Hotărârea nr. 41/2019

Hotărârea nr.41– neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 5 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 4, înscris în C.F. nr. 46783 Brașov, nr. cadastral 5734/2/9/V

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 41

din data de 20.02.2019

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 5 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 4, înscris în C.F. nr. 46783 Brașov, nr. cadastral 5734/2/9/V

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.02.2019;

Analizând raportul de specialitate nr. Ad. 1272 din data de 29.01.2019 și expunerea de motive nr. 1272 din data de 29.01.2019, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 5 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 4, înscris în C.F. nr. 46783 Brașov, nr. cadastral 5734/2/9/V;

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr. 1272/23.01.2019 a domnilor Pelea Liana-Maria și Pelea Michael, prin împuternicit Vlad Cristian Ștefan, privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 5 din imobilul monument istoric, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 939, cod LMI2015 BV-IV-m-B-11887, înscris în C.F. nr. 46783 Brașov, nr. cadastral 5734/2/9/V, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 4, la un preț de 35.000 euro;

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale/Direcția Județeană pentru Cultură Brașov nr. 23/10/15.01.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul situat în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 4, apartament 5, monument istoric, Casa Radu Olteanu, datare sec. XX, LMI 2015, poziția 939 cod BV-IV-m-B-11887;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art. 91 alin. (1) lit. “c” coroborat cu art. 115 alin.l lit. “c”, alin. 4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 5 din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-IV-m-B-11887, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 939, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 4, înscris în C.F. nr. 46783 Brașov, nr. cadastral 5734/2/9/V.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumorăveanu