Active nefinanciare

71

476.00

-476.00

0.00

Cap. 74.02 - Protecția mediului

2,420.50

363.61

2,784.11

Titlul - Active nefinanciare

71

2,420.50

363.61

2,784.11

74.02.03 - Reducerea si controlul poluării

130.90

1,732.11

1,863.01

Titlul - Active nefinanciare

71

130.90

1,732.11

1,863.01

74.02.05.02 - Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

2,289.60

-1,368.50

921.10

Titlul - Active nefinanciare

71

2,289.60

-1,368.50

921.10

CAP. 84.02 - TRANSPORTURI

251,898.19

-7,274.72

244,623.47

Titlul - Active nefinanciare

71

162,784.89

-7,274.72

155,510.17

84.02.03.01 - Drumuri si poduri

162,864.29

225.28

163,089.57

Titlul - Active nefinanciare

71

73,750.99

225.28

73,976.27

84.02.06.02 - Aviație civila

89,033.90

-7,500.00

81,533.90

Titlul - Active nefinanciare

71

89,033.90

-7,500.00

81,533.90

DEFICIT

-115,042.30

0.00

-115,042.30

Creditele de angajament aprobate se rectifică cu sumele creditelor bugetare aprobate în coloana nr. 3 Influențe.

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

GABRIELA AGA^IȚEI

$

Vizat: Șef Serviciu: Sândor lldikâ

ANEXA nr. 2BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

A) Secțiunea de funcționare

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

582,807.01

-1,754.52

581,052.49

Taxe și alte venituri în învățământ, din care:

33.10.05

825.02

54.03

879.05

Școala Populară de Arte și Meserii "Tiberiu Brediceanu"

823.02

54.03

877.05

Venituri din prestări de servicii, din care:

33.10.08

8,277.76

0.10

8,277.86

Școala Profesională Codlea

1.20

0.10

1.30

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate, din care:

33.10.21

247,089.61

-962.00

246,127.61

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie

29,000.00

-962.00

28,038.00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat, din care:

33.10.30

74,722.31

5,287.54

80,009.85

Spitalul Clinic Județean de Urgență

31,981.00

3,622.54

35,603.54

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie

6,575.00

-335.00

6,240.00

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase

7,892.00

1,150.00

9,042.00

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

4,500.00

850.00

5,350.00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, din care:

33.10.31

18,770.11

-4,472.54

14,297.57

Spitalul Clinic Județean de Urgență

7,495.57

-3,622.54

3,873.03

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

850.00

-850.00

0.00

Vărsăminte din SF pentru finanțarea SD a bugetului local, din care:

37.10.03

-84.93

-0.45

-85.38

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

-8.07

-0.45

-8.52

Subvenții pentru instituții publice, din care:

43.10.09

24,779.41

-364.00

24,415.41

Școala de Arta și Meserii Brașov

2,861.64

6.00

2,867.64

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

6,464.20

116.00

6,580.20

Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov

3,596.08

-486.00

3,110.08

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății, din care:

43.10.10

11,691.98

172.80

11,864.78

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

460.64

-14.32

446.32

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

3,353.30

187.12

3,540.42

Subvenții din FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale, din care:

43.10.33

189,219.06

-1,470.00

187,749.06

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

34,344.06

-1,470.00

32,874.06

TOTAL CHELTUIELI

595,232.71

-1,202.52

594,030.19

Cheltuieli de personal

10

440,898.80

-12,204.48

428,694.32

Titlul - Bunuri și servicii

20

153,744.67

11,043.02

164,787.69

Titlul - Alte cheltuieli

59

2,888.73

-41.06

2,847.67

CAP.54,10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

3,610.04

-486.00

3,124.04

Titlul - Cheltuieli de personal

10

3,251.34

-486.00

2,765.34

1.Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor

3,610.04

-486.00

3,124.04

Titlul - Cheltuieli de personal

10

3,251.34

-486.00

2,765.34

CAP. 65.10 INVATAMANT

6.47

0.10

6.57

Școala Profesionala Speciala Codlea

6.47

0.10

6.57

Titlul - Bunuri si servicii

20

6.47

0.10

6.57

CAP. 66.10 SĂNĂTATE

565,606.08

-776.65

564,829.43

Titlul- cheltuieli de personal

10

418,782.11

-11,629.00

407,153.11

Titlul - Bunuri si servicii

20

146,318.43

10,882.71

157,201.14

Titlul - Alte cheltuieli

59

2,805.03

-30.36

2,774.67

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

2,608.52

116.00

2,724.52

Titlul- cheltuieli de personal

10

2,563.52

120.00

2,683.52

Titlul - Bunuri si servicii

20

45.00

-4.00

41.00

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

94,601.35

187.12

94,788.47

Titlul - Bunuri si servicii

20

32,709.68

187.12

32,896.80

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

32,762.02

-14.77

32,747.25

Titlul - Bunuri si servicii

20

6,242.26

-14.77

6,227.49

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

27,606.90

1,702.00

29,308.90

Titlul - Bunuri si servicii

20

13,230.90

1,702.00

14,932.90

Spitalul Clinic Județean de Urgență

272,277.38

0.00

272,277.38

Titlul- cheltuieli de personal

10

206,704.80

-11,430.00

195,274.80

Titlul Bunuri și servicii

20

66,667.52

11,415.00

78,082.52

Titlul - Alte cheltuieli

59

1,171.00

15.00

1,186.00

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie

74,626.01

-2,767.00

71,859.01

Titlul- cheltuieli de personal

10

58,088.00

-319.00

57,769.00

Titlul Bunuri și servicii

20

16,175.53

-2,402.64

13,772.89

Titlul - Alte cheltuieli

59

396.03

-45.36

350.67

CAP. 67.10 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

16,313.12

60.03

16,373.15

Titlul - Cheltuieli de personal

10

11,599.08

-89.48

11,509.60

Titlul - Bunuri și servicii

20

4,666.04

148.51

4,814.55

Titlul - Alte cheltuieli

59

48.00

1.00

49.00

Muzeul de Etnografie

2,474.70

0.00

2,474.70

Titlul - Cheltuieli de personal

10

1,744.78

-10.48

1,734.30

Titlul - Bunuri și servicii

20

729.92

10.48

740.40

Muzeul Casa Mureșenilor

1,711.11

0.00

1,711.11

Titlul - Cheltuieli de personal

10

1,061.98

-38.00

1,023.98

Titlul - Bunuri si servicii

20

649.13

38.00

687.13

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

3,684.66

60.03

3,744.69

Titlul - Bunuri si servicii

20

592.21

59.03

651.24

Titlul - Alte cheltuieli

59

48.00

1.00

49.00

Centrul Cultural Reduta

3,036.45

0.00

3,036.45

Titlul - Cheltuieli de personal

10

1,903.40

-41.00

1,862.40

Titlul - Bunuri si servicii

20

1,133.05

41.00

1,174.05

CAP.68.10-ASIGURARI Șl ASISTENTĂ SOCIALĂ

3,858.95

0.00

3,858.95

Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

3,858.95

0.00

3,858.95

Titlul - Bunuri si servicii

20

1,168.55

11.70

1,180.25

Titlul - Alte cheltuieli

59

35.00

-11.70

23.30

DEFICIT

-12,425.70

-552.00

-12,977.70

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

45,001.45

-160.87

44,840.58

Vărsăminte din SF pentru finanțarea SD a bugetului

37.10.04

84.93

0.45

85.38

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

8.07

0.45

8.52

Subvenții de la bugetul de stat, din care:

42.10.70

83.29

-0.90

82.39

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

2.82

-0.90

1.92

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare, din care:

43.10.19

627.56

8.14

635.70

Unitatea de Asistență Medico-Socială Sânpetru

37.00

-5.26

31.74

Muzeul de Arta

31.00

13.40

44.40

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății, din care:

43.10.14

23,485.45

-166.31

23,319.14

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie

1,335.70

2,863.00

4,198.70

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

765.65

22.32

787.97

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase

3,323.00

-10.00

3,313.00

Spitalul Clinic Județean de Urgenta

13,727.02

-2,986.00

10,741.02

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii

1,481.00

-55.63

1,425.37

Fondul European de Dezvoltare Regională - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent, din care:

48.10.01.01

108.22

-2.25

105.97

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

7.04

-2.25

4.79

TOTAL CHELTUIELI

52,552.03

-712.87

51,839.16

Titlul - Active nefinanciare

71

52,099.43

-712.87

51,386.56

CAP. 66.10 - SĂNĂTATE

51,849.47

-721.01

51,128.46

Titlul - Active nefinanciare

71

51,396.87

-721.01

50,675.86

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

1,601.14

-55.63

1,545.51

Titlul - Active nefinanciare

71

1,581.00

-55.63

1,525.37

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

30,459.24

-2,986.00

27,473.24

Titlul - Cheltuieli de capital

71

30,386.14

-2,986.00

27,400.14

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

5,120.16

-562.00

4,558.16

Titlul - Active nefinanciare

71

4,822.16

-562.00

4,260.16

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

4,725.70

2,863.00

7,588.70

Titlul - Active nefinanciare

71

4,725.70

2,863.00

7,588.70

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

3,199.58

19.62

3,219.20

Titlul - Active nefinanciare

71

3,189.52

19.62

3,209.14

CAP 67.10 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

528.06

13.40

“~    541.46

Titlul - Active nefinanciare

71

528.06

13.40

541.46

Muzeul de Etnografie

123.00

0.00

123.00

Titlul - Active nefinanciare

71

123.00

0.00

123.00

Muzeul de Arta

31.00

13.40

44.40

Titlul - Active nefinanciare

71

31.00

13.40

44.40

CAP 68.10 - Asigurări și asistență socială

37.00

-5.26

7       31.74

1.Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sânpetru

37.00

-5.26

31.74

Titlul - Active nefinanciare

71

37.00

-5.26

31.74

DEFICIT

-7,550.58

552.00

-6,998.58

Creditele de angajament aprobate se rectifică cu sumele creditelor bugetare aprobate la partea de cheltuieli, în coloana nr. 3 Influențe.

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, GABRIELA AGĂFIȚEI

Vizat: Șef Serviciu: Săndor lldiKd

Președinte

Adrian Ioan Veștea


Secretar General

Maria Dumo/ăveanu


PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL - ANUL 2019

Anexa 3

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 26.09.2019

Valoarea propusă octombrie 2019

Influențe +/-

Capitolul 51 -TOTAL

0,00

12.547,72

12.547,72

CJ BRAȘOV

0,00

12.547,72

12.547,72

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

0,00

12.547,72

12.547,72

1

Dronă-1 buc

0,00

9,10

9,10

2

Kit aparat foto- 1 buc

0,00

14,30

14,30

3

Microfon profesional (inclusiv adaptor)- 1 buc.

0,00

2,60

2,60

4

Panou de tip pop-up -1 buc.

0,00

5,30

5,30

5

Achiziție imobil - 3 buc

0,00

12.516,42

12.516,42

Capitolul 61 TOTAL

13,82

16,82

3,00

ISU

13,82

16,82

3,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

13,82

16,82

3,00

1

Centrală termică

7,30

5,92

-1,38

2

Macara tip girafa 2,5 t

6,52

0,00

-6,52

3

Remorcă auto de 1,5 tone 1 buc                              0,00

10,90

10,90

Capitolul 65 TOTAL

300,00

280,89

-19,11

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRAȘOV

300,00

280,89

-19,11

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

300,00

280,89

-19,11

1

Construire acoperiș tip serpanta

300,00

280,89

-19,11

Capitolul 67 TOTAL

155,10

155,10

0,00

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "GEORGE BARIȚIU"

155,10

155,10

0,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

155,10

155,10

0,00

1

Server pentru softul integrat de bibliotecă Liberty

30,00

23,75

-6,25

2

Imprimantă cârduri

5,60

4,29

-1,31

3

Licențe Adobe Creative Cloud

19,50

17,45

-2,05

4

Expertiză + DALI Complex Agrement TAMPA

100,00

91,63

-8,37

5

Dispozitiv mobil de inventariere a cărților prin intermediul etichetelor RFID

0,00

17,98

17,98

Capitolul 68 TOTAL

768,16

768,16

0,00

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚA SOCIALA ȘI PROTECȚIA COPILULUI

768,16

768,16

0,00

B- Obiective noi

0,00

14,20

14,20

1

Proiect de redimensionare traseu instalație gaz și execuție extindindere rețea gaz - Casă de Tip Familial Daniel -Tărlungeni 1 buc

0,00

14,20

14,20

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

768,16

753,96

-14,20

1

Betoniera 300L - Timiș

4,00

0,00

-4,00

2

Blender industrial - Timiș

9,34

0,00

-9,34

3

Cantar bascula 150 kg

3,53

0,00

-3,53

4

Robot curățat cartofi - Timiș

6,00

0,00

-6,00

5

Centrală termica gaz 110 - 160 kw - CP Casa Ioana - Rupea

11,00

10,09

-0,91

6

SF + DTAC +PT/DE pentru construirea a două case de tip familial - proiect pentru închiderea centrului de plasament "Ghiocelul" Brădet

75,00

0,00

-75,00

7

DALI pentru un centru de recuperare - proiect pentru închiderea CRS Floare de Colt

70,00

0,00

-70,00

8

DALI pentru 1 centru DVI - proiect pentru închiderea CP Alice Codlea

35,00

0,00

-35,00

9

DALI pentru aviz ISU Centrul de îngrijire si Asistenta Sf.Gheorghe -Victoria

45,00

30,00

-15,00

10

DALI pentru aviz ISU Centrul de îngrijire si Asistenta Timișul de Sus

45,00

30,00

-15,00

11

Licența TeamViewer - Multi User - Premium License

3,30

0,00

-3,30

12

Centrală termica 80 kw combustibil solid - CP Ghiocelul -Brădet

80,25

0,00

-80,25

13

Centrală termică 80 kw combustibil solid, cu gazeificare -CP Ghiocelul Brădet

0,00

80,25

80,25

14

Centrală termica gaz 110 - 160 kw - CP Casa Ioana - Rupea

10,09

0,00

-10,09

15

Arzător pentru centrala termică gaz 110-160 kw -CP Casa Ioana

0,00

10,09

10,09

16

Centrală termica murală 200 kw prin condensare combustibil gazos - Centrul de îngrijire și Asistență SF Gheorghe Victoria - 2 buc

63,00

0,00

-63,00

17

Centrală termica 200 kw prin condensare combustibil gazos

- Centrul de îngrijire și Asistență SF Gheorghe Victoria 2 buc

0,00

179,37

179,37

18

Centrală termica murală 35 kw prin condensare combustibil gazos - Casa de Tip Familial Daniel - Tărlungeni

7,65

11,80

4,15

19

SF pentru construirea a 2 case de tip familial - in vederea închiderii CRS Floare de Colt Fagaras

55,00

0,00

-55,00

20

SF pentru construirea a 2 case de tip familial în municipiul Făgăraș 1 buc

0,00

55,00

55,00

21

SF pentru construirea a 2 case de tip familial - in vederea închiderii CP Alice Codlea

75,00

0,00

-75,00

22

SF pentru construirea a 2 case de tip familial în orașul Codlea

0,00

75,00

75,00

23

DALI pentru aviz ISU Centrul de îngrijire si Asistenta Sf.Gheorghe -Victoria

30,00

0,00

-30,00

24

Expertiza tehnică în vederea autorizării ISU a Centrului de îngrijire și Asistență Sf. Gheorghe-Victoria

0,00

30,00

30,00

25

DALI pentru aviz ISU Centrul de îngrijire si Asistenta Timișul de Sus

30,00

0,00

-30,00

26

Expertiza tehnică în vederea autorizării ISU a Centrului de îngrijire și Asistență Timișul de Sus

0,00

30,00

30,00

27

SF + DTAC +PT/DE pentru construirea a două case de tip familial - proiect pentru închiderea CP Dacia

75,00

0,00

-75,00

28

SF+DTAC+PT/DE pentru construirea a două case de tip familial în orașul Victoria

0,00

75,00

75,00

29

DALI pentru 1 centru DVI - proiect pentru închiderea CP Dacia

35,00

0,00

-35,00

30

DALI pentru 1 centru DVI în orașul Victoria

0,00

35,00

35,00

31

Centrală termică 80 kw pe lemne, cu gazeificare - Centrul de îngrijire și Asistență Sf.Anton Timiș 1 buc

0,00

42,00

42,00

32

Sistem de control acces cu pontaj pentru sediul din Str. Iuliu Maniu nr.6 Brașov 1 buc

0,00

10,06

10,06

33

Sistem de control acces cu pontaj pentru sediul din Str. Apulum nr.3 Brașov - 1 buc

0,00

15,00

15,00

34

Tablă interactivă 1 buc

0,00

3,30

3,30

35

Expertiză tehnică în vederea autorizării ISU a Centrului Ghiocelul Brădet -1 buc

0,00

30,00

30,00

36

Licența Website X.5.PRO 1 buc

0,00

2,00

2,00

Capitolul 70 TOTAL

528,49

49,39

-479,10

CJ BRAȘOV

528,49

49,39

-479,10

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

528,49

49,39

-479,10

1

Ciocan rotopercutor

3,10

0,00

-3,10

2

Stații emisie - recepție Tetra - 5 buc

32,73

0,00

-32,73

3

Stații emisie - recepție Tetra - 6 buc

0,00

32,73

32,73

4

Stații emisie -recepție frecvență 160.00 MHz - 5 buc

16,66

0,00

-16,66

5

Stații emisie -recepție frecvență 160.00 MHz - 6 buc

0,00

16,66

16,66

6

Actualizare PATJ jud. Brașov

476,00

0,00

-476,00

Capitolul 74 TOTAL

2189,60

2.553,21

363,61

CJ BRAȘOV

2189,60

2.553,21

363,61

B - Obiective noi

2.189,60

2.553,21

363,61

1

Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA-LOT I CAȚA

0,00

461,51

461,51

2

Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA-LOT II TICUȘ

0,00

617,01

617,01

3

Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA-LOT III VIȘTEA

0,00

653,59

653,59

4 Sistem de Management Integrat al Deșeurilor

2.189,60

821,10

- 1.368,50

Capitolul 84 TOTAL

60.761,04

53.48632

- 7.274,72

CJ BRAȘOV

60.761,04

53.486,32

-7.274,72

B - Obiective noi

60.761,04

51.853,39

-8.907,65

1

Proiectare și execuție drum tehnologic perimetral și accese la echipamente de radionavigație - etapa a IlI-a AIBG

500,00

92,35

-407,65

2

Lucrări Deviere canal colector Beselcin cu impact asupra drumului perimetral și de acces la echipamente tehnologice, precum și asupra gardului perimetral și a porților de acces -etapa III AIBG

0,00

300,00

300,00

3

Lucrări Sistem de protecție perimetrală (Sistem de televiziune cu circuit închis pentru gard perimetral și zona tehnică) etapa a III a AIBG

0,00

100,00

100,00

4

Execuție podețe pe DJ 106 Sinea Noua - Vladeni -

Dumbravita km 1+700, 3+550 si 3+570

797,60

0,00

-797,60

5

Lucrări suplimentare în regim de urgență - Consolidare drum DJ 104L - Alunecare de teren sector km 12+851 -13+150(13+174,05)

0,00

797,60

797,60

6

Aeroportul International Brașov - Ghimbav Etapa a IlI-a -

PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII PENTRU 9 OBIECTE

24.477,44

19.727,44

- 4.750,00

7

Aeroportul International Brașov - Ghimbav Etapa a IlI-a -PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII OBIECTUL TERMINAL DE PASAGERI

34.986,00

30.836,00

-4.150,00

C - Alte cheltuieli de investiții (total)

0,00

1.632,93

1.632,93

1

PT Deviere canal colector Beselcin cu impact asupra drumului perimetral și de acces la echipamente tehnologice, precum și asupra gardului perimetral și a porților de acces -etapa III AIBG

0,00

300,00

300,00

2

PT Sistem de protecție perimetrală (Sistem de televiziune cu circuit închis pentru gard perimetral și zona tehnică) etapa a III a AIBG

0,00

107,65

107,65

3

SF + PT Clădiri și infrastructură anexe la Aeroportul Internațional Brașov

0,00

1.000,00

1.000,00

4

Exproprieri imobile proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean pentru “Modernizare și reabilitare DJ 102G: Victoria -Viștisoara-Stațiunea Sâmbăta, km 0+000-9+900”

