Hotărârea nr. 411/2019

Hotărârea nr. 411 - privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.09.2019 a bugetului Judeţului Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov. ro, www.j udbra sov. ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.411

din data de 31 octombrie 2019

- privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2019 a bugetului Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 octombrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare și Raportul de specialitate înregistrate sub nr.19125 din data de 23.10.2019 întocmit de către Direcția Economică/Serviciul Buget, prin care se propune aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2019 a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, respectiv, bugetul local - execuție întocmită pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - întocmită pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, respectiv bugetul creditelor interne, secțiunea de dezvoltare;

Văzând Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr.l nr.2, nr.3 și nr.4, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 173 și 191 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă execuția bugetară la data de 30.09.2019, a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, respectiv bugetul local - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă execuția bugetară la data de 30.09.2019, a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, respectiv bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexelor nr.3, nr.4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă execuția bugetară la data de 30.09.2019, a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, respectiv al bugetului creditelor interne, secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET


Anexa nr. 1


Președinte, Adrian-loan Vește.


Sectretar General al Județului, Maria Dumb eanu


CONT DE EXECUȚIE LA 30.09.2019 AL JUDEȚULUI BRAȘOV - BUGET LOCAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Program an 2019

Program Trim. I+II+III

Realizat la 30.09.2019

Diferență

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

00.01

284,969.83

223,963.37

229,565.45

-5,602.08

Impozit pe profit

01.02

1,497.00

1,280.00

1,019.49

260.51

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

1,497.00

1,280.00

1,019.49

260.51

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

214,381.00

157,739.77

161,922.89

-4,183.12

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

113,875.00

85,733.77

81,413.12

4,320.65

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

100,506.00

72,006.00

80,509.77

-8,503.77

Sume defalcate din TVA

11.02

112,196.00

89,892.00

83,979.75

5,912.25

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

31,254.00

21,529.00

15,616.75

5,912.25

Sume defalcate din TVA pentru drumuri

11.02.05

3,398.00

3,398.00

3,398.00

0.00

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

77,544.00

64,965.00

64,965.00

0.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02

1,676.43

1,223.43

1,525.29

-301.86

Impozitul pe mijloacele de transport

16.02.02

1,417.00

999.00

1,273.05

-274.05

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

89.00

64.00

77.49

-13.49

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

1,328.00

935.00

1,195.56

-260.56

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

259.43

224.43

252.24

-27.81

Venituri din proprietate

30.02

747.81

620.71

587.77

32.94

Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

530.92

403.82

370.88

32.94

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

530.92

403.82

370.88

32.94

Venituri din dividende

30.02.08

216.89

216.89

216.89

0.00

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

216.89

216.89

216.89

0.00

Venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02

418.34

320.29

324.81

-4.52

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

105.00

87.00

90.90

-3.90

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

13.04

9.99

11.46

-1.47

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

300.30

223.30

222.45

0.85

Amenzi, penalități și confiscări

35.02

13.13

13.13

16.89

-3.76

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

6.00

6.00

6.00

0.00

EXPLICAȚII

COD

Program an 2019

Program Trim. I+II+III

Realizat la 30.09.2019

Diferență

0

1

2

3

4

5=3-4

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

6.00

6.00

6.00

0.00

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

7.13

7.13

10.89

-3.76

Diverse venituri

36.02

4,203.07

4,057.14

538.23

3,518.91

Taxe speciale

36.02.06

467.57

366.62

387.48

-20.86

Alte venituri

36.02.50

3,735.50

3,690.52

150.75

3,539.77

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

-55,468.95

-35,749.10

-23,187.00

-12,562.10

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-55,468.95

-35,749.10

-23,187.00

-12,562.10

Alte operațiuni financiare

41.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București

41.02.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

5,306.00

4,566.00

2,837.33

1,728.67

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

2,040.00

1,597.00

858.33

738.67

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

2,262.00

1,965.00

1,979.00

-14.00

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

1,004.00

1,004.00

0.00

1,004.00

TOTAL CHELTUIELI

284,969.83

223,963.37

149,646.19

74,317.18

-cheltuieli de personal

10

101,881.22

77,989.05

68,964.48

9,024.57

- cheltuieli materiale

20

66,575.07

57,160.53

23,590.01

33,570.52

- dobânzi

30

5,051.00

3,319.00

1,205.01

2,113.99

-fond de rezerva

50

4,000.00

1,815.00

0.00

1,815.00

- transferuri intre unitati

51

37,169.87

30,429.79

20,496.61

9,933.18

-alte transferuri

55

1,577.70

1,360.70

1,022.62

338.08

-asistenta sociala

57

21,485.33

14,641.12

8,760.10

5,881.02

-alte cheltuieli

59

28,621.21

23,612.50

12,875.24

10,737.26

-rambursări de credit

81

19,253.43

14,280.68

13,416.70

863.98

-plăti ani prec rec an curent

85

-645.00

-645.00

-684.58

39.58

51.02.AUTORITATI PUBLICE SI ALTE ACȚIUNI

51.02

45,417.89

37,940.24

21,024.34

16,915.90

-cheltuieli de personal

10

25,631.19

18,750.19

14,878.94

3,871.25

- cheltuieli materiale

20

8,682.20

8,426.48

4,034.10

4,392.38

-alte transferuri

55

80.70

80.70

5.02

75.68

- alte cheltuieli

59

11,274.70

10,933.77

2,392.96

8,540.81

-plăti ani prec rec an curent

85

-250.90

-250.90

-286.68

35.78

54.02.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

9,047.08

5,964.85

3,552.45

2,412.40

-cheltuieli de personal

10

402.00

321.00

277.47

43.53

- cheltuieli materiale

20

49.00

49.00

22.08

26.92

-fond de rezerva

50

4,000.00

1,815.00

0.00

1,815.00

