Hotărârea nr. 405/2019

Hotărârea nr.405 – aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102 G, Victoria - Viștișoara, km 0+900 – 9+900”

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.405

din data de 26 septembrie 2019

- privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102 G, Victoria - Viștișoara, km 0+900 - 9+900”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 septembrie 2019;

Analizând Raportul de specialitate nr.ad. 14617/12.09.2019 întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu și Referatul de aprobare nr.ad. 14617/12.09.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov prin care se propune aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102 G, Victoria - Viștișoara, km 0+900-9+900”;

Luând în considerare Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 221/26.07.2018, nr. 37/20.02.2019, , Planul topografic, recepționat de OCPI Brașov, Rapoartele de evaluare, înregistrate la Consiliul Județean Brașov sub nr. 14617/20.08.2019, întocmite de SC Team Ronexpert SRL, societate membru corporativ ANEVAR, prin evaluator autorizat Beres Aron;;

Ținând cont de prevederile art.l, alin.l, art. 2, alin.l, lit.a, al.2Al și alin. 3, lit. e, art. 3, art. 4 și art.5 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată precum și prevederile art. 4, alin 2 din H.G. nr. 53/19.01.2011, privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, actualizată, art.863, lit.b din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 1 nr.2 și nr.5, conform dispozițiilor art. 136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 173, alin. 1, lit. c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ,

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102 G, Victoria - Viștișoara, km 0+900 - 9+900”, evidențiat în planul topografic prevăzut în Anexa nr. 1.

Art.2. - Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utlilitate publică de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102 G, Victoria - Viștișoara, km 0+900 - 9+900”, expropriator fiind Județul Brașov prin Consiliul Județean Brașov.

Art.3. - Se aproba lista imobilelor supuse exproprierii și sumelor individuale aferente despăgubirilor conform Anexei nr.2 care conține valorile de despăgubire pe UAT Drăguș, UAT Viștea și pe UAT Ucea, ce urmează a fi acordate proprietarilor, estimate în baza Rapoartelor de Evaluare înregistrate la Consiliul Județean Brașov sub nr. 14617/20.08.2019, întocmite de SC Team Ronexpert SRL, societate membru corporativ ANE VAR, prin evaluator autorizat Beres Aron.

Art.4. - Se aprobă însușirea Rapoartelor de Evaluare având ca obiect Stabilire valoare proprietăți imobiliare cuprinse în coridorul de expropiere pe raza UAT Drăguș, UAT Viștea și UAT Ucea, aferent proiectului „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102 G, Victoria -Viștișoara, km 0+900 - 9+900”, înregistrate la Consiliul Județean Brașov sub nr. 14617/20.08.2019, întocmite de SC Team Ronexpert SRL, societate membru corporativ ANEVAR, prin evaluator autorizat Beres Aron, conform Anexelor nr.3, 4 și 5. Sumele aferente despăgubirilor aferente vor fi asigurate prin finanțarea PNDL 1+Buget Consiliul Județean Brașov.

Art.5. - Valoarea despăgubirilor se consemnează de către Județul Brașov-Consiliul Județean Brașov, în termen de cel mult 30 zile de la data publicării prezentei hotărâri, într-un cont deschis la BCR pe numele Județului Brașov-Consiliul Județean Brașov, la dispoziția proprietarilor privați, persoane fizice și juridice ale căror proprietăți urmează a fi afectate de realizarea lucrării de utlilitate publică de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102 G, Victoria - Viștișoara, km 0+900 - 9+900”.

Art.6. - Planul topografic ce conține coridorul de expropriere, precum și lista imobilelor supuse exproprierii și sumelor individuale aferente despăgubirilor se vor aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Brașov, pe pagina de internet a Consiliului Județean Brașov, precum și la sediul unității administrativ- teritoriale în raza căreia se află imobilele.

Art.7. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu.Contrasemnează,


Secretar Gener;

Maria Dunro


lai Județului iveanu
Evaluare pentru expropriere - UA T Drăgu, .....tdernizare si reabilitare DJ102G: km 0+900 • 9+900


Anexa 2

CENTRALIZATOR VALORI - UAT DRAGUȘ


Nr. cri.

Nr. ideetif.

UAT

Proprietar

Adresa

Nr. tarla ți ar. pereții

Nr. tlttede proprietate

Nr. CF/ Nr. cad.

Intravilan

Categoria de foto«in(ă

Suprafață totală (mp)

Suprafața de expropriat IBM»)

Valoare unitara conf. l«. 255/2010 (tel)

Valoarea despăgubirii tereeaitti, conform Legii ar. 2550010 (UO

1

1

UAT Drăguț

MĂNĂSTIREA

BRĂNCOVEANU

Sat Sâmbăta de Suv Zona l unatică nr. 1. Comuna Sâmbăta de Sus

T 84. PS

4504'3

Nr. CF 104128 ?

Nr. cad. 104128

Da

Pășune

14191

2

1.73

3.46

2

2

UAT l>râguș

mănăstirea BRÂNCOVEANU

Sat Sâmbăta de Sus, Zona Turistici nr. 1. Comuna Sâmbăta de Sus

T 84. PS 4504'3

Nr. CF 104128 '

Nr. cad. 104)28

Da

Pășune

14 91

4

1.73

6.92

1

4

UAT Drăguț

JURCOVAN Nkrolae

Sat Drăguț nr 282. Comuna Drăguț

t 84. PS

449! 42'9

47948 / 09.02 2010

Da

Pășune

1013

96

22.4

2.150.40

4

5

UAT Drăguț

FOGOROȘ Victor

Mun. hfigăraș. sir Școlii,

bl. 26. sc. B. ap. 26

T 84. PS

4491'42'8

47973 / 09.02.2010

Da

Pășune

952

105

30,4

3.192,00

COSITA Ghcorghc

Sat Drăguț nr. 339. Comuna Drigus

5

6

UAT Drăguț

FARCAS Ana

Sat Beclean nr. 168. Comuna Beclean

T 84. PS 4491 42'7

Nr, CF KMH67 Nr. cad. KW 167

Da

Pășune

993

86

.30.4

2.614,40

FARCAS Ghcorghc »

Lduard

Sat Beclean nr. 168. Comuna Beclean

6

7

UAT Drăguț

FOGOROȘ Ghenrghe

Sat Drăguț nr 337. Comuna Drăguț

T 84. PS 4491/42’6

48587■ 15 IM 2010

Da

Pășune

983

83

30,4

2.523,20

7

9

UAT Drăguț

SOFONEA IOAN

Sat Drăguț nr. 345. Comuna Drăguț

T84. PS 4491'40/3

48588 > 15.04.2010

Da

Pășune

1022

85

22.4

1.904,00

8

10

UAT Drăguț

SOFONEA VICHENTE

Sat Drăguț nr 346. Comuna Drăguț

T 84. PS 4491'40'2

47974.09.02,2010

Da

Pășune

991

33

30.4

1.00X20

9

11

UA T Drăguț

văcari; ana

Sat Drăguț nr. 475. Comuna Drăguț

T 84. PS 4491'40T

48593  16 04.2010

Da

Pățune

999

57

30.4

1.732.80

10

13

UAT Drăguț

GHERMAN Victorie

Sat Drăguț nr 255. Comuna Drăguț

7 84. PS

449138/4

47932 /09.02.2010

Da

Pășune

1000

75

30.4

2.280,(W

11

14

UAT Drăguț

CODRFA Ana

Sat Drăguț nr 253. Comuna Drâgus

T 84. PS

4491 38 3

47942'09.02.2010

Da

Pășune

1000

1

30.4

30,40

12

16

UAT Drăguț

CIOBANU 1 «fiarta Ramona

Mun. Făgăraș, str. Câmpului, bl. D, ap. 20

T 84. CC 4491/17/5

Nr. CF 100255 /

Ni. cad. 100255

l>a

Curți construcții

1005

6

42.4

254.40

CIOBANU Daniel Marian

Mun. Făgâ’aț. str. Câmpului, bl. D. ap. 20

13

18

UAT Drăguț

JURCOVAN Cezar

Sat Drăguț nr. 391. Comuna Drtjm

1 84. I*S 4491/14'4

48005 ; 09.02.2010

Da

Pășune

2016

12

22.4

268,80

14

22

UAT Drăguț

HALMAGHI Viorica

Sat Drăguț nr 15. Comuna Drăguț

T 85. PS

4509 12 30

49176 7 14 07 2010

Da

Pășune

KMX)

20

30.4

608,00

HALMAGHI Ghcorghc

Sal Drăguț nr. 15. Comuna Drăguț

CODRFA Mărioara

Sat Drăguț nr. 15, Comuna Drăguț

«-■p

F

UAT Drăguț

HALMAGHI Viorica

Sat Drăguț nr. 15, Comuna Drăguț

7 85. PS

4509/12 30

49176 14.07.2010

Da

Pășune

1000

89

30.4

2,705.60

HALMAGHI Gheorghe

Sat Drăguț nr. 15. Comuna Drăguț

CODRFA Mărioara

Sat Drăguț nr 15. Comuna Drăguț

UAT Drăguț

BOLOVAN Vichente

Sat Drăguț nr. 24. Comuna Drăguț

1 86. PS

454872'1

47510/24.12.2009

Da

Pășune

1000

138

30,4

4.195,20

27

UAT Drăguț

POPARAD Samoilă

Sat Drăguț nr. 353. Comuna Drăguț

T86. PS 4548'3'1

47979.09.02.2010

Da

Pășune

1000

60

30.4

1.824,00

- 18

29

UAT Drăguț

SUCACIU loan

Sat Drăguț nr 387. Comuna Drăguț

T86.PS

45484'1

47997 /09.02.2010

Da

Pășune

1000

41

30,4

1.246.40


Nr. crt.

Nr. Ideutit

UAT

Proprietar

Adresa

Nr. târliți ar. (Mureett

Nr. titlu de proprietate

Nr.CE/ Nr. cad.

latravllaa

Categoria defokxlati

Suportați totali (mp)

Suprafața de expropriat (mp)

Valoare unitara eouf. Ig. 255/2010 (lei)

Valoarea deaptfublril tmuuhd, conform lefii ur. 2SS/20l«<Lei)

19

31

UAT Or»gu>

BOGDAN Nicolac

Sat Drăguț nr. 92, Comuna Drăguț

T 86. PS

4548/64

47564/29.12.2009

Da

Pășune

1000

172

30.4

5.22836

20

32

UAT Drăguț

VIROCOINTEX

SRL

Oraș Victoria, sir. Gării nr 13

1 86. PS 4548/6'5

Nr, CE 103944 /

Nr. cad. 103944

Da

Pășune

1000

2

30.4

6030

21

33

UAT DrSguj

BILIBOACĂ Liviu

Sat Drăguț nr, 93. Comuna Drăguț

T 86. PS 4548/6*7

47565'29.12.2009

Da

Pășune

1000

41

30.4

1.246,40

22

37

UAT Drăguț

SC AGR1TINA EXPERT S.R.I..

Sal Drăguț nr. 229A. Comuna Drăguț

T86

Nr.CF 101152/ Nr cad. 10H52

Da

Pășune

2300

166

22.4

3.718,48

23

38

UAT Drăguț

FLEPS Hilde Rito

Sat Drăguț nr 229A, Comuna Drăguț

T 86

Nr CE 101153.'

Nr. cad. 101153

Da

Pășune

2500

10

22.4

224,00

24

43

UAT Drtgus

COM POSESOR ATU l. DE PĂDURE Al.

EOȘTIIOR RÂNDASI DIN VO1VODENI MARI

Sat Voievodeni. str Principală nr. 152. Comuna Voila

1 W. PI) .1850

Nu

Pădure

2355

0.35

824J5

25

45

UAT Drăguț

ȘTEFAN Eugen Tudor

Mun. București. Sector 6, str. Gârleni nr. 2. bl. C86.

sc. A. el. 2

T86.PS 4545/2'2

Nr.CF 103991 /

Nr cad, 103991

Da

Pășune

981

15

30.4

456,00

26

46

UA T Drăguț

HUSEA Valeria

Sat Drăguț nr 268. Comuna Drăguț

T «6. PS 4545'2'3

47936 /09,02.2010

Da

Pășune

950

30

.30.4

912,00

27

47

UAT Drâguș

HALMAGHi Viorica

Sat Drăguț nr. 15. Comuna Drăguț

T 86. PS 4545/2/4

49176'14.07.2010

Da

Pășune

956

65

30.4

1.976,00

HALMAGIII Gheorghe

Sat Drăguț nr 15. Comuna Drăguț

CODREA Mărioara

Sat Drăguț nr. 15. Comuna Drăguț

28

48

UAT Drăguț

CODRI'A Gheorghe

Sat Drăguț nr 305. Comuna Drăguț

T 86.PS

4545/2'5

47960 09 02.2010

l>d

Pășune

984

94

30.4

2.857,60

20

49

UAT Drăguț

BOLOVAN Viorica

Sat Drăguț nr 256. Comuna Drăguț

T 86. PS

4545/2'6

47933 f 09.02,2010

Da

Pășune

981

84

30,4

2.553.60

MARCO Victoria

Sat Corbi nr, 31. Comuna Ucea

BUNEA Ana

Sat Corbi nr 31. Comuna Ucea

30

52

UAI Drăguț

PALER Lucian -loan

Oraș Victoria, str. Salcâmilor nr. 9

Nr.CF 100108 SÂMBĂTA DE

SUS

Nr cad 100108

Da

Pășune

1720

4

22.4

89.60

31

54

UAT Drăguț

SOCIETATEA

COMERCIALA

LUCI TOUR IOANA

S.R.L.

Oaș Victoria, str. Libertății nr. 20C

1 118, PS

4546'5

Nr.CF IOOI25

SÂMBĂTA DE

SUS

Nr. cad. IOOI25

(Ta

Pășune

549

14

30.4

425A0

32

55

UAT Drăguț

SOCIETATEA

COMERCIALĂ

LUCI TOUR IOANA

..................SXL............

Oraș V ictoria. str. Libertății nr 20€

T 118. PS

4546'1/2

Du

Pășune

725

45

30.4

1368,00


Anexa 2

CENTRALIZATOR VALORI - UAT VIȘTEA

Nr. crt

Nr. tdeottt

UAT

Proprietar

Atena

Nr. tarla gl ar. partal*

Nr. titlu do proprietate

Nr. CF/ Nr. cad.

lalravilaa

Categoria defokHtațl

Saprafață totală (mp)

Suprafața de expropriat (aipl

Valoare unitara eonf. Lg.

255/2010 (lei)

Valoarea d<np*g«birii terenului, conform Legii ar. 355/2019 (Lei)

1

2

UAT Viștea

STOICA Maria

Sal Viștea de Jos nr. 161, Comuna Vistea

T «8. PS

4556/121

Nr.CF 104926/

Nr. cad. 104926

Da

Pășune

2000

122

18.4

2.24430

2

3

UAT Viștea

SANDRU Eva

Sat Vișîeade Jos nr. 64,

Comuna Vistea

T 88, PS

455667

Nr. CF 104874'

Nr.cad. 104874

Da

Pășune

1000

71

24

1.704,48»

3

5

UAT Vistca

POPARAD Viorica

Sat Viștea de Jos nr. 181. Comuna Vistea

T 88, PS

4556'66

Nr.CF 104873 ' Nr. cad. 104873

Da

Pășune

1000

78

24

1.872.00

4

6

UAT Viștea

STANCIU Aurelia

Sat Viștea de Jos nr. 170. Comuna Vistea

T 88. PS

4556/59

Nr.CF 104867 ' Nr.cad. 104867

Da

Pășune

2500

137

18.4

2.520.80

5

12

UAT Vistea

BĂ LAȘ Gabriela -Nicoleta

Sat V iștea de Sus nr. 191. Comuna Vistea

1 88. I*S

4556/3

Nr.CF 104819 '

Nr.cad. 10-4819

Da

Pășune

2500

71

18.4

1.306.40

UAT Vistea

BĂI.Aij Florin

Sat Viștea de Sus nr. 191. Comuna Vistea

6

15

UAT Vistea

STAN1SLAV Maria

Sat Viștea de Jos nr. 190. Comuna Vistea

T 88. PS

4556’1

Nr.CF 104818 1 Nr.cad. 104818

Da

Pășune

2500

24

18.4

441.60

7

37

UAT Vistea

STANCIU Paraschiva

Sat Viștea de Jos nr 287. Comuna Viștea

T 88. PS 4560/1

Nr CF 104799 '

Nr.cad. 104799

Da

Pășune

1500

133

18.4

2.447,20

8

21

UAT Vistea

GODAN Dumitru

Saf Viștea de Jos nr. 139, Comuna Vistea

T II. E 137.1

Da

Fdnealâ

6

24

144.(01

9

23

UAT Vistea

SI AI UL ROMÂN

1 1 1, ÎL 147

Nr. CE IOO73O ' Nr.

top. 4540 2'2

Da

1 ufăriș

100

55

24

1.320,00

IO

24

UAT Vistea

NEAGOE Corneliu

Sat Viștea de Jos nr. 114. Comuna Viștea

Nr.CF 100140 ■ Nr.cad 100140

Da

Curți construcții

942

2'

28

644.00

NEAGOF loan

Oraș Victoria,

Str. Mircea Eliade nr. 3

NEAGOE Maria

Oraș Victoria.

Str. M ircca Eliade nr. 3

11

25

UAT Vistea

BORZEA Olimpiu -Sorin

Sat Viștea de Jos nr. 206. Comuna Viștea

T9L F 4676

Da

Fâncală

2000

647

18.4

11.90430

r

3

l   26

UAT Vistea

COMPOSI SORATUI. ZÂNOAGA

Sat Viștea de Jos nt. 70. Comuna Viștea

E 91. PD

469| |

III

17.06.2002

Nu

Pădure

2583000

274

0.35

95.90

Bis*

&\V7

UAT Vistea

COM POSESOR A U J L

PLAIUL ZÂNCXill

Sat Viștea de Sus nr. 245. Comuna Viștea

T9I.PD

46912

2 LI

17.06.2002

Nu

Pădure

4636000

122

0.35

42.70

L4 ■> o

■ar

1 C?‘l 'bH

UAT Vistea

COMPOSESORATUL PLAIUL ZÂNCXilI

Sat Viștea de Sus nr. 245.

Comuna Viștea

1 91. PD

4691 2

2'1 1

17.06.2002

Nu

Pădure

4636000

691

0.35

241.85

$

UAT Vistea

DEPARTAMENTUL SILVICULTURII făgăraș

i 91, f 4674

Nu

Fâneață

! 500

96

0.8

76.80

16

31

LAI Vistca

COMPOSESORATUL PI AIUL ZÂNCXilI

Sat Viștea de Sus nr. 245.

Comuna Viștea

T 91, PD

4691'2

2 LI

17.06.2002

Nu

Pădure

4636000

204

0.35

71.40si reabilitare DJ102G: km 0+900 - 9+900”

Nr.

crt

Nr. ideatit

UAT

Proprietar

Adresa

Nr. t»rl» ți ar. parcela

Nr. titlu de proprietate

Nr.CF/ Nr. cad.

Intravllaa

Categoria defofosinți

Sapretați totali (aip)

Suprafețe de expropriat (■P)

Valoare neitara coaf. Lg.

255/2010 (lei)

Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii ar. 255/2010 (UI)

17

33

LAT Vistea

COMPOSESORATUL PLAIUL ZÂNOGII

Sat Viștea de Sus nr. 245. Comuna Viștea

T9I.PD

4691/2

2'111

17.06.2002

Nu

Pădure

4636000

.383

0,3.5

134,05

18

34

UAT Vistea

BLEBEA Maria

Sal Viștișoara nr. 46A. Comuna Vistea

T 90, F 4671/1

00021 :

29.01.1997

Da

Fâneață

1800

55

18.4

1.012,00

19

35

UAT Vistea

BLEBEA Maria

Sat Viștițoara nr. 46A, Comuna Vistea

T 90. F 4671/1

00021 '

29.01.1997

Da

Fâneață

1800

247

18,4

4.544,80

20

40

UAT Vislea

COMPOSESORATUL PLAIUL ZĂNOGI1

Sal Viștea de Sus nr. 245. Comuna Viștca

T9I.PD

4691/2

2/1.1 /

17.06.2002

Nu

Pădure

4636000

364

0.35

127,40

21

42

UAT Vistea

DEPARTAMENTUL SILVICULTURII FĂGĂRAȘ

T 92, DE 4665

Da

Drum

400

76

24

1.824,00

22

44

UAT Vistea

BALESCU Avei

Sat Vi$tca de Sus nr. 130. Comuna Vislea

T71.F400V1

66066/

03.05.2019

Da

Tâncață

2925

74

18,4

1.361,60

SARSAMĂ DRAGOMIR ioan

Sat Vișieade Sus nr. 42. Comuna Viștea

23

45

UAT Vistea

BOANTĂ Ana

Sat Viștea de Sus nr. 236. Comuna Viștea

T 71. F 4005.-1

43428 ■'

16.11.2007

Da

Fâneață

1126

110

18.4

2.024,00

SARSAMA

DRAGOMIR Viorica

Sat Viștea de Sus nr. 105. Comuna Viștea

24

46

UAT Vistea

BANCIU Constantin

Oraș Victoria. Str. Albota.

bl,2, se. B, el. L ap, 18

T 71. f 4005/3

Ni CE 106232 ■

Da

1 âneață

800

28

24

672,00

UAT Vislea

DOBRU Paraschiva -Lidia

Oraș Victoria.

Str. Stadionului, bl. .3, ap. 3

Nr. cad. 1062.32

25

48

UAT Vislea

STOICA Vlase

Sat Viștea de Sus nr. 163. Comisia Viștea

1 7|. PS

4007'41

43291 /

16.11.2007

Da

Pășune

1300

128

18.4

2355,20

26

49

UAT Vistea

VULCAN Nicolae

Sat Viștea de Sus nr. 135, Comuta Viștea

1 71.1 4007/29

Nr.CI 101524 Nr, cad. 101524

Da

lăneață

830

77

24

1.848.00

\ 51 Va

UAT Vistea

RA I A Virgil

Sat Vișieade Sus nr 82.

Comisia Viștea

T7I, PS

4(XI7'27

43.354 ■

16. i 1.2007

Da

Pășune

800

81

24

1.944,00

i ’ i? < § 5 > £ * jr 2f 5^' ■C ■ ■        3?

1*5 - t*

in?

-T>8 I L» i

JCT '

’Zft

1

ț p.J|2

■ X îl j® li

UAT Vistea

PAROHIA OR I ODOXĂ

ROMANĂ

VIȘTEA DE SUS

Sal Viștea de Sus nr. 249. Comuna Viștea

1 71. 1 4OO7.T

Nr.CI- 1043!5 '

Nr cad. 104.315

Da

Fâueață

1600

84

18.4

1.545,60

•f

54

UAT Vislea

BÎRSAN Virgil

Sat Viștea de Sus nr. 324. Comuna Viștea

T7I.PS 3972 100

4330! -

15,11,2007

Da

Pășune

800

18

24

432,00

55

UAT Vistea

FUCIU Vasile

Sat Viștea de Sus nr. 6. Comuna Viștea

T7I.PS

3972/IUI

43268

15.1 L2007

Da

Pășune

800

28

24

672,00


Nr. tri.

Nr. ideatif.

UAT

Proprietar

Adresa

Nr. tarta ți ar. parceH

Nr. titlw de proprietate

Nr. CF/ Nr. cad.

Intravilan

Categoria de fotosinți

Suprafața totali (mp)

Saprafațade expropriat (a»p)

Valoare unitara coaf. Lg. 255/2010 (lei)

Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii ar.îSMOl» (Lei)

31

56

UAT Vistea

FUCIU Vasile

Sat Viștea de Susnr. 6, Comuna Viștea

T7I.PS

3972/101

43268 /

15.11.2007

Da

Pășune

800

46

24

1.104,00

32

57

UAT Vistea

DAN Paraschiva

Sat Vișina <fc Sus nr. 2O3C, Comuna Viștea

T7I.PS 3972/102

43296/

16.11.2007

Da

Pâțune

800

80

24

1.920,00

33

58

UAT Vistea

STERMIR N. Tibcriu

Mun. Deva. Str. Bejan,

bl. Z2, se. 2, et. 3. ap. 36

Jud. Hunedoara

T 71. F

3972'65

Nr. CF 101640/

Nr cad. 101640

Da

Fâneaja

799

43

24

1.032,00

DANC Camelia -Daniel*

Mun. Deva. Str. Minerului, bl. 21. se. 3, et. 4. ap. 49.

Jud. Hunedoara

HÂIAȘOctavia

Sat Viștea de Sus nr. 195. Comuna Vistea

VUTU Radu

Oraș Victoria. str. Pielii, bl 15»sc.A,et. hap6

VUTll Marinela

Oraș Victoria, str. Pielii,

bl 15» sc. A.et. 1. ap 6

l’ARVU Olimpia

Mun. Timișoara, str. Uranus nr.

29. sc. D. et. 3, ap. 9 Jud 1 intiș

34

59

UAT Vistea

BAl.l/SCU loan

Sat Viștea de Sus nr. 130,

Comuna Viștea

T71.F

3972'64

Nr. CF 106307/

Nr. cad. 106307

Da

Fâncață

800

57

24

1.368,00

35

61

UAT Vistea

ȘERBAN Gherghe

Sat Viștea de Sus nr. 273.

Comuta Vistea

T7I.PS

3972'47

43269

15.11.2007

Da

1‘âșutie

800

10

24

240481

36

62

UAT Vistea

l.UPSOR V. Nicolae

Sat Viștea de Susnr. 224.

Comuna Viștea

T7I.F

3972/46

Nr. CF 100474 /

Nr. cad. 100474

Da

FâneafS

800

50

24

1.200,00

37

63

UAT Vistea

SOFARJU Ciprian

Radu

Mur. Sibiu.

Bld Mihai Vifeazu nr. 25

sc. A. a 4. ap. 17

£ ’-n

Nr. CF 100043 /

Nr. cad. 100043

Da

Fâneațâ

800

74

24

1.776,00

SOFARIU Simona

Paraschiva

Mua. Sibiu.

Bld. Mihai Viteazu nr. 25

sc. A, ct 4. ap. i 7

64

UAT Vistea

BÂRSAN Olimpia

Sat Viștea de Sus nr. 326A, Comuna Viștea

T71.F

3972'44

Nr. CF 100605;

Nr. cad. 100605

Da

Fâncată

800

102

24

2.448,00

fi

'1

66

UAT Vistea

RATĂ Virgil

Sat Vișteade Sus nr. 82.

Comuna Viștea

T 71. F 3972 '2

40576 '

30.01.2006

Da

Fâneaja

800

1

24

24,00

67

UAT Vistea

STERMIN Nicolae

Sat Viștea de Sus nr. 55. Comuna Viștea

7 71, F 3972'1

Nr. CF 106820/

Nr. cad. 106820

Da

Fâneața

800

150

24

3.600481

41

69

UAT Vistea

BANCIU Vasile

Sal. Viștișoara nr, 40. Comuna Viștea

7 70, F 39492

35620,

09,12.2003

Da

Fâneață

4924

131

18.4

2.4 i 0,405

i dl

Nr. crt

Nr. ideatit.

UAT

Proprietar

Adresa

Nr. tarla *1 ar. părerii

Nr.thtadr proprietate

Nr. CF/ Nr. cad.

latravilan

Categoria de folosința

Saprafați totali (mp)

Suprafața de expropriat (■P)

Valoare unitara conf. Lg-2$Saai«(M)

Valoarea despigubirii terenalai, conform Legii nr. 255/2010 (Ld)

42

70

UAT Vistea

STERM1R N. Tiberiu

Mun. Deva. Str. Bejan. bl Z2. sc. 2. et. 3, ap. 36 Jud. Hunedoara

T 70. F 3948 2

Nr. CF 1016011

Nr. cad. 101601

Da

Fâncajâ

1400

191

18.4

3.514,40

DANC Camelia Daniela

Mun. Deva.Str. Minerului.

bl. 2l.se. Uet. 4. ap. 49, Jud. Hunedoara

BĂLAȘ Octavia

Sat Viștea de Sus nr 195, Comuna Vistea

VUTU Marinei»

Oraș Victoria, str. Pieții, bl. I5.sc.A.et. Lap6

VUTU Radu

Oraș Victoria, str. Pieții. bl. 15, sc. A. et. 1, ap 6

43

73

UAT Vistea

SĂRSAMÂ Eudochia

Ucea de Sus

T 70. PS 3928 1

00109

01.09 2000

Da

Pășune

5000

37

18.4

680,80

44

74

UAT Vistea

SĂRSAMÂ Eudochia

Ucej de Sus

T 70. PS

3928 1

00109

01.09.2000

Da

Pășune

5000

85

18.4

1.564.00

45

75

UAT Vistea

SÂRSAMĂ Eudochia

Uce.T de Sus

T 70. PS

39284

00109 '

01.09.2000

Da

Pășune

5000

5

18.4

92.00

46

78

UAT Vistea

PF.ICU 1. loan

Sal Viștea de Sus nr. 308. Comuna Viștea

T 70.1 3923/1

00060-■

01.09.1999

Da

I âneață

1800

373

18.4

6.863.20

PEICIJ 1. Nîcolae

Sat Viștea de Sus nr. 308,

Comuna Viștea

47

82

UAT Vislea

VULCU Viorica

Sat Viștea de Sus nr. 224. Comuna Viștea

1 69, F

3882'T'I

Nr. CI 100414 Nr cad. 100414

Nu

Fâneațâ

8486

139

O.8

IIIJ0

VtILCU Stelian

Sat Viștea de Sus nr. 224. Comuna Viștea

93

UA1 Vistea

S C. MAXAM ROMANIA S.R.L.

Mun. București. Sector 1. Str. Maior Ștefan Săriălescu nr.

7A

T 69. r 3902 2

Nr. CF 104347/

Nr. cad. 104347

Nu

Faneaț»

150

5

0.8

4,00

49

i

UAT Vistea

POPA Nicolae

Sat Viștea de Sus nr. 1 74.

Comuna Viștea

T 69. F 39082

Nr. CF 102467 > Nr cad 102467

Nu

Fâneață

23000

69

0.8

55,20

«

UAl Vistea

BOAN lA loan

Sat Vișteade Sus nr 49, Comuna Viștea

T 69. T 3910'1

Nr. CF 102485/

Nr. cad. 102485

Nu

Fâneață

5400

44

0.8

35,20

UAT Vislea

COTIGA loan

Sat Viștea de Sus nr. 84.

Comuna Viștea

T 66. PS

3801 1

Nr. Cf 102478!

Nr. cad. 102478

Nu

Pășune

1200

15

0.8

12,00

-a

ț

UAT Vistea

PAROHIA

ORTODOXĂ

ROMANĂ

VISTEA DE SUS

Sat Viștea de Sus nr. 249.

Cununa Viștea

ee

O j?' ~ *TJ

Nr. CF 102382 /

Nr. cad. 102382

Nu

Fâneață

24000

161

0.8

128,80

53

II3

UAT Vislea

ȘANDRU Nicolae

Săi Viștea de Sus nr. 113. Comuna Viștea

T67.F

3827.'17

Nr. Cf 102.373 '

Nr. cad. 102373

Nu

Fâneațâ

21700

18

0.8

14,40

54

114

UAT Vistea

ȘE'RBAN Livia

Sat Viștea de Sus nr. 297.

Comuna Viștea

T 67. F 3827-19

Nr. CF 102375

Nr. cad. 102375

Nu

Fâneațâ

8700

14

0.8

11,20

Nr. crt.

Nr. ideatif.

UAT

Proprietar

Adresa

Nr. tarta ți ar. parcei*

Nr. titlu de proprietate

Nr.CF/ Nr. cad.

Intravilan

Categoria defolovmt*

Suprafață total* (mp)

Suprafața de expropriat (mp)

Valoare unitara cout Eg. 255/2010 (lei)

Valoare* despăgubirii terenului, coliform Legii ar. 255/2418 (Lei)

55

115

UAT Vistea

ȘERBAN Nicolae

Sat Viștea de Sus nr. 297. Comuna Vistea

T 67, F 3827/20,1

Nr. CF 103733/'

Nr. cad. 103733

Nu

Fâneață

54700

81

0.8

64,80

56

116

UAT Vistea

ȘERBAN Nicolae

Sat Viștea de Sus nr 297.

Comuna Viștea

167, F

3827,20'1

Nr. CF 103733!

Nr. cad. 103733

Da

lancațJ

54700

42

2.1

88,20

57

117

UAT Vistea

MÂCEȘANU Nicolae

Sat Viștea de Sus nr. 110.

Comuna Viștea

T 67. CC 3827/20/2

Nr. CF 103734 /

Nr. cad. 103734

Da

Curți construcții

1500

22

28

616,00

58

118

UAT Vistea

BOANTÂ loan

Sat Viștea dc Sus nr. 265.

Comuna Viștea

T 67, F 3827/21

Nr. CF 106210'

Nr. cad. 106210

Da

Fâneațâ

8531

54

3.2

172,80

59

121

LAT Vistea

I.UPȘOR Pantilimon

Sat Viștea de Sus nr. 40.

Comuna Viștea

T 59. F 3562/1

00127 '

09.05.2002

Da

Fâneațâ

22376

474

2.1

995,40

60

125

UAT Vistea

STOIAN Mircea -Ștefan

Mun. Galați, str. Unirii nr. 112.

Jud Galali

T 59. F 3556'1,II

Nr. CF 104583 /

Nr. cad. 10458.3

Da

Fâneață

3000

6

18.4

110,40

STOIAN Caterina

Mun. Galați. Mr. Uniri» nr 112. Jud Galați

61

130

LAI Vistea

MUNTEAN Maria

2376 Walter Road. Westlake. Ohio44145,

Statele Unite ale Amencii

Nr.CF 100458/

Nr. top. 6886'1. 6887/. 68862.

68872. 6888

Da

Curți constnicții

10659

9

28

252,00

62

132

LAI Vistea

BÎRSAN Virgil

Sat Viștea de Sus nr. 324. Comuna Viștea

T 72. F 3548/1

00050 /

16.08.1999

Da

fâneață

2200

10

18.4

184,00

63

134

UAT Vistea

S.C. CASA

ROCiER S.R.I..

Localitatea Siliștea Snagovului.

Drumul Coaddornr. 118. Comuna Gruiu. Jud. Ilfov

1 72,1 4019/4.

4019 5

Nr. CF 102520'

Nr. cad. 102520

Da

Fâneață

1920

20

18.4

368,00

64

135

LAT Vistea

SC. CASA

RCXiER S.R.l.

Localitatea Siliștea Snagovului.

Drumul Coadelor nr. 118. Comuna Gruiu. Jud. Ilfov

F 72. F 4019/4.

4019/5

Da

Fâneață

1920

23

18,4

423,20

65

136

UAT Vistea

METLRNÂ Paraschiva

Sat Vistea de Sus nr. 307.

Comuna Viștea

T 72. F 4019/6

43368 /

16.11.2007

Da

Fâneață

800

104

24

2.496.00

^\|37 țv.

UAT Vistea

COPARIU Victor

Sat Viștea de Susnr. 103, Comuna Viștea

T 72.1'4019'8

45711 '

03.02.2009

Da

Fâneață

960

24

24

576,00

COPARIU Cornel

Sat Viștea de Sus nr. 98. Comuna Viștea

r-

R

UAT Vistea

PEICU Mircea

Sat Viștea de Sus nr. 247, Comuna Viștea

T 72. F 4019'7

44497 ■'

04.06.2008

Da

Fâneață

960

224

24

5.376,00

& z

icf^

i i

UAT Vistea

VOUCESCIJ Mihai

Mun. București, Sector 3. Aleea Baraj»! Cucutcn» nr. 4.

bl. M5A. sc.3,et. 1. ap. 47

T 72. F 4018 6

Nr. CF 104635

Nr. cad. 104635

Da

Fâneață

800

98

24

2352,00

VOLCLSCU Georgiana - Mădălina

Mun. București. Sector 3, Aleea Barajul Cucuteni nr. 4, bl. M5A. s<. 3. el. 1. ap. 47


Nr. crt

Nr. (demit

UAT

Proprietar

Adresa

Nr. tari» $ ar. parceH

Nr. titlu de proprietate

Nr.CF/ Nr. cad.

Intravilan

Categoria

Saprataț* tot»» (mp)

Suprafața de expropriat (mp)

Valonrt unitara cont I<.

255/2010 (tel)

Vakmreu despigubirii

Legii nr. 255/2010 (Ui)

69

143

UAT Vistea

METERNĂ loan

Sat Viștea de Sus nr. 83, Comuna Viștea

T 72.1

401829

43379/

16.11.2007

Da

Fâneațâ

800

Iii

24

2.664,00

70

144

UAT Vistea

CÎRJF, Nicolae

Sat Viștea de Sus nr. 148, Comuna Vistea

T 72. F

4018/30

43383 /

16.11.2007

Da

Fâneațâ

800

118

24

2.832,00

71

146

UAT Vistea

SARSAMĂ Vasile

Sat Viștea de Sus nr. 80.

Coroana Viștea

T72.F

4022/15

43328 /

15.11.2007

Da

Fâneațâ

800

119

24

2.856,00

72

147

UAT Vistea

BALAȘ Marii

Sat Viștea de Sus nr. 151. Comuna Viștea

T 72. F

4022/16

43381 '

16.11.2007

Da

Fâneațâ

800

135

24

3.240.00

73

149

UAT Vistea

COSTEA Maria

Sat Viștea de Sus tir, 194,

Comuna Vistea

T 72. F 4015/4

Nr.CF 101545/

Nr. cad. 101545

Da

Fâneațâ

1113

260

18.4

4.784,00

COSTEA Vasile - loan

Sat Viștea de Sus nr, 194,

Comuna Viștea

COST 1. A Mihaela ■ Adina

Sat Viștea de Sus nr 194, Comuna Vistea

74

150

UAT Vistea

SARSAMĂ DRAGOMIR loan

Sal Viștea de Sus nr. 42.

Comuna Viștra

T 72. F 4015/5

43428

16.11.2007

Da

Fâneață

15100

347

2.1

728,70

BOANTÂ Ana

Sat Vișwade Sus nr. 236.

Comuna Viștea

SARSAMĂ DRAGOMIR Viorica

Sat Vișteade Sus nr 105.

Comuna Viștea

75

151

UAT Vistea

BOANTĂ Vasile

Sat Vișteade Sus nr. 313,

Comuna Viștea

1 90, F4664

52442/

21.11.2011

Da

Fâneață

900

122

24

2.928,00

jf*

, • e- < §■

| Z £  “ S

j Hi fi î£r'»j

Atep Fi C*J* VW!

WL 1

<

1

•>

4

4

\‘52

UAT Vistea

BOANTĂ Vasile

Sat Viștea de Sus nr. 313,

Comuna Viștea

1 90.1 4664

52442 /

21.11.2011

Da

Fâneață

900

134

24

3.216,00

77 <■

<r

UAT Vistea

LUPȘOR V. Nicolae

Sat Vișteade Sus nr, 224.

Comata Viștea

T90. F

4656T5

29593/

28.08.2002

Da

Fâneafă

300

102

24

2.448,00

t

tl

ta ¥11

e 2*|

UAT Vistea

VUICAN lauriea

Sat Viștea de Sus nr. I45A,

Comuna Viștea

T 90. F

4656'16

00056'

16.06.2004

Da

Fârieață

3110

124

24

2.976,00

"i'

S5jj

UAT Vistea

BI.EBEA Maria

Sat. Vișlițwra nr. 46A.

Comuna Viștea

T90. TF 4644

00021 /

29,01.1997

Da

Tuftriș

7<X)

286

24

6.864,00

sqx

?fl60

UAT Vistea

STERMIN Octavia

Sal. Vtșlișoara nr. 8, Comuna Viștea

T 90, F 4642/6

00104/

14.12.1999

Da

Fâneață

3400

125

18,4

2.301,00

161

UAT Vistea

COJOCARI! Sofia

Sat Viștea de Sus nr. 283,

Comuna Viștea

T 90. F 4642'4

30009/

24.09.2002

Da

Fâneațâ

2200

60

18.4

1.104.00

82

163

UAT Vistea

POPA l.ivia

Sat. Vițtsșoara nr. 24.

Comuna Viștea

T 90. F 4642/2

31879/

10,03.2003

Da

Fâneațâ

2200

66

18.4

1.214.40

83

164

UAT Vistea

BALAȘ Maria

Sal Vișteade Sus nr. 47.

Comuna Viștea

T 90. F 4642'1

00108'

26.06.2000

Da

Fâneațâ

4000

128

18.4

2.355,20

84

166

UAT Vistea

VUI.CU l., Vasile

Saî. Vișîtșoara nr. 7. Comuna Viștea

T 90. F 4641 1

00119/

31 05,2001

Da

Fâneață

3000

163

18.4

2,999,20

Nr. crt.

Nr. ideatif.

DAT

Proprietar

Adresa

Nr. tarta »l ar. parcata

Nr. titlu de proprietate

Nr. CF/ Nr. cad.

lotnivlUin

Categoria de folosințl

Suprafața totali (mp)

Suprafața de expropriat (mp)

Valoare unitara conf. Lg.

255/2010 (lei)

Valoarea dexpâgubirH terenului, conform Legii ar. 255/2010 (Lei)

85

167

UAT V istea

VULCU L. Vasilc

Sal. Viștișoara nr. 7» Comuna Vistea

1 90. f 4640/4

00119:

31.05.2001

Da

Fâneață

1300

158

18.4

2.907,20

86

168

UAT Vistea

COPARIU Victor

Sat Viștea de Sus nr. 103. Comuna Viștea

T 90. F 46403

00110/

01.09.2000

Da

Fâneață

1300

79

18.4

1.455,60

COPARIU Cornel

Sat Vișteade Sus nr 98. Comuna Vistea

87

169

HAI Vistea

ȘF/RBAN Octavin

Sat Viștea de Sus nr. 171. Comuna Vistea

1 90. F 4640'2

57760

01.07.2015

Da

Fâneață

2200

42

18.4

772.80

ȘERBAN Viorica

Sat Viștea de Sus nr. 171, Comuna Viștea

ȘTRBAN Iulian Nicolae

Sat Viștea de Sus nr. 171. Comuna Vistea

88

171

UAT Vistea

TÂTARU IJvia

Sat Viștea de Sus nr. 185.

Comuna Vistea

T 89. F 45 80 3

29561

28.08.2002

Da

Fâneață

2300

59

18.4

1.085,60

BONTl.SCU Stelian

Sat Viștea de Sus nr. 56. Comuna Viștea

89

173

UAT Vistea

BORZEA Corneli» Sorin

Sat. Viștișoara nr, 28. Comuna Viștea

1 10

Nr CF 100441 ’ Nr, cad. 100441

17a

Curți construcții.

Livadă

11996

ii

28

392,00

90

174

UAT Vistea

BORZEA Comeliii Sorin

Sar Vișiișoara nr. 28. Comuna Viștea

1 10. 1. 133

Da

Livadă

0

24

216.00

91

175

UAT Vistea

ALBII Viorica

Mun. Făgăraș str. Livezii nr. 26

Nr (T 104600 ‘ Nr cad. 74,

Nr. top. 4540/2/1

Da

(uni construcții

5(8)

■>*?

28

616,00

92

176

UAT Vistea

BORZEA Cornelii! Sorin

Sat. Viștișoara nr. 28, Comuna Viștea

T 10.1. 133

Da

Livadă

39

24

936,00

93

179

UAT Vistea

CÂRJL Victor

Sat Viștea de Jos nr. 27 ». Comuna Viștea

1 89. PS

4567 6

Ni. CI 105750 1

Nr cad. 105750

Da

Pășune

2000

41

18.4

754.40

94

181

UAT Vistea

CÂRJE Victor

Sat Viștea de Jos nr. 273.

Comuna Viștea

T 89. PS

45676

Nr. CF 105750 '

Nr cad. 105750

Da

Pășune

2000

13

18.4

259.20

182

UAT Vistea

ȘANDRIJ Gheorghe

Sa! Viștea de Jos nr, 289, Comuna Viștea

T 80. PS 4567 7

Nr. CF 105751 ■'

Nr, cad. 105751

Da

Pășune

1500

25

18.4

460.00

9<h

UAT Vistea

BÂRSAN Victoria

Sat Viștea de Jos nr. 302. Comuna Viștea

T 76. PS 4173 1

Nr. CF 105785 i

Nr cad. 105785

Da

Pășune

1000

17

24

408,00

șT

s 1 «/■»

z 4

silf

UAT Vistea

1ANU Rodica Camelia

Mun. Sibiu, str. Hațeg nr 4.

Jud, Sibiu

T 76. PS

4173 2

Nr CI 105^86 '

Nr. rad. 105786

Da

Pășune

1000

28

24

672,00

VLAD Ileana

Sat Viștea de Jot. nr. 32, Comuna Viștea

MĂRCII Ion

Statele Unite ale Amcricit

^86

UAT Vistea

IVAN Aurelia

Sat Vișteade Jos nr. 303, Comuna V iștea

T 76. PS

41733

Nr CF 105787

Nr. cad. 105787

Da

Pășune

1500

19

18.4

349,60
Anexa 2
CENTRALIZATOR VALORI - UAT UCEA

Nn crt

Nr. identif.

UAT

Proprietar

Adresa

Nr. tarta ;i nr. parcelS

Nr. Titla de proprietate

Nr.CF/ Nr.CAB

Intravilan

Categoria de folosint*

Saprathf* totata (mp)

Suprafața necesar* (mp)

Valoare unitara conf. Lg. 255/2010 (lei)

Valoarea despigubiril terenului, conform Legii ar. 255/2010 (Lei)

1

12

UAT Ucea

MINISTERUL INDUSTRIEI CHIMICE

T 76. CC 2011

Da

CC

45400

517

28

14.476,00

2

14

UAT Ucea

S.C. AUSTIN MEATS S.R.L.

Ucea de Jos nr. 1A

I 76. CC 2008

Da

CC

82700

9

28

252.00

3

15

UAT Ucea

S.C. VIROMETS.A. VICTORIA

Oraș Victoria. Aleea Uzincinr. 8

Nr.CF 108101 '

Nr. cad. 108101

Da

N

482238

91

1.73

157,43

4

19

UAT Ucea

S.C. VIROMET S.A. VICTORIA

Oraș Victoria. Aleea Uzinei nr. 8

Nr. CE 108101 /

Nr. cad. 108101

Da

N

482238

62

1.73

107.26

5

20

UAT Ucea

S.C VIROMETS.A VICTORIA

Oraș Victoria. Aleea Uzinei nr. 8

Nr.CF 108101 ‘

Nr. cad. 108101

Da

N

482238

54

1.73

93,42


SC TEAM RONEXPERT SRL BRAȘOV

MEMBRU CORPORATIV ANEVAR - AUTORIZAȚIE NR. 0643

Brașov, str. Tudor Vladimirescu, nr. 36 A, bl. 3 A, ap. 8 Tel: 0754345384 / FAX: 0368780127 E-Mail: aron.beres@yahoo.com

EVALUĂRI PROPRIETĂȚI IMOBILIARE EVALUARE BUNURI MOBILE


Către Consiliul Județean Brașov


EXPERTIZE JUDICIARE reprezentata prin Beres Aron, în calitate de prestator in contractul de servicii nr. 118 / 2019 (98 /

CONSILIUL JUDEȚEAN


2019), atașat vă transmitem:

 • - raportul de evaluare (2 exemplare in original) pentru imobile (terenuri) situate pe raza UAT Drăguș, pentru modernizarea drumului județean 102G - Victoria - Viștișoara - km 0-900-9+900;

 • - raportul de evaluare (2 exemplare in original) pentru imobile (terenuri) situate pe raza UAT Ucea, pentru modernizarea drumului județean 102G - Victoria - Viștișoara - km 0-900-9+900;

 • - raportul de evaluare (2 exemplare in original) pentru imobile (terenuri) situate pe raza UAT Viștea, pentru modernizarea drumului județean 102G - Victoria - Viștișoara - km 0-900-9+900;

 • - procesul verbal pentru recepția raportului (2 exemplare in original).


SC TEAM RONEXPERT SRL BRAȘOV

MEMBRU CORPORATIV ANEVAR - AUTORIZAȚIE NR. 0643

Brașov, str. Tudor Vladimirescu, nr. 36A, bl. 3A, ap. 8

Tel: 0754345384 / FAX: 0368780127

E-mail: aron.beres@yahoo.com

EVALUĂRI ÎNTREPRINDERI

EVALUĂRI PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

EVALUARE BUNURI MOBILE

EXPERTIZE JUDICIARE

Solicitant:    JUDEȚUL BRAȘOV

9                            9

Obiect:         Stabilire valoare proprietăți imobiliare cuprinse in coridorul de

expropriere pe raza UAT Drăguș, aferent proiectului: „Modernizare și reabilitare DJ102 G: DJ105 B, Victoria -Vistisoara, km 0+900-9+900”

9    9           '

Contract nr.: 98/2019(118/2019)

CUPRINS

Elemente introductive și sinteza lucrării Declarație de certificare

1. PREMISELE EVALUĂRII

1.1

1.2

 • 1.3

 • 1.4

 • 1.5

 • 1.6

 • 1.7

 • 1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

 • 1.13

 • 1.14


Identificarea proprietății imobiliare - obiectul evaluării

Scopul evaluării

Utilizarea evaluării

Baza de evaluare. Tipul valorii estimate.

Data inspecției

Data estimării valorii

Proprietarul bunurilor evaluate

Moneda raportului

Standardele aplicabile

Sursele de informații care au stat la baza întocmirii raportului de evaluare

Ipoteze generale

Condiții limitative

Clauza de nepublicare

Responsabilitatea față de terți

2.

2.1

2.2

 • 2.3

 • 2.4

 • 2.5


3.

 • 3.1

 • 3.2


3.3


PREZENTAREA DATELOR

Identificarea proprietății evaluate

Situația juridică

Descrierea amplasamentului proprietății imobiliare

Descrierea proprietății imobiliare

Analiza pieței imobiliare

 • 2.5.1. Definirea pieței

 • 2.5.2. Oferta competitivă

 • 2.5.3. Cererea probabilă

 • 2.5.4. Echilibrul pieței

ANALIZA DATELOR

Cea mai bună utilzare

Evaluarea terenului

 • 3.2.1. Metode de evaluare a terenului

 • 3.2.2. Evaluarea terenului prin metoda comparației

 • 3.2.3. Evaluarea terenurilor cu vegetație forestiera

 • 3.2.4. Stabilirea valorii terenurilor prin metodologia prevăzută in Legea 255/2010 Rezultatele evaluării

 • 3.3.1. Reconcilierea rezultatelor. Opinia evaluatorului

Anexa 1 - Lista proprietăți afectate de investiție

Anexa 2 - Tabel centralizator cuprinzând calculele si valorile terenurilor expropriate

Anexa 3 - Planuri

Anexa 4 - Extras din Studiul de piața al Camerei Notarilor Publici - jud. Brașov

Anexa 5 - Documente puse la dispoziție de către beneficiar

Anexa 6 - Comparabile terenuri

Anexa 7 - Preț masa lemnoasa ROMSILVA

Anexa 8 - Poze


n or autoriza- 'Q


iaNr-10662


Referitor la: EVALUARE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE AFECTATE DE „MODERNIZARE ȘI REABILITARE DJ 102 G: DJ 105 B, VICTORIA - VIȘTIȘOARA, KM 0+900-9+900” 1. Identificarea și competența evaluatorului - Cj. BERES ARON - membru titular al ANEVAR cu legitimația nr. 10662 având specializările EPI și EBM, a efectuat raportul de evaluare a proprietăților imobiliare (terenuri) aflate in coridorul de expropriere al proiectului „Modernizare și reabilitare DJ 102 G: DJ 105 B, Victoria - Viștișoara, km 0+900-9+900 -UAT Drăguș” - proiect derulat de către Consiliul Județean Brașov.
2. Identificarea clientului - JUDEȚUL BRAȘOV
 • 3. Scopul evaluării - Raportul de evaluare a fost solicitat pentru stabilirea valorilor pentru expropriere pentru cauza de utilitate publica (de interes județean).

 • 4. Obiectul supus evaluării - Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietățile imobiliare (terenuri) aflate in coridorul de expropriere aferent lucrărilor de modernizare și reabilitare DJ 102 G: DJ 105 B, Victoria - Viștișoara, km 0+900-9+900.

 • 5. Tipul valorii - Este valoarea speciala calculata conform prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local si a Hotărârii de Guvern nr. 53/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 si valoarea de piața așa cum este definită în Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018, conform SEV 100 - Cadru general, SEV 101 - Termeni de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportare, SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare, SEV 300 - Evaluări pentru raportare financiară și GME 630 - Evaluarea bunurilor imobile.

6. Proprietarul bunurilor imobile - persoane fizice si juridice, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.

Nr. identif.

UAT

Proprietar

Nr. tarla și nr. parcelă

Nr. CF / Nr. cad.

Intrav

Categ de folos

Suprafața de expropriat (mp)

1

1

UAT Drăguș

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU

T 84, PS 4504/3

Nr. CF 104128/

Nr. cad. 104128

Da

Pășune

2

2

2

UAT Drăguș

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU

T 84, PS 4504/3

Nr. CF 104128/

Nr. cad. 104128

Da

Pășune

4

3

4

UAT Drăguș

JURCOVAN Nicolae

T 84, PS 4491/42/9

Da

Pășune

96

4

5

UAT

FOGOROȘ Victor

T 84, PS

Da

Pășune

105

Drăguș

COSTEA Gheorghe

4491/42/8

5

6

UAT

FARCAS Ana

T 84, PS

Nr. CF 100167/

Da

Pășune

86

Drăguș

FARCAS Gheorghe - Eduard

4491/42/7

Nr. cad. 100167

6

7

UAT Drăguș

FOGOROȘ Gheorghe

T 84, PS 4491/42/6

Da

Pășune

83

7

9

UAT Drăguș

SOFONEA IOAN

T 84, PS 4491/40/3

Da

Pășune

85

8

10

UAT Drăguș

SOFONEA VICHENTE

T 84, PS

4491/40/2/

sutor'^

^a

Pășune

33

9

11

UAT Drăguș

VĂCARU ANA

T84, Psfe

4491/40/l\V

N>-1066

z)l

Pășune

57

Nr. crt

Nr. identif.

UAT

Proprietar

Nr. tarla și nr. parcelă

Nr. CF / Nr. cad.

Intrav

Categ de folos

Suprafața de expropriat (mp)

10

13

UAT Drăguș

GHERMAN Victoria

T 84, PS 4491/38/4

Da

Pășune

75

11

14

UAT Drăguș

CODREA Ana

T 84, PS 4491/38/3

Da

Pășune

1

12

16

UAT Drăguș

CIOBANU Iuliana Ramona

CIOBANU Daniel Marian

T 84, CC 4491/17/5

Nr. CF 100255 /

Nr. cad. 100255

Da

Curți constru cții

6

13

18

UAT Drăguș

JURCOVAN Cezar

T 84, PS 4491/14/4

Da

Pășune

12

14

22

UAT Drăguș

HALMAGHI Viorica

HALMAGHI Gheorghe

CODREA Mărioara

T 85, PS 4509/12/30

Da

Pășune

20

15

23

UAT Drăguș

HALMAGHI Viorica

HALMAGHI

Gheorghe

CODREA Mărioara

T85, PS 4509/12/30

Da

Pășune

89

16

25

UAT Drăguș

BOLOVAN Vichente

T 86, PS 4548/2/1

Da

Pășune

138

17

27

UAT Drăguș

POPARAD Samoilă

T 86, PS 4548/3/1

Da

Pășune

60

18

29

UAT Drăguș

SUCACIU Ioan

T 86, PS 4548/4/1

Da

Pășune

41

19

31

UAT Drăguș

BOGDAN Nicolae

T 86, PS 4548/6/1

Da

Pășune

172

20

32

UAT Drăguș

VIROCO INTEX SRL

T 86, PS 4548/6/5

Nr. CF 103944/

Nr. cad. 103944

Da

Pășune

2

21

33

UAT Drăguș

BILIBOACĂ Liviu

T 86, PS 4548/6/7

Da

Pășune

41

22

37

UAT Drăguș

S.C. AGRITINA EXPERT S.R.L.

