Hotărârea nr. 406/2019

Hotărârea nr. 406 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 18 octombrie 2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, ww w. j ud brasov. ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 406 din data de 18.10.2019

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18 octombrie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 18 octombrie 2019;

Analizând Dispoziția nr. 625/15.10.2019, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 18 octombrie 2019, ora 1100, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 135, alin. (7), art. 136, alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18 octombrie 2019, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 625/15.10.2019.


Contrasemnează,

Secretar general al județului Maria Dâmbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

PREȘEDINTE

Cod: F-05DISPOZIȚIA NR. 625

din data de 15.10.2019

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 18 octombrie 2019 ora Îl00 sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art.178 alin. (2), art.179 alin. (3) și ale art.196 alin.(l) lit.b din OUGnr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 18 octombrie 2019, ora Îl00, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2019 și al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș.