Hotărârea nr. 404/2019

Hotărârea nr.404 – aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizarea drumului județean DJ 108 B: DJ 105 B –Mănăstirea Brâncoveanu – Valea Sâmbetei, km. 0 + 000 – 1 + 400”


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office @j ud brasov. ro, www.j ud brasov. ro

HOTĂRÂREA NR.404 din data de 26.09.2019

- privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizarea drumului județean DJ 108 B: DJ 105 B -Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei, km. 0 + 000 - 1 + 400”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 septembrie 2019 ;

Analizând Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 17071/26.09.2019 inițiat de Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, precum și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. Ad. 17071/26.09.2019 întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizarea drumului județean DJ 108 B: DJ 105 B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei, km. 0 + 000 - 1 + 400”; acest drum județean este domeniul public al județului, conform extrasului C.F. și este evidențiat în Anexa 2.8 la H.G.R. nr. 782/2014, la poziția nr. 45;

Ținând cont de Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 220/26.07.2018, nr. 449/26.10.2017, nr. 470/09.11.2017, Raportul de evaluare, înregistrat la Consiliul Județean Brașov sub nr. 13908/07.08.2019, întocmit de S.C. Team Ronexpert S.R.L., societate membru corporativ ANEVAR, prin evaluator autorizat Beres Aron, de Raportul de evaluare imobile - U.A.T. Sâmbăta de Sus -12 imobile;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare prevederile art.l, alin.l, art. 2, alin.l, lit.”a”, al.2Al și alin. 3, lit. “e”, art. 3, art. 4 și art. 5 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și prevederile art. 4, alin. 2 din H.G.R. nr. 53/19.01.2011, privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare, art.863, lit.”b” din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 173, alin. (1), lit. “c” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ,

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean “Modernizarea drumului județean DJ 108 B: DJ 105B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei, km. 0 + 000 - 1 + 400”, evidențiat în planul topografic prevăzut în Anexa nr. 1.

Art.2. - Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utlilitate publică de interes județean „ Modernizarea drumului județean DJ 108 B: DJ 105 B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei, km. 0 + 000 - 1 + 400”, expropriator fiind Județul Brașov, prin Consiliul Județean Brașov.

Art.3. - Se aprobă lista imobilelor supuse exproprierii și sumelor individuale aferente despăgubirilor conform Anexei nr.2 , care conține valorile de despăgubire pe UAT Sâmbăta de Sus, ce urmează a fi acordate proprietarilor, estimate în baza Raportului de Evaluare, înregistrat la Consiliul Județean Brașov sub nr. 13908/07.08.2019 întocmit de S.C. Team Ronexpert S.R.L., societate membru corporativ ANEVAR, prin evaluator autorizat Beres Aron.

Art.4. - Se aprobă însușirea Raportului de Evaluare având ca obiect stabilire valoare proprietăți imobiliare cuprinse în coridorul de expropriere pe raza UAT Sâmbăta de Sus, aferent proiectului “Modernizarea drumului județean DJ 108 B: DJ 105 B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei, km. 0 + 000 - 1 + 400” înregistrat la Consiliul Județean Brașov sub nr. 13908/07.08.2019 întocmit de S.C. Team Ronexpert S.R.L., societate membru corporativ ANEVAR, prin evaluator autorizat Beres Aron, conform Anexei nr.3.

Sumele aferente despăgubirilor aferente vor fi asigurate prin finanțarea PNDL 1+Bugetul Consiliului Județean Brașov.

Art.5. - Valoarea despăgubirilor se consemnează de către Județul Brașov - Consiliul Județean Brașov, în termen de cel mult 30 zile de la data publicării prezentei hotărâri, într-un cont deschis la B.C.R., pe numele Județului Brașov - Consiliul Județean Brașov, la dispoziția proprietarilor privați, persoane fizice și juridice ale căror proprietăți urmează a fi afectate de realizarea lucrării de utlilitate publică de interes județean „Modernizarea drumului județean DJ 108 B: DJ 105 B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei, km. 0 + 000 - 1 + 400”.

Art.6. - Planul topografic ce conține coridorul de expropriere, precum și lista imobilelor supuse exproprierii și sumelor individuale aferente despăgubirilor se vor aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Brașov, pe pagina de internet a Consiliului Județean Brașov, precum și la sediul unității administrativ- teritoriale în raza căreia se află imobilele.

Art.7. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează,

Secretar generalul Județului Maria DumorăveanuAnexa 2


CENTRALIZATOR VALORI - UAT SAMBATA DE SUS


Nr. crt

Nr.

HMrtlt

UAT

Proprietar

Adma

Nr. târfa ți ar. părerii

Nr.tHtade pruprietate

Nr.CF/ Nr. cad.

Categoria de fotojioli

Suprafață totali (op)

Suprafața de expropriat (-P)

Valoare unitare de plata (leEmp)

Valoare <te piața (lei)

Valoare uattam eoni. l«.W2»16 (W)

Valoare» despdgaNrU terenului, coftform LegU ar. 2S5/MH (Ueil

i

1

UAT SÂMBĂTA DE SUS

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA

DE SUS

Sa? Sâmbăta de Sus, Zum Turistici nr. 1. Comuna Sâmbăta de Sus

T 122, PD 5415/l/l

1480/05.10.2006

Pădure

101100

1811

1.09

1973.99

0.87

1.575,57

2

2

UAT SÂMBĂTA DE SUS

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

Sal Sâmbăta de Sus, Zob* Turistic* nr, 1. Comuna Sâmbâta de Sus

T 122,PD 5415

Nr. CE 100394

Nr. cad. 100394

Pădure

68677

1263

1.09

1376.67

0.87

139831

3

3

UAT SÂMBĂTA DE SUS

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

Sal Sâmbătă de Sus. Zona Turistic* nr. 1. Comuna Sâmbăta de Sus

T 122, CC 5414/2

Nr. CF 100386 ‘

Nr. cad. 100386

Pădure

3000

16

139

17.44

0.87

15.92

4

4

UAT SÂMBĂTA DE SUS

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

Sat Sâmbăta de Sus. Zona Turistic* nr. 1, Comuna Sâmbăta de Sus

T 122. PD 5415

Nr.CF 100394/ Nr. cad 100394

Pădure

68677

18

1.09

19.62

0.87

15,66

$

5

UAT SÂMBĂTA

DE SUS

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂIA DE SUS

Sat Sâmbăta de Sus, Zona Turistici nr. 1. Cornul» Sâmbăta de Sus

1 118, PD 5340

21.1 - 25.07 2002

Pădure

300000

12

1,09

13.08

0.87

10,44

6

6

IJAT SÂMBĂTA DE SUS

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

Sat Sâmbăta de Sus. Zona Turistic* nr. 1. Comuna Sâmbăta de Sus

T H8. PD5340

Nr. CF 100384 Nr. cad. IOOÎ84

Pădure

17350

458

1.09

499.22

0.87

3911.4*

7

7

UAT SÂMBĂTA

DE SUS

DEPARTAMENTUL CULTELOR

Sal Sâmbăta de Sus. Zona Turistic* nr. 1. Conuna Sâmbăta de Sus

TII8.I. 5336

Livadă

56100

25

10.61

265,25

2.63

65.75

8

8

IJAT SÂMBĂTA

DE SUS

DEPARTAMENTUL

CULTELOR

Sat Sâmbăta de Sus, Zona Turistică nr. 1. Comuna Sâmbăta de Sus

T 118, L5336

Livadă

56100

25

10.61

265.25

2.63

65.75

9

II

UAT SÂMBĂTA

DE SUS

VLAD L loan

Mun. Făgăraț. str. Andrei Mureșanu nr. 10

1118

Nr. CF 100173/

Nr. cad. 100173

Curți construcții

10813

209

33.82

7068,38

28

5.852,00

10

23

UAT SÂMBĂTA

DE SUS

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

Sai Sâmbăta de Sus. Zonal uristicâ nr. 1, Comuna Sâmbăta de Sus

T 122. PD 5412

1480/05.10.2006

Pădure

51700

1602

1.09

1746.18

0.87

1.393,74

AHO;

^,24

UAT SÂMBĂTA DE SUS

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂ IA DE SUS

Sat Sâmbăta de Sus, Zum Turistic* nr. 1. Comuna Sâmbăta de Sus

T 122. PD 5412

1480/0510.2006

Pădure

51700

1,09

1.09

0.87

037

K 13

c

<5&

H—V

, UAT SÂMBĂTA

\ DE SUS

-4——--

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DĂ SUS

Sal Sâmbăta de Sus. Zona Turistic* nr. 1. Comuna Sâmbăta de Sus

1 122. PD 5412

1480 05.10.2006

Pădure

51700

655

1,09

713.95

0.87

56935Z//Cc=cZ?^ X</£iO((A -            C^I^^.32-

f4?^^0Ă/^ -        -/Gc/XZ/7
Evaluator autorizat Cj. Beres Aron


SC TEAM RONEXPERT SRL BRAȘOV

MEMBRU CORPORATIV ANEVAR - AUTORIZAȚIE NR. 0643

Brașov, str. Tudor Vladimirescu, nr. 36A, bl. 3A, ap. 8

Tel: 0754345384 / FAX: 0368780127

E-mail: aron.beres@yahoo.com

EVALUĂRI ÎNTREPRINDERI

EVALUĂRI PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

EVALUARE BUNURI MOBILE EXPERTIZE JUDICIARESolicitant:


JUDEȚUL BRAȘOV

9                            9


Obiect


Stabilire valoare proprietăți imobiliare cuprinse in coridorul de expropriere pe raza UAT Sâmbăta de Sus, aferent proiectului

„Modernizare DJ108B: DJ105B - Mănăstirea Brâncoveanu -

Valea Sâmbetei; km 000-1+400”

Contract nr.:


CUPRINS

Elemente introductive și sinteza lucrării Declarație de certificare

1. PREMISELE EVALUĂRII

1.1

1.2

 • 1.3

 • 1.4

 • 1.5

 • 1.6

 • 1.7

 • 1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

 • 1.13

 • 1.14


Identificarea proprietății imobiliare - obiectul evaluării

Scopul evaluării

Utilizarea evaluării

Baza de evaluare. Tipul valorii estimate.

Data inspecției

Data estimării valorii

Proprietarul bunurilor evaluate

Moneda raportului

Standardele aplicabile

Sursele de informații care au stat la baza întocmirii raportului de evaluare

Ipoteze generale

Condiții limitative

Clauza de nepublicare

Responsabilitatea față de terți

2.

2.1

2.2

 • 2.3

 • 2.4

 • 2.5


3.

 • 3.1

 • 3.2


3.3


PREZENTAREA DATELOR

Identificarea proprietății evaluate

Situația juridică

Descrierea amplasamentului proprietății imobiliare

Descrierea proprietății imobiliare

Analiza pieței imobiliare

 • 2.5.1. Definirea pieței

 • 2.5.2. Oferta competitivă

 • 2.5.3. Cererea probabilă

 • 2.5.4. Echilibrul pieței

ANALIZA DATELOR

Cea mai bună utilzare

Evaluarea terenului

 • 3.2.1. Metode de evaluare a terenului

 • 3.2.2. Evaluarea terenului prin metoda comparației

 • 3.2.3. Evaluarea terenurilor cu vegetație forestiera

 • 3.2.4. Stabilirea valorii terenurilor prin metodologia prevăzută in Legea 255/2010 Rezultatele evaluării

 • 3.3.1. Reconcilierea rezultatelor. Opinia evaluatorului

Anexa 1 - Lista proprietăți afectate de investiție

Anexa 2 - Tabel centralizator cuprinzând calculele si valorile terenurilor expropriate

Anexa 3 - Planuri

Anexa 4 - Extras din Studiul de piața al Camrei Notarilor Publici - jud. Brașov

Anexa 5 - Documente puse la dispoziție de către beneficiar

Anexa 6 - Comparabile terenuri

Anexa 7 - Preț masa lemnoasa ROMSILVA

Anexa 8 - Poze

Raportul de evaluare conține 6<

Vil legiW"31'3             &//

Valabil 2°' zSX&Z

d(,2area-.

--

Referitor la: EVALUARE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE AFECTATE DE „MODERNIZARE DJ108B: DJ105B - MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU - VALEA SÂMBETEI; KM 000-1+400”

 • 1. Identificarea și competența evaluatorului - Cj. BERES ARON - membru titular al ANEVAR cu legitimația nr. 10662 având specializările EPI și EBM, a efectuat raportul de evaluare a proprietăților imobiliare (terenuri) aflate in coridorul de expropriere al proiectului „Modernizare DJ108B: DJ105B -Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei; km 000-1+400 - UATSâmbăta de Sus” - proiect derulat de către Consiliul Județean Brașov.

 • 2. Identificarea clientului - JUDEȚUL BRAȘOV

 • 3. Scopul evaluării - Raportul de evaluare a fost solicitat pentru stabilirea valorilor pentru expropriere pentru cauza de utilitate publica (de interes județean).

 • 4. Obiectul supus evaluării - Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietățile imobiliare (terenuri) aflate in coridorul de expropriere aferent lucrărilor de modernizare DJ108B: DJ105B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei.

 • 5. Tipul valorii - Este valoarea speciala calculata conform prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local si a Hotărârii de Guvern nr. 53/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 si valoarea de piața așa cum este definită în Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018, conform SEV 100 - Cadru general, SEV 101 - Termeni de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportare, SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare, SEV 300 - Evaluări pentru raportare financiară și GME 630 - Evaluarea bunurilor imobile.

 • 6. Proprietarul bunurilor imobile - persoane fizice si juridice, conform tabelului de mai jos:

Nr. ort.

Nr. identif.

UAT

Proprietar

Nr. Titlu de proprietate

Nr. CF / Nr. cad.

Categoria de folosință

Suprafața de expropriat (mp)

1

1

UAT SÂMBĂTA DE

SUS

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

1480/

05.10.2006

Pădure

1811

2

2

UAT SÂMBĂTA DE

SUS

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

Nr. CF 100394/ Nr. cad. 100394

Pădure

1263

3

3

UAT SÂMBĂTA DE

SUS

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

Nr. CF 100386/ Nr. cad.

100386

Pădure

16

4

4

UAT SÂMBĂTA DE

SUS

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

Nr. CF 100394/ Nr. cad. 100394

Pădure

18

S

5

UAT SÂMBĂTA DE

SUS

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

2/L1 /

25.07.2002

Pădure

12

6

6

UAT SÂMBĂTA DE

SUS

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

Nr. CF 100384/ Nr. cad.

Pădure

458

7

7

UAT SÂMBĂTA DE

SUS

DEPARTAMENTUL CULTELOR

ff/ i

l/c______

țRiSMO’H s

_____.Ln \ 2

\ Livadă

25

Valabil ^V^ec'afi;area'. țVQ ’.

AN= ‘

Nr. identif.


UAT


Proprietar


Nr. Titlu de proprietate


Nr.CF/ Nr. cad.


Categoria de folosințăDEPARTAMENTUL CULTELORVLAD I. Ioan
Nr. CF 100173 / Nr. cad.

100173


Livadă


Curți construcțiiMĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS


MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS


MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS


1480/

05.10.2006Pădure1480/

05.10.2006Pădure1480/

05.10.2006PădureSuprafața totala de teren afectata de coridorul de expropriere: 6.095 mp.

7. Data de referința a evaluării - 05.08.2019 (1 euro = 4,734 lei)

8. Documentele și informațiile ce stau la baza evaluării

Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018

Legea nr. 255/2010 - privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

HG nr. 53/2011 - privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010

Lista proprietăți afectate de către coridorul de expropriere conform doc. de identificare intocmita de ing. Ionut Gavriluta

Studiu de piața pentru stabilirea valorilor minime de circulație a proprietarilor imobiliare din județul Brașov - 2019

Documente puse la dispoziție de către reprezentanții beneficiarului

 • 9. Valoarea propusă - Raportul de evaluare determină valoarea stabilita conform prevederilor Legii nr. 255 si a HG nr. 53/2011 în vederea demarării procedurilor de expropriere pentru cauza de utilitate publica ..Modernizare DJ108B: DJ105B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei; km 000-1+400 - UAT Sâmbăta de Sus”. Valoarea propusă este valabilă la data evaluării și a rezultat în urma calculelor efectuate și din analiza comparativă a datelor deținute de evaluator.

Calculele au fost efectuate avand in vedere următoarele prevederi:

Extras din HG 53/2011\ “Art. 8 - (1) Expertul evaluator specializat în evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, care va întocmi raportul de evaluare prevăzut la art. 11 alin. (7) din lege, este obligat să se raporteze la expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.”

Extras din Leșea 255/2010'. Art. 11. - (7) înainte de data începerii activitatii comisiei prevăzute la art. 18, un Evaluator autorizat specializat in evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din Romania - ANEVAR, va întocmi un raport de evaluare a imobilelor expropriate pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, pe fiecare categorie de folosința.

 • (8) Raportul de evaluare se întocmește avandu-se in vedere expertizele întocmite si actualizate de

camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr.ivind Codul fiscal, cu


modificările si completările ulterioare.

ii            a Notarilor Publici din


 • (9) Raportul de evaluare se întocmește sub coordonarea U Romania.”


  Valoarea proprietăților imobiliare (terenuri) amplasate in UAT Sâmbăta de Sus, afectate de proiectul „Modernizare DJ108B: DJ105B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei; km 000-1+400 - UATSâmbăta de Sus”, este de:

  Nr. Crt.

  Nr. identif.

  UAT

  Proprietar

  Categoria de folosință

  Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010 (Lei)

  1

  1

  UAT SÂMBĂTA DE SUS

  MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

  Pădure

  1575,57

  2

  2

  UAT SÂMBĂTA DE SUS

  MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

  Pădure

  1098,81

  3

  3

  UAT SÂMBĂTA DE SUS

  MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

  Pădure

  13,92

  4

  4

  UAT SÂMBĂTA DE SUS

  MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

  Pădure

  15,66

  5

  5

  UAT SÂMBĂTA DE SUS

  MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

  Pădure

  10,44

  6

  6

  UAT SÂMBĂTA DE SUS

  MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

  Pădure

  398,46

  7

  7

  UAT SÂMBĂTA DE SUS

  DEPARTAMENTUL CULTELOR

  Livadă

  65,75

  8

  8

  UAT SÂMBĂTA DE SUS

  DEPARTAMENTUL CULTELOR

  Livadă

  65,75

  9

  11

  UAT SÂMBĂTA DE SUS

  VLAD I. Ioan

  Curți construcții

  5852

  10

  23

  UAT SÂMBĂTA DE SUS

  MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

  Pădure

  1393,74

  11

  24

  UAT SÂMBĂTA DE SUS

  MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

  Pădure

  0,87

  12

  25

  UAT SÂMBĂTA DE SUS

  MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

  Pădure

  569,85

  Valoarea totala a terenurilor expropriate este de: 11.060,82.

  Valorile sunt obținute ținând cont de valoarea medie de circulație a terenurilor conform Ghidului Camerei Notarilor Publici Brașov, valabile pentru anul 2019 ^^^^gg^e^pntei lucrări) si de prevederile Legii nr. 255/2010.                                            a

  Valorile nu conțin TVA.

  --

10. Argumente privind valoarea propusă

Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile exprimate în prezentul raport și este valabilă în condițiile economice și juridice menționate în raport; Valoarea estimată se referă la bunurile menționate mai sus;

Valoarea este valabilă numai pentru destinația precizată în raport (expropriere pentru utilitate publica);

Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea calculata avand in vedere prevederile Legii 255/2010.

Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor și metodologiei de lucru promovate de către ANEVAR. (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România), precum si in baza prevederilor Legii nr. 255/2010 si a HG nr. 53/2011.Declarație de certificare

Prin prezenta certificăm că:

 • •  Afirmațiile susținute în prezentul raport sunt reale și corecte.

 • •  Analizele, opiniile și concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele și condițiile limitative prezentate în acest raport.

 • •  Nu avem nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea asupra activelor ce fac obiectul acestui raport de evaluare și nu avem nici un interes personal și nu suntem părtinitori față de vreuna din părțile implicate.

 • •  Nici evaluatorul și nici o persoană afiliată sau implicată cu aceasta nu este acționar, asociat sau persoană afiliată sau implicată cu beneficiarul.

 • •  Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau înțelegere care să-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent financiar pentru concluziile exprimate în evaluare.

 • •  Nici evaluatorul și nici o persoană afiliată sau implicată cu acesta nu are alt interes financiar legat de finalizarea tranzacției.

 • •  Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România)

 • •  Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

 • •  Bunurile supuse evaluării a fost inspectate personal de către evaluator.

 • •  Prin prezenta certific faptul că sunt competent să efectuez acest raport de evaluare.


Expert evaluator autorizat EPI, EBM Cj

Capitolul 1

GENERALITĂȚI
 • 1.1. Identificarea obiectului evaluării - Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietățile imobiliare (terenuri) aflate in coridorul de expropriere aferent lucrărilor de modernizare DJ108B: DJ105B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei.

 • 1.2. Scopul evaluării - Raportul de evaluare a fost întocmit pentru stabilirea valorii proprietăților afectate de coridorul de expropriere aferent lucrărilor de modernizare DJ108B: DJ105B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei - UAT Sâmbăta de Sus, conform prevederilor Legii nr. 255/2010.

 • 1.3. Utilizarea evaluării - Prezentul raport de evaluare se adresează Județului Brașov, în calitate de client și destinatar. Având în vedere Statutul ANE VAR și Codul deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu își asumă răspunderea decât față de client și față de destinatarul lucrării.

 • 1.4. Baza de evaluare și tipul valorii estimate - Evaluarea executată conform prezentului raport, în concordanță cu scopul ei, reprezintă o estimare a valorii speciale de expropriere (de circulație) așa cum este definită în Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018, conform SEV 100 - Cadru general, SEV 101 - Termeni de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportare, SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare, SEV 300 - Evaluări pentru raportare financiară și GME 630 - Evaluarea bunurilor imobile, precum si in Legea nr. 255/2010.

 • 1.5. Data inspecției - Inspecția proprietății a fost realizată de evaluator in 27.07.2019. Datele referitoare la imobilele evaluate au fost preluate de la personalul Consilului Județean Brașov.

 • 1.6. Data estimării valorii - La baza efectuării evaluării au stat informațiile privind nivelul prețurilor și datele furnizate de client la data inspecției, dată la care sunt disponibile datele și informațiile și la care se consideră valabile ipotezele luate în considerare precum și valorile estimate de către evaluator. Data evaluării este 05.08.2019.

1.7. Proprietarul bunurilor evaluate - persoane fizice si juridice identificate conform anexei de proprietăți afectate:

Nr. Nr. crt. identif.


UAT


Proprietar


Nr. Titlu de proprietate


Nr. CF/ Nr. cad.


Categoria de folosință


Suprafața de expropriat (mP)


UAT SÂMBĂTA DE

SUS


MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS


1480/

05.10.2006


Pădure


1811


UAT SÂMBĂTA DE

SUS


MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS


Nr. CF 100394/ Nr. cad.

100394


Pădure


1263


UAT SÂMBĂTA DE

SUS


MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS


UAT SÂMBĂTA DE

SUS


MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS


Nr. CF 100386/ Nr. cad. 100386 Nr. CF 100394 / Nr. cad. 100394


Pădure


Pădure


16


18


UAT SÂMBĂTA DE

SUS


MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS


2/L1 /

25.07.2002


Pădure
Nr. identif.UAT


Proprietar


Nr. Titlu de proprietate


Nr. CF / Nr. cad.


Categoria de folosință


MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUSNr. CF 100384/ Nr. cad. 100384


Pădure


DEPARTAMENTUL CULTELOR
Livadă


DEPARTAMENTUL CULTELOR
Livadă


VLAD I. IoanNr. CF 100173 / Nr. cad.

100173


Curți construcțiiMĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS


MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS


MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS


1480/

05.10.2006Pădure1480/

05.10.2006Pădure1480/

05.10.2006Pădure • 1.8. Moneda raportului - Opinia finală a evaluării va fi prezentată în RON. Valorile exprimate nu conțin TVA.

 • 1.9. Standardele aplicabile - Metodologia de calcul a valorii de piață / valorii in vederea exproprierii a ținut cont de scopul evaluării, tipul proprietății și de recomandările standardelor ANEVAR, precum si de legislația in vigoare (Legea nr. 255/2010 si HG 53/2011)

Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018

SEV 100 - Cadru general

SEV 101 - Termeni de referință ai evaluării

SEV 102 - Implementare

SEV 103 - Raportare

SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare

GME 630 - Evaluarea bunurilor imobile

SEV 300 - Evaluări pentru raportare financiară

Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

Hotararea de Guvern nr.53/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010

Baza evaluării realizate în prezentul raport este valoarea de piața / valoarea in vederea exproprierii așa cum a fost ea definită mai sus.

Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost:

Documentarea, pe baza unei liste de informații solicitate clientului; au fost solicitate: traseul coridorului de expropriere, date din care sa reiasa proprietarul imobilului de expropriat, documentația cadastrala. Calculele au fost efectuate in ipoteza in care acestea fac obiectul exproprierii in baza Legii nr. 255/2010, respectiv prin raportare la Ghidul Notrilor Publici - valabi Obținerea informațiilor referitoare la proprietățile evaluate;


Stabilirea limitelor și ipotezelor care au stat la baza elaborării rap Selectarea tipului de valoare estimată în prezentul raport;

Analiza tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării;

Aplicarea metodei de evaluare considerate oportună pentru determinarea valorii și fundamentarea opiniei evaluatorului - ținând cont de scopul lucrării;

Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările și metodologia de lucru adoptate de către ANE VAR.

1.10. Sursele de informații care au stat la baza întocmirii raportului de evaluare

Informațiile și sursele de informații utilizate în acest raport sunt: Informații obținute de la reprezentanții beneficiarului; Catalog "Aplicații cu Evaluarea Terenului”, editura IROVAL București 2010;

Informații preluate din baza de date a evaluatorului, de la evaluatori, vânzători și cumpărători imobiliari de pe piață imobiliară, informații privind cererea și oferta preluate de la agenții imobiliare și din publicații de profil, informații care au fost sintetizate în analiza pieței imobiliare;

Adresele de pe internet: www.olx.ro,www.imobiliare.ro.

Informațiile puse la dispoziția evaluatorului de către personalul Consiliului Județean Brașov.

Responsabilitatea asupra veridicității informațiilor preluate de la solicitantul lucrării aparține celor care le-au pus la dispoziția evaluatorului.

 • 1.11. Ipoteze generale - Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informațiile și documentele furnizate de către client și au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigații suplimentare.

Se presupune că titlul de proprietate este bun și marketabil, în afara cazului în care se specifică altfel; Informațiile furnizate de terte părți sunt considerate de încredere dar nu li se acordă garanții pentru acuratețe;

Se presupune că nu există condiții ascunse sau neevidențiate ale proprietății. Nu se asumă nici o răspundere pentru astfel de condiții sau pentru obținerea studiilor tehnice de specialitate necesare descoperirii lor.

Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru existența vreunui contaminant, nici nu ne angajăm pentru o expertiză sau o cercetare științifică necesară pentru a fi descoperit.

Evaluatorul nu are cunoștință de efectuarea unor inspecții sau a unor rapoarte care să indice prezența contaminanților sau materialelor periculoase și nici nu a efectuat investigații speciale în acest sens. Valorile sunt estimate în ipoteza că nu există așa ceva. Dacă se va stabili ulterior că există contaminări sau că au fost sau sunt puse în funcțiune mijloace care ar putea să contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate;

Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile în lumina informațiilor ce sunt disponibile la data evaluării;

Evaluatorul nu a făcut o expertiză tehnică a bunurilor sau a părților componente, nici nu a inspectat acele părți care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea fiind considerate în stare tehnică bună corespunzătoare unei exploatări normale. Opinia asupra stării părților neexpertizate și acest raport nu trebuie înțeles că ar valida integritatea lor.

Ipotezele utilizate la efectuarea calulelor:

- avand in vedere faptul ca beneficiarul lucrării nu a pus la dispoziția evaluatorului amenajamentul silvic pentru păduri, se utilizează ipoteza de calcul - amestec de vegetație forestieră;

In situația in care vor aparea documente suplimentare din care sa reiasa tipul pădurilor, existenta unor restricții etc., valorile se vor recalcula.

Valoarea estimată este valabilă la data evaluării, respectiv până la publicarea noului Studiu de Piața pentru jud. Brașov (01.01.2020). întrucât condițiile de piață se pot schimba, valoarea estimată poate fi incorectă sau necorespunzătoare la un alt moment.

 • 1.12. Condiții limitative - Orice alocare a valorii totale estimate în acest raport, nu trebuie utilizată în combinație cu nici o altă evaluare, în caz contrar ele fiind nevalide. Eva sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau să depună proprietățile în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel d

  in natura muncii ă relativ laRaportul de evaluare este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea.

 • 1.13. Clauza de nepublicare - Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un document destinat publicității fără acordul scris și prealabil al evaluatorului cu specificarea formei și contextului în care urmează să apară (excepție facand - publicarea lucrării ca urmare a derulării procedurii de expropriere). Publicarea, parțială sau integrală, precum și utilizarea lui de către alte persoane decât destinatarul și clientul, atrage după sine încetarea obligațiilor contractuale și acționarea în instanță a vinovaților.

1.14. Responsabilitatea față de terți - Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de către client, corectitudinea și precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestora. Acest raport de evaluare este destinat scopului și destinatarului precizat. Raportul este [litote față de o

confidențial, strict pentru client și destinatar iar evaluatorul nu acceptă terță persoană, în nici o circumstanță.                                               aut0r,?3f 'o* Stnts

J Legitim3113

■ 'A Vaia'511

W'asI

Capitolul 2

PREZENTAREA DATELOR

2.1. Identificarea proprietăților evaluate

Terenuri cu caracteristici similare incluse in aceasta categorie de evaluare sunt: terenuri situate in intravilanul si extravilanul comunei Sâmbăta de Sus - sat Stațiunea Climaterică Sâmbăta.

In tabelul următor este prezentata lista proprietăților din UAT Sâmbăta de Sus afectate de lucrările de investiție "Modernizare DJ108B: DJ105B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei; km 000-1+400".

Nr. crt.

Nr. identif.

UAT

Proprietar

Nr. Titlu de proprietate

Nr. CF / Nr. cad.

Categoria de folosință

Suprafața de expropriat (mp)

1

1

UAT SÂMBĂTA DE

SUS

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

1480/

05.10.2006

Pădure

1811

2

2

UAT SÂMBĂTA DE

SUS

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

Nr. CF 100394/ Nr. cad.

100394

Pădure

1263

3

3

UAT SÂMBĂTA DE

SUS

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

Nr. CF 100386/ Nr. cad. 100386

Pădure

16

4

4

UAT SÂMBĂTA DE

SUS

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

Nr. CF 100394/ Nr. cad.

100394

Pădure

18

5

5

UAT SÂMBĂTA DE

SUS

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

2/L1 /

25.07.2002

Pădure

12

6

6

UAT SÂMBĂTA DE

SUS

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

Nr. CF 100384 / Nr. cad. 100384

Pădure

458

7

7

UAT SÂMBĂTA DE

SUS

DEPARTAMENTUL CULTELOR

Livadă

25

8

8

UAT SÂMBĂTA DE

SUS

DEPARTAMENTUL CULTELOR

Livadă

25

9

11

UAT SÂMBĂTA DE

SUS

VLAD I. Ioan

Nr. CF 100173 / Nr. cad.

100173

Curți construcții

209

10

23

UAT SÂMBĂTA DE

SUS

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

1480/

05.10.2006

Pădure

1602

11

24

UAT SÂMBĂTA DE

SUS

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

1480/

05.10.2006

Pădure

1

12

25

UAT SÂMBĂTA DE

SUS

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

1480/

05.10.2006

Pădure

655

Topografia zonei este plana (CC și Li), respectiv in panta (in cazul pădurilor). Accesul este posibil din DJ 108B. Terenurile afectate de investiție sunt in intravilanul și^lravilânul UAT Sâmbăta de Sus, sat Stațiunea Climaterică Sâmbăta.

Utilitățile: la teren (pentru CC), respectiv in apropiere (pentru


Nr.


2.2. Situația juridica

Suprafețele de teren afectate sunt proprietatea unor persoane fizice sau juridice (conform tabel anexat).

Scopul evaluării este determinarea valorii de piața a proprietăților susmenționate, in vederea stabilirii unei valori juste pentru suprafețele afectate de investiția pentru cauza de utilitate publica, (in conformitate cu prevederile Legii 255/2010 si a normelor metodologice de aplicare a acesteia).

A fost evaluat intregul drept de proprietate asupra suprafeței ce urmeaza a se dezmembra din proprietate.

Dreptul de proprietate s-a considerat valabil si marketabil, neafectat de ipoteci.

Având in vedere faptul ca in Ghidul Notarilor / Studiul de Piață se fac diferențieri intre categoriile de folosința ale terenurilor, acestea vor fi tratate distinct.

2.3. Descrierea amplasamentului proprietății imobiliare

Amplasamentul proprietățiilor imobiliare evaluate:

Intravilanul și extravilanul UAT Sâmbăta de Sus

Tipul zonei de amplasare:

Intravilan - terenuri construibile (curți construcții - CC) și terenuri agricole (livada - Li);

Rețea de transport', acces din DJ 108B

Unități edilitare', utilitati la teren pentu imobilul cu categoria de folosință CC; în apropiere pentru terenurile cu categoria de folosință Li; fără utilități în cazul pădurilor;

Gradul de poluare (rezultat din observații ale evaluatorului, fără expertizare): fără.

Suprafața de teren aflata in coridorul de expropriere este de 6.095 m2.

2.4. Descrierea proprietății imobiliare

Sâmbăta de Sus este o comună în județul Brașov, Transilvania, România, formată din satele Sâmbăta de Sus (reședința) și Stațiunea Climaterică Sâmbăta.

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Sâmbăta de Sus se ridică la 1.581 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 1.511 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (92,03%), cu o minoritate de romi (3,16%). Pentru 4,55% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (93,8%). Pentru 4,62% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Politică și administrație

Comuna Sâmbăta de Sus este administrată de un primar și un consiliu local compus din 11 consilieri. Primarul, Vasile Andreaș, de la Partidul Social Democrat, a fost ales în 2008. începând cu alegerile locale din 2016, consiliul local are următoarea componență pe partide politice:

Partid


Consilieri Componența Consiliului

Partidul Social Democrat

3

2

2

1

1

1

1Partidul Alianța Liberalilor și Democraților

Partidul Național Liberal


Partidul Mișcarea Populară

Uniunea Națională pentru Progresul României

Partidul Social Românesc

Partidul Național Democrat


Terenurile evaluate în prezentul raport se află amplasate în ini                      ul UAT


Sâmbăta de Sus.


Evaluare pentru expropriere - „Modernizare DJ108B: DJ105B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei”

 • 2.5. Analiza pieței imobiliare

2.5.1. Definirea pieței

Piața imobiliară se definește ca un grup de persoane sau firme care intră în contact în scopul de a efectua tranzacții imobiliare. Participanții la această piață schimbă drepturi de proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii.

Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliară nu se autoreglează ci este deseori influențată de reglementările guvernamentale si locale. Cererea si oferta de proprietăți imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dar acest punct este teoretic și rareori atins, existând întotdeauna un decalaj între cerere și ofertă. Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu iar cererea poate să se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să existe supraofertă sau exces de cerere și nu echilibru. Cumpărătorii și vânzătorii nu sunt întotdeauna bine informați iar actele de vânzare-cumparare nu au loc in mod frecvent. De multe ori, informațiile despre prețuri de tranzacționare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile. Proprietățile imobiliare sunt durabile și pot fi privite ca investiții.

Pe fondul scăderii generale a tranzacțiilor din sectorul rezidențial, al restrângerii si chiar blocării investițiilor de pe celelalte segmente imobiliare, scăderea prețurilor terenurilor vădește o tendință de acutizare. Totuși, în anumite zone vânzătorii îsi mențin si chiar cresc pretențiile pecuniare.

Tranzacțiile cu terenuri care s-au efectuat în acest an si anul trecut pe raza județului Brașov au reușit să anuleze impresia de criză profundă care a cuprins acest sector imobiliar in perioada 2009-2012. Corelate în mod nemijlocit cu trendul de pe piața creditării, afacerile cu terenuri au avut cel mai mult de suferit de pe urma stopării finanțării bancare. In acest sens, cele mai suferinde segmente de piață sunt loturile construibile (500-1000 mp) - accesate în principal de end-user-ii interesați în construirea unei case.

In cazul proprietăților evaluate, pentru identificarea pieței imobiliare specifice, s-au investigat o serie de factori, începând cu tipul proprietății. Aceasta este un teren construibil situat în intravilan.

Având în vedere cele prezentate anterior si scopul prezentei lucrări, piața imobiliară specifică poate fi considerată piața terenurilor intravilane, piață a cărei arie geografica se întinde la nivelul comunei Sâmbăta de Sus.

2.5.2. Oferta competitivă

Analizând ofertele existente in publicațiile de specialitate, la data evaluării exista oferte pentru zona studiată, cu preturi cuprinse intre 0,5-10 Euro/mp.

2.5.3. Cererea probabilă

Cererea nu depășește nivelul ofertelor existente in piața imobiliara. Pentru aceasta zona cererea este mai mare pentru terenurile rezidențiale; cererea pentru terenurile cu caracter industrial fiind destul de scăzută.

2.5.4. Echilibrul pieței

Echilibrul pieței este determinat de raportul dintre cerere si oferta. In comparație cu piețele de bunuri, de valori mobiliare sau de mărfuri, piețele imobiliare inca sunt considerate ineficiente. Aceasta caracteristica este cauzata de mai muți factori cum sunt o oferta relativ inelastica si o localizare fixa a

proprietății imobiliare. Ca urmare, oferta de proprietate imobiliara nu se adapteaza rapid ca răspuns la schimbările de pe piața.


In prezent piața terenurilor este într-o ușoara creștere, economica a tarii si de previziunile cu privire la creșterea PIB-u ieftinirea creditelor oferite de banei.

Capitolul 3

ANALIZA DATELOR

3.1. Cea mai bună utilizare (CMBU)

Cea mai bună utilizare - Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectată din diferite variante posibile care ar trebui sa constituie baza de pornire și să genereze ipotezele de lucru necesare operațiunii de evaluare.

Cea mai bună utilizare - este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare.

Cea mai bună utilizare a unei parcele de teren nu este determinată printr-o analiză subiectivă a deținătorului proprietății imobiliare, a constructorului sau a evaluatorului; cea mai bună utilizare este determinată de forțele competitive de pe piața în care este localizată proprietatea.

Proprietatea este întotdeauna evaluată pe baza celei mai bune și profitabile utilizări, care poate fi sau nu poate fi utilizarea prezentă. Valoarea terenului este bazată pe cea mai bună utilizare a proprietății ca fiind disponibilă și gata de a fi dezvoltată pentru acea utilizare. îmbunătățirile sunt evaluate conform modului în care ele contribuie (sau nu) la valoarea terenului. Cea mai bună utilizare trebuie să apară într-un viitor rezonabil și nu poate fi îndepărtată sau speculativă.

în cursul analizei, evaluatorul trebuie să facă distincția între cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber și cea mai bună utilizare a proprietății ca fiind construită.

Perioada de timp a unei utilizări specificate reprezintă un punct important al analizei celei mai bune utilizări. în multe cazuri, cea mai bună utilizare a unei proprietăți se poate schimba în viitorul apropriat. Tradițional, analiza celei mai bune utilizări a fost asociată cu analiza reziduală a terenului ce este cuprinsă în economia clasică. în această analiză, valoarea este dată de venitul ce rămâne după ce a fost amortizată construcția.

Cea mai bună utilizare este determinată de forțele competitive de pe piață. Analiza se poate realiza în două cazuri: (1) cea mai bună utilizare a terenului considerat liber și (2) cea mai bună utilizare a terenului construit. Există patru condiții care trebuie respectate simultan, prin prisma cărora se realizează această analiză. Cea mai bună utilizare trebuie să fie: admisibilă lezai, fizic posibilă, financiar fezabilă și maxim productivă.

Criteriile analizei celei mai bune utilizări

 • a. Permisibilă legal - în toate cazurile, evaluatorul trebuie să determine care utilizări sunt permise de lege. El trebuie să analizeze reglementările privind zonarea, restricțiile de construire, normativele de construcții, restricțiile privind construcțiile din patrimoniu și siturile istorice, impactul asupra mediului, închirierea pe termen lung poate afecta cea mai bună utilizare a proprietății din cauza unor clauze în contractul de închiriere.Dacă nu există restricții cu caracter privat, atunci utilizările admise de certificatul de urbanism determină alternativele avute în vedere pentru cea mai bună utilizare. Evaluatorul poate avea în vedere - cu riscurile aferente - și eventualele modificări ale planurilor de urbanism, elemente ce trebuie clar explicate în raportul de evaluare.

Normativele de construcții și condițiile de impact asupra mediului, pot avea influențe asupra fezabilității utilizării, dacă nu o scot în afara legii.

 • b. Posibilă fizic - Dimensiunile, forma, suprafața, structura geologică a terenului și accesibilitatea

unui lot de teren și riscul unor dezastre naturale (cutremure, inundații) afectează utilizările unei anumite proprietăți imobiliare. Unele loturi de teren pot atinge cea mai bună utilizare numai ca făcând parte dintr-un ansamblu. în acest caz, evaluatorul va analiza și fezabilitatea ansamblului. Evaluatorul va considera capacitatea și disponibilitatea utilităților publice (canalizare, apă, linie de transport energie electrică, gaze, agent termic, etc.). Structura geologică a terenului poate împiedica (sau face foarte scumpă) anumite utilizări ale proprietății, cum ar fi: clădiri cu regim mare de înălțime, subsoluri multiple, etc. Condițiile fizice influențează și costurile de conversăe=ate=«tilizării actuale în alta utilizare considerata mai buna.                                     /V1410' auwr,Mt

 • c. Fezabilă financiar - Utilizările care au îndeplinit criteriile de p^hîsihâ^^ifitial și posibile fizic, sunt analizate mai departe pentru a determina dacă ele ar produce unwenit carg^iWoperej cheltuielile de exploatare, obligațiile financiare și amortizarea capitalului. ToateVâtili'fâri^iiwt'^^^zzultă fluxuri

-------------—------- financiare pozitive sunt considerate ca fiind fezabile financiar. Pentru a determina fezabilitatea financiară, evaluatorul va prognoza veniturile generate de proprietate, din care se va scădea cheltuielile de exploatare (inclusiv impozitul pe profit), rezultând profitul net. Se va calcula rata de fructificare a capitalului propriu și dacă aceasta este mai mare sau egală cu cea așteptată de investitori pe piață, atunci utilizarea este fezabilă.

 • d. Maximum productivă - Dintre utilizările fezabile financiar, cea mai bună utilizare este acea utilizare care conduce la cea mai mare valoare reziduală a terenului, în concordamță cu rata de fructificare a capitalului cerută de piață pentru acea utilizare. Valoarea reziduală a terenului poate fi găsită estimând valoarea utilizării propuse (teren și construcții) și scăzând costul materialelor, manoperei, regiei și al capitalului, necesare realizării construcției. Valoarea terenului poate fi estimată și prin capitalizarea venitului rezidual datorat terenului. Venitul datorat terenului este venitul rămas după scăderea cheltuielilor de exploatare și a recuperărilor capitalului investit în construcțiile alocate în proporțiile determinate pe piața imobiliară. Cea mai bună utilizare potențială a terenului este de obicei utilizare pe termen lung și se presupune că va rămâne aceeași pe durata de viață economică sau utilă a construcțiilor.

Cea mai bună utilizare a terenului liber - Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber presupune că terenul este liber sau poate fi eliberat prin demolarea construcțiilor. în această ipoteză, pot fi identificate utilizări care crează valoare și evaluatorul poate începe selecția de proprietăți comparabile și apoi să estimeze valoarea terenului. Dacă o prognoză a celei mai bune utilizări indică o schimbare în viitor, cea mai bună utilizare actuală este considerată ca o utilizare interimară. în unele cazuri, cea mai bună utilizare este ca terenul să rămână liber până când piața va fi pregătită pentru dezvoltare imobiliară. Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber presupune că terenul este liber sau poate fi eliberat prin demolarea construcțiilor. în această ipoteză pot fi identificate utilizări care creează valoare, evaluatorul putând începe selecția de la proprietăți comparabile și să estimeze valoarea terenului.

 • 3.2. Evaluarea terenului

3.2.1. Metode de evaluare a terenului

Valoarea terenului trebuie considerată în termeni de cea mai bună utilizare. Chiar dacă terenul are amenajări, valoarea acestuia este estimată prin luarea în considerare a celei mai bune utilizări a lui, și anume, prin considerarea lui ca fiind liber și disponibil pentru dezvoltare ulterioară, respectiv pentru utilizarea cea mai eficientă.

Tehnicile de evaluare a terenului liber sunt următoarele: comparația directă, extracția, alocarea, tehnica reziduală a terenului, capitalizarea rentei funciare, analiza parcelării și dezvoltării.

 • 1. Comparația directă

PROCEDURĂ - Vânzările de loturi vacante similare sunt analizate, comparate, corectate pentru a oferii o valoare a terenului evaluat.

APLICABILITATE - Comparația directă este tehnica cea mai utilizată pentru evaluarea terenului și este metoda preferată ce se utilizează atunci când există suficiente informații despre vânzări comparabile.

RESTRICȚII - lipsa vânzărilor și a datelor de comparație pot subția argumentele pentru susținerea valorii estimate.

 • 2. Extracția

PROCEDURĂ - Costul net al amenajărilor terenului și construcțiilor se scade din prețul total de vânzare al proprietății pentru a se ajunge la valoarea terenului.

APLICABILITATE - Această tehnică se aplică atunci când contribuția clădirii este în general scăzută și relativ ușor de identificat, această tehnică este frecvent utilizată în zonele rurale.

RESTRICȚII - Evaluatorul trebuie să poată determina contribuția valorii construcțiilor, estimate la costul lor net.

 • 3. Alocarea PROCEDURĂ - Raportul dintre valoarea terenului și valoarea propri


  tru a|$e ajunge la


  vânzărilor comparabile și este aplicat prețul de vânzare al proprietă


  valoarea terenului


APLICABILITATE - Se aplică atunci când numărul vânzărilor de terenuri libere este inadecvat. Este necesară mai degrabă verificarea caracterului rezonabil decât opinia formală asupra valorii terenului. RESTRICȚII - Metoda alocării nu determină valori de mare credibilitate și este rar utilizată ca o primă tehnică de evaluare a terenului. De asemenea, raporturile dintre valoarea terenului și valoarea totală a proprietății sunt dificil de stabilit.

 • 4. Tehnica reziduală

PROCEDURĂ - Venitul net din exploatare atribuit terenului este capitalizarea terenului, conformă cu piața, pentru a se face o estimare a valorii

APLICABILITATE - Această tehnică se poate aplica doar pentru a testa fezabilitatea utilizărilor alternative ale unui anumit amplasament în analiza celei mai bune utilizări sau când nu există informații despre vânzările de teren

RESTRICȚII - Această tehnică este considerată de justiție ca fiind prea speculativă pentru a determina o valoare a terenului credibilă. Trebuie respectate următoarele condiții , valoare clădirilor este cunoscută sau poate fi estimată cu acuratețe, venitul net din exploatarea proprietății este cunoscut sau poate fi estimat, atât ratele de capitalizare ale clădirilor cât și ale terenului sunt disponibile pe piață.

 • 5. Capitalizarea rentei funciare

PROCEDURĂ - Rata de capitalizare derivată din piață se aplică rentei funciare a proprietății respective

APLICABILITATE - Metoda se folosește când rentele, ratele, și factorii comparabili se pot determina din analiza vânzărilor de teren închiriat (arendat)

RESTRICȚII - Poate fi necesară o corecție a valorii pentru a reflecta drepturile de proprietate atunci când renta specificată în contract este diferită de renta de piață.

 • 6. Analiza parcelării și dezvoltării

PROCEDURĂ - Costurile directe și indirecte, precum și profilul investitorului se scad din estimarea prețului brut de vânzare anticipat al loturilor finalizate iar veniturile estimate se actualizează cu o rată derivată din piață pentru perioada de dezvoltare și absorbție.

APLICABILITATE - Tehnica se aplică când terenul liber are potențial de dezvoltare ca parcelă, aceasta reprezentând cea mai bună utilizare a terenului.

RESTRICȚII - Analiza fluxului de numerar necesită multe informații referitoare la vânzarea și costurile necesare amenajărilor și construcțiilor pe loturi

3.2.2. Evaluarea terenului prin metoda comparațiilor directe

Pentru determinarea valorii de piață s-a utilizat metoda comparațiilor directe, care este cea mai adecvată metodă atunci când există informații privind vânzări comparabile. Metoda analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru loturi similare. Ea este o metoda globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă. Metoda comparațiilor de piață își are baza în analiza pieței și utilizează analiza comparativă, respectiv estimarea valorii se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare, comparând apoi aceste proprietăți cu cea “de evaluat”. Premiza majoră a metodei este aceea că valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare este în relație directă cu prețurile de tranzacționare a unor proprietăți competitive și comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările și diferențele între proprietăți, între elementele care influențează prețurile de tranzacție. Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și celelalte terenuri deja tranzacționate, despre care există informații suficiente. Pentru efectuarea calculelor pentru fiecare zona in parte s-a calculat o suprafața medie. Pentru estimarea valorii terenului prin metoda

comparației, evaluatorul a apelat la informațiile provenite din tranzai '       .....nilabile

celui de evaluat, analizând ofertele existente în publicațiile de specia                         jențiilor

imobiliare (www.olx.ro,, www.imobiliare.ro), la data evaluării există c;                        uri care

sunt sintetizate în tabelul de mai jos.In aceasta grupa intra terenurile cu categ. de folosință curți construcții.

Nr.

Criterii si elemente de comparație

Teren de evaluat

Terenuri de comparație

crt

A

B

c

0

Tipul comparabilei

oferta

oferta

oferta

1

Drepturi de proprietate transmise

depline

depline

depline

depline

2

Restricții legale

teren curți construcții

teren construibil

teren construibil

teren construibil

3

Condiții de finanțare

proprii

proprii

proprii

4

Condiții de vanzare

normala

normala

normala

normala

5

Condițiile pieței

prezent

prezent

prezent

prezent

6

Localizare

Stațiunea climaterica Sambata de Sus (zona Mănăstire)

Stațiunea climaterica Sambata de Sus (zona Mănăstire)

Stațiunea climaterica Sambata de Sus

Stațiunea climaterica Sambata de Sus

7

Caracteristici fizice

Suprafața, mp

10813

1.000

1.000

2.800

Acces la proprietate

strada pietruita / asfaltata

strada asfaltata

strada asfaltata

strada pietruita

Forma teren

regulata

regulata

regulata

regulata

Topografie

plan

plan

plan

plan

8

Utilitari (energie electrica / apa / canalizare / gaz metan, altele)

toate ulilitalile

toate utilitățile

utilități in apropiere

fara utilitati

9

Destinație

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

10

Cea mai buna utilizare

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

Preț de vinzare / mp (EUR)

7,60

7,13

5.70

Prct total dc vinzare (EUR)

7.600

7.125

15.960

In aceasta grupa intra terenurile cu categ. de folosință livadă.

