Hotărârea nr. 409/2019

Hotărârea nr. 409 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26 septembrie 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 officet®judbrasov. ro, www.j ud bra sov. ro

HOTĂRÂREA NR. 409 din data de 31.10.2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 septembrie 2019;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 4 și 7 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile 182, alin. (4), art. 138, alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic, - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 septembrie 2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Contrasemnează,

Secretar genersMȚH județului, Maria DtunJjrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES- VERBAL

încheiat cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov

din data de 26 septembrie 2019

A

In conformitate cu prevederile art. 179 din Ordonanța de Urgențănr.57/2019 privind Codul administrativ și Dispoziția nr. 435/2019, a fost convocat Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară pentru astăzi, joi, data de 26 septembrie 2019. Convocarea consilierilor județeni s-a făcut în scris și telefonic.

Proiectele de hotărâre, precum și materialele însoțitoare, au fost postate pe site-ul Consiliului Județean Brașov și au fost transmise electronic tuturor consilierilor județeni. Anunțul cu privire la desfășurarea acestei ședinței publice a fost postat pe site-ul propriu.

Lucrările prezentei ședințe ordinare a Consiliului Județean Brașov se desfășoară în Sala mare de ședințe din sediul situat în Brașov, Bulevardul Eroilor nr.5, începând cu ora 1300.

Consultând înregistrarea prezenței la ședință din condica de prezență, domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că din totalul celor 35 de membri în funcție care compun Consiliul Județean Brașov, sunt prezenți 32 de membri, fiind îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței. La ședința ordinară din data de 26 septembrie 2019 absentează d-na. vicepreședinte Toaso Imelda, d-na. Șoneriu Mihaela-Georgiana și dl. Vocilă George-Adrian. în cazul în care pe parcursul desfășurării ședinței vor sosi colegii absenți la acest moment, prezența acestora va fi înregistrată la momentul respectiv.

Este prezentă la această ședință și doamna Maria Dumbrăveanu - secretar general al județului.

Au fost invitate și se află prezente persoane cu funcții de conducere din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, precum și din entitățile aflate în subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului Județean Brașov care au tangență cu materialele supuse dezbaterii, respectiv reprezentanți din mass-media locală.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Stimați colegi vom începe ședința ordinară din această lună. Din 35 de consilieri județeni care alcătuim consiliul județean avem 2 persoane care lipsesc și o avem pe colega noastră, Imelda Toaso care este la sala 130, unde avem o discuție pe baza elaborării Programului județean de gestionare a deșeurilor unde participă reprezentanți de la Garda de Mediu, de la Agenția de Protecția Mediului de la Argif, domnul primar Scripcaru și sunt mai multe persoane care sunt acolo și din motivul acesta nu poate să participe. Deci practic vom avea 32 de voturi. în afară de ordinea de zi, din cele 31 de puncte mai avem 6 puncte suplimentare. De asemenea avem o solicitare de a scoate de pe ordinea de zi punctul nr. 16. Deci practic avem cele 30 de puncte fără punctul 16 plus cele 6 puncte suplimentare de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

După cum vedeți avem oaspeți la această ședință de consiliu județean. Aș da cuvântul colegei noastre, doamna Caroline Femolend care vrea să vă spună care este motivul prezenței tinerilor de la Sighișoara în rândurile noastre. Vă rog doamna Femolend.

Dna. Caroline Femolend

Mulțumesc domnul președinte, mulțumesc dragi colegi că avem azi voie să avem 47 de tineri din Sighișoara, Mălâncrav și Viscri aici, care fac parte dintr-un proiect Civic Act: Activ co-responsabil tânăr. Am câștigat o cofinanțare din partea Ministerului Tineretului și Sportului și încercăm să parcurgem cu acești tineri toți pașii unei democrații și cum se pot implica ei în viitor. în weekendul următor o să mergem la București la Parlamentul României și vă mulțumesc foarte mult că sunteți de acord să îi avem astăzi aici. Grupul este împărțit în două, deci la punctul 16 o să rog să facem o mică pauză, ca să intre grupul al doilea al copiilor. Vă mulțumesc mult.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Acestea fiind zise vom trece la ordinea de zi. Punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29.08.2019. Ați citit procesul-verbal, dacă sunt puncte de vedere? Neexistând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru?