T86

Nr. CF 101152/

Nr. cad. 101152

Da

Pășune

166

23

38

UAT Drăguș

FLEPS Hilde Rita

T86

Nr. CF 101153 /

Nr. cad. 101153

Da

Pășune

10

24

43

UAT Drăguș

COMPOSESORAT UL DE PĂDURE AL FOȘTILOR RÂNDAȘI DIN VOIVODENI MARI

T 99, PD 4850

Nu

Pădure

2355

25

45

UAT Drăguș

ȘTEFAN Eugen Tudor

T 86, PS 4545/2/2

Nr. CF 103991 /

Nr. cad. 103991

Da

Pășune

15

26

46

UAT Drăguș

HUSEA Valeria

T 86, PS 4545/2/3

Da

Pășune

30

27

47

UAT Drăguș

HALMAGHI Viorica

HALMAGHI Gheorghe

CODREA Mărioara

T 86, PS 4545/2/4

fff

Letiunvîtw Ni •

,N ^4

10662

k£>ll

Pășune

65


Nr. identif.Proprietar


Nr. tarla și nr. parcelă


Nr. CF / Nr. cad.


Intrav


Categ de folosCODREA

Gheorghe BOLOVAN Viorica


MARCU Victoria


BUNEA Ana


PALER Lucian -Ioan


SOCIETATEA COMERCIALĂ LUCI TOUR IOANA S.R.L. SOCIETATEA COMERCIALĂ LUCI TOUR IOANA S.R.L.


T 86, PS 4545/2/5Suprafața totala de teren afectata de coridorul de expropriere: 4.090 mp.

7. Data de referința a evaluării - 05.08.2019 (1 euro = 4,734 lei)

8. Documentele și informațiile ce stau la baza evaluării

Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018

Legea nr. 255/2010 - privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

HG nr. 53/2011 - privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010

Lista proprietăți afectate de către coridorul de expropriere conform doc. de identificare intocmita de ing. Ionut Gavriluta

Amplasamentul (intravilan / extravilan) proprietăților afectate conform doc. de identificare intocmita de ing. Ionut Gavriluta

Studiu de piața pentru stabilirea valorilor minime de circulație a proprietăților imobiliare din județul Brașov - 2019

Documente puse la dispoziție de către reprezentanții beneficiarului

 • 9. Valoarea propusă - Raportul de evaluare determină valoarea stabilita conform prevederilor Legii nr. 255 si a HG nr. 53/2011 în vederea demarării procedurilor de expropriere pentru cauza de utilitate publica ..Modernizare și reabilitare DJ 102 G: DJ105 B, Victoria - Viștișoara, km 0+900-9+900 -UAT Drăguș”. Valoarea propusă este valabilă la data evaluării și a rezultat în urma calculelor efectuate și din analiza comparativă a datelor deținute de evaluator.

Calculele au fost efectuate avand in vedere următoarele prevederi:

Extras din HG 53/2011-. “Art. 8 - (1) Expertul evaluator specializat în evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, care va întocmi raportul de evaluare prevăzut la art. 11 alin. (7) din lege, este obligat să se raporteze la expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.”

Extras din Legea 255/201Q-. Art. 11. - (7) înainte de data inceperii activității comisiei prevăzute la art. 18, un Evaluator autorizat specializat in evaluarea proprietății        MaSe^șjembru al Asociației

Naționale a Evaluatorilor din Romania - ANEVAR, va into expropriate pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, peuare a imobilelor sinta.

 • (8) Raportul de evaluare se intocmeste avandu-se in vedere expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

 • (9) Raportul de evaluare se intocmeste sub coordonarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din Romania.”

Valoarea proprietăților imobiliare (terenuri) amplasate in UAT Drăguș, afectate de proiectul „Modernizare și reabilitare DJ102 G: DJ105 B, Victoria - Viștișoara, km 0+900-9+900 -UATDrăguș”, este de:


Proprietar


MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU


JURCOVAN Nicolae


FOGOROȘ Victor


COSTEA Gheorghe


FARCAS Ana


FARCAS Gheorghe -Eduard


FOGOROȘ Gheorghe


SOFONEAIOAN


SOFONEA V1CHENTE


VĂCARU ANA


GHERMAN Victoria


CODREA Ana


CIOBANU Iuliana Ramona


CIOBANU Daniel Marian


JURCOVAN Cezar


HALMAGHI Viorica


HALMAGHI Gheorghe


CODREA Mărioara


HALMAGHI Viorica


HALMAGHI

Gheorghe


CODREA Mărioara


Intravilan


Categoria de folosință


Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010 (Lei)
Nr. Nr. crt. identif.


UAT


Proprietar


Intravilan


Categoria de folosință


16


25


UAT Drăguș


BOLOVAN Vichente


Da


Pășune


Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010 (Lei)

4.195,20


17


27


UAT Drăguș


POPARAD Samoilă


Da


Pășune


1.824,00


18


29


UAT Drăguș


SUCACIU loan


Da


Pășune


1.246,40


19


31


UAT Drăguș


BOGDAN Nicolae


Da


Pășune


5.228,80


20


32


UAT Drăguș


VIROCO INTEX SRL


Da


Pășune


60,80


21


33


UAT Drăguș


BILIBOACĂ Liviu


Da


Pășune


1.246,40


22


37


UAT Drăguș


S.C. AGRITINA EXPERT S.R.L.


Da


Pășune


3.718,40


23


38


UAT Drăguș


FLEPS Hilde Rita


Da


Pășune


224,00


24     43


UAT Drăguș


COMPOSESORATUL DE PĂDURE AL FOȘTILOR RÂNDAȘI DIN VOIVODENI MARI


Nu


Pădure


824,25


25     45


UAT Drăguș


ȘTEFAN Eugen Tudor


26     46UAT Drăguș


UAT Drăguș


UAT Drăguș


UAT Drăguș


UAT Drăguș


UAT Drăguș


UAT Drăguș


HUSEA Valeria


HALMAGHI Viorica


HALMAGHI Gheorghe


CODREA Mărioara


CODREA Gheorghe


BOLOVAN Viorica


MARCU Victoria


BUNEA Ana


PALER Lucian - loan


SOCIETATEA COMERCIALĂ LUCI TOUR IOANA S.R.L.


SOCIETATEA COMERCIALĂ LUCI TOUR IOANA S.R.L.


Valoarea totala a terenurilor expropriate este de: 50.484,23Pășune


Pășune


Pășune


BERES ARuN


Valorile sunt obținute ținând cont de valoarea medie de circulație a terenurilor conform Ghidului Camerei Notarilor Publici Brașov, valabile pentru anul 2019 (anexate prezentei lucrări) si de prevederile Legii nr. 255/2010.

Valorile nu conțin TVA.

10. Argumente privind valoarea propusă

Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile exprimate în prezentul raport și este valabilă în condițiile economice și juridice menționate în raport; Valoarea estimată se referă la bunurile menționate mai sus;

Valoarea este valabilă numai pentru destinația precizată în raport (expropriere pentru utilitate publica);

Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea calculata avand in vedere prevederile Legii 255/2010.

Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor și metodologiei de lucru promovate de către ANEVAR. (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România), precum si in baza prevederilor Legii nr. 255/2010 si a HG nr. 53/2011.


Expert evaluator autorizat EPI, EBM

Declarație de certificare

Prin prezenta certificăm că :

 • •  Afirmațiile susținute în prezentul raport sunt reale și corecte.

 • •  Analizele, opiniile și concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele și condițiile limitative prezentate în acest raport.

 • •  Nu avem nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea asupra activelor ce fac obiectul acestui raport de evaluare și nu avem nici un interes personal și nu suntem părtinitori față de vreuna din părțile implicate.

 • •  Nici evaluatorul și nici o persoană afiliată sau implicată cu aceasta nu este acționar, asociat sau persoană afiliată sau implicată cu beneficiarul.

 • •  Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau înțelegere care să-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent financiar pentru concluziile exprimate în evaluare.

 • •  Nici evaluatorul și nici o persoană afiliată sau implicată cu acesta nu are alt interes financiar legat de finalizarea tranzacției.

 • •  Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România)

 • •  Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

 • •  Bunurile supuse evaluării a fost inspectate personal de către evaluator.

 • •  Prin prezenta certific faptul că sunt competent să efectuez acest raport de evaluare.


Expert evaluator autorizat EPI, EBM

Capitolul 1

GENERALITĂȚI

1.1. Identificarea obiectului evaluării - Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietățile imobiliare (terenuri) aflate in coridorul de expropriere aferent lucrărilor de modernizare și reabilitare DJ 102 G: DJ 105 B, Victoria - Viștișoara, km 0+900-9+900.

 • 1.2. Scopul evaluării - Raportul de evaluare a fost întocmit pentru stabilirea valorii proprietăților afectate de coridorul de expropriere aferent lucrărilor de modernizare și reabilitare DJ 102 G: DJ 105 B, Victoria - Viștișoara, km 0+900-9+900, conform prevederilor Legii nr. 255/2010.

1.3. Utilizarea evaluării - Prezentul raport de evaluare se adresează Județului Brașov, în calitate de client și destinatar. Având în vedere Statutul ANEVAR și Codul deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu își asumă răspunderea decât față de client și față de destinatarul lucrării.

1.4. Baza de evaluare și tipul valorii estimate - Evaluarea executată conform prezentului raport, în concordanță cu scopul ei, reprezintă o estimare a valorii speciale de expropriere (de circulație) așa cum este definită în Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018, conform SEV 100 - Cadru general, SEV 101 - Termeni de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportare, SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare, SEV 300 - Evaluări pentru raportare financiară și GME 630 - Evaluarea bunurilor imobile, precum si in Legea nr. 255/2010.

1.5. Data inspecției - Inspecția proprietății a fost realizată de evaluator in 27.07.2019. Datele referitoare la imobilele evaluate au fost preluate de la personalul Consilului Județean Brașov.

1.6. Data estimării valorii - La baza efectuării evaluării au stat informațiile privind nivelul prețurilor și datele furnizate de client la data inspecției, dată la care sunt disponibile datele și informațiile și la care se consideră valabile ipotezele luate în considerare precum și valorile estimate de către evaluator. Data evaluării este 05.08.2019.

1.7. Proprietarul bunurilor evaluate - persoane fizice si juridice identificate conform anexei de proprietari afectate:


Nr. identif.


UAT


Proprietar


Nr. tarla și nr. parcelă


Nr. CF / Nr. cad.


Intrav


Categ de folosMĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU


MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU


JURCOVAN Nicolae


FOGOROȘ Victor


COSTEA Gheorghe


FARCAS Ana


FARCAS Gheorghe - Eduard

FOGOROȘ Gheorghe
Nr. crt.

Nr. identif.

UAT

Proprietar

Nr. tarla și nr. parcelă

Nr. CF / Nr. cad.

Intrav

Categ de folos

Suprafața de expropriat (n»P)

7

9

UAT Drăguș

SOFONEA IOAN

T 84, PS 4491/40/3

Da

Pășune

85

8

10

UAT Drăguș

SOFONEA VICHENTE

T 84, PS 4491/40/2

Da

Pășune

33

9

11

UAT Drăguș

VĂCARU ANA

T 84, PS 4491/40/1

Da

Pășune

57

10

13

UAT Drăguș

GHERMAN Victoria

T 84, PS 4491/38/4

Da

Pășune

75

11

14

UAT Drăguș

CODREA Ana

T 84, PS 4491/38/3

Da

Pășune

1

12

16

UAT Drăguș

CIOBANU Iuliana Ramona

CIOBANU Daniel Marian

T 84, CC 4491/17/5

Nr. CF 100255 /

Nr. cad. 100255

Da

Curți constru cții

6

13

18

UAT Drăguș

JURCOVAN Cezar

T 84, PS 4491/14/4

Da

Pășune

12

14

22

UAT Drăguș

HALMAGHI Viorica

HALMAGHI Gheorghe

CODREA Mărioara

T85, PS 4509/12/30

Da

Pășune

20

15

23

UAT Drăguș

HALMAGHI Viorica

HALMAGHI Gheorghe

CODREA Mărioara

T85, PS 4509/12/30

Da

Pășune

89

16

25

UAT Drăguș

BOLOVAN Vichente

T 86, PS 4548/2/1

Da

Pășune

138

17

27

UAT Drăguș

POPARAD Samoilă

T 86, PS 4548/3/1

Da

Pășune

60

18

29

UAT Drăguș

SUCACIU Ioan

T 86, PS 4548/4/1

Da

Pășune

41

19

31

UAT Drăguș

BOGDAN Nicolae

T 86, PS 4548/6/1

Da

Pășune

172

20

32

UAT Drăguș

VIROCO INTEX SRL

T 86, PS 4548/6/5

Nr. CF 103944/

Nr. cad. 103944

Da

Pășune

2

21

33

UAT Drăguș

BILIBOACĂ Liviu

T 86, PS 4548/6/7

Da

Pășune

41

22

37

UAT Drăguș

S.C. AGRITINA EXPERT S.R.L.

T86

Nr. CF 101152/

Nr. cad. 101152

Da

Pășune

166

23

38

UAT Drăguș

FLEPS Hilde Rita

T86

Nr. CF 101153/

Nr. cad. 101153

Da

Pășune

10

24

43

UAT Drăguș

COMPOSESORAT UL DE PĂDURE AL FOȘTILOR RÂNDĂȘI DIN VOIVODENI MARI

T 99, PD 4850

Nu

Pădure

2355

25

45

UAT Drăguș

ȘTEFAN Eugen Tudor

T 86, PS^-s

4545/2^'

==^EfeW3991 /

Da

Pășune

15

26

46

UAT Drăguș

HUSEA Valeria

4^/2/3

ERES ARON I

â      g 1

Da

Pășune

30

\\t< r \

fiabil 2079 \ &//


Nr. identif.Proprietar


Nr. tarla și nr. parcelă


Nr. CF / Nr. cad.


Intrav


Categ de folosHALMAGHI Viorica

HALMAGHI Gheorghe


CODREA Mărioara


CODREA Gheorghe BOLOVAN Viorica


MARCU Victoria


BUNEA Ana


PALER Lucian -IoanSOCIETATEA COMERCIALĂ LUCI TOUR IOANA S.R.L. SOCIETATEA COMERCIALĂ LUCI TOUR IOANA S.R.L.
 • 1.8. Moneda raportului - Opinia finală a evaluării va fi prezentată în RON. Valorile exprimate nu conțin TVA.

 • 1.9. Standardele aplicabile - Metodologia de calcul a valorii de piață / valorii in vederea exproprierii a ținut cont de scopul evaluării, tipul proprietății și de recomandările standardelor ANEVAR, precum si de legislația in vigoare (Legea nr. 255/2010 si HG 53/2011)

Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018

SEV 100 - Cadru general

SEV 101 - Termeni de referință ai evaluării

SEV 102 - Implementare

SEV 103 - Raportare

SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare

GME 630 - Evaluarea bunurilor imobile

SEV 300 - Evaluări pentru raportare financiară

Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

Hotararea de Guvern nr.53/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010

Baza evaluării realizate în prezentul raport este valoarea de piața / valoarea in vederea exproprierii așa cum a fost ea definită mai sus.

Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost:

Documentarea, pe baza unei liste de informații solicitate clientului; au fost solicitate: traseul coridorului de expropriere, date din care sa reiasa proprietanjl^c^expropriat, documentația cadastrala. Calculele au fost efectuate in ipoteza in care ao^feavfacofiî^dtiîL^proprierii in baza Legii nr. 255/2010, respectiv prin raportare la Ghidul Notrilor Biblici -^^âfițt^pent^anul 2019. ___________________________________________________________________________________EL__Leatimatiajlir. 10662----elj-------------------------------- Obținerea informațiilor referitoare la proprietățile evaluate;

Stabilirea limitelor și ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului;

Selectarea tipului de valoare estimată în prezentul raport;

Analiza tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării;

Aplicarea metodei de evaluare considerate oportună pentru determinarea valorii și fundamentarea opiniei evaluatorului - ținând cont de scopul lucrării;

Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările și metodologia de lucru adoptate de către ANE VAR.

1.10. Sursele de informații care au stat Ia baza întocmirii raportului de evaluare

Informațiile și sursele de informații utilizate în acest raport sunt: Informații obținute de la reprezentanții beneficiarului; Catalog "Aplicații cu Evaluarea Terenului”, editura IROVAL București 2010;

Informații preluate din baza de date a evaluatorului, de la evaluatori, vânzători și cumpărători imobiliari de pe piață imobiliară, informații privind cererea și oferta preluate de la agenții imobiliare și din publicații de profil, informații care au fost sintetizate în analiza pieței imobiliare;

Adresele de pe internet: www.olx.ro,www.imobiliare.ro.

Informațiile puse la dispoziția evaluatorului de către personalul Consiliului Județean Brașov. Responsabilitatea asupra veridicității informațiilor preluate de la solicitantul lucrării aparține celor care le-au pus la dispoziția evaluatorului.

 • 1.11. Ipoteze generale - Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informațiile și documentele furnizate de către client și au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigații suplimentare.

Se presupune că titlul de proprietate este bun și marketabil, în afara cazului în care se specifică altfel; Informațiile furnizate de terte părți sunt considerate de încredere dar nu li se acordă garanții pentru acuratețe;

Se presupune că nu există condiții ascunse sau neevidențiate ale proprietății. Nu se asumă nici o răspundere pentru astfel de condiții sau pentru obținerea studiilor tehnice de specialitate necesare descoperirii lor.

Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru existența vreunui contaminant, nici nu ne angajăm pentru o expertiză sau o cercetare științifică necesară pentru a fi descoperit.

Evaluatorul nu are cunoștință de efectuarea unor inspecții sau a unor rapoarte care să indice prezența contaminanților sau materialelor periculoase și nici nu a efectuat investigații speciale în acest sens. Valorile sunt estimate în ipoteza că nu există așa ceva. Dacă se va stabili ulterior că există contaminări sau că au fost sau sunt puse în funcțiune mijloace care ar putea să contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate;

Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile în lumina informațiilor ce sunt disponibile la data evaluării;

Evaluatorul nu a făcut o expertiză tehnică a bunurilor sau a părților componente, nici nu a inspectat acele părți care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea fiind considerate în stare tehnică bună corespunzătoare unei exploatări normale. Opinia asupra stării părților neexpertizate și acest raport nu trebuie înțeles că ar valida integritatea lor.

Ipotezele utilizate la efectuarea calulelor:

 • - avand in vedere faptul ca beneficiarul lucrării nu a pus la dispoziția evaluatorului amenajamentul silvic pentru păduri, se utilizează ipoteza de calcul - amestec de vegetație forestieră;

 • - amplasamentul imobilelor este cel din documentația intocmita de ing. Gavriluta Ionut (anexa 1)

In situația in care vor aparea documente suplimentare din care sa reiasa tipul pădurilor, existenta unor restricții etc., valorile se vor recalcula.

Valoarea estimată este valabilă la data evaluării, respec                       )ului Studiu de Piața pentru


jud. Brașov (01.01.2020). întrucât condițiile de piață si                        estimată poate fi incorectă

sau necorespunzătoare la un alt moment.

 • 1.12. Condiții limitative - Orice alocare a valorii totale estimate în acest raport, nu trebuie utilizată în combinație cu nici o altă evaluare, în caz contrar ele fiind nevalide. Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ la proprietățile în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înțelegeri în prealabil;

Raportul de evaluare este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea.

 • 1.13. Clauza de nepublicare - Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un document destinat publicității fără acordul scris și prealabil al evaluatorului cu specificarea formei și contextului în care urmează să apară (excepție facand - publicarea lucrării ca urmare a derulării procedurii de expropriere). Publicarea, parțială sau integrală, precum și utilizarea lui de către alte persoane decât destinatarul și clientul, atrage după sine încetarea obligațiilor contractuale și acționarea în instanță a vinovaților.

1.14. Responsabilitatea față de terți - Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de către client, corectitudinea și precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestora. Acest raport de evaluare este destinat scopului și destinatarului precizat. Raportul este confidențial, strict pentru client și destinatar iar evaluatorul nu acceptă nicio responsabilitate față de o terță persoană, în nici o circumstanță.

Capitolul 2
PREZENTAREA DATELOR

2.1. Identificarea proprietăților evaluate

Terenuri cu caracteristici similare incluse in aceasta categorie de evaluare sunt: terenuri situate in intravilanul si extravilanul comunei Drăguș.

In tabelul următor este prezentata lista proprietăților din UAT Drăguș afectate de lucrările de investiție “Modernizare și reabilitare DJ102 G: DJ 105 B, Victoria - Viștișoara, km 0+900-9+900".UAT


UAT Drăguș


UAT Drăguș


UAT Drăguș


UAT Drăguș


UAT Drăguș


UAT Drăguș

UAT Drăguș

UAT Drăguș

UAT Drăguș

UAT Drăguș

UAT Drăguș


UAT Drăguș


UAT Drăguș


UAT Drăguș


UAT Drăguș


Proprietar


Nr. tarla și nr. parcelă


Nr. CF /

Nr. cad.


Intrav


Categ de folos


MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU


MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU


JURCOVAN Nicolae


FOGOROȘ Victor


COSTEA Gheorghe


FARCAS Ana


FARCAS Gheorghe - Eduard


FOGOROȘ Gheorghe


SOFONEAIOAN


SOFONEA VICHENTE


VĂCARU ANA


GHERMAN Victoria


CODREA Ana


CIOBANU Iuliana Ramona


CIOBANU Daniel Marian


JURCOVAN Cezar


HALMAGHI Viorica


HALMAGHI Gheorghe


CODREA Mărioara


HALMAGHI Viorica


HALMAGHI Gheorghe


CODREA Mărioara


T 85, PS 4509/12/3&

§----Legillnutia


BERES AR^N

. 10662Nr. crt

Nr. identif.

UAT

Proprietar

Nr. tarla și nr. parcelă

Nr. CF / Nr. cad.

Intrav

Categ de folos

Suprafața de expropriat (mp)

16

25

UAT Drăguș

BOLOVAN Vichente

T 86, PS 4548/2/1

Da

Pășune

138

17

27

UAT Drăguș

POPARAD Samoilă

T 86, PS 4548/3/1

Da

Pășune

60

18

29

UAT Drăguș

SUCACIU Ioan

T 86, PS 4548/4/1

Da

Pășune

41

19

31

UAT Drăguș

BOGDAN Nicolae

T 86, PS 4548/6/1

Da

Pășune

172

20

32

UAT Drăguș

VIROCO INTEX SRL

T 86, PS 4548/6/5

Nr. CF 103944/

Nr. cad. 103944

Da

Pășune

2

21

33

UAT Drăguș

BILIBOACĂ Liviu

T 86, PS 4548/6/7

Da

Pășune

41

22

37

UAT Drăguș

S.C. AGRITINA EXPERT S.R.L.

T86

Nr. CF 101152/

Nr. cad. 101152

Da

Pășune

166

23

38

UAT Drăguș

FLEPS Hilde Rita

T86

Nr. CF 101153/

Nr. cad. 101153

Da

Pășune

10

24

43

UAT Drăguș

COMPOSESORAT UL DE PĂDURE AL FOȘTILOR RÂNDAȘI DIN VOIVODENI MARI

T 99, PD 4850

Nu

Pădure

2355

25

45

UAT Drăguș

ȘTEFAN Eugen Tudor

T 86, PS 4545/2/2

Nr. CF 103991 /

Nr. cad. 103991

Da

Pășune

15

26

46

UAT Drăguș

HUSEA Valeria

T 86, PS 4545/2/3

Da

Pășune

30

27

47

UAT Drăguș

HALMAGHI Viorica

T 86, PS 4545/2/4

Da

Pășune

65

HALMAGHI

Gheorghe

CODREA Mărioara

28

48

UAT Drăguș

CODREA Gheorghe

T 86, PS 4545/2/5

Da

Pășune

94

29

49

UAT Drăguș

BOLOVAN Viorica

T 86, PS 4545/2/6

Da

Pășune

84

MARCU Victoria

BUNEA Ana

30

52

UAT Drăguș

PALER Lucian -Ioan

Nr. CF 100108 SÂMBĂTA DE

SUS

Nr. cad. 100108

Da

Pășune

4

31

54

UAT Drăguș

SOCIETATEA COMERCIALĂ LUCI TOUR IOANA S.R.L.

T 118, PS

4546/5

Nr. CF 100125 SÂMBĂTA DE SUS

Nr. cad. 100125

Da

Pășune

14

32

55

UAT Drăguș

SOCIETATEA COMERCIALĂ LUCI TOUR IOANA S.R.L.

T 118, PS 4546/1/2

Da

Pășune

45

Topografia zonei este plana / panta ușoara (CC și PS), respectiv in panta (in cazul pădurilor). Accesul este posibil din DJ 102G. Terenurile afectate de investitie^^^^^FQyilanul și extravilanul UAT Drăguș.

Utilitățile: la teren (pentru CC), respectiv in apropiere ^ntru^^^

ne1.


Legitimația NrNipj552


'Wi; E.W

2.2. Situația juridica

Suprafețele de teren afectate sunt proprietatea unor persoane fizice sau juridice (conform tabel anexat).

Scopul evaluării este determinarea valorii de piața a proprietăților susmenționate, in vederea stabilirii unei valori juste pentru suprafețele afectate de investiția pentru cauza de utilitate publica, (in conformitate cu prevederile Legii 255/2010 si a normelor metodologice de aplicare a acesteia).

A fost evaluat intregul drept de proprietate asupra suprafeței ce urmeaza a se dezmembra din proprietate.

Dreptul de proprietate s-a considerat valabil si marketabil, neafectat de ipoteci.

Având in vedere faptul ca in Ghidul Notarilor / Studiul de Piață se fac diferențieri intre categoriile de folosința ale terenurilor, acestea vor fi tratate distinct.

2.3. Descrierea amplasamentului proprietății imobiliare

Amplasamentul proprietățiilor imobiliare evaluate:

- Intravilanul și extravilanul UAT Drăguș

Tipul zonei de amplasare:

Intravilan - terenuri construibile (curți construcții - CC) și terenuri agricole (pășune - PS); Rețea de transport', acces din DJ 102G

Unități edilitare-, utilitati la teren pentu imobilul cu categoria de folosință CC; în apropiere pentru terenurile cu categoria de folosință PS; fără utilități în cazul pădurilor;

Gradul de poluare (rezultat din observații ale evaluatorului, fără expertizare): fără.

Suprafața de teren aflata in coridorul de expropriere este de 4.090 mp.

2.4. Descrierea proprietății imobiliare

Drăguș (în germană Drachendorf) este o comună în județul Brașov, Transilvania, România, formată numai din satul de reședință cu același nume. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Drăguș se ridică la 1.162 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 1.187 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (98,28%). Pentru 1,64% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (97,5%). Pentru 1,64% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Politică și administrație

Comuna Drăguș este administrată de un primar și un consiliu local compus din 9 consilieri. Primarul, Cornel Greavu, de la Partidul Național Liberal, a fost ales în 2016. începând cu alegerile locale din 2016, consiliul local are următoarea componență pe partide politice:

Partid


Consilieri Componența Consiliului

Partidul Național Liberal


Partidul Național Democrat

■ Partidul Social Democrat


Istorie


în anul 1733, când episcopul român unit cu Roma Inocențiu Micu-Klein a organizat o conscripțiune în Ardeal, în satul românesc Drăguș (ortografiat: Dragus), au fost recenzate un număr de 120 de familii. Cu alte cuvinte, în Drăgușul anului 1733, trăiau circa 600 de persoane. Din registrul aceleiași conscripțiuni, mai aflăm numele preoților din sat: Miklos (Nicolae), care era greco-catolic, precum și Iuon senior, Rad, Iuon, Rad 2, Georgie, care erau ortodocși. în localitate funcționa o biserică.