- transferuri intre unitati

51

4,596.08

3,779.85

3,252.90

526.95

55.02.TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

55.02

5,075.00

3,319.00

1,205.01

2,113.99

- cheltuieli materiale

20

24.00

0.00

0.00

0.00

- dobânzi

30

5,051.00

3,319.00

1,205.01

2,113.99

60.02.APARARE-CENTRUL MILITAR ZONAL

60.02

429.00

429.00

211.73

217.27

- cheltuieli materiale

20

429.00

429.00

211.73

217.27

EXPLICAȚII

COD

Program an 2019

Program Trim. I+II+III

Realizat la 30.09.2019

Diferență

0

1

2

3

4

5=3-4

61.02.ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONALA-INSPECTORATUL PT SITUAȚII DE URGENTA

61.02

366.00

356.00

224.56

131.44

- cheltuieli materiale

20

366.00

356.00

224.56

131.44

65.02.INVATAMANT

65.02

20,507.92

14,044.48

8,619.53

5,424.95

-cheltuieli salariale

10

19.70

15.60

6.55

9.05

- cheltuieli materiale

20

2,522.42

2,023.96

1,419.62

604.34

- ajutoare sociale

57

18,007.00

12,046.12

7,234.72

4,811.40

-plăti ani prec rec an curent

85

-41.20

-41.20

-41.36

0.16

JUDEȚUL BRAȘOV

16,310.80

10,856.35

6,517.11

4,339.24

- ajutoare sociale

57

16,352.00

10,897.55

6,558.47

4,339.08

-plăti ani prec rec an curent

85

-41.20

-41.20

-41.36

0.16

Centrul școlar pentru educație incluziva Brașov

1,000.12

825.82

549.28

276.54

- cheltuieli materiale

20

495.92

438.62

320.40

118.22

- ajutoare sociale

57

504.20

387.20

228.88

158.32

Centrul școlar pentru educație incluziva Fagaras

1,081.81

803.81

613.08

190.73

- cheltuieli materiale

20

724.61

543.74

434.46

109.28

- ajutoare sociale

57

357.20

260.07

178.62

81.45

Centrul școlar pentru educație incluziva Victoria

296.41

212.41

148.59

63.82

- cheltuieli materiale

20

141.21

112.21

81.98

30.23

- ajutoare sociale

57

155.20

100.20

66.61

33.59

Școala profesionala speciala Codlea

1,056.64

770.93

515.14

255.79

- cheltuieli materiale

20

590.44

469.83

343.35

126.48

- ajutoare sociale

57

466.20

301.10

171.79

129.31

Centrul școlar pentru educație incluziva Bradet Sacele

428.40

308.92

163.67

145.25

-cheltuieli materiale

20

256.20

208.92

133.32

75.60

-ajutoare sociale

57

172.20

100.00

30.35

69.65

Centrul județean de resurse si asistenta educaționala Brașov

333.74

266.24

112.66

153.58

-cheltuieli salariale

10

19.70

15.60

6.55

9.05

-cheltuieli materiale

20

314.04

250.64

106.11

144.53

66.02 SANATATE

66.02

14,027.73

12,335.32

4,680.77

7,654.55

- transferuri intre unitati

51

14,027.73

12,335.32

4,680.77

7,654.55

67.02.CULTURA,RECREERE SI RELIGIE

67.02

37,472.08

28,226.64

23,969.68

4,256.96

-cheltuieli de personal

10

5,044.70

3,792.20

3,463.17

329.03

- cheltuieli materiale

20

1,921.00

1,763.00

756.03

1,006.97

- transferuri intre unitati

51

14,690.38

11,049.32

9,661.46

1,387.86

- alte cheltuieli

59

15,894.00

11,700.12

10,169.99

1,530.13

-plăti ani prec rec an curent

85

-78.00

-78.00

-80.97

2.97

JUDEȚUL BRAȘOV

30,589.38

22,681.44

19,771.05

2,910.39

- cheltuieli materiale

20

35.00

35.00

33.73

1.27

- transferuri intre unitati

51

14,690.38

11,049.32

9,661.46

1,387.86

- alte cheltuieli

59

15,864.00

11,675.12

10,156.83

1,518.29

-plăti ani prec rec an curent

85

-78.00

-78.00

-80.97

2.97

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "GEORGE BARITIU"

6,960.70

5,545.20

4,198.63

1,346.57

-cheltuieli de personal

10

5,044.70

3,792.20

3,463.17

329.03

- cheltuieli materiale

20

1,886.00

1,728.00

722.30

1,005.70

- alte cheltuieli

59

30.00

25.00

13.16

11.84

68.02.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

68.02

90,820.44

71,049.03

59,898.50

11,150.53

-cheltuieli de personal

10

69,144.55

53,803.05

49,194.54

4,608.51

- cheltuieli materiale

20

13,162.77

10,680.47

6,238.85

4,441.62

- transferuri intre unitati

51

3,855.68

3,265.30

2,901.48

363.82

-asistenta sociala

57

3,478.33

2,595.00

1,525.38

1,069.62

- alte cheltuieli

59

1,452.51

978.61

312.29

666.32

EXPLICAȚII

COD

Program an 2019

Program Trim. I+II+III

Realizat la 30.09.2019

Diferență

0

1

2

3

4

5=3-4

-plăti ani prec rec an curent

85

-273.40

-273.40

-274.04

0.64

JUDEȚUL BRAȘOV

4,371.89

3,381.51

2,667.97

713.54

- transferuri intre unitati

51

3,855.68

3,265.30

2,901.48

363.82

- alte cheltuieli

59

789.61

389.61

40.53

349.08

-plăti ani prec rec an curent

85

-273.40

-273.40

-274.04

0.64

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

86,448.55

67,667.52

57,230.53

10,436.99

-cheltuieli de personal

10

69,144.55

53,803.05

49,194.54

4,608.51

- cheltuieli materiale

20

13,162.77

10,680.47

6,238.85

4,441.62

-asistenta sociala

57

3,478.33

2,595.00

1,525.38

1,069.62

- alte cheltuieli

59

662.90

589.00

271.76

317.24

70.02.LOCUINTE.SERV.SI DEZV.PUBLICA

70.02

3,178.82

2,657.82

1,692.45

965.37

-cheltuieli de personal

10

743.88

567.88

461.74

106.14

-cheltuieli materiale

20

937.94

809.94

213.11

596.83

-alte transferuri

55

1,497.00

1,280.00

1,017.60

262.40

JUDEȚUL BRAȘOV

1,897.00

1,560.00

1,048.38

511.62

-cheltuieli materiale

20

400.00

280.00

30.78

249.22

-alte transferuri

55

1,497.00

1,280.00

1,017.60

262.40

SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN SALVAMONT BRAȘOV

1,281.82

1,121.26

644.07

477.19

-cheltuieli de personal

10

743.88

567.88

461.74

106.14

-cheltuieli materiale

20

537.94

553.38

182.33

371.05

74.02.PROTECTIA MEDIULUI

74.02

1,064.00

1,064.00

0.00

1,064.00

JUDEȚUL BRAȘOV

1,064.00

1,064.00

0.00

1,064.00

-cheltuieli materiale

20

1,064.00

1,064.00

0.00

1,064.00

83.02.AGRICULTURA SILVICULTURA PISCIC.SI VANAT.

83.02

1,005.20

841.13

756.20

84.93

-cheltuieli de personal

10

895.20

739.13

682.07

57.06

- cheltuieli materiale

20

110.00

102.00

74.13

27.87

SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIA PLANTELOR

1,005.20

841.13

756.20

84.93

-cheltuieli de personal

10

895.20

739.13

682.07

57.06

- cheltuieli materiale

20

110.00

102.00

74.13

27.87

84.02.TRANSPORTURI

84.02

56,269.67

45,446.86

23,713.03

21,733.83

- cheltuieli materiale

20

37,017.74

31,167.68

10,297.86

20,869.82

-rambursări de credit

81

19,253.43

14,280.68

13,416.70

863.98

-plăti ani prec rec an curent

85

-1.50

-1.50

-1.53

0.03

87.02.ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

87.02

289.00

289.00

97.94

191.06

- cheltuieli materiale

20

289.00

289.00

97.94

191.06

DIRECTOR EXECUTIV, AGAFITEI GABRIELÂ


SEF SERVICIU BUGET, SĂNDORILDIKO /


DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL BUGET

Anexa nr. 2Sectretar General al Județului,


Maria Durati^ăveanu


CONT DE EXECUȚIE LA 30.09.2019 AL JUDEȚULUI BRAȘOV - BUGET LOCAL SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Program an 2019

Program Trim. I+II+III

Realizat la 30.09.2019

Diferență

0

1

2

3

4

5=3-4

TAL VENITURI

00.01

232,327.20

168,316.51

51,761.68

116,554.83

nsferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

55,468.95

35,749.10

23,187.00

12,562.10

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

55,468.95

35,749.10

23,187.00

12,562.10

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

199.74

199.74

213.97

-14.23

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

110.22

110.22

110.22

0.00

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

89.52

89.52

103.75

-14.23

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

40.02

0.00

0.00

12,000.00

-12,000.00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0.00

0.00

12,000.00

-12,000.00

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

68,579.74

34,839.29

3,764.98

31,074.31

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

42.02.16

20,360.00

0.00

0.00

0.00

kSubvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

20,360.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

42.02.51

1,350.00

1,350.00

0.00

1,350.00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

1,350.00

1,350.00

0.00

1,350.00

Finanțarea Programului Națonal de Dezvoltare Locală

42.02.65

30,892.40

19,734.51

1,840.55

17,893.96

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

15,977.34

13,754.78

1,924.43

11,830.35

Alte sume primite de la UE

46.02

1,147.46

1,147.46

1,368.46

-221.00

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

1,147.46

1,147.46

1,368.46

-221.00

EXPLICAȚII

COD

Program an 2019

Program Trim. I+II+III

Realizat la 30.09.2019

Diferență

0

1

2

3

4

5=3-4

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

106,931.31

96,380.92

11,227.27

85,153.65

Fondul European de Dezvoltare Regională

48.02.01

105,600.17

95,309.97

11,100.72

84,209.25

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

94,567.78

86,104.24

3,036.01

83,068.23

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

11,032.39

9,205.73

8,064.71

1,141.02

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

1,331.14

1,070.95

126.55

944.40

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

1,331.14

1,070.95

125.73

945.22

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0.00

0.00

0.82

-0.82

TOTAL CHELTUIELI

347,369.50

248,631.19

34,206.82

214,424.37

-transferuri de capital

51

44,543.51

20,260.91

1,689.87

18,571.04

-alte transferuri

55

2,478.00

2,478.00

20.84

2,457.16

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

121,250.46

108,614.30

16,042.70

92,571.60

- cheltuieli de capital

71

179,153.79

117,334.24

16,509.67

100,824.57

-plăti ani prec rec an curent

85

-56.26

-56.26

-56.26

0.00

51.02.AUTORITATI PUBLICE SI ALTE ACȚIUNI

51.02

3,946.41

3,946.41

837.48

3,108.93

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar

58

263.97

263.97

147.92

116.05

- cheltuieli de capital

71

3,682.44

3,682.44

689.56

2,992.88

54.02.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

65.50

65.50

62.36

3.14

-transferuri de capital

51

62.50

62.50

62.36

0.14

- cheltuieli de capital

71

3.00

3.00

0.00

3.00

60.02.APARARE-CENTRUL MILITAR ZONAL

60.02

132.50

132.50

86.26

46.24

- cheltuieli de capital

71

132.50

132.50

86.26

46.24

61.02.ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONALA-INSPECTORATUL PT SITUAȚII DE ' AGENTA

61.02

57.48

57.48

49.28

8.20

- cheltuieli de capital

71

57.48

57.48

49.28

8.20

«J.02.INVATAMANT

65.02

333.60

333.60

300.36

33.24

- cheltuieli de capital

71

333.60

333.60

300.36

33.24

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRAȘOV

300.00

300.00

280.86

19.14

- cheltuieli de capital

71

300.00

300.00

280.86

19.14

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA FAGARAS

6.70

6.70

6.70

0.00

- cheltuieli de capital

71

6.70

6.70

6.70

0.00

ȘCOALA PROFESIONALA SPECIALA CODLEA

22.00

22.00

7.90

14.10

- cheltuieli de capital

71

22.00

22.00

7.90

14.10

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCAȚIONALA BRAȘOV

4.90

4.90

4.90

0.00

- cheltuieli de capital

71

4.90

4.90

4.90

0.00

66.02 SANATATE

66.02

71,916.75

37,563.63

3,246.19

34,317.44

-transferuri de capital

51

43,915.95

19,633.35

1,406.28

18,227.07

-active nefinanciare

71

3,313.62

3,313.62

1,817.83

1,495.79

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

24,687.18

14,616.66

22.08

0.00

67.02.CULTURA.RECREERE SI RELIGIE

67.02

691.16

691.16

243.71

447.45

-transferuri de capital

51

528.06

528.06

211.97

316.09

EXPLICAȚII

COD

Program an 2019

Program Trim. I+II+III

Realizat la 30.09.2019

Diferență

0

1

2

3

4

5=3-4

-active nefinanciare

71

163.10

163.10

31.74

131.36

JUDEȚUL BRAȘOV

528.06

528.06

211.97

316.09

-transferuri de capital

51

528.06

528.06

211.97

316.09

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ

163.10

163.10

31.74

131.36

- cheltuieli de capital

71

163.10

163.10

31.74

131.36

68.02.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

68.02

12,290.35

10,942.34

170.00

10,772.34

-transferuri de capital

51

37.00

37.00

9.26

27.74

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

6,735.58

6,427.44

195.09

6,232.35

- cheltuieli de capital

71

5,574.03

4,534.16

21.91

4,512.25

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent pt.SD 85.01.02

85

-56.26

-56.26

-56.26

0.00

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

3,844.89

3,536.75

217.00

3,319.75

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

1,310.73

1,002.59

195.09

807.50

- cheltuieli de capital

71

2,534.16

2,534.16

21.91

2,512.25

JUDEȚUL BRAȘOV

8,445.46

7,405.59

-47.00

7,452.59

l -transferuri de capital

51

37.00

37.00

9.26

27.74

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

5,424.85

5,424.85

0.00

5,424.85

- cheltuieli de capital

71

3,039.87

2,000.00

0.00

2,000.00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent pt.SD 85.01.02

85

-56.26

-56.26

-56.26

0.00

70.02.LOCUINTE.SERV.SI DEZV.PUBLICA

70.02

3,006.49

3,006.49

20.84

2,985.65

-alte transferuri

55

2,478.00

2,478.00

20.84

2,457.16

-cheltuieli de capital

71

528.49

528.49

0.00

528.49

74.02.PROTECTIA MEDIULUI

74.02

2,420.50

1,230.90

0.00

1,230.90

-cheltuieli de capital

71

2,420.50

1,230.90

0.00

1,230.90

83.02

AGRICULTURA,SILVICULTURA,PISCICULTURA SI VANATOARE

13.00

13.00

4.52

8.48

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor Brașov

13.00

13.00

4.52

8.48

- cheltuieli de capital

71

13.00

13.00

4.52

8.48

84.02.TRANSPORTURI

84.02

252,045.33

190,248.72

29,018.67

161,230.05

- active nefinaciare , din care:

71

162,932.03

103,341.95

13,508.21

89,833.74

-84.02.03.01- Drumuri și poduri

73,791.99

49,830.91

2,520.50

47,310.41

- 84.02.06.- Aviație Civilă

89,140.04

53,511.04

10,987.71

42,523.33

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

89,113.30

86,906.77

15,510.46

71,396.31

87,02 Alte Servicii publice generale

87.02

450.43

399.46

167.15

232.31

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

450.43

399.46

167.15

232.31

DIRECTOR EXECUTIV,

SEF SERVICIU BUGET, SĂNDOR ILDIKOAGAFIȚEI GABRIELA^

DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET

Anexa nr. 3MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2019

Program Trim.l+ll+lll

Realizat la 30.09.2019

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

582,505.49

440,496.75

386,797.42

53,699.33

Venituri din proprietate

30.10

475.03

358.57

353.66

4.91

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instit. publice

30.10.05.30

475.03

358.57

353.66

4.91

Venituri din prestări de servicii și alte activități

33.10

356,350.57

268,374.73

230,879.09

37,495.64

Taxe și alte venituri în învățământ

33.10.05

825.02

790.52

877.33

-86.81

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

8,277.76

5,862.23

7,085.50

-1,223.27

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

102.70

84.17

84.00

0.17

Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive

33.10.19

65.00

61.80

56.32

5.48

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate publică

33.10.21

247,089.61

190,211.54

158,370.48

31,841.06

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sănătate publică alocate de la BS

33.10.30

74,722.31

53,896.00

59,328.62

-5,432.62

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică alocate din venit, proprii ale Ministerului Sănătății

33.10.31

18,770.11

12,595.57

0.00

12,595.57

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală

33.10.32

4,885.00

3,663.75

3,517.00

146.75

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.10.50

1,613.06

1,209.15

1,559.84

-350.69

Amenzi, penalizări și confiscări

35.10

9.02

7.83

7.08

0.75

Alte amenzi, penalizări și confiscări

35.10.50

9.02

7.83

7.08

0.75

Diverse venituri

36.10

366.87

334.37

331.92

2.45

Alte venituri

36.10.50

366.87

334.37

331.92

2.45

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

-84.93

-84.93

-75.00

-9.93

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-84.93

-84.93

-75.00

-9.93

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0.00

0.00

9,765.32

-9,765.32

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0.00

0.00

9,765.32

-9,765.32

Subvenții de la alte administrații

43.10

225,388.93

171,506.18

145,535.35

25,970.83

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

24,750.66

19,277.20

16,835.85

2,441.35

Subvenții din BL pt.finanțarea chelt.curente din domeniul sănătății

43.10.10

11,419.21

10,152.59

2,660.75

7,491.84

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

189,219.06

142,076.39

126,038.75

16,037.64

1. MUZEUL DE ETNOGRAFIE

2,474.70

1,925.01

1,839.06

85.95

Venituri din prestări de servicii și alte activități

33.10

11.67

8.67

8.65

0.02

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

11.67

8.67

8.65

0.02

Amenzi,penalizări si confiscări

35.10

0.33

0.33

0.33

0.00

Alte amenzi,penalizări si confiscări

35.10.50

0.33

0.33

0.33

0.00

Diverse venituri

36.10

128.00

101.00

102.99

-1.99

Alte venituri

36.10.50

128.00

101.00

102.99

-1.99

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2019

Program Trim.l+ll+lll

Realizat la 30.09.2019

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Subvenții de la alte administrații

43.10

2,334.70

1,815.01

1,727.09

87.92

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2,334.70

1,815.01

1,727.09

87.92

2. MUZEUL DE ARTA

1,376.20

1,085.56

922.00

163.56

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

8.50

7.00

7.00

0.00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

2.00

1.50

0.97

0.53

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

6.50

5.50

6.03

-0.53

Subvenții de la alte administrații

43.10

1,367.70

1,078.56

915.00

163.56

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1,367.70

1,078.56

915.00

163.56

3. MUZEUL DE ISTORIE

3,991.15

3,113.60

2,638.66

474.94

Venituri din proprietate

30.10

16.00

13.00

11.37

1.63

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

16.00

13.00

11.37

1.63

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

130.00

104.00

131.26

-27.26

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

110.00

90.00

119.85

-29.85

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

20.00

14.00

11.41

2.59

Diverse venituri

36.10

63.97

58.97

54.72

4.25

Alte venituri

36.10.50

63.97

58.97

54.72

4.25

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.SF

40.10.15.01

0.00

0.00

1.41

-1.41

Subvenții de la alte administrații

43.10

3,781.18

2,937.63

2,439.90

497.73

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

3,781.18

2,937.63

2,439.90

497.73

4. MUZEUL CASA MUREȘENILOR

1,711.11

1,393.40

1,181.69

211.71

Venituri din proprietate

30.10

0.50

0.50

0.08

0.42

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

0.50

0.50

0.08

0.42

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

12.00

9.50

5.45

4.05

Taxe si alte venituri in invatamanat

33.10.05

2.00

1.50

0.28

1.22

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

10.00

8.00

5.17

2.83

Diverse venituri

36.10

174.90

174.40

174.21

0.19

Alte venituri

36.10.50

174.90

174.40

174.21

0.19

Subvenții de la alte administrații

43.10

1,523.71

1,209.00

1,001.95

207.05

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1,523.71

1,209.00

1,001.95

207.05

5. CENTRUL CULTURAL REDUTA

3,036.45

2,363.40

2,163.53

199.87

Venituri din proprietate

30.10

75.00

58.80

67.64

-8.84

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

75.00

58.80

67.64

-8.84

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

140.00

109.20

99.69

9.51

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

75.00

47.40

43.37

4.03

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

65.00

61.80

56.32

5.48

Subvenții de la alte administrații

43.10

2,821.45

2,195.40

1,996.20

199.20

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2,821.45

2,195.40

1,996.20

199.20

6. UNITATEA MEDICO SOCIALA SANPETRU

6,465.98

5,449.37

4,922.88

526.49

Venituri din proprietate

30.10

1.78

1.34

1.39

-0.05

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

1.78

1.34

1.39

-0.05

Subvenții de la alte administrații

43.10

6,464.20

5,448.03

4,921.49

526.54

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

6,464.20

5,448.03

4,921.49

526.54

7. ȘCOALA DE ARTA SI MESERII BV.

3,684.66

2,602.74

2,458.37

144.37

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

823.02

789.02

877.05

-88.03

Taxe si alte venituri in invatamanat

33.10.05

823.02

789.02

877.05

-88.03

Subvenții de la alte administrații

43.10

2,861.64

1,813.72

1,581.32

232.40

Subvenții pentru insitutii publice

43.10.09

2,861.64

1,813.72

1,581.32

232.40

8. D.J.C.E.P. BV.

3,610.04

2,790.35

2,261.66

528.69

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

13.96

10.50

8.76

1.74

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

13.96

10.50

8.76

1.74

Subvenții de la alte administrații

43.10

3,596.08

2,779.85

2,252.90

526.95

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

3,596.08

2,779.85

2,252.90

526.95

9. ȘCOALA PROFESIONALA SP. CODLEA

1.20

1.20

1.30

-0.10

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

1.20

1.20

1.30

-0.10

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2019

Program Trim.l+ll+lll

Realizat la 30.09.2019

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1.20

1.20

1.30

-0.10

10. BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ BV.

8.69

7.50

6.75

0.75

Amenzi,penalizări si confiscări

35.10

8.69

7.50

6.75

0.75

Alte amenzi,penalizări si confiscări

35.10.50

8.69

7.50

6.75

0.75

11.S.P.J.P.P. BV.

54.53

48.00

86.10

-38.10

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

54.53

48.00

52.74

-4.74

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

54.53

48.00

52.74

-4.74

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.SF

40.10.15.01

0.00

0.00

33.36

-33.36

12. DIRECȚIA DE PAZA SI ORDINE BV.

4,294.79

2,892.13

3,974.67

-1,082.54

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

4,369.79

2,967.13

3,649.67

-682.54

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

4,369.79

2,967.13

3,649.67

-682.54

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-75.00

-75.00

-75.00

0.00

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0.00

0.00

400.00

-400.00

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0.00

0.00

400.00

-400.00

13. SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BV.

272,170.05

204,717.15

175,742.24

28,974.91

Venituri din proprietate

30.10

119.50

87.50

43.88

43.62

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

119.50

87.50

43.88

43.62

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

181,607.39

134,244.09

116,932.84

17,311.25

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1,276.81

960.00

1,121.05

-161.05

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

134,364.15

101,440.77

75,136.67

26,304.10

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

31,981.00

21,981.00

35,603.54

-13,622.54

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venit.proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

7,495.57

4,995.57

0.00

4,995.57

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

4,885.00

3,663.75

3,517.00

146.75

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1,604.86

1,203.00

1,554.58

-351.58

Transferuri voluntare,altele decât subvențiile

37.10

-1.46

-1.46

0.00

-1.46

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-1.46

-1.46

0.00

-1.46

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0.00

0.00

107.33

-107.33

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0.00

0.00

107.33

-107.33

Subvenții de la alte administrații

43.10

90,444.62

70,387.02

58,658.19

11,728.83

Subvenții din BL pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii

43.10.10

6,044.62

5,987.02

798.30

5,188.72

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

84,400.00

64,400.00

57,859.89

6,540.11

14. SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII BV.

94,101.31

70,874.11

53,349.05

17,525.06

Venituri din proprietate

30.10

55.00

42.00

68.97

-26.97

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

55.00

42.00

68.97

-26.97

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

62,068.91

46,583.91

35,544.11

11,039.80

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

490.00

330.00

499.36

-169.36

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

30,230.06

23,753.91

24,763.94

-1,010.03

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

20,924.31

15,500.00

10,280.81

5,219.19

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venit.proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

10,424.54

7,000.00

0.00

7,000.00

Transferuri voluntare,altele decât subvențiile

37.10

-0.40

-0.40

0.00

-0.40

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2019

Program Trim.l+ll+lll

Realizat la 30.09.2019

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-0.40

-0.40

0.00

-0.40

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0.00

0.00

324.53

-324.53

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0.00

0.00

324.53

-324.53

Subvenții de la alte administrații

43.10

31,977.80

24,248.60

17,411.44

6,837.16

Subvenții din BL pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii

43.10.10

3,177.80

2,248.60

744.30

1,504.30

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

28,800.00

22,000.00

16,667.14

5,332.86

15. SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE BV.

25,008.65

18,883.73

17,772.68

1,111.05

Venituri din proprietate

30.10

2.25

1.68

0.00

1.68

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

2.25

1.68

0.00

1.68

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

18,612.20

14,086.40

12,180.24

1,906.16

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

27.00

20.25

21.20

-0.95

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

10,685.00

8,013.75

7,808.44

205.31

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

7,892.00

6,046.25

4,345.34

1,700.91

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

8.20

6.15

5.26

0.89

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0.00

0.00

1,000.00

-1,000.00

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0.00

0.00

1,000.00

-1,000.00

Subvenții de la alte administrații

43.10

6,394.20

4,795.65

4,592.44

203.21

Subvenții din BL pt. finanțarea chelt. Curente din domeniul sanatatii

43.10.10

19.20

14.40

14.40

0.00

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

6,375.00

4,781.25

4,578.04

203.21

16. SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BV.

32,712.97

24,712.46

17,234.72

7,477.74

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

17,360.40

15,053.11

9,830.17

5,222.94

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

200.00

150.00

111.08

38.92

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

11,810.40

11,003.11

6,745.85

4,257.26

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

4,500.00

3,300.00

2,973.24

326.76

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venit.proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

850.00

600.00

0.00

600.00

Transferuri voluntare,altele decât subvențiile

37.10

-8.07

-8.07

0.00

-8.07

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-8.07

-8.07

0.00

-8.07

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0.00

0.00

49.05

-49.05

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0.00

0.00

49.05

-49.05

Subvenții de la alte administrații

43.10

15,360.64

9,667.42

7,355.50

2,311.92

Subvenții dinBL pt. finanțarea chelt. Curente din domeniul sanatatii

43.10.10

460.64

367.42

294.71

72.71

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

14,900.00

9,300.00

7,060.79

2,239.21

17. SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BV.

71,795.61

54,756.49

52,955.94

1,800.55

Venituri din proprietate

30.10

45.00

33.75

32.97

0.78

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

45.00

33.75

32.97

0.78

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

36,276.00

27,457.25

25,623.62

1,833.63

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

701.00

526.00

543.96

-17.96

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2019

Program

Trim.l+ll+lll

Realizat la 30.09.2019

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

29,000.00

22,000.00

20,538.73

1,461.27

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

6,575.00

4,931.25

4,540.93

390.32

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0.00

0.00

2,733.14

-2,733.14

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0.00

0.00

2,733.14

-2,733.14

Subvenții de la alte administrații

43.10

35,474.61

27,265.49

24,566.21

2,699.28

Subvenții din BL pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii

43.10.10

1,130.55

970.35

744.24

226.11

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

34,344.06

26,295.14

23,821.97

2,473.17

18. SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE BV.

56,007.40

42,880.55

47,286.12

■4,405.57

Venituri din proprietate

30.10

160.00

120.00

127.36

-7.36

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit. publice

30.10.05.30

160.00

120.00

127.36

-7.36

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

34,861.00

26,895.75

25,926.54

969.21

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1,011.00

758.25

964.93

-206.68

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

31,000.00

24,000.00

23,376.85

623.15

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

2,850.00

2,137.50

1,584.76

552.74

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0.00

0.00

5,116.50

-5,116.50

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0.00

0.00

5,116.50

-5,116.50

Subvenții de la alte administrații

43.10

20,986.40

15,864.80

16,115.72

-250.92

Subvenții din BL pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii

43.10.10

586.40

564.80

64.80

500.00

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

20,400.00

15,300.00

16,050.92

-750.92

TOTAL CHELTUIELI

594,931.19

452,428.08

376,295.38

76,132.70

- cheltuieli de personal

10

440,898.80

333,933.53

297,240.64

36,692.89

- cheltuieli materiale

20

151,078.21

116,205.84

79,332.58

36,873.26

Alte cheltuieli

59

2,987.73

2,322.26

2,030.48

291.78

plăti din anii precedenti

85

-33.55

-33.55

-2,308.32

2,274.77

CAP.54.10 ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

3,610.04

2,790.35

2,095.81

694.54

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor Brașov

3,610.04

2,790.35

2,095.81

694.54

- cheltuieli de personal

10

3,251.34

2,450.15

1,984.13

466.02

- cheltuieli materiale

20

358.00

339.50

111.13

228.37

-alte cheltuieli

59

0.70

0.70

0.55

0.15

CAP.61.10 ORDINE PUBLICĂ

5,750.16

4,347.50

3,364.80

982.70

DIRECȚIA DE PAZA SI ORDINE

5,750.16

4,347.50

3,364.80

982.70

- cheltuieli de personal

10

4,610.87

3,484.10

2,952.95

531.15

-cheltuieli materiale

20

1,139.29

863.40

420.68

442.72

plăti din anii precedenti

85

0.00

0.00

-8.83

8.83

CAP. 65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT

6.47

6.47

0.00

6.47

Școala profesionala speciala Codlea

6.47

6.47

0.00

6.47

- cheltuieli materiale

20

6.47

6.47

0.00

6.47

CAP.66.10 SANATATE

565,333.31

429,441.65

357,744.64

71,697.01

- cheltuieli de personal

10

418,782.11

317,197.27

282,684.27

34,513.00

- cheltuieli materiale

20

143,680.72

110,015.23

75,376.14

34,639.09

Alte cheltuieli

59

2,904.03

2,262.70

1,983.72

278.98

-plăti din anii precedenti

85

-33.55

-33.55

-2,299.49

2,265.94

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

2,608.52

2,182.73

2,004.15

178.58

- cheltuieli de personal

10

2,563.52

2,144.50

1,973.76

170.74

- cheltuieli materiale

20

45.00

38.23

30.39

7.84

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

94,425.85

71,198.65

53,160.41

18,038.24

-cheltuieli de personal

10

61,321.67

47,353.47

39,221.10

8,132.37

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2019

Program Trim.l+ll+lll

Realizat la 30.09.2019

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

-cheltuieli materiale

20

32,534.18

23,420.18

13,573.49

9,846.69

Alte cheltuieli

59

570.00

425.00

365.82

59.18

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

27,606.90

21,157.15

17,353.22

3,803.93

-cheltuieli de personal

10

14,285.00

10,765.40

9,966.68

798.72

-cheltuieli materiale

20

13,230.90

10,319.75

7,316.54

3,003.21

Alte cheltuieli

59

91.00

72.00

70.00

2.00

Spitalul Clinic Județean de Urgenta

272,277.38

204,824.48

175,071.96

29,752.52

-cheltuieli de personal

10

206,704.80

153,920.88

140,819.52

13,101.36

-cheltuieli materiale

20

64,302.58

49,913.60

35,631.58

14,282.02

Alte cheltuieli

59

1,270.00

990.00

886.80

103.20

-plăti din anii precedenti

85

0.00

0.00

-2,265.94

2,265.94

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie

61,123.90

47,960.30

39,982.22

7,978.08

-cheltuieli de personal

10

49,476.36

38,987.30

33,157.77

5,829.53

-cheltuieli materiale

20

11,247.54

8,673.00

6,575.30

2,097.70

Alte cheltuieli

59

400.00

300.00

249.15

50.85

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

74,528.74

57,356.83

52,953.32

4,403.51

-cheltuieli de personal

10

58,088.00

44,190.42

43,073.99

1,116.43

-cheltuieli materiale

20

16,078.26

12,861.26

9,619.02

3,242.24

Alte cheltuieli

59

396.03

338.70

293.86

44.84

-plăti din anii precedenti

85

-33.55

-33.55

-33.55

0.00

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

32,762.02

24,761.51

17,219.36

7,542.15

-cheltuieli de personal

10

26,342.76

19,835.30

14,471.45

5,363.85

-cheltuieli materiale

20

6,242.26

4,789.21

2,629.82

2,159.39

Alte cheltuieli

59

177.00

137.00

118.09

18.91

CAP. 67.10 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

16,284.37

12,492.62

10,256.18

2,236.44

- cheltuieli de personal

10

11,599.08

8,520.92

7,682.77

838.15

- cheltuieli materiale

20

4,637.29

3,940.50

2,544.08

1,396.42

- alte cheltuieli

59

48.00

31.20

29.33

1.87

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

8.69

7.50

0.00

7.50

- cheltuieli materiale

20

8.69

7.50

0.00

7.50

Muzeul de Arta

1,376.20

1,085.56

893.62

191.94

- cheltuieli de personal

10

1,038.32

780.34

702.70

77.64

- cheltuieli materiale

20

337.88

305.22

190.92

114.30

Muzeul Județean de Istorie

3,992.56

3,115.01

2,324.76

790.25

- cheltuieli de personal

10

2,806.15

2,084.10

1,847.19

236.91

- cheltuieli materiale

20

1,186.41

1,030.91

477.57

553.34

Muzeul de Etnografie

2,474.70

1,925.01

1,732.25

192.76

- cheltuieli de personal

10

1,744.78

1,310.78

1,285.98

24.80

- cheltuieli materiale

20

729.92

614.23

446.27

167.96

Muzeul Casa Mureșenilor

1,711.11

1,393.40

1,181.21

212.19

- cheltuieli de personal

10

1,061.98

798.95

727.25

71.70

- cheltuieli materiale

20

649.13

594.45

453.96

140.49

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

3,684.66

2,602.74

2,148.97

453.77

- cheltuieli de personal

10

3,044.45

2,113.05

1,891.01

222.04

- cheltuieli materiale

20

592.21

458.49

228.63

229.86

- alte cheltuieli

59

48.00

31.20

29.33

1.87

Centrul Cultural Reduta

3,036.45

2,363.40

1,975.37

388.03

- cheltuieli de personal

10

1,903.40

1,433.70

1,228.64

205.06

- cheltuieli materiale

20

1,133.05

929.70

746.73

182.97

Cap.68.10 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

3,858.95

3,268.13

2,795.82

472.31

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru

3,858.95

3,268.13

2,795.82

472.31

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2019

Program Trim.l+ll+lll

Realizat la 30.09.2019

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

- cheltuieli de personal

10

2,655.40

2,281.09

1,936.52

344.57

- cheltuieli materiale

20

1,168.55

959.38

842.42

116.96

-alte cheltuieli

59

35.00

27.66

16.88

10.78

CAP.83.10 AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

87.89

81.36

38.13

43.23

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

87.89

81.36

38.13

43.23

- cheltuieli materiale

20

87.89

81.36

38.13

43.23Cont de execuție la 30.09.2019 al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2019

Program Trim.l+ll+lll

Realizat la 30.09.2019

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

45,071.95

20,731.26

8,471.31

12,259.95

Transfer.volunt.,altele decât subvențiile

37.10

84.93

84.93

75.00

9.93

Varsamanite din secțiunea de funcționare

37.10.04

84.93

84.93

75.00

9.93

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.10

0.00

0.00

0.14

-0.14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institpublice

39.10.01

0.00

0.00

0.14

-0.14

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0.00

0.00

6,568.58

-6,568.58

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SD

40.10.15.02

0.00

0.00

6,568.58

-6,568.58

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

83.29

76.07

19.06

57.01

Subvenții de la bugetul de stat

42.10.70

83.29

76.07

19.06

57.01

Subvenții de la alte administrații

43.10

44,543.51

20,260.91

1,689.87

18,571.04

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

23,555.95

19,633.35

1,406.28

18,227.07

Sume din BS către BL ptr.finantarea investițiilor in sanatate

43.10.16

20,360.00

0.00

0.00

0.00

Sume din BS către BL ptr.finantarea investițiilor in sanatate

43.10.16.01

20,360.00

0.00

0.00

0.00

Subvenție pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

627.56

627.56

283.59

343.97

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantarii aferente cadrului financiar 2014-202

48.10

360.22

309.35

118.66

190.69

Fondul European de Dezvoltare Regionala

48.10.01

108.22

108.22

0.00

108.22

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.10.01.01

108.22

108.22

0.00

108.22

Fondul Social European

48.10.02

252.00

201.13

118.66

82.47

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.10.02.01

230.74

179.87

87.20

92.67

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.10.02.02

21.26

21.26

31.46

-10.20

1. MUZEUL DE ETNOGRAFIE

123.00

123.00

10.48

112.52

Subvenții de la alte administrații

43.10

123.00

123.00

10.48

112.52

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

123.00

123.00

10.48

112.52

2. MUZEUL DE ARTĂ

31.00

31.00

27.97

3.03

Subvenții de la alte administrații

43.10

31.00

31.00

27.97

3.03

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

31.00

31.00

27.97

3.03

3. MUZEUL DE ISTORIE

194.50

194.50

0.00

194.50

Subvenții de la alte administrații

43.10

194.50

194.50

0.00

194.50

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

194.50

194.50

0.00

194.50

4. MUZEUL CASA MUREȘENILOR

69.10

69.10

69.10

0.00

Subvenții de la alte administrații

43.10

69.10

69.10

69.10

0.00

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

69.10

69.10

69.10

0.00

5. CENTRUL CULTURAL REDUTA

89.46

89.46

89.46

0.00

Subvenții de la alte administrații

43.10

89.46

89.46

89.46

0.00

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

89.46

89.46

89.46

0.00

6. ȘCOALA DE ARTE SI MESERII BRAȘOV

21.00

21.00

14.96

6.04

Subvenții de la alte administrații

43.10

21.00

21.00

14.96

6.04

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

21.00

21.00

14.96

6.04

7. UNITATEA MEDICO SOCIALA SANPETRU

37.00

37.00

9.40

27.60

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.10

0.00

0.00

0.14

-0.14

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2019

Program Trim.l+ll+|||

Realizat la 30.09.2019

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instit.publice

39.10.01

0.00

0.00

0.14

-0.14

Subvenții de la alte administrații

43.10

37.00

37.00

9.26

27.74

Subvenție pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

37.00

37.00

9.26

27.74

8. DIRECȚIA DE PAZA SI ORDINE

75.00

75.00

75.00

0.00

Transfer.volunt.,altele decât subvențiile

37.10

75.00

75.00

75.00

0.00

Varsamanite din secțiunea de funcționare

37.10.04

75.00

75.00

75.00

0.00

8. Direcția de Evidenta

62.50

62.50

62.36

0.14

Subvenții de la alte administrații

43.10

62.50

62.50

62.36

0.14

Subvenție pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

62.50

62.50

62.36

0.14

9. SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII

1,676.64

1,376.64

222.69

1,153.95

Transfer.volunt.,altele decât subvențiile

37.10

0.40

0.40

0.00

0.40

Varsamanite din secțiunea de funcționare

37.10.04

0.40

0.40

0.00

0.40

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0.00

0.00

100.00

-100.00

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SD

40.10.15.02

0.00

0.00

100.00

-100.00

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

5.64

5.64

0.00

5.64

Subvenții de la bugetul de stat

42.10.70

5.64

5.64

0.00

5.64

Subvenții de la alte administrații

43.10

1,656.50

1,356.50

122.69

1,233.81

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

1,656.50

1,356.50

122.69

1,233.81

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantarii aferente cadrului financiar

48.10

14.10

14.10

0.00

14.10

Fondul European de Dezvoltare Regionala

48.10.01

14.10

14.10

0.00

14.10

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.10.01.01

14.10

14.10

0.00

14.10

10. SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA

25,822.12

12,455.12

5,081.94

7,373.18

Transfer.volunt.,altele decât subvențiile

37.10

1.46

1.46

0.00

1.46

Varsamanite din secțiunea de funcționare

37.10.04

1.46

1.46

0.00

1.46

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0.00

0.00

4,637.12

-4,637.12

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SD

40.10.15.02

0.00

0.00

4,637.12

-4,637.12

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

20.47

20.47

0.00

20.47

Subvenții de la bugetul de stat

42.10.70

20.47

20.47

0.00

20.47

Subvenții de la alte administrații

43.10

25,749.02

12,382.02

444.82

11,937.20

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

13,727.02

12,382.02

444.82

11,937.20

Sume din BS către BL ptr.finantarea investițiilor in sanatate

43.10.16

12,022.00

0.00

0.00

0.00

Sume din BS către BL ptr.finantarea investițiilor in sanatate

43.10.16.01

12,022.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantarii aferente cadrului financiar

48.10

51.17

51.17

0.00

51.17

Fondul European de Dezvoltare Regionala

48.10.01

51.17

51.17

0.00

51.17

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.10.01.01

51.17

51.17

0.00

51.17

11. SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE

4,110.70

910.70

516.44

394.26

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0.00

0.00

510.00

-510.00

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SD

40.10.15.02

0.00

0.00

510.00

-510.00

Subvenții de la alte administrații

43.10

4,110.70

910.70

6.44

904.26

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

1,230.70

910.70

6.44

904.26

Sume din BS către BL ptr.finantarea investițiilor in sanatate

43.10.16

2,880.00

0.00

0.00

0.00

Sume din BS către BL ptr.finantarea investițiilor in sanatate

43.10.16.01

2,880.00

0.00

0.00

0.00

12. SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE

3,858.00

2,259.91

417.88

1,842.03

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0.00

0.00

280.16

-280.16

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SD

40.10.15.02

0.00

0.00

280.16

-280.16

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

40.00

32.78

19.06

13.72

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2019

Program Trim.l+ll+lll

Realizat la 30.09.2019

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Subvenții de la bugetul de stat

42.10.70

40.00

32.78

19.06

13.72

Subvenții de la alte administrații

43.10

3,566.00

2,026.00

0.00

2,026.00

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

3,323.00

2,026.00

0.00

2,026.00

Sume din BS către BL ptr.finantarea investițiilor in sanatate

43.10.16

243.00

0.00

0.00

0.00

Sume din BS către BL ptr.finantarea investițiilor in sanatate

43.10.16.01

243.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantarii aferente cadrului financiar