A

Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de Șef Secție din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de Șef Secție din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție - Secția de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea ap. nr.6 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr.42-44. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Gh. Barițiu nr.4. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul apei din Județul Brașov în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea ap. nr. 3 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr.53. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen/concurs precum și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de șef de secție/serviciu din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Propuneri? Doamna Sebeni vă rog.

Dna. Mariana Sebeni-Comșa

Mulțumesc, Comisia de sănătate are și un amendament. Să introducem și cuvântul clinic pentru că este Secția Clinică Cardio 1 conform structurii organizatorice, în proiect apare doar Secția Cardio 1, dacă sunt de acord și colegii ca să fie totul ok. Avem 11 propuneri pentru Secția Clinică Cardio 1 - Andrei Kadas, pentru Secțiile interne medicină 1 și medicină internă 3, Gabriela Colțea, pentru Secția diabet, Alexandra Tabalai, pentru Secția oncologie, Nelu Petru Noaghea, pentru Secția hemodializă și pentru Secția medicină legală o să mă propun pe mine, Mariana Sebeni-Comșa de la Comisia 7. Pentru Secția chirurgie plastică Gabriela Colțea, pentru neurochirurgie Mariana Ciubotaru, pentru Clinică Neurologie Adelina Văsioiu, pentru Chirurgie generală 1 Radu Mitric și pentru Gastroenterologie Adelina Văsioiu. Mulțumesc.

DI. Adrian-Ioan Veștea

Vom vota secret. Culegem voturile, cu 30 de voturi pentru și o abținere s-a aprobat.

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind modificarea HCJ nr.355/2019 privind utilizarea sumelor din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de înlăturare a efectelor calamităților naturale în comunele Șinca și Vama Buzăului. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Postăvarului, nr.42. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind aprobarea de credite de angajament la bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.( Domnul consilier județean Kadaș-Iluna Andrei-Marius a ieșit din sală)

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind trecerea imobilului cu nr.cad. 100912 din CF 100912 Victoria cu suprafața de 404 mp din domeniul public al Județului Brașov în domeniul public al Orașului Victoria și revocarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.( Domnul consilier județean Kadaș-Iluna Andrei-Marius a intrat în sală).

Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind propunerea unui candidat la funcția de administrator provizoriu al S.C. Metrom Industrial Parc S.A până la finalizarea procedurii de selecție. La punctul nr. 16 votăm pentru amânarea lui. Cine este pentru amânarea punctului nr. 16? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

*

In continuarea participanții la acest eveniment îi vor lăsa pe colegii lor. Până atunci o să va mai fac niște anunțuri cu ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă. Pe partea de infrastructură am ajuns să avem contracte în execuție de 570 de milioane de lei, practic am reușit să avem o sumă record, vom evalua la timpul potrivit pe câți ani în urmă putem merge, sau câți zeci de ani, poate să fie și cazul acesta, de când nu s-au mai investit atât de mulți bani. Este știut faptul că Consiliul Județean Brașov este campion la nivelul Regiunii 7 Centru pe Programul Operațional Regional, am accesat 300 de milioane de lei. De asemenea avem un lucru care se întâmplă după 50 de ani, am început reabilitarea podurilor peste Olt, am fost prezent la podul de la

A

Hălmeag. In urma demersurilor făcute, Compania Națională de Investiții reabilitează și podul de la Crihalma. De asemenea pe data de 28 octombrie vom deschide ofertele pentru podul care va merge spre Cincu, podul de la Voila. De asemenea avem în cadrul proiectului care face legătura între Măieruș și Augustin, avem un alt pod care urmează să fie reabilitat pe fonduri europene. Deci practic dacă de 50 de ani nu s-a mai reabilitat nici un pod, putem spune că de această dată se vor reabilita mai multe poduri.

Pe partea de sănătate, astăzi am fost alături de colegii noștri din presă la Spitalul de Copii, unde s-a inaugurat secția de neuropsihiatrie. Suntem într-un program în care până la sfârșitul anului vom acoperii aproape în totalitate și vom reabilita aproape toate secțiile de la Spitalul Clinic de Copii. De asemenea în două săptămâni vom inaugura etajul 3 și etajul 2 al Spitalului Județean. Din fonduri europene, în prezent, proiecte care sunt într-o evoluție mai bună, avem aproximativ 100 de milioane de lei accesați din Programul Operațional Regional pentru eficiență energetică și pentru cumpărare de echipamente la fiecare dintre spitale. De asemenea sunt alocări pe care dumneavoastră le-ați votat în buget și am avut creșteri substanțiale de la an la an iar ceea ce cred că este foarte important este faptul că la aeroport se lucrează și că așteptăm să primim proiectul tehnic pentru a obține avize și a avea autorizația de construcție la terminal. Practic sunt semne bune. Iar ceea ce le-am spus și colegilor noștri, ne propunem ca din punct de vedere patrimonial, județul Brașov își propune într-o viitoare configurare să devină un centru regional, ne propunem ca pe ordinea de zi din ședința viitoare să cumpărăm un imobil, un imobil mare, pentru că vedem că avem foarte multe probleme în tot ceea ce înseamnă patrimoniul și în felul acesta putem să asigurăm condiții de funcționare pentru foarte multe instituții care sunt în subordinea noastră, iar tot ca informare, ieri am avut întâlnire cu reprezentanții Comitetului Olimpic Sportiv Român, pe data de 21 avem o invitație oficială la Lausanne din partea domnului Thomas Bach și vom fi prezenți acolo împreună cu domnul primar Scripcaru, cu domnul membru în comitetul olimpic internațional, domnul Octavian Morariu și de asemenea cu Mihai Covaliu și încercăm să obținem, sunt șanse destul de bune, organizarea Jocurilor Olimpice de Tineret din anul 2024. Asta va însemna îmbunătățirea infrastructurii actuale pe partea de sporturi de iarnă și construirea unei infrastructuri noi și sperăm ca acest lucru să se întâmple și să reușim să realizăm acest lucru exact cum am realizat și în anul 2013.

Vom trece la punctul nr. 17 proiect de hotărâre privind demararea procedurii de selecție pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Vă rog doamna Sebeni.

Dna. Mariana Sebeni-Comșa

Avem 3 propuneri pentru comisia de selecție pentru membru în Consiliul de Administrație, pe doamna Gabriela Belu de la Serviciul Resurse Umane, pe doamna Mariana Bucur și pe Lucian Pascu de la Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vot secret. Culegem voturile, cu 25 de voturi pentru, 2 abțineri și un vot împotrivă s-a aprobat. Aceasta va fi comisia de selecție pe care dumneavoastră ați votat-o.

Vom trece la punctul nr. 18 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 19 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților din partea Consiliului Județean Brașov în Consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru anul școlar 2019-2020. Așteptăm propuneri. Deci în fiecare an am avut reprezentanți stabiliți prin vot, avem o hotărâre de anul trecut și propunerea făcută din partea Comisiei de sănătate este de a păstra aceleași persoane care sunt în consiliile de administrație ale școlilor speciale, care au fost și anul trecut. Sunteți de acord? Vot secret. Culegem voturile, cu 26 de voturi pentru și 3 abțineri s-a aprobat. (Domnul consilier județean Suciu Iosif a ieșit din sală).

Punctul nr. 20 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de plasament Dacia, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 21 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial “Sfânta Maria”, din structura Complexului de Servicii “Piatra Craiului” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 22 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial “Dale”, din structura Complexului de Servicii Săcele, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 23 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial “Greierașul”, din structura Complexului de Servicii Tărlungeni, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 24 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centru de plasament “Casa Maria”, din structura Complexului de Servicii Făgăraș, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 25 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centru de plasament “Floare de Colț”, din structura Complexului de Servicii Făgăraș, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 26 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centru de plasament “Albina”, din structura Complexului de Servicii “Măgura” Codlea, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 27 proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului de Etnografie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 28 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea” Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 29 proiect de hotărâre privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean “Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia - Viscri - Bunești, km 0+000 -15+065”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 30 proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al UAT Municipiul Făgăraș și administrarea Consiliului Local Făgăraș a imobilului teren, în suprafață de 1.500 mp, în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 31 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării de suprafață de la 887 mp la 790 mp, pentru imobilul - teren înscris în CF 102759 Brașov cu nr. cad. 102759. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Vom trece la punctele suplimentare de pe ordinea de zi. Punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități “Rază de lumină” din structura Complexului de Servicii Cristian din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul Maternal “Casa Mamei” din structura Complexului de Servicii Săcele din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap Sever “Speranța” din structura Complexului de Servicii “Măgura” Codlea din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 44.000 lei, reprezentând suma acordată Asociației Turistice ”Ghizii României” București, în temeiul contractului de cooperare nr. 1159/10.02.2014, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean “Modernizarea drumului județean DJ108, DJ105B, Mănăstirea Brâncoveanu-Valea Sâmbetei, de la km 0 la km 1+400”. Puncte de vedere? Vă rog.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Cl


Domnul președinte, am o mare rugăminte, în mare viteză am reușit astăzi să ne uităm pe punctele 5 și 6, am înțeles că sunt de mare importanță și cu tot dragul am lecturat și am dat avizul favorabil. Rugămintea este că aseară am stat până la ore târzii, pentru data viitoare, dacă putem să ne încadrăm în termen normal ca să parcurgem cu mai mare atenție documentele. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Oricum este o lucrare cadastrală, cred că cel mai bine se pricep cei care fac proceduri de genul acesta, chiar dacă v-ați fi uitat din timp, cred că vă ajuta într-un fel, dar totuși este o lucrare tehnică mai mult.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Domnul președinte dumneavoastră ați avut această experiență de mai mult timp, așa și noi, nu este prima lucrare pe care o vedem în acest mandat și dacă se poate data viitoare să vină în termen util. Cu dragă inimă am venit din timp ca să avem și aceste puncte.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vă mulțumim. Domnul Postolache.

Dl. Postolache Nicolae

(Deoarece domnul consilier județean Postolache Nicolae nu a folosit microfonul, calitatea sunetului înregistrării a fost slabă și nu a permis redactarea exactă a interpelării dumnealui. Domnul consilier județean Postolache Nicolae a solicitat date referitoare la etapele Planului județean de gestionare a deșeurilor.)

Dl. Adrian-Ioan Veștea

O să vă informeze colega mea dar în ședința viitoare, când vine, pentru că ea este cea mai în măsură să vă dea informațiile acestea. O rog să vă informeze și dacă aveți plăcere chiar să vă invite uneori la ședințele care sunt pe Planul județean de gestionare a deșeurilor.

Nu este prima expropriere, după cum bine știm și pentru “Drumul de sub munte” și pentru drumul la Măieruș, pentru că toate celelalte drumuri datorită faptului că sunt înguste s-au făcut lucrări cadastrale, am trecut la aceste exproprieri, sunt făcute pe lege, se anunță, deci parcurgem toate etapele obligatorii care trebuie făcute și cred că dacă suntem realiști și dacă sunt realiști și cei care vor fi expropriați, în primul și în primul rând va fi în folosul lor, fiindcă lărgindu-se suprafața, având audit de trafic și absolut tot ce executăm pe drumul respectiv îi va crește valoarea terenului iar suprafețele pe care noi le expropriem sunt suprafețe relativ mici. Supun la vot cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situată pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean, “Modernizare drum județean DJ102G Victoria-Viștișoara de la km 0-900 la km 9-900”. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Cu aceasta ședința a luat sfârșit, vreau să vă mulțumesc pentru participare. în cazul în care nu va exista vreo urgență și nu va trebui să facem o altă ședință, ședința ordinară va fi exact cum ne-am obișnuit, în ultima joi din luna octombrie.

în conformitate cu prevederile art. 182 aliniatul (4) din Codul administrativ în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al unității administrativ-teritoriale afișează și publică pe pagina de internet a unității/subunității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal.

Președinte,


Adrian-Ioan VeȘte,


Secretar general al județului,

Dumbrăyo^pu Maria