Monumente

• Biserica ortodoxă „Adormirea Maic• Biserica greco-catolică, „Sf. Gheorș.                       i în 1993; renovată în perioada 1994

- 2007.

Personalități


• Ion Codru-Drăgușanu (1817 - 1884), scriitor român, călător, vicecăpitan (echivalent cu subprefect) al comitatului Făgăraș, a fost fiu al satului Drăguș, bunic dinspre mamă al lui Ion Rațiu.

Turism


O bază turistică, situată la Moțul Drăgușului^2\ia sud de satul Drăguș) a fost deschisă la începutul sezonului de iarnă 2009 - 2010. Este vorba de o pârtie de schi, luminată nocturn, dotată cu instalație teleschi și cu tunuri pentru obținerea zăpezii artificiale, precum și de Pensiunea „ Casa Zmeilor ” (și în germană: „Drachenhaus”), care a primit numele de la traducerea în limba română a denumirii satului Drăguș în limba germană, Drachendorf („ satul Zmeilor ”), denumire pe care o găsim în Harta Iosefmă. între timp, baza turistică s-a îmbogățit cu tiroliene și cu noi pensiuni, printre care Căsuța din Pădure.

Terenurile evaluate în prezentul raport se află amplasate în intravilanul și extravilanul UAT Drăguș.

 • 2.5. Analiza pieței imobiliare

2.5.1. Definirea pieței

Piața imobiliară se definește ca un grup de persoane sau firme care intră în contact în scopul de a efectua tranzacții imobiliare. Participanții la această piață schimbă drepturi de proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii.

Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliară nu se autoreglează ci este deseori influențată de reglementările guvernamentale si locale. Cererea si oferta de proprietăți imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dar acest punct este teoretic și rareori atins, existând întotdeauna un decalaj între cerere și ofertă. Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu iar cererea poate să se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să existe supraofertă sau exces de cerere și nu echilibru. Cumpărătorii și vânzătorii nu sunt întotdeauna bine informați iar actele de vânzare-cumparare nu au loc in mod frecvent. De multe ori, informațiile despre prețuri de tranzacționare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile. Proprietățile imobiliare sunt durabile și pot fi privite ca investiții.

Pe fondul scăderii generale a tranzacțiilor din sectorul rezidențial, al restrângerii si chiar blocării investițiilor de pe celelalte segmente imobiliare, scăderea prețurilor terenurilor vădește o tendință de acutizare. Totuși, în anumite zone vânzătorii îsi mențin si chiar cresc pretențiile pecuniare.

Tranzacțiile cu terenuri care s-au efectuat în acest an si anul trecut pe raza județului Brașov au reușit să anuleze impresia de criză profundă care a cuprins acest sector imobiliar in perioada 2009-2012. Corelate în mod nemijlocit cu trendul de pe piața creditării, afacerile cu terenuri au avut cel mai mult de suferit de pe urma stopării finanțării bancare. în acest sens, cele mai suferinde segmente de piață sunt loturile construibile (500-1000 mp) - accesate în principal de end-user-ii interesați în construirea unei case.

In cazul proprietăților evaluate, pentru identificarea pieței imobiliare specifice, s-au investigat o serie de factori, începând cu tipul proprietății. Aceasta este un teren construibil situat în intravilan.

Având în vedere cele prezentate anterior si scopul prezentei lucrări, piața imobiliară specifică poate fi considerată piața terenurilor intravilane, piață a cărei arie geografica se întinde la nivelul comunei Drăguș.

2.5.2. Oferta competitivă

Analizând ofertele existente in publicațiile de specialitate, la data evaluării exista oferte pentru zona studiată, cu preturi cuprinse intre 0,5 - 11 Euro/mp.


2.5.4. Echilibrul pieței

Echilibrul pieței este determinat de raportul dintre cerere si oferta. In comparație cu piețele de bunuri, de valori mobiliare sau de mărfuri, piețele imobiliare inca sunt considerate ineficiente. Aceasta caracteristica este cauzata de mai muți factori cum sunt o oferta relativ inelastica si o localizare fixa a proprietății imobiliare. Ca urmare, oferta de proprietate imobiliara nu se adapteaza rapid ca răspuns la schimbările de pe piața.

In prezent piața terenurilor este într-o ușoara creștere, deoarece este favorizata de situația economica a tarii si de previziunile cu privire la creșterea PIB-ului. Un alt factor determinant este ieftinirea creditelor oferite de banei.

Capitolul 3

ANALIZA DATELOR

3.1. Cea mai bună utilizare (CMBU)

Cea mai bună utilizare - Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectată din diferite variante posibile care ar trebui sa constituie baza de pornire și să genereze ipotezele de lucru necesare operațiunii de evaluare.

Cea mai bună utilizare - este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare.

Cea mai bună utilizare a unei parcele de teren nu este determinată printr-o analiză subiectivă a deținătorului proprietății imobiliare, a constructorului sau a evaluatorului; cea mai bună utilizare este determinată de forțele competitive de pe piața în care este localizată proprietatea.

Proprietatea este întotdeauna evaluată pe baza celei mai bune și profitabile utilizări, care poate fi sau nu poate fi utilizarea prezentă. Valoarea terenului este bazată pe cea mai bună utilizare a proprietății ca fiind disponibilă și gata de a fi dezvoltată pentru acea utilizare. îmbunătățirile sunt evaluate conform modului în care ele contribuie (sau nu) la valoarea terenului. Cea mai bună utilizare trebuie să apară într-un viitor rezonabil și nu poate fi îndepărtată sau speculativă.

în cursul analizei, evaluatorul trebuie să facă distincția între cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber și cea mai bună utilizare a proprietății ca fiind construită.

Perioada de timp a unei utilizări specificate reprezintă un punct important al analizei celei mai bune utilizări. în multe cazuri, cea mai bună utilizare a unei proprietăți se poate schimba în viitorul apropriat. Tradițional, analiza celei mai bune utilizări a fost asociată cu analiza reziduală a terenului ce este cuprinsă în economia clasică. în această analiză, valoarea este dată de venitul ce rămâne după ce a fost amortizată construcția.

Cea mai bună utilizare este determinată de forțele competitive de pe piață. Analiza se poate realiza în două cazuri: (1) cea mai bună utilizare a terenului considerat liber și (2) cea mai bună utilizare a terenului construit. Există patru condiții care trebuie respectate simultan, prin prisma cărora se realizează această analiză. Cea mai bună utilizare trebuie să fie: admisibilă leșal, fizic posibilă, financiar fezabilă și maxim productivă.

Criteriile analizei celei mai bune utilizări

 • a. Permisibilă legal - în toate cazurile, evaluatorul trebuie să determine care utilizări sunt permise de lege. El trebuie să analizeze reglementările privind zonarea, restricțiile de construire, normativele de construcții, restricțiile privind construcțiile din patrimoniu și siturile istorice, impactul asupra mediului, închirierea pe termen lung poate afecta cea mai bună utilizare a proprietății din cauza unor clauze în contractul de închiriere.Dacă nu există restricții cu caracter privat, atunci utilizările admise de certificatul de urbanism determină alternativele avute în vedere pentru cea mai bună utilizare. Evaluatorul poate avea în vedere - cu riscurile aferente - și eventualele modificări ale planurilor de urbanism, elemente ce trebuie clar explicate în raportul de evaluare.

Normativele de construcții și condițiile de impact asupra mediului, pot avea influențe asupra fezabilității utilizării, dacă nu o scot în afara legii.

 • b. Posibilă fizic - Dimensiunile, forma, suprafața, structura geologică a terenului și accesibilitatea unui lot de teren și riscul unor dezastre naturale (cutremure, inundații) afectează utilizările unei anumite proprietăți imobiliare. Unele loturi de teren pot atinge cea mai bună utilizare numai ca făcând parte dintr-un ansamblu. în acest caz, evaluatorul va analiza și fezabilitatea ansamblului. Evaluatorul va considera capacitatea și disponibilitatea utilităților publice (canalizare, apă, linie de transport energie electrică, gaze, agent termic, etc.). Structura geologică a terenului poate împiedica (sau face foarte scumpă) anumite utilizări ale proprietății, cum ar fi: clădiri cu regim mare de înălțime, subsoluri multiple, etc. Condițiile fizice influențează și costurile de conversie ale utilizării actuale în altă utilizare considerată mai bună.


 • c. Fezabilă financiar - Utilizările care au îndep sunt analizate mai departe pentru a determina dacă de exploatare, obligațiile financiare și amortizarea

financiare pozitive sunt considerate ca fiind fezabile financiar. Pentru a determina fezabilitatea financiară, evaluatorul va prognoza veniturile generate de proprietate, din care se va scădea cheltuielile de exploatare (inclusiv impozitul pe profit), rezultând profitul net. Se va calcula rata de fructificare a capitalului propriu și dacă aceasta este mai mare sau egală cu cea așteptată de investitori pe piață, atunci utilizarea este fezabilă.

d. Maximum productivă - Dintre utilizările fezabile financiar, cea mai bună utilizare este acea utilizare care conduce la cea mai mare valoare reziduală a terenului, în concordamță cu rata de fructificare a capitalului cerută de piață pentru acea utilizare. Valoarea reziduală a terenului poate fi găsită estimând valoarea utilizării propuse (teren și construcții) și scăzând costul materialelor, manoperei, regiei și al capitalului, necesare realizării construcției. Valoarea terenului poate fi estimată și prin capitalizarea venitului rezidual datorat terenului. Venitul datorat terenului este venitul rămas după scăderea cheltuielilor de exploatare și a recuperărilor capitalului investit în construcțiile alocate în proporțiile determinate pe piața imobiliară. Cea mai bună utilizare potențială a terenului este de obicei utilizare pe termen lung și se presupune că va rămâne aceeași pe durata de viață economică sau utilă a construcțiilor.

Cea mai bună utilizare a terenului liber - Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber presupune că terenul este liber sau poate fi eliberat prin demolarea construcțiilor. în această ipoteză, pot fi identificate utilizări care crează valoare și evaluatorul poate începe selecția de proprietăți comparabile și apoi să estimeze valoarea terenului. Dacă o prognoză a celei mai bune utilizări indică o schimbare în viitor, cea mai bună utilizare actuală este considerată ca o utilizare interimară. în unele cazuri, cea mai bună utilizare este ca terenul să rămână liber până când piața va fi pregătită pentru dezvoltare imobiliară. Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber presupune că terenul este liber sau poate fi eliberat prin demolarea construcțiilor. în această ipoteză pot fi identificate utilizări care creează valoare, evaluatorul putând începe selecția de la proprietăți comparabile și să estimeze valoarea terenului.

 • 3.2. Evaluarea terenului

3.2.1. Metode de evaluare a terenului

Valoarea terenului trebuie considerată în termeni de cea mai bună utilizare. Chiar dacă terenul are amenajări, valoarea acestuia este estimată prin luarea în considerare a celei mai bune utilizări a lui, și anume, prin considerarea lui ca fiind liber și disponibil pentru dezvoltare ulterioară, respectiv pentru utilizarea cea mai eficientă.

Tehnicile de evaluare a terenului liber sunt următoarele: comparația directă, extracția, alocarea, tehnica reziduală a terenului, capitalizarea rentei funciare, analiza parcelării și dezvoltării.

 • 1. Comparația directă

PROCEDURĂ - Vânzările de loturi vacante similare sunt analizate, comparate, corectate pentru a oferii o valoare a terenului evaluat.

APLICABILITATE - Comparația directă este tehnica cea mai utilizată pentru evaluarea terenului și este metoda preferată ce se utilizează atunci când există suficiente informații despre vânzări comparabile.

RESTRICȚII - lipsa vânzărilor și a datelor de comparație pot subția argumentele pentru susținerea valorii estimate.

2. Extracția


PROCEDURĂ - Costul net al amenajărilor terenului și construcțiilor se scade din prețul total de vânzare al proprietății pentru a se ajunge la valoarea terenului.

APLICABILITATE - Această tehnică se aplică atunci când contribuția clădirii este în general scăzută și relativ ușor de identificat, această tehnică este frecvent utilizată în zonele rurale.

RESTRICȚII - Evaluatorul trebuie să poată determina contribuția valorii construcțiilor, estimate la costul lor net.

 • 3. Alocarea


PROCEDURĂ - Raportul dintre valoarea terenului și valoarea                     linat din analiza

vânzărilor comparabile și este aplicat prețul de vânzare al pro                       j a se ajunge la

valoarea terenului


APLICABILITATE - Se aplică atunci când numărul vânzărilor de terenuri libere este inadecvat. Este necesară mai degrabă verificarea caracterului rezonabil decât opinia formală asupra valorii terenului. RESTRICȚII - Metoda alocării nu determină valori de mare credibilitate și este rar utilizată ca o primă tehnică de evaluare a terenului. De asemenea, raporturile dintre valoarea terenului și valoarea totală a proprietății sunt dificil de stabilit.

 • 4. Tehnica reziduală

PROCEDURĂ - Venitul net din exploatare atribuit terenului este capitalizarea terenului, conformă cu piața, pentru a se face o estimare a valorii

APLICABILITATE - Această tehnică se poate aplica doar pentru a testa fezabilitatea utilizărilor alternative ale unui anumit amplasament în analiza celei mai bune utilizări sau când nu există informații despre vânzările de teren

RESTRICȚII - Această tehnică este considerată de justiție ca fiind prea speculativă pentru a determina o valoare a terenului credibilă. Trebuie respectate următoarele condiții , valoare clădirilor este cunoscută sau poate fi estimată cu acuratețe, venitul net din exploatarea proprietății este cunoscut sau poate fi estimat, atât ratele de capitalizare ale clădirilor cât și ale terenului sunt disponibile pe piață.

 • 5. Capitalizarea rentei funciare

PROCEDURĂ - Rata de capitalizare derivată din piață se aplică rentei funciare a proprietății respective

APLICABILITATE - Metoda se folosește când rentele, ratele, și factorii comparabili se pot determina din analiza vânzărilor de teren închiriat (arendat)

RESTRICȚII - Poate fi necesară o corecție a valorii pentru a reflecta drepturile de proprietate atunci când renta specificată în contract este diferită de renta de piață.

 • 6. Analiza parcelării și dezvoltării

PROCEDURĂ - Costurile directe și indirecte, precum și profilul investitorului se scad din estimarea prețului brut de vânzare anticipat al loturilor finalizate iar veniturile estimate se actualizează cu o rată derivată din piață pentru perioada de dezvoltare și absorbție.

APLICABILITATE - Tehnica se aplică când terenul liber are potențial de dezvoltare ca parcelă, aceasta reprezentând cea mai bună utilizare a terenului.

RESTRICȚII - Analiza fluxului de numerar necesită multe informații referitoare la vânzarea și costurile necesare amenajărilor și construcțiilor pe loturi

3.2.2. Evaluarea terenului prin metoda comparațiilor directe

Pentru determinarea valorii de piață s-a utilizat metoda comparațiilor directe, care este cea mai adecvată metodă atunci când există informații privind vânzări comparabile. Metoda analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru loturi similare. Ea este o metoda globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă. Metoda comparațiilor de piață își are baza în analiza pieței și utilizează analiza comparativă, respectiv estimarea valorii se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare, comparând apoi aceste proprietăți cu cea “de evaluat”. Premiza majoră a metodei este aceea că valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare este în relație directă cu prețurile de tranzacționare a unor proprietăți competitive și comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările și diferențele între proprietăți, între elementele care influențează prețurile de tranzacție. Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și celelalte terenuri deja tranzacționate, despre care există informații suficiente. Pentru efectuarea calculelor pentru fiecare zona in parte s-a calculat o suprafața medie. Pentru estimarea valorii terenului prin metoda comparației, evaluatorul a apelat la informațiile provenite din tranzacțiile de proprietăți asimilabile celui de evaluat, analizând ofertele existente în publicațiile de specialitate și pe site-urile agențiilor imobiliare (www.olx.ro,, www.imobiliare.ro), la data evaluării există câțg^â&săeijjentru terenuri care sunt sintetizate în tabelul de mai jos.

P ''BtSBoK

(\â Legitimația N». TC&b*- t~i;

--

In aceasta grupa intra terenurile cu categ. de folosință curți construcții.

Nr.

Criterii si elemente de comparație

Teren de evaluat

Terenuri de comparație

crt

A

B

c

0

Tipul comparabilei

oferta

oferta

oferta

1

Drepturi de proprietate transmise

depline

depline

depline

depline

2

Restricții legale

teren curți construcții

teren construibil

teren construibil

teren construibil

3

Condiții de finanțare

proprii

proprii

proprii

4

Condiții de vanzarc

normala

normala

normala

normala

5

Condițiile pieței

prezent

prezent

prezent

prezent

6

Localizare

UAT Dragus

comuna Dragus - zona Aventura Parc

comuna Dragus

comuna Dragus

7

Caracteristici fizice

Suprafața, mp

1005

1.000

6.500

1.000

Acces la proprietate

strada pietruita

strada pietruita

strada pietruita

strada pietruita

Forma teren

regulata

regulata

regulata

regulata

Topografic

plan

panta

plan

plan

8

Utilitari (energic electrica / apa / canalizare / gaz metan, altele)

utilitati in apropiere

utilitati in apropiere

utilitati in apropiere

utilitati in apropiere

9

Destinație

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

10

Cea mai buna utilizare

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

Preț de vinzare / mp (EUR)

5,70

6.65

9,35

Preț total de vinzare (EUR)

5.700

43.225

9.350

In aceasta grupa intra terenurile cu categ. de folosință pășune.

Nr.

Criterii si elemente de comparație

Teren de evaluat

Terenuri de comparație

crt.

A

B

C

0

Tipul comparabilei

oferta

oferta

oferta

1

Drepturi de proprietate transmise

depline

depline

depline

depline

2

Restricții legale

teren curii construcții

teren construibil

teren construibil

teren construibil

3

Condiții de finanțare

proprii

proprii

proprii

4

Condiții de vanzarc

normala

normala

normala

normala

5

Condițiile pieței

prezent

prezent

prezent

prezent

6

Localizare

UAT Dragus

comuna Dragus - zona Aventura Parc

comuna Dragus

comuna Dragus

7

Caracteristici fizice

Suprafața, mp

1000

1.000

6.500

1.000

Acces la proprietate

strada pietruita

strada pietruita

strada pietruita

strada pietruita

Forma teren

regulata

regulata

regulata

regulata

Topografic

plan

panta

plan

plan

8

Utilitati (energie electrica / apa / canalizare / gaz metan, altele)

fara utilitati

utilitati in apropiere

utilitati in apropiere

utilitati in apropiere

9

Destinație

pasunc

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

10

Cea mai buna utilizare

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

Preț de vinzare / mp (EUR)

5.70

6,65

9.35

Preț total de vinzare (EUR)

5.700

43.225

9.350

BERESAWN

2 Legitimația Nr. 1C66.

Calcule pentru teren situat in intravilan - CC

Elemente de comparație

Subiect

Comparabila 1

Comparabila 2

Comparabila 3

Identificare subiect/comparabile

UAT Dragus

comuna Dragus - zona Aventura Parc

comuna Dragus

comuna Dragus

Suprafața [mp]

1.005,00

l.(XX)

6.500

l.(XX)

Prct dc vanzarc [EUR/mp]

5,70

6,65

9,35

Ajustări ale tranzacției

Drepturi de proprietate transmise

depline

depline

depline

depline

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării ]EUR/tnp|

0,00

0,00

0,(X)

Prct corectat

5,70

6,65

9,35

Restricții legale

teren curți construcții

teren construibil

teren construibil

teren construibil

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării [EUR/mp]

0,00

0,00

0.00

Preț corectat

5,70

6,65

9.35

Condiții de finanțare

proprii

proprii

proprii

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării fEUR/mp]

0,00

0,00

0,00

Prct corectat

5,70

6,65

9,35

Condiții de vanzare

normala

normala

normala

normala

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării |EUR/mp|

0,00

0,00

0.00

Preț corectat

5,70

6,65

9.35

Condiții de plata (data vanzarii)

prezent

prezent

prezent

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării [EUR/mp]

0.00

0,00

0,00

Preț corectat

5.70

6.65

9,35

Ajustări ale proprietății

Localizare

UAT Dragus

comuna Dragus - zona Aventura Parc

comuna Dragus

comuna Dragus

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării [EUR/mp]

0,00

0,00

0,00

Preț corectat

5.70

6,65

9,35

Snpralbta

1.005

1.000

6.500

1.000

Ajustare procentuala (%)

0.00%

5.50%

0,00%

Valoarea ajustării fEUR/mp]

0,00

0,37

0,00

Prct corectat

5,70

7.02

9,35

Utilitati (energie electrica / apa / canalizare 10a metan / altele)

utilitati in apropiere

utilitati in apropiere

utilitati in apropiere

utilitati in apropiere

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării |EUR/mp|

0,00

0,00

0,00

Preț corectat

5,70

7,02

9,35

Acces la proprietate

strada pietruita

strada pietruita

strada pietruita

strada pietruita

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării |EUR/mpl

0.00

0.00

0,00

Preț corectat

5.70

7,02

9,35

Forma teren

regulata

regulata

regulata

regulata

Topografie

plan

panta

plan

plan

Ajustare procentuala (%)

2%

0%

0%

Valoarea ajustării [EUR/mpl

0.11

0.00

0,00

Prct corectat

5.81

7.02

9,35

Zonare

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării |EUR/mp|

0,00

0,00

0.00

Preț corectat

5,81

7,02

9.35

Cea mai buna utilizare

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării [EUR/mp]

0.00

0.00

0.00

Preț corectat

5,81

7,02

945

Ajustare totala neta (EUR/mp)

0,11

0,37

0,00

Corecția neta ca % din preț

2%

6%

0%

Total Ajustare bruta

0.11

0.37

0,00

Total Ajustare bruta - procentual

2,00%

5,50%

0,00%

Nr. ajustări

1

1

0

total ajustare bruta procentuala cea mai mica

Valoarea estimata

unitara

Data evaluării

5-Aug-2019      |Curs valutar RON /1 EUR

15   1 prinmKiiJS'n                4,7340

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. . . / ’i nil ■ Q------r-----’

Justificarea ajustărilor:

Tipul tranzacției - deoarece comparabilele sunt oferte s-a aplicat o corecție de -5%...-20% fiind considerată marja de negociere în derularea tranzacție.

Specificație

Comparabila 1

Comparabila 2

Comparabila 3

Suprafața (mp]


Preț oferta [EUR/mp]


Marja de negociere si comision agenție [EUR/mp]


Preț de vanzare [EUR/mp]


1.000


6,00


0,30


5,70

6.500


7,00


0,35


6,65

1.000


11,00


1,65


9,35

Dreptul la proprietate - prețul tranzacției este întodeauna bazat pe transmiterea dreptului de proprietate. Proprietățile comparabile sunt libere la vânzare, astfel corecția va fi nulă, proprietatea subiect fiind considerată liberă la vânzare.

Condiții de vânzare - nu s-au aplicat ajustări.

Restricții de construire - nu s-au aplicat ajustări.

Condițiile de piață - ofertele au fost obținute la data evaluării ceea ce înseamnă o corecție nulă.

Suprafața - s-au aplicat ajustări negative pentru terenurile care au o suprafața mai mica decât cea a proprietății subiect, respectiv ajustări pozitive daca suprafețele sunt mai mari.

Localizarea - încadrarea terenului în funcție de zonă, la terenurile comparabile care sunt în zone diferite se aplică corecții procentuale (o zona mai buna pentru proprietatea subiect presupune o corecție pozitiva a comparabilei, respectiv o zona mai puțin favorabila a proprietății subiect fata de comparabila presupune o corecție negativa a comparabilei).

Caracteristici fizice - criteriile de comparație au fost tipul terenului, front stradal, formă și suprafață în funcție de caracteristicile comparabilelor s-au aplicat corecții valorice sau procentuale.

Utilități - criteriile de comparație au fost dotarea terenului: curent electric, apă, gaz, canalizare și dacă pe teren există construcții, s-au aplicat corecții valorice la terenurile comparabile funcție de utilități și de costurile de dotare a terenurile cu utilitățile lipsă sau costurile de demolare.

Acces la proprietate - pentru accese care diferă fata de cea a proprietății subiect, s-au aplicat corecții. Cea mai bună utilizare (CMBU) - s-au aplicat corecții valorice pentru terenurile cu destinația diferita fata de cea a terenului subiect.

valoarea proprietății evaluate = prețul proprietății comparabile ± corecții

Valoarea justa a terenului cu categoria de folosință curți construcții, situat in com. Drăguș, jud. Brașov, prin metoda comparației, este: 42,4 lei/mp (valoarea nu conține TVA).


Calcule pentru teren situat in intravilan - PS (pana in 1000 mp)

Elemente de comparație

Subiect

Comparabila 1

Comparabila 2

Comparabila 3

Identificare subicct/comparabilc

UAT Dragus

comuna Dragus - zona Aventura Parc

comuna Dragus

comuna Dragus

Suprafața |mp|

1.000,00

1.000

6.500

1.000

Preț de vanzare [EUR/mpl

5,70

6,65

9,35

Ajustări ale tranzacției

Drepturi de proprietate transmite

depline

depline

depline

depline

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării [EUR/mpl

0.00

0,00

0.00

Preț corectat

5.70

6.65

9.35

Restricții legale

teren curii construcții

teren construibil

teren construibil

teren construibil

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării [EUR/mpl

0,00

0,00

0,00

Preț corectat

5,70

6,65

9,35

Condiții de finanțare

proprii

proprii

proprii

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării [EUR/mpl

0.00

0,00

0,00

Preț corectat

5.70

6.65

9,35

Condiții de vanzare

normala

normala

normala

normala

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării |EUR/mp|

0,00

0,00

0.00

Preț corectat

5,70

6,65

9.35

Condiții de piața (data vanzarii)

prezent

prezent

prezent

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării [EUR/mpl

0.00

0.00

0,00

Preț corectat

5.70

6.65

9,35

Ajustări ale proprietății

Localizare

UAT Dragus

comuna Dragus - zona Aventura Parc

comuna Dragus

comuna Dragus

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării [EUR/mpl

0.00

0.00

0,00

Preț corectat

5,70

6,65

9,35

Suprafața

1.000

1.000

6.500

1.000

Ajustare procentuala (%)

0.00%

5.50%

0,00%

Valoarea ajustării [EUR/mp]

0.00

0,37

0,00

Preț corectat

5.70

7,02

9,35

{Jtiiitati (energic electrica / apa / canalizare / gaz metan / altele)

fara utilitati

utilitati in apropiere

utilitati in apropiere

utilitati in apropiere

Ajustare procentuala (%)

-5%

-5%

-5%

Valoarea ajustării [EUR/mpl

-0.29

-0,33

-0,47

Preț corectat

5,42

6,68

8,88

Acces la proprietate

strada pietruita

strada pietruita

strada pietruita

strada pietruita

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării [EUR/mpl

0.00

0,00

0.00

Preț corectat

5.42

6,68

8.88

Forma teren

regulata

regulata

regulata

regulata

Topografie

plan

panta

plan

plan

Ajustare procentuala (%)

2%

0%

0%

Valoarea ajustării [EUR/mp]

0,11

0,00

0,00

Preț corectat

5,53

6,68

8,88

Zonare

pasunc

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

Ajustare procentuala (%)

-15%

-15%

-15%

Valoarea ajustării [EUR/mpl

-0.86

-1.00

-1,40

Preț corectat

4.67

5.69

7.48

Cea mai bnna utilizare

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării [EUR/mpl

0,00

0,00

0,00

Preț corectat

4,67

5,69

7,48

Ajustare totala neta (EUR/mp)

1.03

0,96

1,87

Corecția neta ca % din preț

18%

15%

20%

Total Ajustare bruta

1.22

1,72

1.80

Total Ajustare bruta - procentual

22,00%

25,50%

20,00%

Nr. ajustări

3

3

2

total ajustare bruta procentuala cea mai mica

Valoarea estimata

unitara

U       o-A

Data evaluării                     5-Aug-2019      |Curs valutar RON /1 EUR                   0.,, șp 4,7340

1 1                      ' "                                                                                       * Legitimai.-r.;               ---------1
Justificarea ajustărilor:

Tipul tranzacției - deoarece comparabilele sunt oferte s-a aplicat o corecție de -5%...-20% fiind considerată marja de negociere în derularea tranzacție.

