Hotărârea nr. 407/2019

Hotărârea nr. 407 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov și al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș pe anul 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.407

din data de 18 octombrie 2019

- privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș pe anul 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 18 octombrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr.18333/15.10.2019 și Raportul de specialitate nr. 18333/15.10.2019, întocmite de către Direcția Economică/Serviciul Buget prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș pe secțiunea de funcționare pe anul 2019;

Luând în considerare dispozițiile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;

Ținând cont de Ordinul Ministerului Educației Naționale nr.4388/03.07.2019, privind reorganizarea rețelei școlare a județului Brașov, începând cu anul școlar 2019-2020 în ceea ce privește unitățile de învățământ preuniversitar de stat Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă din municipiul Făgăraș și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă din orașul Victoria.

Văzând Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 1 nr.7 și nr.8, conform dispozițiilor ari. 136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile ari. 173 și art. 191 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; în temeiul art. 196 alin. (1) lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș pe secțiunea de funcționare pe anul 2019, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.ANEXA nr. 1Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL CHELTUIELI

284,718.33

0.00

284,718.33

Titlul - Bunuri și servicii

20

66,831.81

141.21

66,973.02

Titlul - Dobânzi

30

4,714.74

-296.41

4,418.33

Titlul - Ajutoare sociale

57

21,011.83

155.20

21,167.03

CAP. 55.02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

4,738.74

-296.41

4,442.33

Titlul - Dobânzi

30

4,714.74

-296.41

4,418.33

CAP. 65.02 - INVATAMANT

20,517.92

296.41

20,814.33

Titlul - Bunuri și servicii

20

2,532.42

141.21

2,673.63

Titlul - Ajutoare sociale

57

18,007.00

155.20

18,162.20

65.02.07.04 - Invatamant Special

4,165.92

296.41

4,462.33

Titlul - Bunuri și servicii

20

2,532.42

141.21

2,673.63

Titlul - Ajutoare sociale

57

1,655.00

155.20

1,810.20

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Fagaras

1,081.81

296.41

1,378.22

Titlul - Bunuri și servicii

20

724.61

141.21

865.82

Titlul - Ajutoare sociale

57

357.20

155.20

512.40

Creditele de angajament aprobate se rectifică cu sumele creditelor bugetare aprobate în coloana nr. 3 Influențe.

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, GABRIELA AGAFIȚEI

Vizat: Șef Serviciu: Sândor lldiko