Hotărârea nr. 408/2019

Hotărârea nr. 408 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 31 octombrie 2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 408 din data de 31.10.2019

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31 octombrie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 octombrie 2019;

Analizând Dispoziția nr. 639/24.10.2019, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 31 octombrie 2019, ora Îl00, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 135, alin. (7), art. 136, alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de 3 puncte la punctul nr. 55 -„Diverse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 31 octombrie 2019.

Art. 2. - Se aprobă propunerea domnului Kadas-Iluna Andrei-Marius, consilier județean în cadrul Consiliului Județean Brașov, de amânare a punctului nr. 13 din ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31 octombrie 2019.

Art. 3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31 octombrie 2019, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 639/24.10.2019.

PREȘEDINTE Adrian- Ioan Veștea


2 1


Contrasemnează,

Secretar generai al județului Maria Dumprăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, l-ax: +40 268 475 576 offîce@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


PREȘEDINTE

Cod: F-05


DISPOZIȚIA NR. 639


din data de 24.10.2019


privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 31 octombrie 2019 ora 1100 sala 120


Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art.178 alin.(l), art.179 și ale art.196 alin.(l) lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 31 octombrie 2019, ora 1100, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

(~1., Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26.09.2019.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data deL15JD..20L19.,

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2019 a bugetului Județului Brașov.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2019.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind privind modificarea utilizării excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2019.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de înlăturare a efectelor calamităților naturale în comuna Jibert.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de înlăturare a efectelor calamităților naturale în comuna Homorod.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. l.A. Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea art.15 din Regulamentul pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală situate în imobilul Brașov, str. Diaconu Coresi nr.l—Policilinca Stomatologică.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuință Maxim Protejată Casa Chris din structura Complexului de Servicii Brădet, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social "Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap” din structura Complexului de Servicii Brădet, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Recuperare “Micul Prinț” + Echipa mobilă din structura Complexului de Servicii "Cristian” Brașov, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 14. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020.

 • 15. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție, din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie Brașov.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCJ nr.374/2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.

 • 21. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 5%, respectiv 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, spre finanțare, Ministerului Sănătății - pentru anul 2020.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării prin reorganizare a serviciului social: Centrul de îngrijire și Asistență "Timișul de Sus” în structura Complexului de Servicii Timiș din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării prin reorganizare a serviciului social: Centrul de îngrijire și Asistență "Sfântul Anton” în structura Complexului de Servicii Timiș din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de îngrijire și Asistență ”Sf. Anton” din structura Complexului de Servicii Timiș, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de îngrijire și Asistență Timișul de Sus din structura Complexului de Servicii Timiș, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Locuință Maxim Protejată ”Sfantul Patrick” din structura Complexului de Servicii Piatra Craiului, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Locuință Maxim Protejată ”Casa Irlanda” din structura Complexului de Servicii Piatra Craiului, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea desființării prin închidere a Centrului de Plasament ”Albina” Codlea din cadrul Complexului de Servicii ”Măgura” Codlea, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea desființării prin închidere a Centrului de Plasament ”Aurora” Codlea din cadrul Complexului de Servicii "Măgura” Codlea, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final în urma analizării noului proiect de management pentru Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, aprobarea proiectului de management al d-lui Rus Vaier și aprobarea duratei contractului de management.

 • 32. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei pentru eliberarea/înlocuirea licențelor de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean, (dezbatere publică).

 • 33. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului-monument istorie, situat în localitatea Hărman, str. Dorobanți, nr. 81, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 108721 Hărman, nr. cadastral 108721-CI.

 • 34. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.6 din imobilul-monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr. 13, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 146146-C1-U5 Brașov, nr. cadastral top 5116/1/6


 • 35. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen/concurs, precum și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de medic șef secție ATI și medic șef laborator analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.LA.Sbârcea” Brașov.

 • 36. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției vacante de conducere specifică Comitetului Director - director financiar-contabil al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, precum și avizarea componenței comisiei de concurs/examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor.

 • 37. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 152/23.04.2019 pentru aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.

 • 38. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata taxei de școlarizare pentru un număr de maximum 15 cursanți talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pentru anul școlar 2019-2020.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de școlarizare al Școlii Populare de Arte și Meserii "Tiberiu Brediceanu” Brașov pentru anul școlar 2019-2020.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării conducerii interimare a regiei autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.” prin numirea membrilor în Consiliul de administrație interimar.

 • 41. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumul indemnizației lunare pentru participarea consilierilor județeni la ședințele Consiliului Județean Brașov și ale comisiilor de specialitate ale acestora.

 • 42. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de șef secție din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.

 • 43. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de medic șef secție ATI din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și aprobarea componenței comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă și proba practică/clinică.

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile județene pentru iama 2019-2020.

 • 45. Proiect de hotărâre privind privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizare DJ 108B: DJ 105B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei, km 0+000-1+400”, contract finanțat prin PNDL 2 + Buget Consiliul Județean Brașov.

 • 46. Proiect de hotărâre privind privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 102G, Victoria-Viștișoara Km 0+000-9+900” contract finanțat prin PNDL 1 + Buget Consiliul Județean Brașov.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării drumului județean DJ 112 G Peștera-Măgura-Zămești, a sectorului cuprins între km 0+000-3+100 în categoria funcțională de drum de interes local, respectiv de drum comunal.

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei finale a scrisorii de așteptări în procesul de recrutare pentru poziția unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. Industrial Parc S.A. Brașov.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții, a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistența Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 50. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.9 din imobilul-monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Gh. Barițiu, nr. 14, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 143542-C1-U3 Brașov, nr. cadastral 143542-C1-U3.

 • 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilului tere, în suprafață de 11307 mp., înscris in CF nr. 156070 Brașov, cu număr cadastral 156060, cu terenul în suprafață de 1031 mp., înscris în CF nr. 118357 Brașov, cu nr. cadastral 118357 - domeniul public al județului Brașov.

 • 52. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 al Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 233/30.05.2019 repartizarea unor sume din cote defalcate din taxa pe valoare adăugată unor unități administrativ-teritoriale din județul Brașov pentru finanțarea unor lucrări pe drumurile județene și comunale

 • 53. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCJ nr.364/2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății, pe anul 2019.

 • 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Zi “Casa Soarelui” din structura Complexului de Servicii "Cristian” Brașov, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 55. Diverse.
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

PUNCTE PROPUSE PE ORDINEA DE ZI

a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31.10.2019


 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilului teren în suprafață de 1.109 mp înscris în CF nr. 102755 Brașov, cu nr. cadastral 102755, cu terenul în suprafață de 790 mp, înscris în CF nr. 102759 Brașov, nr. cad 102759 - domeniul public al Județului Brașov.

 • 2. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii imobilelor cu nr. cad. 104035, cu suprafața de 2065 mp, cu nr. cad. 104036, cu suprafața de 685 mp și cu nr. cad. 104032 cu suprafața de 1094 mp, din domeniul public al UAT Comuna Jibert în domeniul public al Județului Brașov, pentru derularea lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia-Viscri-Bunești, km. 0+000-15+065”.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Județul Brașov, în calitate de membru, la constituirea Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară “ITI Microregiunea Țara Făgărașului”, desemnarea reprezentantului legal și aprobarea actului constitutiv si a statutului.

9

Vicepreședinte

iTJf:    9

Alevawru-Adrian Gabor