Specificație

Comparabila 1

Comparabila 2

Comparabila 3

Suprafața [mp|

1.000

6.500

1.000

Preț oferta [EUR/mp]

6,00

7,00

11,00

Marja de negociere si comision agenție [EUR/mp]

0,30

0,35

1,65

Preț de vanzare [EUR/mp |

5,70

6,65

9,35

Dreptul la proprietate - prețul tranzacției este întodeauna bazat pe transmiterea dreptului de proprietate. Proprietățile comparabile sunt libere la vânzare, astfel corecția va fi nulă, proprietatea subiect fiind considerată liberă la vânzare.

Condiții de vânzare - nu s-au aplicat ajustări.

Restricții de construire - nu s-au aplicat ajustări.

Condițiile de piață - ofertele au fost obținute la data evaluării ceea ce înseamnă o corecție nulă.

Suprafața - s-au aplicat ajustări negative pentru terenurile care au o suprafața mai mica decât cea a proprietății subiect, respectiv ajustări pozitive daca suprafețele sunt mai mari.

Localizarea - încadrarea terenului în funcție de zonă, la terenurile comparabile care sunt în zone diferite se aplică corecții procentuale (o zona mai buna pentru proprietatea subiect presupune o corecție pozitiva a comparabilei, respectiv o zona mai puțin favorabila a proprietății subiect fata de comparabila presupune o corecție negativa a comparabilei).

Caracteristici fizice - criteriile de comparație au fost tipul terenului, front stradal, formă și suprafață în funcție de caracteristicile comparabilelor s-au aplicat corecții valorice sau procentuale.

Utilități - criteriile de comparație au fost dotarea terenului: curent electric, apă, gaz, canalizare și dacă pe teren există construcții, s-au aplicat corecții valorice la terenurile comparabile funcție de utilități și de costurile de dotare a terenurile cu utilitățile lipsă sau costurile de demolare.

Acces la proprietate - pentru accese care diferă fata de cea a proprietății subiect, s-au aplicat corecții. Zonare - pentru teren intravilan agricol se efectuează ajustări

Cea mai bună utilizare (CMBU) - s-au aplicat corecții valorice pentru terenurile cu destinația diferita fata de cea a terenului subiect.

valoarea proprietății evaluate = prețul proprietății comparabile ± corecții

Valoarea justa a terenului cu categoria de folosință pășune, situat in corn. Drăguș, jud. Brașov, prin metoda comparației, este:

 • - pentru pășune in intravilan până în 1000 mp: 35,41 lei/mp (valoarea nu conține TVA)

 • - pentru pășune in intravilan între 1001 si 5000 mp: 26,56 lei/mp (val Tf^cepține TVA)  - pentru pășune in intravilan peste 10.000 mp: 26,56 mp lei/mp (


ț£^tor

3.2.3. Evaluarea pădurilor pe baza HG nr. 1546/23.09.2004

In cazul evaluării padurilor/tufîsurilor s-a urmărit ca valorile speciale propuse pentru despăgubire sa fie corelate cu utilitatea bunurilor respective pentru plantații si cu valoarea de piața pentru terenuri. Evaluarea terenurilor forestiere se diferențiază, fata de terenurile agricole, in funcție de următoarele criterii:

 • I. clasa de producție a arboretului situat pe terenul forestier - se utilizează clasele de producție relative, corespunzătoare sitemului romanesc din biometria forestiera;

 • II. specia forestiera majoritara existenta in compoziția arboretului evaluat.

Speciile existente in fondul forestier din Romania se includ in 8 grupe:

 • 1. rasinoase;

 • 2. fag;

 • 3. stejar pedunculant si gorun;

 • 4. alte quircinee si diverse specii de esența tare;

 • 5. diverse specii de esența moale;

 • 6. salcam;

 • 7. sălcii si plopi indigeni;

 • 8. plopi euramericani.

 • III. Varsta medie a arboretului

Din considerente de ordin practic, diferențierea se face pe clase de varsta de:

 • - 20 de ani pentru grupele de specii gospodărite in regimul codrului-rasinoase, fag, stejar, si gorun, alte qurcinee si diverse specii tari, diverse specii moi.

Clasa I de varsta 1-20 de ani; clasa II de varsta 21-40 de ani; clasa III de varsta 41-60 de ani; clasa IV de varsta 61-80 de ani; clasa V de varsta 81-100 de ani; clasa VI de varsta peste 100 de ani.

 • - 5 ani pentru grupele de specii gospodărite in regimul crângului sau al codrului conventional-salcam, sălcii, si plopi indigeni, plopi euramericani.

Clasa I de varsta 1-5 ani; clasa II de varsta 6-10 ani; clasa III de varsta 11-15 ani; clasa IV de varsta 16-20 de ani; clasa V de varsta 21-25 de ani; clasa VI de varsta peste 25 de ani.

După identificarea amplasamentului terenului, in funcție de informațiile din descrierea parcelara existenta in amenajamentul silvic, actualizate, inclusiv cu constatatrile vizuale ale evaluatorului, se Stabilește modul in care se incadreaza terenul forestier pentru care se acorda despăgubiri, in criteriile de diferențiere prezentate.

întrucât pădurile, obiect al prezentului raport, au, in general, varsta corespunzătoare stării de masiv, s-au luat in considerare veniturile (produsele) fondului forestier, bunurile ce se recoltează din aceasta la data actuala si anume:

 • - produse secundare, rezultate din tăieri de îngrijire a arboretelor tinere;

 • - produse accidentale, rezultate in urma calamitatilor si din defrișări de pădure legal aprobate;

 • - produse de igiena, rezultate din procesul normal de eliminare naturala;

 • - alte produse: arbori si arbuști ornamentali, răchită, puieti si diferite produse din lemn.

Cheltuielile sunt cele rezultate din obligațiile proprietarilor, deținători ai fondului forestier si anume:

 • - cheltuielile corespunzătoare reinstalării vegetației forestiere si intretinerii acesteia pana la realizarea stării de masiv,

 • - cheltuieli legate de exploatare.

Deținătorii de păduri, proprietate privata, au obligația sa asigure paza acestora împotriva tăierilor ilegale de arbori, distrugerilor de simintis, incendiilor, furtunilor, pasunatuluineautorizat, precum si altor fapte păgubitoare.


Deținătorii de păduri proprietate privata, au obligația sa le execute la timp lucrările de igiena, precum si cele de protecție.

Valoarea despăgubirii pentru terenurile acoperite cu vegetație forestiera (V(P)) se stabilește cu ajutorul relației:

V(P) = S x v(PU) x I(A), unde

V(PU) = valoarea unitara a terenului forestier acoperit cu vegetație forestiera (lei/ha)

I(A) = consistenta, densitatea arboretului, exprimata prin indicele de acoperire a coronamentului, prin număr zecimal (0,1-1,0)

S = suprafața terenului forestier acoperit cu vegetație forestiera (ha).

Valorile V(PU) se calculează cu ajutorul relației:

V(PU) = V(UTF) x K(SP) x K(TE), unde

K(SP) = coeficientul de diferențiere a valorii terenului acoperit cu vegetație forestiera, in raport cu cele opt grupe de specii existente in fondul forestier din Romania, enumerate mai sus

K(TE) = coeficientul de diferențiere a valorii terenului forestier in raport cu varsta medie a arboretului, valori care au la baza raportul dintre volumul de lemn la o varsta egala cu media intervalului clasei de varsta si volumul de lemn la varsta exploatabilitatii

V(UTF) = (CTE x PML x RPF)/RAD, unde

CTE = creșterea medie a arboretului total pana la varsta exploatabilitatii (mc/an/ha)

PML = prețul mediu al unui mc de lemn, stabilit ca medie a prețului de pornire la licitațiile Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA

RPF = rata medie a profitului, corespunzătoare terenului pe care este instalata vegetație forestiera, camijloc de producție; pentru uniformizare se utilizează aceeași valoare cu cea utilizata in evaluarea terenurilor agricole, respectiv 17%

RAD = rata medie a dobânzii pe piața bancara, respectiv 10%.

Suma de despăgubire totala este estimata conform relației:

V(P) = S x V(PU) x I(A) x M, unde

V(PU) - valoarea unitara a terenului forestier acoperit cu vegetație forestiera (lei/ha)

I(A) = consistenta, densitatea arboretului, exprimata prin indicele de acoperire a coronamentului, prin număr zecimal (0,1-1,0)

S = suprafața terenului forestier acoperit cu vegetație forestiera (ha)

M = coeficient de refacere a prejudiciului suferit (daune) rezultata din: vanzare fortata, divizarea parcelei, marirea distantei pana la parcela ramasa, drumuri secundare necesare, schimbarea destinației terenului ramas sau interdicția de a construi pe acesta, taxe notariale si comisioane pentru cumpărarea unei suprafețe echivalente in alta locație, restricții de folosire etc.

Ținând cont de informațiile primite, dar si de constatările vizuale desprinse de evaluator cu prilejul inspecției in teren au fost stabilite elementele necesare (clasa de producție, specia forestiera majoritara, varsta medie a arboretului, coeficienții de diferențiere a valorii terenului forestier in raport cu principalele grupe de specii, coeficienții de diferențiere a valorii terenului forestier in raport cu varsta medie a arboretului) si efectuate calculele specifice evaluării vegetației forestiere.

Valoarea unitara a terenului ocupat cu vegetație forestiera, estimata pe baza HG 1546/2004, este de: 1,09 lei/mp.

FISA DE EVALUARE A TERENURILOR FORESTIERE

DATE DE IDENTIFICARE PENTRU TEREN CU VEGETAȚIE FORESTIERA

Adresa terenului - UAT:             DRAGUS

Distanta fata de localitate:               > 2 km

Suprafața de teren:                       1 ha

Descriere amplasament:                amestec de vegetație forestiera

Tip teren:                              pădure

Panta terenului:                        0-10%

Data evaluării:                         05.08.2019

EVALUAREA TERENULUI

Pentru terenul evaluat, avem:

Suprafața evaluata (S):

1

ha

- Clasa de producție a arboretului situat pe terenul forestier

- Specia forestiera majoritar existenta in compoziția arboretului evaluat

3

- Varsta medie a arboretului

50

ani

- Produse secundare, rezultate din tăieri de ingrijire a arboretelor tinere

0

- Produse accidentale, rezultate in urma calamitatilor si din defrișări de pădure legal

- Produse de igiena, rezultate din procesul normal de eliminare natural

0

%

- Alte produse (arbori si arbuști ornamentali, răchită, puieti si diferite produse din lemn)

0

%

- CTE - creșterea medie a arboretului total pana la varsta exploatabilitatii

7,6

mc/an/ha

- PML - prețul mediu al unui mc de lemn stabilit ca medie a preturilor de adjudecare pentru pachetele scoase la licitație de Regia Naționala a Pădurilor - ROMSILVA

190,27

lei

- RPF - rata medie a profitului, corespunzătoare terenului pe care este instalata vegetația forestiera ca mijloc de producție

17

%

- RAD - rata medie a dobânzii pe piața bancara

10

%

V (UTF) = (CTE x PML x RPF) / RAD

2458,288

lei

K (SP) - coeficientul de diferențiere a valorii terenului acoperit cu vegetație forestiera, in raport cu cele 8 grupe de specii existente in fondul forestier din Romania: rasinoase, fag, stejar, pedunculant si gorun, alte quirnicee si diverse specii de esența moale

1,24

K (TE) - coeficientul de diferențiere a valorii terenului forestier in raport cu varsta medie a arboretului, valori care au la baza raportul dintre volumul de lemn la o varsta egala cu media intervalului clasei de varsta si volumul de lemn la varsta exploatabilitatii

2,561

V (PU) - valoarea unitara (/ha) a terenului acoperit cu vegetație forestiera

V (PU) = V (UTF) x K (SP) x K (TE)

7806,64

lei/ha

I (A) - consistenta (densitatea) arboretului, exprimata prin indicele de acoperire a coronamentului

0,7

M - coeficient de refacere a prejudiciului suferit

2

Suma de despăgubire unitara este estimata la: V (P) = S x V (PUpfff A).KM' >S

10929,29

lei/ha

V (P) lei/mp                          SJ'a

1,09

lei/mp

3.2.4. Stabilirea valorii prin metoda prevăzută de Legea 255/2010

La intocmirea raportului de evaluare s-a tinut cont de prevederile Legii 255/2010 si de Hotararea de Guvern nr. 53/2011 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 255/2010.

Extras din HG 53/2011: “Art. 8 - (1) Expertul evaluator specializat în evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, care va întocmi raportul de evaluare prevăzut la art. 11 alin. (7) din lege, este obligat să se raporteze la expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.”

Extras din Legea 255/2010: Art. 11. - (7) înainte de data inceperii activitatii comisiei prevăzute la art. 18, un Evaluator autorizat specializat in evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din Romania - ANEVAR, va intocmi un raport de evaluare a imobilelor expropriate pentru fiecare unitate administrațiv-teritoriala, pe fiecare categorie de folosința.

 • (8) Raportul de evaluare se intocmeste avandu-se in vedere expertizele întocmite si actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

 • (9) Raportul de evaluare se intocmeste sub coordonarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din Romania.”

Astfel, Conform “Studiu de piața pentru anul 2019 privind valorile minime imobiliare in Județul Brașov - Camera Notarilor Publici Brașov”, pentru terenuri situate in intravilanul UAT Drăguș, jud. Brașov, sunt prevăzute următoarele valori:

1. teren intravilan, cu categoria de folosința curți construcții - in com. Drăguș (aflata in circumscripția Judecătoriei Făgăraș): în conformitate cu paginile 221 și 222 din studiul de piața pentru jud. Brașov, valoarea este de 42,40 lei/mp

53 lei/mp (comuna) x (1-0,2) (pentru terenurile situate in satele si comunele din circumscripția Judecătoriei Făgăraș, valorile se reduc cu 20%) = 53 lei/mp x 0,80 = 42,40 lei/mp, unde:

53 lei/mp - reprezintă valoarea unitara a terenului curți construcții, pentru categoria "comuna" (pag. 221)

0,2 - reprezintă coeficientul de reducere pentru terenurile situate in satele si comunele din circumscripția Judecătoriei Făgăraș (pag. 222)

 • 2. teren intravilan, cu categoria de folosința pășune (teren intravilan agricol cu suprafață până în 1000 mp inclusiv - pășune) - in com. Drăguș (aflată în circumscripția Judecătoriei Făgăraș): în conformitate cu pagina 221 și 222 din studiul de piața pentru jud. Brașov, valoarea este de 30,4 lei/mp 38 lei/mp (comuna) x (1-0,2) (pentru terenurile situate in satele si comunele din circumscripția Judecătoriei Făgăraș, valorile se reduc cu 20%) = 38 lei/mp x 0,80 = 30,4 lei/mp, unde: 38 lei/mp - reprezintă valoarea unitara a terenului curți construcții, pentru categoria "comuna" (pag. 221)

0,2 - reprezintă coeficientul de reducere pentru terenurile situate in satele si comunele din circumscripția Judecătoriei Făgăraș (pag. 222)

 • 3. teren intravilan, cu categoria de folosința pășune (teren intravilan agricol cu suprafață între 1000 mp și 5000 mp - pășune) - in com. Drăguș (aflată în circumscripția Judecătoriei Făgăraș): în conformitate cu pagina 221 și 222 din studiul de piața pentru jud. Brașov, valoarea este de 22,4 lei/mp

28 lei/mp (comuna) x (1-0,2) (pentru terenurile situate in satele si comunele din circumscripția Judecătoriei Făgăraș, valorile se reduc cu 20%) = 28 lei/mp x 0,80 = 22,4 lei/mp, unde: 38 lei/mp - reprezintă valoarea unitara a terenului curți construcții, pentru categoria "comuna" (pag. 221-222)

0,2 - reprezintă coeficientul de reducere pentru terenurile situate in satele si comunele din circumscripția Judecătoriei Făgăraș (pag. 222) 4. teren intravilan, cu categoria de folosința pășune (teren intravilan agricol cu suprafață peste 1 ha - pășune) - in com. Drăguș (aflată în circumscripția Judecătoriei Făgăraș): în conformitate cu pagina 224 din studiul de piața pentru jud. Brașov, valoarea este de 1,73 lei/mp

 • 5. teren cu categoria de folosința pădure (categoria "amestec de vegetație forestiera" - categorie selectata deoarece beneficiarul lucrării nu a pus la dispoziție amenajamentul silvic) - in com. Drăguș, aflată în proprietatea Composesoratului de Pădure al foștilor Rândași din Voivodeni: în conformitate cu pagina 26 și 227, pct. 6 din studiul de piața pentru jud. Brașov, valoarea este de 3.500 lei/ha, respectiv 0,35 lei/mp

8700 lei/ha x (1-0,6) (pentru terenurile aflate în proprietatea composesoratelor, valorile se reduc cu 60%) = 8700 lei/ha x 0,40 = 3500 lei/ha, respectiv 0,35 lei/mp unde:


Evaluare pentru expropriere - UAT Drăguș - „Modernizare si reabilitare DJ102G: km 0+900 - 9+900”

8700 lei/ha - reprezintă valoarea pentru categoria "amestec de vegetație forestiera" (pag. 227 pct. 6)

0,6 - reprezintă coeficientul de reducere pentru terenuri cu vegetație forestiera aflate su jurisdicția dreptului de composesorat (pag. 26)

 • 3.3. Rezultatele evaluării

In urma aplicării metodelor de evaluare prezentate in raport au fost obținute următoarele valori:

Metoda comparațiilor directe / venituri

pentru teren curți construcții, in intravilanul com. Drăguș:

44,26 lei /mp

pentru teren pășune cu suprafața până în 1000 mp (inclusiv), in intravilanul com. Drăguș:

35,41 lei /mp

pentru teren pășune cu suprafața între 1000 mp și 5000 mp, in intravilanul com. Drăguș:

26,56 lei /mp

pentru teren pășune cu suprafața peste 10.000 mp, in intravilanul com. Drăguș:

11,69 lei/mp

pentru pădure in com. Drăguș:

1,09 lei/mp

Metoda prevăzută in Legea 255/2010

pentru teren curți construcții, in intravilanul com. Drăguș:

 • 42.4 lei /mp

 • -  pentru teren pășune cu suprafața până în 1000 mp (inclusiv), in intravilanul com. Drăguș:

 • 30.4 lei /mp

 • -  pentru teren pășune cu suprafața între 1000 mp și 5000 mp, in intravilanul com. Drăguș:

 • 22.4 lei /mp

pentru teren pășune cu suprafața peste 10.000 mp, in intravilanul com. Drăguș:

1,73 lei /mp

pentru pădure in com. Drăguș:

0,35 lei/mp

3.3.1. Reconcilierea rezultatelor. Opinia evaluatorului

Datele utilizate in evaluare sunt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere.

Adecvarea. Prin acest criteriu se analizeza cat de pertinenta este fiecare metoda in concordanta cu scopul si utilizarea evaluării. Adecvarea unei metode, de regula, se refera direct la tipul proprietății imobiliare si viabilitatea pieței imobiliare. Deși estimarea finala a valorii este bazata pe metodele care sunt cele mai aplicabile, opinia finala nu este in mod necesar identica cu valoarea obtinuta prin metoda cea mai aplicabila.

Precizia unei evaluări este masurata de încrederea in corectitudinea datelor, de calculele efectuate, de corecțiile aduse, deprecierile estimate, etc.

Cantitatea informațiilor. Adecvarea si precizia influențează calitatea si relevanta rezultatelor unei metode. Ambele criterii trebuie studiate in raport cu cantitatea informațiilor evidențiate de o anumita tranzacție comparabila sau de o anumita metoda. Chiar si datele care îndeplinesc criteriile de adecvare si precizie pot fi contestate daca nu se fundamentează pe suficiente informații. In termeni statistici, intervalul de încredere in care va fi valoarea reala, va fi îngustat de informațiile suplimentare disponibile.

Valoarea obtinuta prin metoda comparațiilor este o valoare a dreptului integral de proprietate, tine seama de valorile de piață, fiind bazată pe comparații cu oferte de proprietari imobiliare similare de pe piața locala.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanta acestora, informațiile care au stat la baza aplicării lor si scopul evaluării, tipul valorii estimate si caracteristicile, precum si cea mai buna utilizare a proprietății imobiliare supuse evaluării, in opinia evaluatorului valoarea estimata pentru proprietatea in discuție va trebui sa tina seama de valoarea obtinuta prin abordarea pe baza prevederilor Legii nr. 255/2010.

Astfel, in opinia evaluatorului, valoarea determinata conform prevederilor Legii 255/2010 a terenurilor intravilane, expropriate pentru cauza de utilitate publica, situate în UAT Drăguș, este:

pentru teren curți construcții, in intravilanul com. Drăguș:

 • 42.4 lei /mp

pentru teren pășune cu suprafața până în 1000 mp (inclusiv), in intravilanul com. Drăguș:

 • 30.4 lei /mp

- pentru teren pășune cu suprafața între 1000 mp și 5000 mp, in intravilanul com. Drăguș:

 • 22.4 lei /mp pentru teren pășune cu suprafața peste 10.000 mp, ipJ 1,73 lei /mp

  L^om. Drăguș:

  St:------------

  jZ^aUbl1 $Evaluare pentru expropriere -UAT Drăguș - .Modernizare si reabilitare DJ102G: km 0+900 - 9+900” pentru pădure aflată în proprietatea composesoratului, in com. Drăguș: 035 lei/mp

Menționam ca valoarea de piața a terenurilor evaluate este cea determinata prin metoda comparațiilor de piața / veniturilor:

pentru teren curți construcții, in intravilanul com. Drăguș:

44,26 lei /mp

pentru teren pășune cu suprafața până în 1000 mp (inclusiv), in intravilanul com. Drăguș:

35,41 lei /mp

pentru teren pășune cu suprafața între 1000 mp și 5000 mp, in intravilanul com. Drăguș: 26,56 lei /mp

pentru teren pășune cu suprafața peste 10.000 mp, in intravilanul com. Drăguș:

11,69 lei/mp

pentru pădure in com. Drăguș:

1,09 lei/mp

=> Valoarea a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative si aprecierile exprimate in prezentul raport si este valabila in condițiile generale si specifice aferente lunii august

2019;

=> Valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

=> Valoarea este valabila numai pentru utilizarea considerata care este si singura utilizare permisa legal;

=> Cursul de schimb leu/ EUR este de 4,734. Valorile exprimate in devize sunt valabile atat timp cat condițiile in care s-a realizat evaluarea (starea pieței, nivelul cererii si ofertei, inflație, evoluția cursului de schimb etc.) nu se modifica semnificativ. Pe piețele imobiliare valorile pot evalua ascendent sau descendent o data cu trecerea timpului si variația lor in raport cu cursul EUR/RON nu este liniara);

=> Valoarea nu cuprinde TVA;

=> Valoarea este subiectiva;

=> Valoarea este o predictie;

=> Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

=> Valorile estimate în prezentul raport, reprezintă valori stabilite in baza prevederilor Legii

255/2010 si a HG 35/2011.

Tabel suprafețe necesare modernizare DJ 102G pe raza U.A.T.

Nr.Crl

Proprietar

Adresa

Nr. tarla și nr. parcelă

Nr. Titlu de proprietate

Nr. CF1 Nr. cad.

Intravilan

Categoria de folosință

Suprafață totală (mp)

Suprafața necesară (mp)

Observații

1

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU

Sat Sâmbăta de Sus, Zona Turistică nr. 1, Comuna Sâmbăta de Sus

T 84, PS 4504/3

Nr. CF 104128/

Nr. cad. 104128

Da

Pășune

14191

2

2

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU

Sat Sâmbăta de Sus, Zona Turistică nr. 1, Comuna Sâmbăta de Sus

T 84, PS 4504/3

Nr. CF 104128/

Nr. cad.. 104128

Da

Pășune

14191

4

3

LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR DRÂGUȘ

Sat Drăguș, str. Principală nr. 42, Comuna Drăguș

T 84, DE 4491/43

Da

Drum

1089

15

Posesor indicat de către Primăria Comunei Drăguș fără a pune la dispoziție acte de proprietate

4

JURCOVAN Nfcolae

Sat Drăguș nr. 282. Comuna Drâquș

T 84, PS 4491/42/9

47948 / 09.02.2010

Da

Pășune

1013

96

5

FOGOROȘ Victor

Mun. Făgăraș, str. Școli',

bl. 28, sc. 8, ap. 26

T 84, PS 4491/42/8

47973 .'09 02.2010

Da

Pășune

952

105

COSTEA Gheorghe

Sat Drăguș nr. 339, Comuna Drăguș

6

FARCAS Ana

Sat Bedean nr. 168, Comuna Bedean

T84, PS 4491/42/7

Nr. CF 100167/

Da

Pășune

993

86

FARCAS Gheorghe -Eduard

Sat Bedean nr. 168, Comuna Bedean

Nr. cad. 100167

7

FOGOROȘ Gheorghe

Sat Drăguș nr. 337, Comuna Drăguș

T 84, PS 4491/42/6

48587/15.04.2010

Da

Pășune

983

83

8

LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR DRÂGUȘ

Sat Drăguș. 8tr. Principală nr. 42, Comuna Drăguș

T 84, DE 4491/41

Da

Drum

1068

24

Posesor indicat de către Primăria Comunei Drăguș fără a pune la dispoziție acte de proprietate

9

SOFONEA IOAN

Sat Drăguș nr. 345, Comuna Drăguș

T 84, PS 4491/40/3

48588/15.04.2010

Da

Pășune

1022

85

10

SOFONEA VICHENTE

Sat Drăguș nr. 346, Comuna Drăguș

T 84, PS 4491/40/2

47974 / 09 02 2010

Da

Pășune

991

33

11

VĂCARU ANA

Sat Drăguș nr. 475, Comuna Drăguș

T 84, PS 4491/40/1

46593/16.04.2010

Da

Pășune

999

57

12

COMUNA DRÂGUȘ -

DOMENIUL PUBLIC

Sat Drăguș, str. Princț>ală nr. 42, Covnuna Drăguș

T 84, DE 4491/39

Nr. CF 104592

Nr. cad. 104592

Da

Drum

842

85

13

GHERMAN Victoria

Sat Drăguș nr. 255, Comuna Drăguș

T 84, PS 4491/38/4

47932 / 09.02.2010

Da

Pășune

1000

75

14

CODREA Ana

Sat Drăguș nr. 253, Comuna Drăguș

T 84, PS 4491/38/3

47942 / 09,02.2010

Da

Pășune

1000

1

X

LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR DRÂGUȘ

Sat Drăguș, str Principală nr 42, Comuna Drăguș

T 84, NP 4491/34

Da

Neproductiv

1514

Posesor indicat de către Primăria Comunei Drăguș fără a pune la dispoziție acte de proprietate

; T

CIOBANU lultana Ramona

Mun. Făgăraș, str. Câmpului, bl. D, ap. 20

T 84. CC 4491/17/5

Nr. CF 100255/

Da

Curți construcții

1005

6

: <*>lf

Si

CIOBANU Daniel Marian

Mun. Făgăraș, str. Câmpului, bl. D. ap. 20

Nr. cad. 100265

COMUNA DRÂGUȘ -DOMENIUL PUBUC

Sat Drăguș, str. Principală nr. 42, Comuna Drăguș

T 84, DE 4491/12

Nr. CF 104578 /

Nr. cad. 104578

Da

Drum

2218

88

>-

18

JURCOVAN Cezar

Set Drăguș nr. 398, Comuna Drăguș

T 84, PS 4491/14/4

48005 / 09.02.2010

Da

Pășune

2018

12

19

COMUNA DRĂGUȘ -DOMENIUL PRIVAT

Sat Drăguș, str. Principală nr. 42, Comuna Drăquș

T 84, PS 4505

Nr. CF 104391 /

Nr. cad. 104391

Da

Pășune

3040

1

20

AGENȚIA NAȚIONALA DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE

Mun. Brașov, Calea Fsldioarei nr. 6A

T 85, HC 4509/22

Da

Ape

1121

6

Posesor indicat de către Primăria Comunei Drăguș fără a pune la dispoziție acte de proprietate

21

COMUNA DRĂGUȘ -DOMENIUL PUBLIC

Sat Drăguș, str. Principală nr. 42, Comuna Drăguș

T 85, DE 4509/5

Nr. CF 104588/

Nr. cad. 104588

Da

Drum

4158

86

22

HALMAGHI Viorica

Sat Drăguș nr. 15. Comuna Drăguș

T 85, PS 4509/12/30

49176/14.07 2010

Da

Pășune

1000

20

HALMAGHI Gheorghe

Sat Drăguș nr. 15, Comuna Drăqus

CODREA Mărioara

Sat Drăguș nr. 15, Comuna Drăguș

23

HALMAGHI Viorica

Sat Drăguș nr. 15, Comuna Drăguș

T85. PS 4509/12/30

49176/14.07.2010

Da

Pășune

1000

89

HALMAGHI Gheorghe

Sat Drăguș nr. 15, Comuna Drăguș

CODREA Mărioara

Sat Drăguș nr. 15. Comuna Drăqus

24

LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR DRĂGUȘ

Sat Drăguș, str. Principală nr. 42, Comuna Drăguș

T 98, PD 4816

Nu

Pădure

3273

Posesor indicat de către Primăria Comunei Drăguș fără a pune la dispoziție acte de proprietate

25

BOLOVAN Vichente

Sat Drăguș nr. 24, Comuna Drăguș

T 86, PS 4548/2/1

47510/24.12.2009

Ds

Pășune

1000

138

26

COMUNA DRĂGUȘ-DOMENIUL PUBLIC

Sat Drăguș, str. Principală nr. 42, Comuna Drăguș

T 86, DE 4535

Nr. CF 104611 /

Nf. cad. 104611

Da

Drum

3648

36

27

POPARAD SamoDă

Sat Drăguș nr. 353, Comuna Drăquș

T 86, PS 4548/3/1

47979/0902.2010

Da

Pășune

1000

60

28

COMUNA DRĂGUȘ-DOMENKJL PRIVAT

Sat Drăguș, str. Principală nr. 42, Comuna Drăguș

T 86, TF 4537/2

Nr. CF 104389/

Nr. cad. 104389

Da

Pășune

3766

6

29

SUCACIU loan

Sat Drăguș nr. 387, Comuna Drăguș

T 86, PS 4548/4/1

47997/09.02.2010

Da

Pășune

1000

41

30

COMUNA DRĂGUȘ -DOMENIUL PUBLIC

Sat Drăguș, str. Principală nr. 42, Comuna Drăquș

T 86, DE 4548/5

Nr. CF 104585 /

Nr. cad. 104585

Da

Drum

3260

92

■\31

BOGDAN Nicolae

Sat Drăguș nr. 92, Comuna Drăguș

T 86. PS 4548/6/1

47564 / 29.12.2009

Da

Pășune

1000

172

VIROCO INTEX SRL

Oraș Victoria, str. Gării nr. 13

T 86, PS 4548/6/5

Nr. CF 103944 i

Nr. cad. 103944

Da

Pășune

1000

2

giU

BILIBOACĂ Lrviu

Sat Drăguș nr. 93, Comuna Drăquș

T 86, PS 4548/6/7

47565/29.12.2009

Da

Pășune

1000

41

COMUNA DRĂGUȘ -DOMENIUL PRIVAT

Sat Drăguș, str. Principală nr. 42, Comuna Drăguș

T 86, PS 4539

Nr. CF. 104381 /

Nr. cad. 104381

Da

Pășune

6034

225

■’7

35

COMUNA DRĂGUȘ -

DOMENIUL PUBLIC

Sat Drăguș, str. Principală nr. 42, Comuna Drăguș

T86, DE 4548/9

Nr. CF 104593/

Nr. cad. 104593

Da

Drum

2691

69Evaluare pentru expropriere - UAT Drăguș - ..Modernizare si reabilitare DJ102G: km 0+900 - 9+90036

LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR DRĂGUS

Sat Drăguș, str. Principală nr. 42, Comuna Drăguș

PS 4548/11

Da

Pășune

79

Posesor indicat de către Primăria Comunei Drăguș fără a pune la dispoziție acte de proprietate

37

S.C. AGRiTINA

EXPERT S.R.L.

Sat Drăguș nr. 229A Comuna Drăquș

T86

Nr. CF 101152/

Nr. cad. 101152

Da

Pășune

2300

166

38

FLEPS Hilde Rlta

Sat Drăguș nr. 229A, Comuna Drăguș

T86

Nr. CF 101153/

Nr. cad. 101153

Da

Pășune

2500

10

39

COMUNA DRĂGUȘ -DOMENIUL PRIVAT

Sat Drăguș, str. Principală nr. 42, Comuna Drăguș

T86

Nr. CF 101154/

Nr. cad. 101154

Da

Pășune

43583

99

40

LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR DRĂGUS

Sat Drăguș, str. Principală nr. 42, Comuna Drăguș

T 86. TF 4544

Da

Tufăriș

32

Posesor indicat de către Primăria Comunei Drăguș fără a pune la dispoziție acta da proprietate

41

COMUNA DRĂGUȘ -DOMENIUL PRIVAT

Sat Drăguș, str. Principală nr. 42, Comuna Drăguș

T 86, PS 4546/1

Nr. CF 100211/

Nr. cad. 100211

Da

Pășune

9302

194

42

LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR DRĂGUS

Sat Drăguș, str. Principală nr. 42, Comuna Drăguș

T 86, DE 4545/1/1

Nu

Drum

145

Posesor Indicat de către Primăria Comunei Drăguș fără a pune la dispoziție acte de proprietate

43

COMPOSESORATUL DE PĂDURE AL FOȘTILOR RÂNDAȘI DIN VOIVODENI MARI

Sat Voievodeni, str. Principală nr. 152, Comuna Voita

T 99. PD 4850

Nu

Pădure

2355

Posesor indicat de către Primăria Comunei Drăguș fără a pune la dispoziție acte de proprietate

44

SOFONEA Viorel

Sat Drăguș nr. 270. Comuna Drăguș

T86, PS 4545/2/1

Nr. CF 100265 /

Nr. cad. 100265

Da

Pășune

1027

9

45

ȘTEFAN Eugen Tudor

Mun. București, Sector 6, str. Gârieni nr. 2, bl. C86, șc. A, et 2

T 86, PS 4545/2/2

Nr. CF 103991 /

Nr. cad. 103991

Da

Pășune

981

15

46

HUSEA Valeria

Sat Drăguș nr. 268. Comuna Drăguș

T 86, PS 4545/2/3

47936 / 09.02,2010

Da

Pășune

950

30

47

HALMAGHI Viorica

Sat Drăguș nr. 15. Comuna Drăguș

T 86, PS 4545/2/4

49176/14,07.2010

Da

Pășune

956

65

HALMAGHI Gheorghe

Sat Drăguș nr. 15, Comuna Drăqus

CODREA Mărioara

Sat Drăguș nr. 15. Comuna Drăguș

48

CODREA Gheorghe

Sat Drăguș nr. 305, Comuna Drăguș

T 86, PS 4545/2/5

47960/09.02,2010

Da

Pășune

984

94

* >

BOLOVAN Viorica

Sat Drăguș nr. 256, Comuna Drăguș

T 86, 4546/2/6

47933/09.02.2010

Da

Pășune

981

84

MARCU Victoria

Sat Corbi nr. 31, Comuna Ucea

BUNEA Ana

Sat Corbi nr. 31, Comuna Ucea

-

£•■ L /

COMUNA DRĂGUȘ-DOMENIUL PRIVAT

Sat Drăguș, str. Principală nr. 42, Comuna Drăquș

T 86, PS 4545/2/8

Nr. CF 100210/

Nr. cad. 100210

Da

Pășune

1954

198

" A //

DUMITRESCU Mihail

Sat Drăguș, Zona turistică nr. 601, Comuna Drăguș

T 86, PS 4545/2/17

Nr. CF 100264 /

Nr. cad. 100264

Da

Pășune

976

3

/

zi

DUMITRESCU Marfa

Sat Drăguș.

Zona turistică nr. 601, Comuna DrăgușEvaluare pentru expropriere - UAT Drăguș - „Modernizare si reabilitare DJ102G: km 0+900 - 9+90052

PALER Lucian - loan

Oraș Victoria, str. Salcâmilor nr. 9

Nr. CF 100108 SÂMBĂTA DE SUS

Nr. cad. 100108

Da

Pășune

1720

4

53

LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR DRĂGUȘ

Sat Drăguș, str. Principală nr. 42, Comuna Drăguș

T 113.

DE 4546/0/1

Da

Drum

4

Posesor indicat de către Primăria Comunei Sâmbăta de Sus fără a pune la dispoziție acte de proprietate

54

SOCIETATEA COMERCIALA LUCI TOUR IOANA S.R.L.

Oraș Victoria, str. Libertății nr. 20C

T 118, PS 4546/5

Nr. CF 100125 SÂMBĂTA DE SUS

Nr. cad. 100125

Da

Pășune

549

14

55

SOCIETATEA COMERCIALĂ LUCI TOUR IOANA S.R.L.

Oraș Victoria, str. Libertății nr. 20C

T 118, PS 4546/1/2

Da

Pășune

725

45

Posesor indicat de către Primăria Comunei Sâmbăta de Sus fără a pune la dispoziție acte de proprietate

56

JUDEȚUL BRAȘOV -DOMENIUL PUBLIC

Mun. Brașov, bld. Eroilor nr. 5

Nr. CF 104104/

Nr. cad. 104104

Da

Drum

23

17

57

JUDEȚUL BRAȘOV -DOMENIUL PUBLIC

Mun. Brașov, bld. Eroilor nr. 5

Nr. CF 104105/ Nr. cad. 104105

Da

Drum

71

71


Executant

Ing. GAVRILUȚĂ lonuț
Evaluare pentru expropriere - UAT Drăguș - ..Modernizare si reabilitare DJ102G: km 0+900 - 9+900


Anexa 2

CENTRALIZATOR VALORI - UAT DRĂGUȘ


Nr. crt.

Nr. identif.

UAT

Proprietar

Adresa

Nr. tarla și nr. parcelă

Nr. titlu de proprietate

Nr.CF/ Nr. cad.

Intravilan

Categoria de folosință

Suprafață totală (mp)

Suprafața de expropriat (mo)

Valoare unitara conf. Lg. 255/2010 (lei)

Valoarea despăgubirii tereaului, conform Legii nr. 255/2010 (Lei)

1

1

UAT Drăguș

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU

Sat Sâmbăta dc Sus, Zona Turistică nr. 1, Comuna Sâmbăta dc Sus

T 84. PS 4504/3

Nr.CF 104128/ Nr. cad. 104128

Da

Pășune

14191

2

1,73

3,46

2

2

UAT Drăguș

MĂNĂSTIREA

BRÂNCOVEANU

Sat Sâmbăta dc Sus, Zona Turistică nr. 1, Comuna Sâmbăta dc Sus

T 84, PS 4504/3

Nr. CF 104128/

Nr. cad. 104128

Da

Pășune

14191

4

1,73

6,92

3

4

UAT Drăguș

JURCOVAN Nîcolae

Sat Drăguș nr. 282, Comuna Drăguș

I 84, PS 4491/42/9

47948 / 09.02.2010

Da

Pășune

1013

96

22.4

2.150,40

4

5

UAT Drăguș

FOGOROȘ Victor

Mun. Făgăraș, str. Școlii,

bl. 26. sc. B. ap. 26

T 84, PS 4491/42/8

47973/09.02.2010

Da

Pășune

952

105

30,4

3.192,00

COS TEA Ghcorghc

Sat Drăguș nr. 339, Comuna Drăguș

5

6

UAT Drăguș

FARCAS Ana

Sat Beclean nr. 168. Comuna Beclean

T 84, PS

4491/42/7

Nr.CF 100167/ Nr. cad. 100167

Da

Pășune

993

86

30,4

2.614,40

FARCAS Ghcorghe -Eduard

Sat Bcclcan nr. 168, Comuna Bcclcan

6

7

UAT Drăguș

FOGOROȘ Gheorghe

Sat Drăguș nr. 337. Comuna Drăguș

T 84, PS 4491/42/6

48587/ 15.04.2010

Da

Pășune

983

83

30,4

2.523,20

7

9

UAT Drăguș

SOFONEA 1OAN

Sat Drăguș nr. 345. Comuna Drăguș

T 84, PS 4491/40/3

48588 / 15.04.2010

Da

Pășune

1022

85

22.4

1.904,00

8

10

UAT Drăguș

SOFONEA VICHENTE

Sat Drăguș nr. 346, Comuna Drăguș

T 84. PS

4491/40/2

47974/09.02.2010

Da

Pășune

991

33

30,4

1.003,20

9

11

UAT Drăguș

VĂCARU ANA

Sat Drăguș nr. 475. Comuna Drăguș

T 84, PS 4491/40/1

48593 / 16.04.2010

Da

Pășune

999

57

30,4

1.732,80

10

13

UAT Drăguș

GHERMAN Victoria

Sat Drăguș nr. 255. Comuna Drăguș

T 84. PS 4491/38/4

47932 / 09.02.2010

Da

Pășune

1000

75

30,4

2.280,00

11

14

UAT Drăguș

CODREA Ana

Sat Drăguș nr. 253. Comuna Drăguș

T 84. PS

4491/38/3

47942/09.02.2010

Da

Pășune

1000

1

30.4

30,40

12

16

UAT Drăguș

C1OBANU luliana Ramona

Mun. Făgăraș, str. Câmpului, bl. D. ap. 20

T 84. CC 4491/17/5

Nr. CF 100255 ■'

Nr. cad. 100255

Da

Curți construcții

1005

6

42.4

254,40

CIOBANU Daniel Marian

Mun. Făgăraș, str. Câmpului, bl. D, ap. 20

13

18

UAT Drăguș

JURCOVAN Cezar

Sat Drăguș nr. 398. Comuna Drăguș

T 84. PS

4491/14/4

48005/09.02.2010

Da

Pășune

2016

12

22.4

268,80

14

22

UAT Drăguș

HALMAGHI Viorica

Sat Drăguș nr. 15, Comuna Drăguș

T 85. PS 4509/12/30

49176/ 14.07.2010

Da

Pășune

1000

20

30.4

608,00

HALMAGHI Gheorghe

Sat Drăguș nr. 15. Comuna Drăguș

CODREA Mărioara

Sat Drăguș nr. 15. Comuna Drăguș

I-T-

c >7

1”

UAT Drăguș

HALMAGHI Viorica

Sat Drăguș nr. 15, Comuna Drăguș

T 85. PS 4509/12/30

49176/ 14.07.2010

Da

Pășune

1000

89

30,4

2.705,60

HALMAGHI Gheorghe

Sat Drăguș nr. 15. Comuna Drăguș

CODREA Mărioara

Sat Drăguș nr. 15. Comuna Drăguș

/ -

UAT Drăguș

BOLOVAN Vichente

Sat Drăguș nr. 24, Comuna Drăguș

T 86. PS 4548/2/1

47510/24.12.2009

Da

Pășune

1000

138

30,4

4.195,20

27

UAT Drăguș

POPARAD Samoilă

Sat Drăguș nr. 353. Comuna Drăguș

T 86, PS

4548/3/1

47979/09.02.2010

Da

Pășune

1000

60

30,4

1.824,00

;X18

29

UAT Drăguș

SUCACIU loan

Sat Drăguș nr. 387, Comuna Drăguș

T 86. PS 4548/4/1

47997/09.02.2010

Da

Pășune

1000

41

30.4

1.246,40


Nr. crt

Nr. identif.

UAT

Proprietar

Adresa

Nr. tarla și nr. parcelă

Nr. titlu de proprietate

Nr.CF/ Nr. cad.

Intravilan

Categoria de folosință

Suprafață totală (mp)

Suprafața de expropriat (mp)

Valoare unitara conf. Lg. 255/2010

(lei)

Valoarea despăgubirii terenului, conform LegU nr. 255/2010 (Lei)

19

31

UAT Drăguș

BOGDAN Nicolae

Sat Drăguș nr. 92, Comuna Drăguș

T 86, PS 4548/6/1

47564 / 29.12.2009

Da

Pășune

1000

172

30,4

5.228,80

20

32

UAT Drăguș

VIROCO INTEX SRL

Oraș Victoria, str. Gării nr. 13

T 86. PS 4548/6/5

Nr. CF 103944 /

Nr. cad. 103944

Da

Pășune

1000

2

30,4

60,80

21

33

UAT Drăguș

BILIBOACĂ Liviu

Sat Drăguș nr. 93, Comuna Drăguș

T 86, PS 4548/6/7

47565 / 29.12.2009

Da

Pășune

1000

41

30,4

1.246,40

22

37

UAT Drăguș

S.C. AGR1T1NA

EXPERT S.R.L.

Sat Drăguș nr. 229A, Comuna Drăguș

T86

Nr. CF 101152/

Nr. cad. 101152

Da

Pășune

2300

166

22,4

3.718,40

23

38

UAT Drăguș

FLEPS Hîlde Rita

Sat Drăguș nr. 229A, Comuna Drăguș

T86

Nr.CF 101153/ Nr. cad. 101153

Da

Pășune

2500

10

22,4

224,00

24

43

UAT Drăguș

COMPOSESORATU L DE PĂDURE AL FOȘTILOR RÂNDAȘI DIN VO1VODF.N1 MARI

Sat Voievodeni. str. Principală nr. 152, Comuna Voila

T 99. PD 4850

Nu

Pădure

2355

0.35

824,25

25

45

UAT Drăguș

ȘTEFAN Eugen Tudor

Mun. București, Sector 6, str. Gârleni nr. 2. bl. C86.

sc. A, et. 2

T 86, PS

4545/2/2

Nr.CF 103991 '

Nr. cad. 103991

Da

Pășune

981

15

30,4

456,00

26

46

UAT Drăguș

IIUSEA Valeria

Sat Drăguș nr. 268,

Comuna Drăguș

T 86, PS

4545/2/3

47936/09.02.2010

Da

Pășune

950

30

30,4

912,00

27

47

UAT Drăguș

HALMAGHI Viorica

Sat Drăguș nr. 15, Comuna Drăguș

T 86, PS 4545/2/4

49176 / 14.07.2010

Da

Pășune

956

65

30.4

1.976,00

HALMAGH1 Gheorghe

Sat Drăguș nr. 15. Comuna Drăguș

CODREA Mărioara

Sat Drăguș nr. 15, Comuna Drăguș

28

48

UAT Drăguș

CODREA Gheorghe

Sat Drăguș nr. 305, Comuna Drăguș

T 86, PS 4545/2/5

47960/09.02.2010

Da

Pășune

984

94

30.4

2.857,60

29

49

UAT Drăguș

BOLOVAN Viorica

Sat Drăguș nr. 256,

Comuna Drăguș

T 86. PS

4545/2/6

47933/09.02.2010

Da

Pășune

981

84

30,4

2.553,60

MARCU Victoria

Sat Corbi nr. 31, Comuna Ucea

BUNEA Ana

Sat Corbi nr. 31,

Comuna Ucea

30

52

UAT Drăguș

PALER Lucian -loan

Oraș Victoria, str. Salcâmilor nr. 9

Nr.CF 100108 SÂMBĂTA DE SUS

Nr.cad. 100108

Da

Pășune

1720

4

22.4

89,60

31

54

UAT Drăguș

SOCIETATEA COMERCIALĂ l.UCI TOUR IOANA S.R.L.

Oraș Victoria, str. Libertății nr. 20C

T 118, PS 4546/5

Nr.CF 100125 SÂMBĂTA DE

SUS

Nr.cad. 100125

Da

Pășune

549

14

30.4

425,60

32

55

UAT Drăguș

SOCIETATEA COMERCIALĂ LUCI TOUR IOANA S.R.L.

Oraș Victoria, str. Libertății nr. 20C

T 118. PS 4546/1/2

Da

Pășune

725

45

30,4

1368,00

Anexa 3

PLANURI


Anexa 4

EXTRAS DIN STUDIUL DE PIAȚĂ AL CAMEREI NOTARILOR PUBLICI BRAȘOV

f              <


/U fo^o

ROMANIA ■      ~
Camera Notarilor Publici - Brașov

I .                                                            NR. 913/27.06.2019

Jz^/7'CÂTRE,

Vi           CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

IV                  DIRECȚIA JURIDICA

BIROUL PATRIMONIU

BRAȘOV, B-DUL EROILOR, NR. 5

Referitor adresei dumneavoastră va facem cunoscut faptul că, potrivit „Studiului de Piață privind valorile minime ale proprietăților imobiliare din județele Brașov și Covasna, din anul 2019", valoarea orientativă pentru un imobil - teren intravilan - situat in mediul rural al Municipiului Brașov, este cea prezentată în anexele pe care le atașăm (p. 221-222).

Pentru imobilul - teren intravilan cu suprafața peste 1 hectar -situat in intravilanul Județului Brașov, potrivit „Studiului de Piață privind valorile minime ale proprietăților imobiliare din județele Brașov și Covasna, din anul 2019”, valoarea orientativă este cea prezentată în anexa atașată (p. 224).

Pentru imobilul teren extravilan situat în județul Brașov, potrivit „Studiului de Piață privind valorile minime ale proprietăților imobiliare din județele Brașov și Covasna, din anul 2019", valoarea orientativă este cea prezentată în anexa pe care o atașăm (p. 225-226).

Cu stimă,CAMERA NOTARILOR PUBLICI BRAȘOV

STUDIU DE PIAȚĂ

9

privind valorile minime ale proprietăților imobiliare din județele Brașov și Covasna

2019

Valori minime ale proprietăților imobiliare situate in mediul rural al județului Brașov,

Clasificare în funcție de vechime

Valori minime ale proprietăților imobiliare în mediul rural (lei/mp/suprafață utilă)

Localitățile: Cristian, Sânpetru, Hărman, Tărlungeni, Bran, Moieciu

Comune

Satele aparținătoare

1. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic $i/sau chimic.

vechime până la 10 ani inclusiv

2.820

1.900

1.410

vechime cuprinsă între 10 ani și 30 ani inclusiv

2.540

1.710

1.270

vechime cuprinsă între 30 ani și 50 ani inclusiv

2.260

1.520

1.130

vechime cuprinsă între 50 ani și 80 ani inclusiv

1.970

1.330

990

vechime cuprinsă între 80 ani și 100 ani inclusiv

1.690

1.140

850

vechime peste 100 ani

1.410

950

710

2. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic ți/sau chimic.

vechime până la 10 ani inclusiv

1.700

920

880

vechime cuprinsă între 10 ani și 30 ani inclusiv

1.530

830

790

vechime cuprinsă între 30 ani și 50 ani inclusiv

1.360

740

700

vechime cuprinsă între 50 ani și 80 ani inclusiv

1.190

640

620

vechime cuprinsă între 80 ani și 100 ani inclusiv

1.020

550

530

vechime peste 100 ani

850

460

440

3. Anexe gospodărești (lei/mp)

Tip constructiv 1

vechime până la 10 ani inclusiv

560

390

310

vechime cuprinsă între 10 ani și 30 ani inclusiv

500

350

280

vechime cuprinsă între 30 ani și 50 ani inclusiv

450

310

250

vechime cuprinsă între 50 ani și 80 ani inclusiv

390

270

220

vechime cuprinsă între 80 ani și 100 ani inclusiv

340

230

190

vechime peste 100 ani

280

195

155

Tip constructiv 2

vechime până la 10 ani inclusiv

450

240

180

vechime cuprinsă între 10 ani și 30 ani inclusiv

405

216

162

vechime cuprinsă între 30 ani și 50 ani inclusiv

360

192

144

vechime cuprinsă între 30 ani și 50 ani inclusiv

315

168

126

vechime cuprinsă între 30 ani și 50 ani inclusiv

270

144

108

vechime peste 100 ani

225

120

90

Teren curți construcții (lei/mp)

116

53

35

Teren intravilan agricol (lei/mp) cu suprafața până la 1000 mp inclusiv

56

38

30

Teren intravilan agricol (lei/mp) cu suprafața de la 1000 mp până la 5000 mp inclusiv

47

28

23

Teren intravilan agricol (lei/mp) cu suprafața de la 5000 mp până la 10000 mp inclusiv

28

19

4

Note:_________________________________________________________________________________________________________________

Valoarea terenului curți construcții fără utilități corespunde cu valoarea terenului intravilan agricol cu suprafața până la 1000 de mp.

Pentru clădirile de locuit fără instalații de alimentare cu apă se vor aplică reduceri cu 20% față de valoarea corespunzătoare sistemului constructiv al clădirii de locuit și respectiv anul punerii în funcțiune.

Pentru casele și anexele situate în comunele și satele din circumscripția Judecătoriei Făgăraș și circumscripția Judecătoriei Rupea, valorile se reduc cu 10%.

Pentru terenurile intravilan situate în satele și comunele din circumscripția Judecătoriei Făgăraș, valorile se reduc cu 20%.


Pentru terenurile intravilan situate in satele și comunele din circumscripția Judecătoriei Rupea, valorile se reduc cu 25%.

221


(fg BERESARw W,

x Legitimația Nr. 1M62_________iii!--- Legitimația Nr.

Valabil^„ ,, /'>area~EÎîvA| 4NXVAR • ,<


222VALORI MINIME ALE TERENURILOR DIN INTRAVILANUL

JUDEȚULUI BRAȘOV

Zona/Localitatea

VALOAREA MINIMĂ TEREN INTRAVILAN CU SUPRAFAȚA PESTE 1 HECTAR

Teren intravilan agricol (lei/mp)

Arabil (lei/mp)

Fâneață (lei/mp)

Pășune (lei/mp)

Plantație de pomi fructiferi, arbuști (lei/mp)

Municipiul Brașov

8,40

5,78

4,73

5,78

Municipiul Săcele

6,83

5,25

4,20

5,25

Orașul Ghimbav

8,40

5,78

4,73

5,78

Municipiul Codlea

8,40

5,78

4,73

5,78

Orașul Predeal

8,40

5,78

4,73

5,78

Comunele Hărman,Sânpetru, Bod, Cristian, Feldioara, Hălchiu, Tărlungeni, Prejmer, Vulcan și satele aparținătoare

6,30

2,63

2,21

3,68

Comunele Budila, Crizbav, Holbav, Dumbrăvița, Măieruș, Rotbav, Teliu, Vama Buzăului și satele aparținătoare

3,36

1,89

1,58

3,47

Municipiul Făgăraș

5,04

3,15

2,63

4,20

Orașul Victoria

5,04

3,15

2,63

4,20

Comunele și satele aparținătoare din circumscripția Judecătoriei Făgăraș

2,93

2,10

1,73

2,63

Orașul Zărnești, orașul Râșnov

5,78

4,20

3,15

4,73

Comunele Bran, Moieciu, Fundata, Poiana Mărului și satele aparținătoare

4,89

2,98

2,78

3,68

Orașul Rupea

5,04

3,15

2,63

4,20

Comunele și satele aparținătoare din circumscripția Judecătoriei Rupea

2,21

1,89

1,73

3,15

BEHESAROl

lesitinuiij Nt. Ț;

ț, Valahi! 20

S. • A L. ..  .  „   . 'd"-VALOAREA MINIMĂ A TERENURILOR CU VEGETAȚIE FORESTIERĂ JUDEȚUL BRAȘOV

i                            t

(LEI/HECTAR)

Nr.crt

CATEGORIA

LEI/HECTAR

1

Molid

11.700

2

Brad

11.300

3

Larice

11.900

4

Pin silvestru

10.500

5

Pin negru

8.700

6

Amestec de vegetație forestieră

8.700

7

Fag

11.700

8

Gorun din sămânță

16.200

9

Gorun din lăstari

12.600

10

Stejar din sămânță

20.300

11

Stejar din lăstari

13.700

12

Stejar brumăriu

8.200

13

Carpen din sămânță

4.800

Notă:

Datorită influenței unor elemente, precum vârsta, consistența, compoziția, rolul funcțional al pădurii, amplasamentul acesteia, etc., pot exista situați în care valorile propuse în tabelul de mai sus să fie diferite, în acest context se recomandă elaborarea unui raport de expertiză tehnică (evaluare ) pentru a se stabili valoarea minimă a proprietății cu vegetație forestieră.


227

_


Estimarea valorii unor categorii de terenuri cu ape și stuf din ariile inundabile (mlaștini, estuare, mocirle, lunci, turbării, etc), terenuri cu pantă abruptă pot avea o utilizare drastic limitată, datorită valorii economice scăzute dar pot avea valori superioare pentru habitatul local și astfel valoarea minimă de piață poate fi denaturată.

De asemenea, pentru terenurile degradate și neproductive precum: nisipuri, stâncării, bolovanișuri, ravene, smârcuri, gropi, halde și alte terenuri neproductive pentru care nu se cunosc valori de piață privind tranzacționarea lor pe o piață specifică, valoarea minimă de piață va rezulta din elaborarea unui raport de evaluarea întocmit de un evaluator autorizat.

Evaluarea drepturilor în obști și composesorate

Pentru imobilele reprezentând terenuri cu vegetație forestieră aflate sub jurisdicția dreptului d€ ;omposesorat, valoarea imobilelor se reduce cu 60% din valoarea de referință a imobilului din localitatea jnde este amplasat.

în practica de zi de zi se pot întâlni situații excepționale referitoare la caracteristicile unei proprietăți imobiliare fapt care ar putea crea unele neconcordanțe privind valoarea minimă identificată pe piața imobiliară, motiv pentru care se recomandă solicitarea unui raport de evaluare în vederea estimării valorii de piață.

Menționăm că informațiile privind piața imobiliară au fost culese din următoarele surse de informare: biroul notarilor publici, publicitatea imobiliară locală, identificată în presa scrisă, site-uri de specialitate precum și din baza de date a evaluatorului.

Studiul de piață, privind valorile minime estimate pentru proprietățile imobiliare prezentate, este destinat exclusiv Camerei Notarilor Publici respectiv Birourilor Notariale din județele Brașov și Covasna.

Executantul prezentului studiu de piață, nu își asumă răspunderea utilizării prezentului studiu de către alte entități, însă recomandă solicitarea efectuării de rapoarte de evaluare respectiv rapoarte de expertiză tehnică, după caz, ori de câte ori este necesar.

S.C. L.D.M.CONSULTING S.R.L

Ec. Negrea Maria Dorina

Expert tehnic judiciar

26

Anexa 5
DOCUMENTE PUSE LA DISPOZIȚIE DE BENEFICIAR

ANC.PI

agi mia natiomi a

tt iim n«T<


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


12076

13 06 2019


Carte Funciară Nr. 100108 Sâmbătă de Sus


Nr. cerere

Ziua

Luna

Anul Cod wificare

IHIIHINIHI


100070643232


TEREN Necunoscut


A. Partea I. Descrierea imobilului


Nr. CF vechi:4330 Nr. cadastral vechi;79

Adresa: Loc. Sâmbătă De Sus, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100108

1.720

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

23027 / 29/11/2017

Act Notarial nr. 2511, din 29/11/2017 emis de Gyergyai Mariana;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEschimb. ca bun propriu, conform art. 340 lit. q din Codul Civil, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) PALER LUCIAN-IOAN

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

f *trâ$c pC"'U'. io'o’t 3- e pn ' ne >.* jorcsa epay.ancpl.ro


Carte Funciară Nr. 100108 Comuna/Oraș/Municipiu: Sâmbătă de Sus

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100108

1.720

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

28.469

2

3

35.35

3

4

59.123

4

5

31.823

5

1

28.973


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. **• Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

pășune

1.720

-

-

-

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001

Pagina 2 din 3


c       pw-nri.               -v-          epay.ancpi.ro


Carte Funciară Nr. 100108 Comuna/Oraș/Municipiu: Sâmbătă de Sus

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art, 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/veriflcare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data șl ora generării,

13/06/2019, 09:45

VERGIN1A■ ANGELICA j referent           |

(X Fi Bra^uv - BCPI Făgăraș<


Cancel


» * t s • « k t • l r< >■ i« nni


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 100125 Sămbata de SusTEREN Extravilan


Adresa: )ud. Brașov


Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Al

100125

Suprafața* (mp)


549


A. Partea I. Descrierea imobiluluiObservații / Referințe


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3357 1 08/04/2009

Act Notarial nr. 455, din 03/04/2009 emis de B.N.P. FILIPANITS;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al / B.3, B.4

SOCIETATEA COMERCIALA LUCI TOUR IOANA S.R.L., . cu sediul in Victoria, str.Ghioceilor, bl.3,

1 ap.3, jud.Brașov,

C. Partea III. SARCINI .

Pagina 1 din 3


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

FormUar vU!»iui‘*su 1.»
Carte Funciară Nr. 100125 Comuna/Oraș/Municipiu: Sâmbătă de Sus

Anexa Nr. 1 La Partea I

TerenNr cadastral

Suprafața (mp)’

Observații / Referințe

100125

549

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren•Nr Crt

Categorie folosință

In’ra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

pășune

NU

549

118

PS4546/5

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment <•• (m)

1

2

9.783

2

3

16.319

3

4

8.374

4

5

23.871

5

6

2.926

6

7

27.911

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment i“ (m)

7

8

8.293

8

9

23.93

9

10

16.103

10

11

25.203

11

12

39.839

12

13

4.452

13

1

14.554


Carte Funciară Nr. 100125 Comuna/Oraș/Municipiu: Sâmbătă de Sus


* Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii ș: realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/04/2019, 11:44

1 HOSANCU VERG1NIA ANGELICA

,           referent

i OCP1 Brașov - BCPiăgăraș
Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.BBRE5AR0N

Legitimația țir.'

Valabil 201


Pagina 3 din 3


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


ANCPL

n ■> i<    iMniumi


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

7294

Ziua

09

;    Luna

r   04

Anul

2019


Carte Funciară Nr. 100167 Dragus^4000^712062

a

a


llli


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100167

993

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  9311 / 19/08/2010

  Act Notarial nr. 1111, din 18/08/2010 emis de BNP POPA;

  B3

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) FARCAS ANCA, căsătorită cu

  • 2) FARCAS GHEORGHE-EDUARD, ca bun comun

  C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001Pagina 1 din 3Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100167

993


Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

pășune

NU

993

84

4491/42/7

-


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

i- (m)

1

2

20.998

2

3

4.599

3

4

35.767

4

5

34.612

5

1

30.904


Carte Funciară Nr. 100167 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001. coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/04/2019, 11:47

BOSANCU vreferent


nrpl pn'țăraș


. OCP1 Brașov9*

ANCPI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Tagaras

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

7317

Zua

09

Luna

04

Anul

2019


Carte Funciară Nr. 100210 Dragus


llllISiliOllll

100068713331


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan


Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100210

1.954


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

7202 / 01/07/2010

Act Administrativ nr. 1, din 21/05/2010 emis de PRIMĂRIA DRAGUS (Hotararea nr.24 din 04.06.2010 emisa

de Primăria Draqus);

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala Bl T/1

Al

1) COMUNA DRAGUS-DOMENIU PRIVAT, CIF: 16436600


C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

6644 / 28/04/2011

Act Administrativ nr. 2403, din 04/10/2010 emis de PRIM DRAGUS;

CI

Intabulare, drept de CONCESIUNEpe o durata de 49 de ani, începând cu data de 01.10.2010, asupra terenului în suprafață de 1.954 m.p., proprietatea de sub B.l.l

Al

1) CONSTANTIN IRINA ALINA


Document care conține date cu caracter personal, prcteiate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 3


• ir-r-..-           .n "i:■>i - i . 11r epay.ancpi.ro____________Carte Funciară Nr. 100210 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100210

1.954

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70. DETALII LINIARE IMOBIL

Datereferitoare la terenNr

Crt

Categorie folosință

Intra vtlan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

pășune

NU

1.954

86

PS 4545/2/8

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1- (nr>)

1

2

5.497

2

3

3.593

3

4

19.425

4

5

3.243

5

6

9.542

6

7

25.974

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment t- (m)

7

8

40.104

8

9

41.599

9

10

24.822

10

11

5.977

11

12

16.519

12

13

4.002

13

1

13.521


Carte Funciară Nr. 100210 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/04/2019, 12:11

BOSANCU VERGIN IA - ANGELICA

referent

OCPI Brașov - BCPI Făgăraș


■<

</■JkNCPI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


7313

09

04 2019


Carte Funciară Nr. 100211 Dragus

100068713090


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100211

9.302

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  Pagina 2 din 3


  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  7211 / 01/07/2010

  Act Administrativ nr. 1, din 21/05/2010 emis de PRIMĂRIA DRAGUS (Hotararea nr.24 din 04.06.2010 emisa de Cons.local Dragus);

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) COMUNA DRAGUS- DOMENIUL PRIVAT, CIF:16436600

  C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Document care conține dare cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

■i epay.ancpi.ror-,


Carte Funciară Nr. 100211 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Anexa Nr. 1 La Partea I


Teren

DETALII LINIARE IMOBILNr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100211

9.302

♦ Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

16.801

3

4

9.6

5

6

8.421

7

8

51.542

9

10

5.853

11

12

17.723


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<-• (m)

2

3

15.802

4

5

4.938

6

7

20.201

8

9

29.987

10

11

30.995

12

13

19.591Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

pășune

NU '  9.302

86

4545/1

-

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile l egii Nr. 677/2001

«pay.ancpî.ra


Carte Funciară Nr. 100211 Comuna/Oraș/Munîcipiu; Dragus

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment <- (m)

13

14

28.334

14

15

16.993

15

16

14.058

16

17

5.144

17

18

10.278

18

19

15.952

19

20

18.214

20

21

16.022

21

22

9.881

22

23

16.072

23

24

6.064

24

25

10.827

25

26

4.67

26

27

1.297

27

28

6.7

28

29

6.641

29

30

8.73

30

31

11.252

31

32

13.524

32

33

13.359

33

34

10.529

34

35

9.648

35

1

6.557

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de aii. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația in vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,


09/04/2019, 12:05

referent

'                .. BCP? "ft,roăr-‘s

'0CPlBra^

/

ANCPI


Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


Nr. cerere

7319

Ziua

09

Luna

04

Anul

2019


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 100232 Dragus


iinimiliiii

100068713672


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Dragus. Nr. 186, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100232

1.345

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

.....

100232-C1

Loc. Dragus, Nr. 186, Jud. Brașov

Nr. niveluri:!; S. construita la sol:266 mp;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  12082 / 07/07/2011

  Act Administrativ nr. 9, din 14/01/2010 emis de PRF BRAȘOV;

  B6

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, prestație tabulara si            Al. Al.l

  atribuire in baza L.18/1991, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  1) MIHALCIOIU PETRU

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CFE100108 si CFE 100109, cerere nr.9161 din 17.08.2010. atribuire in baza L. 18/1991. act 9 din 14.01.2010, cerere nr.182 din 21.01.2003, cumpărare, act nr.61 din 23.01.2003 si cerere nr. 1568 din 20.04.2004, prestație tabulara, act nr.1775 din 2003.

C. Partea III. SARCINI .


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001


b-if.is*.- p‘* rtfer• s 3• e .-t   -.e iu         epay.ancpi.roînscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Carte Funciară Nr. 100232 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100232

1.345

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70. DETALII LINIARE IMOBIL


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți    DA

construcții

1.345

-

-

-


Date referitoare la construcții

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan,

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(-• (m)

1

2

3.528

4

8.635

" 5

:... 6

13.329

8

> -

1.906Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<" (m)

2

3

10.52

4

5

4.144

6

7

2.981

8

9

4.398


Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

100232-C1

construcții de locuințe

266

Cu acte

S. construita la sol:266 mp:

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

i • e i:-.z epay.ancpi.ro


Carte Funciară Nr. 100232 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(-• (m)

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1- (m)

9

10

4.325

10

11

14.18

11

12

7.375

12

13

8.805

13

14

7.007

14

15

0.967

15

16

1.499

16

17

4.015

17

18

6.075

18

19

11.664

19

20

13.327

20

21

9.941

21

22

9.032

22

23

8.573

23

24

14.004

24

25

5.983

25

1

5.703

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/04/2019, 12:14

angelica

'           i aferent

Document care conține date cu caracter personal. protejate de prevederile Leqii Nr. 677/2001.


• «i - 3S.- p . r.                            epay.ancpi.roOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 100255 Dragus

1 Nr. cerere '

7297

Ziua __ 1

09

__ Luna

04

Anul     1

2019


llllttliui

12891


TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Dragus, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100255

1.005

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

9737 / 09/06/2011

Act Notarial nr. 1069, din 09/06/2011 emis de NP BOAMFA;

B5 Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

 • 1) CIOBANU IULIANA RAMONA                                                     .

 • 2) CIOBANU DANIEL MARIAN, ca bun comun

OBSERVAȚII: cerere nr.10566 din 23.06.2011 c.f.________________

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care ccnpne date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

CxtM.r twrrrG in-or-id-e on-iine la ja'eso epBy.ancpi.ro

Pagina 1 din 3____________Carte Funciară Nr. 100255 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100255

1.005

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren


fcr Crt

Categorie folosință

Intra vdan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Refer.nțe

1

curți construcții

DA

1.005

84

4491/17/5

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

23.419

2

3

42.021

3

4

12.883

4

5

15.432

5

6

7.169

6

1

65.638

Carte Funciară Nr. 100255 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. •** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/04/2019. 11:51

I BOSANCU VERGINIA • ANGELICA i           referent

i OCPI Brașov - BCPI Făgăraș

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

Nr. cerere

7318

Ziua

09

Luna

04

Anul

2019


100068713636


A NC PI               EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 100264 Dragus

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud, Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

AI

100264

976

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  2853 / 01/03/2011

  Act Notarial nr. 422, din 28/02/2011 emis de NP SCHNEIDER;

  _. Inlabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) DUMITRESCU MIHAIL

  • 2) DUMITRESCU MARIA, , ca bun comun,

 • C. Partea III. SARCINI .


  Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Ni. 677/2002


  f • v           ni                ;3       epay.ancpt.ro  înscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

____________Carte Funciară Nr, 100264 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100264

976

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL


Date referitoare la terenNr

Cri

Categorie folosință

intra Vllâfi

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

pășune

NU

976

86

4545/2/17

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment e- (m)

1

2

11.77

2

3

3.356

3

4

7.583

4

5

35.784

5

6

10.938

6

7

4.355

Carte Funciară Nr. 100264 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

7

8

42.369

8

1

16.597


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/04/2019, 12:12            _____.._______

ANGELICA

referent


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001


Pagina 3 din 3


E 'tr ș        • i.                       j         epay.ancpi.roF

AMCPI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

7314

Ziua

09

Luna

04

Anul

2019

Cnrt verificare


Carte Funciară Nr. 100265 Dragus


IIIIIIHIHIIII


100068713612


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100265

1.027

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  868 / 21/01/2011

  Act Notarial nr. 6. din 14/01/2011 emis de BNP ADRIAN BOAMFA;

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Succesiune, cota actuala 1/1

  Al

  1) SOFONEA VIOREL

 • C. Partea III. SARCINI


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT


Document care conține Gate cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2G01

_____________Carte Funciară Nr. 100265 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)’

Observații / Referințe

100265

1.027

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70. DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

pășune

NU

1.027

86

4545/2/1

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(-• (m)

1

2

13.562

2

3

46.906

3

4

43.645

4

1

36.62


" Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 $i sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.
______________________________________________Carte Funciară Nr. 100265 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCP1 conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/04/2019, 12:08       _

r^^rNCUVERGlNlAAiîUU. '          referent

1               , r'TI

OCP! Brașov - B-*5     _

---------c
ANCEI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

7309

Ziua

09

Luna

04

Anul

2019


Carte Funciară Nr. 101152 Dragus

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: lud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

101152

2.300

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

101152-Cl

Jud. Brașov

S. construita la sol 477 mp; CABANA MOȚUL DRAGUSULUI SI PARTIA DE SCHI CU CONSTRUCȚIILE AFERENTE: -PARTER ( 1 DEPOZIT FRIGORIFIC, 1 BUCĂTĂRIE, 1 HOL ACCES. 1 VESTIAR FEMEI. 1 VESTIAR BARBATI. 2 TOALETE. 1 GARDEROBA, 1 CASA SCĂRII. HOL ACCES 2, 1 RESTAURANT. 1 TERASA, 1 CAMERA CENTRALA TERMICA, 4 DEPOZITE, 1 OFICIU); MANSARDA ( 8 CAMERE, 3 HOLURI, 8 BAI, 1 ACCES SCĂRI)

Al.2

101152-C2

Jud. Brașov

S. construita la sol.l mp; STAT1E EPURARE

Al.3

101152-C3

Jud. Brașov

S. construita la sol.l mp; GURA VIZITARE, LUARE PROBE

Al.4

101152-C4

Jud. Brașov

S. construita la sol:l mp; PUT FORAT CAPTARE APA POTABILA

Al.5

101152-C5

Jud. Brașov

S. construita la sol;64 mp; TERASA FOIȘOR

Al.6

101152-C6

Jud. Brașov

S. construita la sol 46 rnp; CENTRU ÎNCHIRIERE

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  Act Notarial nr. 196, din 28/02/2012 emis de NP COMANICI DANIEL-PETRU;

  Intabulare, drept de PROPRIETATEschimb, dobândit prin Convenției

  cota actuala 1/1___ I

  S.C. AGRITINA EXPERT S.R.L., CIF:22440410, cu sediul in comuna Drăguș, sat Drăguș. nr.299A. ' Corp II, jud. Brașov                                                                       -

  C. Partea III. SARCINI .

  x'-

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

  Referințe

  ; ----- *’ *. ■■ '• ' ’

  NU SUNT


  Pagina 1 din 3


  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3202 / 29/02/2012

  Act Administrativ nr. 3, din 09/09/2009 emis de PRIMĂRIA DRAGUS (act administrativ nr. 5/01-07-2009 emis de PRIMĂRIA DRAGUS; act administrativ nr. 999/01-06-2009 emis de PRIMĂRIA DRAGUS; act administrativ nr. 2206/2010 emis de Primăria Corn.Dragus);

  B3

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1

  .. S.C. AGRITINA EXPERT S.R.L., CIF:22440410. cu sediul in Sat.D ' Corb II. lud.Brașov

  Al.l, Al.2, Al.3, Al.4, A1.5, Al 6 /

  B.5

  ragus. Corn.Dragus nr.299A, Ap.

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa dm CF 100209/Dragus. înscrisa prin încheierea nr. 10519 dm 15/09/2010; poziție transcrisa din CF 100209/Draqus, înscrisa prin incheierea nr 10519 din 15/09/2010;

  3210 / 29/02/2012

Al

B4

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001

>-i epay.ancpi.ro


Teren


Carte Funciară Nr. 101152 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Anexa Nr. 1 La Partea I


Nr cadastral

Suprafața (mp)’

Observații / Referințe

101152

2.300

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.Date referitoare la teren


Nr Crî

Categorie folosință

Intra vil an

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

pășune

NU

2.300

86

-

-Date referitoare la construcții


Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

R

101152-C1

construcții de locuințe

477

Cu acte

S. construita la sol:477 mp; CABANA MOȚUL DRAGUSULUI SI PARTIA DE SCHI CU CONSTRUCȚIILE AFERENTE: - PARTER ( 1 DEPOZIT FRIGORIFIC. 1 BUCĂTĂRIE, 1 HOL ACCES. 1 VESTIAR FEMEI. 1 VESTIAR BARBATI, 2 TOALETE. 1 GARDEROBA, 1 CASA SCĂRII, HOL ACCES 2, 1 RESTAURANT. 1 TERASA. 1 CAMERA CENTRALA TERMICA. 4 DEPOZITE. 1 OFICIU): MANSARDA ( 8 CAMERE, 3 HOLURI, 8 BAI, 1 ACCES SCĂRI)

101152-C2

construcții anexa

1

Cu acte

S. construita la sol:l mp; STATIE EPURARE

. ./

■ Aț/3 j/

101152-C3

construcții industriale si edilitare

1

Cu acte

S. construita la sol:l mp; GURA VIZITARE, LUARE PROBE

Al.4

101152-C4

construcții anexa

1

Cu acte

S. construita ia sol:l mp; PUT FORAT CAPTARh APA POTABILA

A1.5

101152-C5

construcții anexa

64

Cu acte

S. construita la sol:64 mp; TERASA FOIȘOR

Al.6

101152-C6

construcții anexa

46

Cu acte

S. construita la sol:46 mp; CENTRU ÎNCHIRIERE

Pagina 2 din 3

Document care ccnțtne date cu caracter pecsanai, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

p--’ ir. d t ii se .i         epay.ancpi.roCarte Funciară Nr. 101152 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

18.699

2

3

31.684

3

4

1.823

4

5

24.876

5

6

7.422

6

7

32.542

7

8

36.336

8

1

50.914


** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 ți sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/04/2019, 12:01

,—----- ~             x"’ î

BOSANCUVtR -‘n'P

i           referent

, OCPÎ Brașov - BCPl Fag-11

Pagina 3 din 3


Document care conține aate cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

i:.


•:epay.ancpi.roOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Nr. cerere

7310

Ziua

09

Luna

04

Anul

2019


Carte Funciară Nr. 101153 Dragus

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

101153

2.500

B. Partea II. Proprietari și acte

inscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

4944 / 22/03/2012

Act Notarial nr. 289, din 21/03/2012 emis de COMANICI DANIEL-PETRU:

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție,

Al

cota actuala 1/1

1) FLEPS HILDE RITA, ca bun propriu

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3


Im ; epay.ancpi.ro


____________Carte Funciară Nr. 101153 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

DETALII LINIARE IMOBIL _________Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

101153

2.500

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren
Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

pășune

NU

2.500        86

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

29.588

2

3

31.645

3

4

8.163

4

5

4.002

5         6

36.336

6

7

32.542

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment <" (m)

7

8

7.422

8

9

24.876

9

10

32.18

10

11

23.106

11

12

2.899

12

13

42.428

13

14

3.693

14

15

51.623

15

1

3.47


Carte Funciară Nr. 101153 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/04/2019, 12:02

i^sĂNCUVF.nc-N'A aNv-e■

1          referent

iOGPI Brașov-BCHFăgăraș '
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


ANCPI


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 101154 Dragus


Nr. cerere

7312

Ziua

09

Luna

04

Anul

2019

Cod verificară


lllllllllllllll

100068713078


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața1 (mp)

Observații / Referințe

Al

101154

43.583

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.7

101154-C7

Jud. Brașov

S. construita la sol:5 mp; POMPA APA, INSTALAȚIE ZAPADA

Al.8

101154-C8

Jud. Brașov

S. construita la sol:ll mp; STATIE ÎNTOARCERE TELESCHI MARE

B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3202 / 29/02/2012

emis de PRIMĂRIA DRAGUS (Hot.nr.24 din 04.06.2010 emisa de

Act Administrativ nr. 1, din Primăria Dragus);


Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 _______________________________ ___

1) COMUNA DRAGUS- DOMENIU PRIVAT, CIF: 16436600      ____

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 100209/Dragus, inscrisa prin incheierea nr. 7189 din 01/07/2010;

Act Administrativ nr. 3, din 09/09/2009 emis de PRIMĂRIA DRAGUS (act administrativ nr. 5/01-07-2009 emis de PRIMĂRIA DRAGUS; act administrativ nr. 999/01-06-2009 emis de PRIMĂRIA DRAGUS: act administrativ nr. 2206/2010 emis de Primăria Corn.Dragus);

R-, iIntabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota

J [actuala 1/1 .           .   _________________________________________ __________

.. S.C. AGRITINA EXPERT S.R.L., ClF:22440410, cu sediul in Sat.Dragus,Com.Dragus nr.299A, Ăp? '        ' Corp II jud.Brasov         ________________ _________

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 100209/Dragus, inscrisa prin incheierea nr. 10519 din 15/09/2010; poziție transcrisa din CF 100209/Draqus, inscrisa prin încheierea nr. 10519 din 15/09/2010;


B2A1.7, A1.8/B.4


C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNTOocument care conjine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001

Pagina 1 din 3Carte Funciară Nr. 101154 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

101154

43.583

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBILDate referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vdan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

pășune

NU

43.583

86

-

-


Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.7

101154-C7

construcții anexa

5

Cu acte

S. construita la sol:5 mp; POMPA APA, INSTALAȚIE ZAPADA

Al.8

101154-C8

construcții anexa

11

Cu acte

S. construita la sol: 11 mp; STATIE INTOARCI-RE TELESCHI MARE

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

24.215

4

5

19.984

7

oo «-<

f—4

9.407

29.588


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

2

3

33.103

5

6

5.027

8

9

8.163

11

12

3.47


Punct

Punct

Lungime

început

sfârșit

segment

3

4

27.373

6

7

30.7

9

10

31.645

12

13

51.623


i /'

C£>nțtne date cu caracter personal, protejate de preveuerile Legii Nt. 677/2001.


Pagina 2 din 3


epay.ancpi.rolegitimația hh


-Ț.

r'j,

c


xgv.7


Carte Funciară Nr. 101154 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

13

14

3.693

14

15

42.428

15

16

22.838

16

17

15.553

17

18

28.08

18

19

44.343

19

20

15.484

20

21

26.949

21

22

31.571

22

23

60.423

23

24

30.536

24

25

21.206

25

26

20.063

26

27

33.32

27

28

23.287

28

29

25.908

29

30

10.899

30

31

17.556

31

32

18.874

32

33

20.95

33

34

10.888

34

35

11.509

35

36

20.547

36

37

19.594

37

38

12.172

38

39

11.419

39

40

10.232

40

41

11.181

41

42

11.417

42

43

9.534

43

44

15.408

44

45

9.731

45

46

12.682

46

47

10.681

47

48

7.263

48

49

3.432

49

50

11.086

50

51

8.12

51

52

7.525

52

53

7.061

53

54

19.665

54

55

19.734

55

56

13.627

56

57

39.111

57

1

17.147

** Lungimile segmentelor sunt determina'teln planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *»• Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/04/2019, 12:04     ________—

referent RCPlVâgăra^

,0CPl Brașov

Pagina 3 din 3Document care cantine aate cu caracter pe'sonâi, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

< - r *... «pay.ancpi.ro

Adresa: Loc. Dragus. Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

A!

103944

1.000

//

jlncpl

AufkrtA VATlOhM t' » t i > K t t | >  1

zi ■< wrt*t« iMniuxi


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 103944 Dragus


A. Partea I. Descrierea imobilului


TEREN Intravilan • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  236 / 08/01/2016

  Act Notarial nr. 45, din 07/01/2016 emis de Popa Maria Cristina;

  B5 'Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, ■cota actuala 1/1

  Al

1) VIROCO INTEX SRL, CIF:332173O9

C. Partea III. SARCINI .

Pagina 1 din 3


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

cxzmc pentru tfiînrnirjir. o-.u lt- i„ udit-sd epay.ancpl.ro


Fcrniu a? vi>i5 uneu î 1

> Bj-RESA^QM X

Legitimația Nr'. ’i.\       ’

XZÂ. j’. Valabil 2019 V ,r.

____________Carte Funciară Nr. 103944 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe                            i

103944

1.000

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

!-• (m)

1

2

39.873

2

3

25.925

3

4

0.655

4

5

39.218

5

1

25.925


** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. “• Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

pășune

DA

1.000

86

4548/6/5

Carte Funciară Nr. 103944 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de ari. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătuia olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data șl ora generării,

09/04/2019, 12:00

B .       VERGIN'LA ■ ANGELICA

referent

OCH Brașov - BCP! Făgăraș


Document care conține date cu caracter personal, orotejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 3


txiijsr tr.irr nt-rmj'e        <-> au epay.ancpi.ro


Legitimația Nr.Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Nr. cerere

7315

Ziua

09

luna

04

Anul

2019


Carte Funciară Nr. 103991 Dragus

100068713320


TEREN Intravilan


Adresa: Loc.

us, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

103991

981


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

6559 / 12/04/2016

Act Notarial nr. 947, din 11/04/2016 emis de Popa Maria Cristina;

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) ȘTEFAN EUGEN TEODOR, necăsătorit

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 3


L*l:


• epay.ancpi.ro

Legitimația Nr. J.0? î e. Valabil CO19

ÎJ, "<>ret


__Carte Funciară Nr. 103991 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)-

Observații / Referințe

103991

981

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

43.645

2

3

14.4

3

4

8.292

4

5

50.832

5

1

19.901


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. **• Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

pășune

DA

981

86

4545/2/2

-

Carte Funciară Nr. 103991 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/04/2019, 12:09

^N_C^G^-ANGEi-U;A

I          referent

OCP1 Brașov

( ^9----

A NC PI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

7321

Ziua

09

Luna

04

Anul

2019

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 104104 Dragus


iiiihiihiiii


100068713392


TEREN Extravilan

Adresa

I. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

104104

23

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

22861 / 28/11/2017

Act Administrativ nr. 782 - Anexa 2.8, din 10/09/2014 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI (documentație cadastrală); Act Administrativ nr. 11953, din 22/11/2017 emis de CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV; Act Administrativ nr. 540, din 22/06/2000 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI;

B2

Intabulare. drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV. CIF:4384150, DOMENIUL PUBLIC

 • C. Partea III. SARCINI .

  Pagina 1 din 3


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Document cate conține date cu caracter personal. protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Legitimdti,t Ni—' x Valah

_____________Carte Funciară Nr. 104104 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

104104

23

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL


Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

NU

23

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (m>

1

2

27.063

2

3

27.117

3

1

1.708


* Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *• Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Document cate conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2002.

Pagina 2 din 3


BE^SÂRO

1,5 Legitimația Nrl: „ Valabil

' r -A,-/

_______________________________________________Carte Funciară Nr. 104104 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/04/2019, 12:16

BOSANCU VLRGINiA - ...«.LLÎCA

referent

OCPI Brașov - BCPi FăgărașDocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001


Pagina 3 din 3


rc”- .-, e • •. i, vrrr ,.j epay.ancpi.rou*'

ANCPI

l'.IA r< A * » J n-x V


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

7322

Ziua

09

Luna

04

Anul

2019


Carte Funciară Nr. 104105 Dragus

1000G8713GB8


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

104105

71

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

22865 / 28/11/2017


Act Normativ nr. 540, din 22/06/2000 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; Act Administrativ nr. 11953, din 22/11/2017 emis de CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV; Act Administrativ nr. 782, din 10/09/2014 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI si Anexa care cuprinde rețeaua de drumuri județene din județul Brașov: Act Administrativ nr. 2564/IS, din 11/04/2017 emis de ADMINISTRAȚIA BAZINALA DE APA OLT; Act Administrativ nr, 2869, din 07/11/2017 emis de COMUNA DRAGUS;                 _

Al


D-, Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala

82 1/1 _ ______________

1) JUDEȚUL BRAȘOV, CIF:4384150, DOMENIU PUBLIC

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

BERESARW

Legitimația N

r Valabil 201V

_____________________________________________Carte Funciara Nr. 104105 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

104105

71

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL


Datereferitoare la teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

43.222

2

3

24.648

3

4

7.298

4

5

8.967

5

1

5.434


* Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.
Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

NU

71

-

-

-

Carte Funciară Nr. 104105 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/04/2019, 12:17

Dancii vbrginia-angeuc/

referent

;0CPl Brașov -HCPlF-^rașDocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 3Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

rANCPI

AUfcXtIA XATlUXAL* » « & <•«<«« V

ri la M H lU'ItlM 14 X


Carte Funciară Nr. 104128 Dragus


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa

I. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

■ - — -

Observații / Referințe

Al

104128

14.191

B. Partea II. Proprietari și acteCarte Funciară Nr. 104128 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (m>

1

2

78.212

3

4

57.701

5

6

23.954

7

8

33.307

9

10

2.779

11

12

24.55


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment <•• (m)

2

3

1.672

4

5

0.333

6

7

21.964

8

9

28.028

10

11

24.912

12

13

47.069


a.

3’-

O ii


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001


Pagina 2 din 3Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

104128

14.191

este

in

de proiecție Stereo 70.

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

pășune

NU

14.191

84

4504/3

-

Carte Funciară Nr. 104128 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (m}

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

13

14

1.455

14

15

8.785

15

16

26.246

16

17

68.022

17

18

8.032

18

19

7.377

19

20

35.652

20

21

26.537

21

22

13.842

22

23

2.98

23

24

3.23

24

25

13.377

25

26

37.465

26

27

29.167

27

1

2.307

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entitătn care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpl.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării.

09/04/2019, 11:46

referent uCPlFăgăraș\ OCPt Brașov-BCP


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


penui •nionrtarp or I ne io accesa epay.ancpl.ro

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


ANCPI

* 11 * \HIOMi.»

r imn.it      t««


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere !

7307

Ziua

09

Luna

04

Anul___]__

2019


Carte Funciară Nr. 104381 Dragus


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN ExtravilanAdresa; Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

104381

6.034

Teren neimprejmuit;


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

12286 / 06/06/2018


Act Administrativ nr. 202, din 16/05/1991 emis de Prefectura Județului Brașov (act ad-tiv 275/12.07.1991 emis de Prefectura Jud.Brașov.act ad-tiv-Anexa nr,16-tabel cu reconstituirea islazurilor comunale; Protocol nr, 3434/03.07.2018 .documentație cadastrală); Act Administrativ nr. 42, din 26/09/2017 emis de Consiliul Local Dragus; Act Administrativ nr. 1210, din 07/05/2018 emis de Primăria Comunei Dragus; Act Administrativ nr. 1, din 07/12/2017 emis de Comisia Locala de Fond Funciar Dragus;_______

„ |lntabulare, drept de PROPRIETATEislaz comunal, conform art.33 din


Allegea nr.18/1991, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

| 1) COMUNA DRAGUS, CIF:16436600, DOMENIUL PRIVAT

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,

Referințe

drepturi reale de garanție și sarcini

NU SUNT


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 3


jsc pentru ii’otm-’.re q' Ii & k aJi f-s.i •pay.ancpi.ro____________Carte Funciară Nr. 104381 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

104381

6.034

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

12.761

3

4

14.021

5

6

25.59

7

8

27.211

9

10

14.322

11

12

8.811


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment i" (m)

2

3

6.386

4

5

12.231

6

7

12.863

8

9

22.636

10

11

16.094

12

13

10.406
Nr Crt

Categorie folosință

inX'd vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

pășune

NU

6.034

86

4539

-

Document care conpne date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/20Q1. J>£3!9.? ?    $


Carte Funciară Nr. 104381 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<- (m)

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m>

13

14

2.342

14

15

17.082

15

16

11.246

16

17

12.392

17

18

11.99

18

19

2.096

19

20

25.925

20

21

25.925

21

22

15.83

22

23

23.466

23

24

6.819

24

25

21.22

25

26

12.251

26

27

17.778

27

28

73.565

28

29

8.876

29

30

35.886

30

31

30.887

31

32

28.884

32

33

7.143

33

34

8.839

34

35

40.467

35

1

25.76

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 ți sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001. coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația in vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entitătii care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/04/2019. 12:00

i BOSANCU VERGINIA • ANGELICA

referent

j OCPI Brașov - BCPi făgărașAdresa

i. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

104389

3.768

Teren neimprejmuit;

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


7304 09

04_

2019


Nr. cerere _i

Ziua     |

Luna

Anul    î___

Coo verificare


TEREN Extravilan


Carte Funciară Nr. 104389 Dragus


A. Partea I. Descrierea imobilului;


•> ■


mmiHMii

100068712989B. Partea II. Proprietari și acte

inscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

12442 / 08/06/2018


Act Administrativ nr. 202, din 16/05/1991 emis de Prefectura Județului Brașov; Anexa nr. 16, cu| reconstituirea izlazurilor comunale, emis de Prefectura Brașov; Protocol nr.3434/02.07.2018; Act Administrativ nr. 1215, din 07/05/2018 emis de Primăria Comunei Dragus; Act Administrativ nr. 44, din 26/09/2017 emis de Consiliul Local Dragus;; Act Administrativ nr. 1, din 06/03/2018 emis de Comisia Locala de Fond Funciar Dragus; Act Administrativ nr. 275, din 12/07/1991 emis de Prefectura Brașov; Act Administrativ nr. 22, din 12/03/2018 emis de Consiliul Local Dragus; Act Administrativ nr. 1211, din 07/05/2017 emis de Primăria Draqus si documentație cadastrală;

B2 llntabulare, drept de PROPRIETATEIZLAZ COMUNĂL în baza art. nr. 33T             a 1

z [din L.nr, 18/1991, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1_______________ _________________________

1) COMUNA DRAGUS. CIF: 16436600, DOMENIUL PRIVAT

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

  Referințe

  NU SUNT

____________Carte Funciară Nr. 104389 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

104389

3.768

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

N» Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

pășune

NU

3.768

86

TF 4537/2

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

0.23

4

5

29.084

7

8

13.317

10

11

42.643

13

14

33.652

16

17

13.872

19

20

21.456

22

23

34.753


Punct început

Punct Sfârșit

Lungime segment

2

3

25.356

5

6

21.056

8

9

5.956

11

12

27.016

14

15

4.103

17

18

9.363

20

21

16.553

23

24

20.336


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

3

4

13.26

6

7

19.626

9

10

12.519

12

13

16.874

15

16

31.827

18

19

5.677

21

22

25.795

24

25

0.586date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                   ^.^.FaQțnal din .3

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

25

26

12.403

28

29

12.754

31

32

9.378

34

35

15.719

37

38

15.901

40

41

9.326

43

44

24.195

46

47

22.127

49

50

14.865


Carte Funciară Nr. 104389 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

26

27

59.761

29

30

10.392

32

33

27.775

35

36

19.05

38

39

25.389

41

42

26.685

44

45

11.942

47

48

11.135

50

1

33.956


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

27

28

3.772

30

31

11.545

33

34

7.636

36

37

22.114

39

40

0.001

42

43

21.029

45

46

14.296

48

49

12.815


“ Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la 1 milimetru. Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de aii. 7 din Legea nr. 455/2001. coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/04/2019, 11:59       _______ _  ______

[bOSANCU VF.RG1NIA - ANGELICA '           referent

j OCPI Brașov - BCP1 Făgăraș


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001


Pagina 3 din 3Adresa: Jiid. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

104391

3.040

Teren neimprejmuit;

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


^ANCPI

Al.lLNttA StflOJl H


TEREN Extravilan


Nr. cerere 7299 Z ua .....!    09

luna ’__  04

Anui' I 2019

Cod verificare

IHIIMIHIII

—1oaQ6fl712937

, '*

A. Partea I. Descrierea imobilului

\->7


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 104391 Dragus


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

12453 / 08/06/2018________________________________________________________________

Act Administrativ nr. 202, din 16/05/1991 emis de Prefectura Județului Brașov (Anexa nr,16-tabel cu reconstituirea islazurilor comunale. Protocol nr.3434/03.07.2018 .documentație cadastrală); Act Administrativ nr. 1, din 06/03/2018 emis de Comisia Locala de Fond Funciar Dragus; Act Administrativ nr. 23, din 12/03/2018 emis de Consiliul Local Dragus; Act Administrativ nr. 275, din 12/07/1991 emis de Prefectura Brașov;     

Intabulare. drept de PROPRIETĂTEislaz comunal, conform art.33 din legea nr.18/1991, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1________ __

1) COMUNA DRAGUS, CIF:16436600, DOMENIUL PRIVAT


Al


B2


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNTNr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

104391

3.040


Nr

Cit

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

pășune

NU

3.040

84

4505

-


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment i~ (m)

1

2

39.902

2

3

19.784

3

4

16.024

4

5

6.797

5

6

22.31

6

7

14.717


Carte Funciară Nr. 104391 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

7

8

18.553

8

9

28.192

9

10

22.882

10

11

1.308

11

12

27.719

12

1

73.283


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verlficare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/04/2019, 11:55

i BOSANCU VERG1NIA- ANGELICA referent

OCPi Brașov - BCPI FăgărașDocument care conține date cu caracter personal, protejate oe prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 3 din 3Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

Nr. cerere      7298

Ziua         09

Luna         04

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 104578 Dragus

Anul        2019

ANCPI

ACISIIA MlIOXUt

«it cu »» f t 1 91

rt        imouh*iA

Cod verificare

iiiiitiiiiiiii

100068713189

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

104578

2,218

Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

22842 / 25/10/2018

Act Administrativ nr. 31, din 27/06/2018 emis de Consiliul Local Dragus-documentație cadastrală intocmilă de persoană fizica autorizată, avizată de serviciul cadastru (Anexa la HCL nr.31/28.11.2018 emisă de Consiliul local Draqus);

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala               ai

1/1

1) COMUNA DRAGUS, CIF:16436600, DOMENIUL PUBLIC

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

NU SUNT

Carte Funciară Nr. 104578 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Anexa Nr. 1 La Partea I


Teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

22.401

3

4

20.39

5

6

8.003

7

8

8.007

9

10

18.499

11

12

18.93


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

2

3

22.002

4

5

27.714

6

7

93.303

8

9

18.281

10

11

18.656

12

13

20.306


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

104578

2.218

70.

proiecție

tnata in

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vildn

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

NU

2.218

84

4491/12

Oocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/200Jț^$S*^^                 2 din 3

/ .-j’’ v \ ^i/X

■A


Li > epay.ancpl.ro


BfeSESjAbON '"'W""” '

ii         _z\


Carte Funciară Nr. 104578 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<•• (m)

13

14

22.305

14

15

8.002

15

16

12.445

16

17

35.547

17

18

8.391

18

19

12.0

19

20

12.506

20

21

12.001

21

22

8.638

22

23

22.904

23

24

36.2

24

25

18.356

25

26

18.548

26

27

18.695

27

28

20.369

28

1

8.005

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001. coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entități care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/04/2019, 11:53

BOSANCU VIRGIN!?. - ANGELICA

,          referent

i OCP1 Brașov - BCPI Făgăraș


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2002.


~Păgina.3 din 3Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

104585

3.260

Teren neimprejmuit;

W//'

r< t.irnirt


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 104585 Dragus


A. Partea I. Descrierea imobilului


TEREN ExtravilanB. Partea II. Proprietari și acte

Pagina 1 din 3înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

23041 / 30/10/2018

Act Administrativ nr. 31, din 27/06/2018 emis de Consiliul Local Dragus-documentație cadastrală întocmită de persoană fizica autorizată, avizată de serviciul cadastru (Anexa la HCL nr.31/27,06.2018 emisă de Consiliul local Draguș); Act Administrativ nr. 2874, din 29/11/2018 emis de Consiliul local Draguș; Act Administrativ nr. 2274, din 02/10/2018 emis de Primăria Comunei Dragus; Act Administrativ nr. 58, din

28/11/2018 emis de Consiliul Local Draqus;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) COMUNA DRAGUS, CIF:16436600, DOMENIUL PUBLIC

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

- «tr.jse oenif,. infc'rno*e on-i.ne -a aaiew epay.ancpi.ro

Carte Funciară Nr. 104585 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Anexa Nr. 1 La Partea I


Teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

29.223

3

4

35.558

5

6

11.381

7

8

31.575

9

10

12.036

11

12

43.498Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

2

3

28.722

4

5

27.096

6

7

30.98

8

9

23.802

10

11

34.604

12

13

30.9


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

104585

3.260

*

este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vdan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

Crum

NU

3.260

86

4548/5

-

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 3


Leguima^j!          l +~

Carte Funciară Nr. 104585 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

13

14

30.937

14

15

12.779

15

16

24.967

16

17

8.15

17

18

25.569

18

19

37.022

19

20

28.013

20

21

28.17

21

22

28.17

22

23

28.169

23

24

14.454

24

25

13.672

25

26

28.17

26

27

28.17

27

28

27.223

28

29

0.952

29

30

8.112

30

31

33.227

31

32

28.17

32

33

28.124

33

34

21.881

34

1

8.118

Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. •“ Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001. coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entitătii care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/04/2019, 11:59

i BOSANCU VERCINIA ANGr I >( ’


I                                                                                                                                                 .....

referent

J^OCPI Brașov - BCPI Făgăraș


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001

Pagina 3 din 3


.or

Legitimația

Vaiabi^?O!?\ V» ^A’/; .        , - i ț. J

r/

'aNC.PI

A<.< Mit N ATIOfcA*. A


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 104588 Dragus

A. Partea I. Descrierea Imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

104588

4.158

Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

Pagina 1 din 3


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

23044 / 30/10/2018

Act Administrativ nr. 31, din 26/06/2018 emis de Consiliul Local Dragus si Anexa la H.C.L.: Act Normativ nr. 2874, din 29/11/2018 emis de Primăria Dragus; Act Administrativ nr. 2274, din 01/10/2018 emis de Primariaj 'Comunei Dragus; Act Administrativ nr. 58, din 28/11/2018 emis de Consiliul Local Dragus;____,

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) COMUNA DRAGUS, CIF:16436600, DOMENIUL PUBLIC

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU

SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001


____________Carte Funciară Nr. 104588 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)»

Observații / Referințe                          i

104588

4.158

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

NU

4.158

85

4509/5

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

16.574

4

5

16.566

7

8

16.546

10

11

38.453

13

14

3.889

16

17

8.101

19

20

42.918

22

15.189

JV

•1-ct-

Zi


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

2

3

16.509

5

6

17.366

8

9

15.649

11

12

7.33

14

15

35.649

17

18

2.983

20

21

16.197

23

24

6.422


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

3

4

16.546

6

7

17.277

9

10

14.772

12

13

8.122

15

16

14.196

18

19

9.875

21

22

17.14

24

25

7.444 iCarte Funciară Nr. 104588 Comuna/Oraș/Municipîu: Dragus

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

25

26

14.019

26

27

14.22

27

28

14.342

28

29

15.723

29

30

17.31

30

31

16.92

31

32

16.687

32

33

16.294

33

34

16.063

34

35

12.262

35

36

2.969

36

37

11.797

37

38

15.551

38

39

15.887

39

40

16.282

40

41

16.972

41

42

18.428

42

43

19.482

43

44

19.769

44

45

21.999

45

46

3.739

46

47

24.18

47

48

23.758

48

49

8.216

49

50

12.951

50

51

18.34

51

52

0.005

52

53

8.509

53

54

0.006

54

55

22.782

55

56

4.488

56

57

52.023

57

58

5.72

58

59

8.175

59

60

4.432

60

61

19.165

61

62

19.678

62

63

19.186

63

64

18.483

64

65

18.099

65

66

17.675

66

67

17.12

67

68

16.795

68

69

3.792

69

1

16.072

** Lungim le segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la 1 milimetru. *" Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de ari. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/veriflcare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/04/2019, 11:56

BOSANCU VERGLNIA - ANGELICA

referent

OCPI Brașov - BCPI Făgăraș


:/


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru ți Publicitate Imobiliară Fagaras


XANCPI


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

7295

Ziua

09

Luna

04

Anul

2019


Carte Funciară Nr. 104592 DragusA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan


Adresa: Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

104592

842

Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

23150 / 31/10/2018

Act Administrativ nr. 31, din 27/06/2018 emis de Consiliul Local Dragus- documentație cadastrală întocmită de persoană fizica autorizată, avizată de serviciul cadastru (Anexă la HCL nr.31/27.06.2018 emisă de Consiliul local Draguș); Act Administrativ nr. 2274, din 02/10/2018 emis de Primăria Comunei Dragus: Act Administrativ nr. 58, din 28/11/2018 emis de Consiliul Local Dragus; Act Administrativ nr. 2874, din

29/11/2018 emis de Consiliul local Draqus;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 111

Al

1) COMUNA DRAGUS, CIF:16436600, DOMENIUL PUBLIC                                     |

C. partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

NU SUNTNr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

104592

842


Nr Crt

Categorie folosință

Intra v.lan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

NU

842

84

4491/39

-


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment i” (m)

1

2

6.777

2

3

4.16

3

4

4.161

4

5

6.567

5

6

5.891

6

7

25.619


Carte Funciară Nr. 104592 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<•- (m)

7

8

42.287

8

9

0.01

9

10

8.297

10

11

0.144

11

12

40.063

12

13

1.737

13

14

8.198

14

1

87.732


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la 1 milimetru. 4“ Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/04/2019. 11:49

BOSANCU VERGINIA - ANGELICA

referent

OCPI Brașov - BCPI Făgăraș
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


'ANCPT

fimonn mmimi


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere ■

_______Z>ua

Luna    I

'Anul   j


TEREN Extravilan


Carte Funciară Nr. 104593 DragusAdresa: lud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

104593

2.691

Teren neimprejmuit;


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

23152 / 31/10/2018

Act Administrativ nr. 31, din 27/06/2018 emis de Consiliul Local Dragus si Anexa la H.C.L.; Act Administrativ nr. 2874, din 29/11/2018 emis de Primăria Dragus; Act Administrativ nr. 2274, din 02/10/2018 emis de Primăria Comunei Dragus; Act Administrativ nr. 58, din 28/11/2018 emis de Consiliul Local Dragus;


B2


Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1______

1) COMUNA DRAGUS, CIF:16436600, DOMENIUL PUBLIC


Al


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

NU SUNT


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 3


i'xUhsf- ..prun, irroniia-c cu i <k> |j ju-es.i •pay.ancpi.ro____________Carte Funciară Nr. 104593 Comuna/Oraș/Municlpiu: Dragus

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

DETALII LINIARE IMOBILNr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

104593

2.691

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

NU

2.691

86

4548/9

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

22.628

4

5

25.594

7

8

6.403

10

11

40.467

13

14

8.196

16

17

15.531

19

20

8.098

22

0 71

-O


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

2

3

27.212

5

6

12.234

8

9

12.754

11

12

8.834

14

15

18.147

17

18

30.571

20

21

17.795

23

24

15.332


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

3

4

12.879

6

7

14.003

9

10

25.75

12

13

7.16

15

16

12.12

18

19

7.193

21

22

19.278

24

25

2.924Carte Funciară Nr. 104593 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

25

26

9.453

26

27

7.419

27

28

17.286

28

29

9.503

29

30

8.041

30

31

20.773

31

32

19.709

32

33

7.959

33

34

16.164

34

35

8.959

35

36

2.052

36

37

7.89

37

38

12.175

38

39

10.809

39

40

10.079

40

41

6.513

41

42

11.169

42

43

14.405

43

44

27.391

44

45

21.647

45

46

13.618

46

47

17.103

47

48

8.031

48

49

16.097

49

1

14.327

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/04/2019. 12:00

r BOSANCU VERGIMA ANLÎ'.LILa

'           referent

i OCP1 Brașov - BCP1 Să&ăra*Document care conține date cu caracter personal. protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001


Pagina 3 din 3


L-t-.r r .. •>?.- n-țr* - -:v i.j         epay.ancpi.roAdresa; Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

104611

3.648

Teren neimprejmuit;


*ANCPI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


Nr. cerere

7303

Ziua

09

Luna

04

Anul

2019


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 104611 DragusTEREN Extravilan


A. Partea I. Descrierea imobiluluiB. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

23046 / 30/10/2018

Act Administrativ nr. 31, din 27/06/2018 emis de Consiliul Local Dragus-documentație cadastrală intocmită de persoană fizica autorizată, avizată de serviciul cadastru (Anexa la HCL nr.31/27.06.2018 emisă de Consiliul local Dragus); Act Administrativ nr. 58, din 18/11/2018 emis de Consiliul Local Dragus; Act Administrativ nr. 2274, din 02/10/2018 emis de Primăria Comunei Dragus. Act Administrativ nr. 2874. din 29/11/2018 emis de Consiliul local Dragus;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) COMUNA ORAGUS, CIF:16436600, DOMENIUL PUBLIC

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

____________Carte Funciară Nr. 104611 Comuna/Oraș/Municipiu: Dragus

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

104611

3.648

* Suprafața este d

eterminată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Datereferitoare la teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

30.738

3

4

40.955

5

6

25.888

7

8

3.019

9

10

18.4

11

12

19.344


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<•■ (m)

2

3

30.517

4

5

32.95

6

7

18.144

8

9

19.234

10

11

17.511

12

13

22.907Mf Cit

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observați: / Referințe

1

drum

NU

3.648

86

4535

-

Doc.irr.ent care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001 Pagina 2 din 3


Carte Funciară Nr. 104611 Comuna/Oraș/Municipiu; Dragus

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<- <m)

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment <- (m)

13

14

22.322

14

15

22.13

15

16

8.045

16

17

40.752

17

18

43.47

18

19

25.691

19

20

21.01

20

21

15.404

21

22

3.692

22

23

19.388

23

24

22.54

24

25

30.079

25

26

29.787

26

27

31.106

27

28

35.047

28

29

35.294

29

30

30.988

30

31

25.564

31

32

19.243

32

33

26.861

33

34

8.274

34

35

28.977

35

36

22.51

36

37

22.026

37

38

24.477

38

1

33.914

*• Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 $1 sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/04/2019, 11:57

BOSANCU VERGINIA - ANGEUCA referent


OCP1 Brașov - BCPI Făgăraș


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr 677/2001

pe.T.x. i- ic-      on- >• ie   x-eia epay.ancpi.ro

Pagina 3 din 3


.rf-', :       'r.M., Plv               :J-, VălComparabila 1

Anexa

PREȚ MASĂ LEMNOASĂ ROMSILVA

Preturi vanzarc m 1 p 2019


http://www.rosilva.ro/mp/preturi_vanzarc_m_l_p_2019__p_1296.htm

#

Direcția Silvica

Volum oferit

• mc •

Vblum adjudecat

• mc •

Preț adjudecare mediu

• lei/mc •

1

DS Alba

240.500

126 648

173,25

2

DSArad

260.636

148.873

104,66

3

DS Argeș

221.341

192 884

175,59

4

DS Bacau

476.874

432.688

158,20

5

DS Bihor

213.439

125.998

180,67

6

DS Blstrita-Nasaud

19.265

11.073

111,62

7

DS Botoșani

56.696

41.230

250,50

8

DS Braila

90.279

47 414

121,43

9

DS Brașov

57.130

39.930

190,27

10

DS Buzău

116.191

68 835

186,13

11

DS Calarasi

112.225

70.627

134,81

12

DS Caras-Severin

575.802

417.325

159,11

13

DSCluj

104.046

61 742

160,87

14

DS Constanta

64.687

38.271

143,53

15

DS Covasna

63.559

61 812

160,67

16

DS Dambovrta

110.763

53.882

289,71

17

DS Dolj

141.667

88 067

159,49

18

DS Galați

25.537

13 026

187,24

19

DS Giurgiu

95.093

58.002

211,74

20

DS Gorj

178.143