0,00

214,21

214,21

5

Exproprieri imobile proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean pentru “Modernizare și reabilitare DJ 108B: DJ 105B Mănăstirea Brâncoveanu -Valea Sâmbetei, km 0+000-1+400”

0,00

11,07

11,07

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

întocmit: Șef BCAPS -Bortes Didona

Președinte

Adrian Ioan Vestea


Secretar General

Maria DumWrăveanu


PROGRAM DE STIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2019

mii lei

Anexa 4

Nr.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea

Valoarea

Influente

crt.

aprobată la

propusă

+/-

26.09.2019

octombrie

2019

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE

562,00

0,00

-562,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

562,00

0,00

-562,00

1

Fibroscan

552,00

0,00

-552,00

2

DALI pentru reparație capitală instalație electrică parter spital

10,00

0,00

-10,00

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV

5.182,63

2196,63

-2986,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

5.182,63

2.196,63

-2.986,00

1

Echipament de încălzire și preparare apă caldă inclusiv instalare și montaj pentru Staționar Astra

157,69

0,00

-157,69

2

Echipament de încălzire și preparare apă caldă inclusiv instalare și montaj

0,00

157,69

157,69

3

Imprimanta pentru casete 1 buc

192,78

190,57

-2,21

4

Criotom 1 buc

168,98

166,60

-2,38

5

Aparat pentru colorat lame 1 buc

136,85

134,47

-2,38

6

Masa autopsie

76,66

63,07

-13,59

7

Histoprocesor 1 buc

182,10

186,83

4,73

8

Frigider pentru decedați

77,35

90,92

13,57

9

Stație de includere la parafina 1 buc

66,76

69,02

2,26

10

Sursă neîntreruptibilă de energie (UPS) 120 kva

351,05

0,00

-351,05

11

Osteodensitometru Dexa

226,10

0,00

-226,10

12

Motor ortopedic

97,58

0,00

-97,58

13

Cistoscop si optica

190,40

0,00

-190,40

14

Mașina automata de spalat si dezinfectat instrumentar chirurgical

175,17

0,00

-175,17

15

Trusa de cistoscopie de diagnostic si cateterism

69,62

0,00

-69,62

16

Sistem de dezinfectie, purificare, pe baza de ozon si uv cu scut

292,38

0,00

-292,38

17

Cărucior transport decedat cu ridicare

4,76

0,00

-4,76

18

Centrifuga

6,19

0,00

-6,19

19

Statie centrala telemetrie cu 10 posturi

445,54

0,00

-445,54

20

SF si PT reabilitare curte Staționar Central

26,18

0,00

-26,18

21

SF și PT clădire nouă Administrativ (P+l )

261,80

0,00

-261,80

22

SF si PT instalații ventilație si climatizare BO si ATI

139,23

0,00

-139,23

23

SF "Proiectare și execuție extindere corp clădire spital S+P+4E"

700,00

0,00

-700,00

24

Sistem portabil electroencefalograf (EEG) + sistem monitorizare EEG pe termen lung + video eeg polisomnografîe