48.10

252.00

201.13

118.66

82.47

Fondul Social European

48.10.02

252.00

201.13

118.66

82.47

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.10.02.01

230.74

179.87

87.20

92.67

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.10.02.02

21.26

21.26

31.46

-10.20

13. SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

3,199.58

513.98

91.03

422.95

Transfer.volunt.,altele decât subvențiile

37.10

8.07

8.07

0.00

8.07

Varsamanite din secțiunea de funcționare

37.10.04

8.07

8.07

0.00

8.07

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

2.82

2.82

0.00

2.82

Subvenții de la bugetul de stat

42.10.70

2.82

2.82

0.00

2.82

Subvenții de la alte administrații

43.10

3,181.65

496.05

91.03

405.02

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

765.65

496.05

91.03

405.02

Sume din BS către BL ptr.finantarea investițiilor in sanatate

43.10.16

2,416.00

0.00

0.00

0.00

Sume din BS către BL ptr.finantarea investițiilor in sanatate

43.10.16.01

2,416.00

0.00

0.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

48.10.01

7.04

7.04

0.00

7.04

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.10.01.01

7.04

7.04

0.00

7.04

14. SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE

5,702.35

2,512.35

1,782.60

729.75

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0.00

0.00

1,041.30

-1,041.30

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SD

40.10.15.02

0.00

0.00

1,041.30

-1,041.30

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

14.36

14.36

0.00

14.36

Subvenții de la bugetul de stat

42.10.70

14.36

14.36

0.00

14.36

Subvenții de la alte administrații

43.10

5,652.08

2,462.08

741.30

1,720.78

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

2,853.08

2,462.08

741.30

1,720.78

Sume din BS către BL ptr.finantarea investițiilor in sanatate

43.10.16

2,799.00

0.00

0.00

0.00

Sume din BS către BL ptr.finantarea investițiilor in sanatate

43.10.16.01

2,799.00

0.00

0.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

48.10.01

35.91

35.91

0.00

35.91

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.10.01.01

35.91

35.91

0.00

35.91

TOTAL CHELTUIELI

52,622.53

27,649.78

2,822.83

24,826.95

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

452.60

393.30

284.75

108.55

- cheltuieli de capital

71

52,169.93

27,256.48

2,538.08

24,718.40

CAP.54,10 Alte servicii publice

62.50

62.50

62.35

0.15

Direcția de Evidenta

62.50

62.50

62.35

0.15

- cheltuieli de capital

71

62.50

62.50

62.35

0.15

CAP.61,10 Ordine publica si siguranța naționala

75.00

75.00

75.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

75.00

75.00

75.00

0.00

CAP.66.10 SANATATE

51,919.97

26,947.22

2,464.28

24,482.94

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2019

Program Trim.l+ll+|||

Realizat la 30.09.2019

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

452.60

393.30

284.75

108.55

- cheltuieli de capital

71

51,467.37

26,553.92

2,179.53

24,374.39

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

1,776.64

1,476.64

219.36

1,257.28

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

20.14

20.14

7.42

12.72

-cheltuieli de capital

71

1,756.50

1,456.50

211.94

1,244.56

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

5,120.16

2,890.01

368.03

2,521.98

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

298.00

238.70

211.75

26.95

-cheltuieli de capital

71

4,822.16

2,651.31

156.28

2,495.03

Spitalul Clinic Județean de Urgenta

30,459.24

17,092.24

584.64

16,507.60

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

73.10

73.10

34.38

38.72

-cheltuieli de capital

71

30,386.14

17,019.14

550.26

16,468.88

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie

6,743.65

3,553.65

1,086.36

2,467.29

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

51.30

51.30

28.00

23.30

-cheltuieli de capital

71

6,692.35

3,502.35

1,058.36

2,443.99

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

4,620.70

1,420.70

114.87

1,305.83

-cheltuieli de capital

71

4,620.70

1,420.70

114.87

1,305.83

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

3,199.58

513.98

91.02

422.96

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

10.06

10.06

3.20

6.86

-cheltuieli de capital

71

3,189.52

503.92

87.82

416.10

CAP. 67.10 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

528.06

528.06

211.94

316.12

- cheltuieli de capital

71

528.06

528.06

211.94

316.12

Muzeul de Istorie

194.50

194.50

0.00

194.50

- cheltuieli de capital

71

194.50

194.50

0.00

194.50

Muzeul de Arta

31.00

31.00

27.97

3.03

- cheltuieli de capital

71

31.00

31.00

27.97

3.03

Muzeul Casa Mureșenilor

69.10

69.10

69.10

0.00

- cheltuieli de capital

71

69.10

69.10

69.10

0.00

Școala de Arta si Meserii Tiberiu Brediceanu

21.00

21.00

14.94

6.06

- cheltuieli de capital

71

21.00

21.00

14.94

6.06

Muzeul de Etnografie

123.00

123.00

10.47

112.53

- cheltuieli de capital

71

123.00

123.00

10.47

112.53

Centrul Cultural REDUTA

89.46

89.46

89.46

0.00

- cheltuieli de capital

71

89.46

89.46

89.46

0.00

Cap.68.10 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

37.00

37.00

9.26

27.74

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru

37.00

37.00

9.26

27.74

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2019

Program Trim.l+ll+lll

Realizat la 30.09.2019

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

- cheltuieli de capital

71

37.00

37.00

9.26

27.74

DIRECTOR EXECUTIV, AGAFIȚEI GABRIELA /


SEF SERVICIU BUGET, SĂNDOR ILDIKODIRECTOR EXECUTIV^ AGAFIȚEI GABRIESEF SERVICIU BUGET, SÂNDOR ILDIKODIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET

Anexa nr. 5


Sectretar General al Județului,


Președinte, Adrian-loan Ve^

CONT DE EXECUȚIE LA 30.09.2019 AL JUDEȚULUI BRAȘOV BUGETUL CREDITELOR INTERNE

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

SEF SERVICIU BUGET, SANDOR ILDIKO _


MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2019

Program Trim.l+ll+lll

Realizat la 30.09.2019

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

109,432.00

109,432.00

0.00

109,432.00

Alte operațiuni finnciare

41.07

109,432.00

109,432.00

0.00

109,432.00

Sume aferente creditelor interne

41,07,02

109,432.00

109,432.00

0.00

109,432.00

f^AL CHELTUIELI

109,432.00

109,432.00

0.00

109,432.00

-programe din FEDR

58

35,000.00

35,000.00

0.00

35,000.00

- cheltuieli de capital

70

74,432.00

74,432.00

0.00

74,432.00

66,07- SĂNĂTATE

66.07

7,017.54

7,017.54

0.00

7,017.54

-programe din FEDR

58

7,017.54

7,017.54

0.00

7,017.54

- cheltuieli de capital

70

0.00

0.00

0.00

0.00

68,07- SĂNĂTATE

68.07

107.46

107.46

0.00

107.46

-programe din FEDR

58

107.46

107.46

0.00

107.46

- cheltuieli de capital

70

0.00

0.00

0.00

0.00

84.07 TRANSPORTURI

84.07

102,307.00

102,307.00

0.00

102,307.00

-programe din FEDR

58

27,875.00

27,875.00

0.00

27,875.00

- cheltuieli de capital

70

74,432.00

74,432.00

0.00

74,432.00

DIRECTOR EXECUTIV, A AGAFIȚEIGABRIELA I