142,80

0,00

-142,80

25

Trusa chirurgie endoscopica rino-sinusala

123,76

0,00

-123,76

26

Mașina de developat

59,50

0,00

-59,50

27

Spirometru portabil

26,18

0,00

-26,18

28

Dermatoscop

7,02

0,00

-7,02

29

Targa hidraulica radiotransparenta pentru resuscitare si transfer pacienti

214,20

0,00

-214,20

30

Mașina cord-pulmon

564,00

1137,46

573,46

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRAȘOV

2.940,00

5.803,00

2.863,00

B - Obiective noi

150,00

0,00

-150,00

1

Execuție rezervoare de acumulare apa pentru consum si incendiu la sediul Central

150,00

0,00

-150,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

2.790,00

5.803,00

3.013,00

1

Computer tomograf

2.790,00

0,00

-2790,00

2

Aparat RMN lbuc

0,00

5653,00

5653,00

3

Uscătoare rufe 4 buc

0,00

150,00

150,00

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFZIOLOGIE

236,00

255,62

19,62

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

236,00

255,62

19,62

1

EKG portabil

12,00

4,71

-7,29

2

Ecocardiograf

151,00

150,42

-0,58

3

Concentratoare de oxigen

51,00

50,58

-0,42

4

Spirometru

22,00

17,85

-4,15

5

Aparat vizualizare venă 1 buc

0,00

17,00

17,00

6

Defîbrilator 1 buc

0,00

6,00

6,00

7

Licențe office 8 buc

0,00

9,06

9,06

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU

COPII

129,50

73,87

-55,63

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

129,50

73,87

-55,63

1

Lampa frontala cu video camera digitala

72,00

0,00

-72,00

2

Set laringoscop

9,50

0,00

-9,50

3

Casca EEG mare

2,50

0,00

-2,50

4

Casca EEG medie

2,50

0,00

-2,50

5

Nebulizator aeroflora

3,00

0,00

-3,00

6

Masa 3 rafturi sala pansamente

11,00

0,00

-11,00

7

Dulap mat sanitare

7,50

0,00

-7,50

8

Lampa examinare

9,50

0,00

-9,50

9

Masa tratament

12,00

0,00

-12,00

10

Cistoscop pediatric 1 buc

0,00

46,00

46,00

11

Pensă Grasping Rothemberg intestinală 5 mm 1 buc

0,00

5,10

5,10

12

Pensă de disecție Kelly 3.5 mm 1 buc

0,00

4,70

4,70

13

Licență pentru firewall FortiGate 500D 1 buc

0,00

6,07

6,07

14

Bariera cu acționare prin telecomandă lbuc

0,00

12,00

12,00

Capitolul 67

112,00

125,40

13,40

MUZEUL DE ARTA

0,00

13,40

13,40

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

0,00

13,40

13,40

1

Elevator cu șenile 1 buc

0,00

13,40

13,40

MUZEUL DE ETNOGRAFIE

112,00

112,00

0,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

112,00

112,00

0,00

1

SF completat cu elementate specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție la Muzeul de Etnografie Săcele

112,00

0,00

-112,00

2

Grup mobil fîltrant-aspirant cu un braț aspirant 2 buc

0,00

30,00

30,00

3

Microsablator 1 buc

0,00

4,20

4,20

4

Etuvă termostatică 1 buc

0,00

9,70

9,70

5

Umidifîcator Brune B 250 2 buc

0,00

10,80

10,80

6

Sistem de supraveghere video 1 buc

0,00

10,80

10,80

7

Extindere sistem de detecție - efracție 1 buc

0,00

10,50

10,50

8

Sistem de detecție și averizare incendiu 1 buc

0,00

26,80

26,80

9

Proiector F-H2-S luminozitate ridicată LED 1 buc

0,00

4,40

4,40

10

Scanner Epson ELPDC21 1 buc

0,00

4,80

4,80

.î,    ,7. .....- jr;. -

31,74

UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ SÂNPETRU

37,00

31,74

-5,26

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

37,00

31,74

-5,26

1

Canapea consultație

12,00

9,26

-2,74

2

Spălător pentru vase mari

20,00

5,41

-14,59

3

Raft cu polițe pentru scurgerea vaselor după dezinfectare

5,00

3,57

-1,43

4

Calandru electric 0 120 1 buc

0,00

13,50

13,50

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

Andreea Rădulea

întocmit: Șef BCAPS -Bortes Didona

Președinte

Adrian Ioan Veștea


Secretar General

Maria Dunwrăveanu


Programul de investiții cu finanțare din FEN aferent cadrului financiar 2014-2020 pe anul 2019, bugetul local - sursa 02

Anexa 5

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 26.09.2019

Valoarea propusă octombrie 2019

Influente

+/-

Capitolul 51

2042,00

1925,97

-116,03

B - Obiective noi

2042,00

1925,97

-116,03

1

îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov, contract de finanțare nr.422/06.09.2019 Cod SIPOCA 681 și cod MySMIS 128663

2042,00

1.925,97

-116,03

Capitolul 66

6793,63

1672,78

-5120,85

B - Obiective noi

6793,63

1672,78

-5120,85

1

Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performantă a UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov - contract finanțare nr. 4217/07.05.2019

6793,63

1672,78

-5120,85

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare


întocmit: Șef BCAPS -Bortes Didona