Nr.

Criterii si elemente de comparație

Teren de evaluat

Terenuri de comparație

crt.

A

B

C

0

Tipul comparabilei

oferta

oferta

oferta

1

Drepturi de proprietate transmise

depline

depline

depline

depline

2

Restricții legale

livada

teren construibil

teren construibil

teren construibil

3

Condiții dc finanțare

proprii

proprii

proprii

4

Condiții de vanzare

normala

normala

normala

normala

5

Condițiile pielei

prezent

prezent

prezent

prezent

6

Localizare

Stațiunea climaterica Sambata dc Sus (zona Mănăstire)

Stațiunea climaterica Sambata de Sus (zona Mănăstire)

Stațiunea climaterica Sambata de Sus

Stațiunea climaterica Sambata de Sus

7

Caracteristici fizice

Suprafața, mp

56100

1.000

1.000

2.800

Acces la proprietate

strada pietruita

strada asfaltata

strada asfaltata

strada pietruita

Forma teren

neregulata

regulata

regulata

regulata

Topografie

plan

plan

plan

plan

8

Utilitari (energie electrica / apa / canalizare / gaz metan, altele)

fara utilitari

toate utilitățile

utilități in apropiere

fara utilitati

9

Destinație

teren agricol intravilan (livada)

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

10

Cea mai buna utilizare

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

Rezidențiala / turistica

Prct dc vinzare / mp (EUR)

7,60       Z

Preț total de vinzare (EUR)

7.600      //c

Wî 15.960

Evaluare pentru expropriere - „Modernizare DJ108B: DJ105B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei”

Calcule pentru teren situat in intravilan - CC

Elemente de comparație

Subiect

Comparabila 1

Comparabila 2

Comparabila 3

Identificare subicct/comparabilc

Stațiunea climaterica Sambata de Sus (zona Mănăstire)

Stațiunea climaterica Sambata de Sus (zona Mănăstire)

Stațiunea climaterica Sambata de Sus

Stațiunea climaterica Sambata de Sus

Suprafața (mp]

10.813,00

1.000

1.000

2.800

Preț de vanzare [EUR/mp]

7,60

7,13

5.70

Ajustări ale tranzacției

Drepturi de proprietate tranamiae

depline

depline

depline

depline

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării |EUR/mp|

0.00

0,00

0,00

Preț corectat

7.60

7.13

5,70

Reztrictii legile

teren curți construcții

teren construibil

teren construibil

teren construibil

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării |EUR/mp|

0.00

0.00

0,00

Preț corectat

7.60

7.13

5,70

Condiții de finanțare

proprii

proprii

proprii

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării |EUR/mp|

0.00

0.00

0,00

Preț corectat

7.60

7.13

5,70

Condiții de vanzare

normala

normala

normala

normala

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării (EUR/mp]

0,00

0,00

0,00

Preț corectat

7,60

7,13

5,70

Condiții de piața (data vanzarii)

prezent

prezent

prezent

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării [EUR/mpl

0,00

0,00

0,00

Preț corectat

7.60

7,13

5,70

Aiuslari ale proprietății

JjKalium

Stațiunea climaterica Sambata de Sus (zona Mănăstire)

Stațiunea climaterica Sambata de Sus (zona Mănăstire)

Stațiunea climaterica Sambata de Sus

Stațiunea climaterica Sambata de Sus

Ajustare procentuala (%)

0%

5%

10%

Valoarea ajustării (EUR/mp]

0,00

0,36

0,57

Preț corectat

7.60

7,48

6,27

Suprafața

10.813

1.000

1.000

2.800

Ajustare procentuala (%)

-5,00%

-5,00%

-4.00%

Valoarea ajustării [EUR/mpl

-0,38

-0,36

-0,2.3

Preț corectat

7,22

7,13

6,04

Utffitati (energie electrica / apa / canalizare / gaz metan / altele)

toate utilitățile

toate utilitățile

utilitati in apropiere

fara utilitati

Ajustare procentuala (%)

0%

2%

5%

Valoarea ajustării |EUR/mp|

O.(X)

0.14

0,29

Preț corectat

7.22

7.27

6,33

Acea la proprietate

strada pietruita / asfaltata

strada asfaltata

strada asfaltata

strada pietruita

Ajustare procentuala (%)

-1%

-1%

1%

Valoarea ajustării (EUR/mpl

-0.08

-0,07

0,06

Preț corectat

7.14

7.20

6,38

Ferma teren

regulata

regulata

regulata

regulata

Topografie

plan

plan

plan

plan

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării |EUR/mp|

0.00

0.00

0,00

Preț corectat

7.14

7.20

6,38

Zonare

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării [EUR/mp]

0,00

0,00

0,00

Preț corectat

7,14

7,20

6,38

Cea mai buna stilizare

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării [EUR/mpl

0,00

0,00

0.00

Preț corectat

7,14

7,20

648

Ajustare totala neta (EUR/mp)

0.46

0,07

0.68

Corecția neta ca % din preț

6%

1%

12%

Total Ajustare bruta

0,45

0,95

1,19

Total Ajustare bruta - procentual

6,00%

13,00%

20,00%

Nr. ajustări

2

4

4

total gustare bruta procentuala cea ms mica

Valoarea estimata

unitara

EUR 7,14

RON 3332

Data evaluării

5-Aug-2019       |Curs valutar RON /1 EUR                     A l0’’"’ .,          £1

Justificarea ajustărilor:

Tipul tranzacției - deoarece comparabilele sunt oferte s-a aplicat o corecție de -5%...-20% fiind considerată marja de negociere în derularea tranzacție.

Specificație

Comparabila 1

Comparabila 2

Comparabila 3

Suprafața [mpl

1.000

1.000

2.800

Preț oferta [EUR/mpl

8,00

7,50

6,00

Marja de negociere si comision agenție [EUR/mp]

0,40

0,38

0,30

Preț de vanzare [EUR/mpj

7,60

7,13

5,70

Dreptul la proprietate - prețul tranzacției este întodeauna bazat pe transmiterea dreptului de proprietate. Proprietățile comparabile sunt libere la vânzare, astfel corecția va fi nulă, proprietatea subiect fiind considerată liberă la vânzare.

Condiții de vânzare - nu s-au aplicat ajustări. Restricții de construire - nu s-au aplicat ajustări.

Condițiile de piață - ofertele au fost obținute la data evaluării ceea ce înseamnă o corecție nulă.

Suprafața - s-au aplicat ajustări negative pentru terenurile care au o suprafața mai mica decât cea a proprietății subiect, respectiv ajustări pozitive daca suprafețele sunt mai mari.

Localizarea - încadrarea terenului în funcție de zonă, la terenurile comparabile care sunt în zone diferite se aplică corecții procentuale (o zona mai buna pentru proprietatea subiect presupune o corecție pozitiva a comparabilei, respectiv o zona mai puțin favorabila a proprietății subiect fata de comparabila presupune o corecție negativa a comparabilei).

Caracteristici fizice - criteriile de comparație au fost tipul terenului, front stradal, formă și suprafață în funcție de caracteristicile comparabilelor s-au aplicat corecții valorice sau procentuale.

Utilități - criteriile de comparație au fost dotarea terenului: curent electric, apă, gaz, canalizare și dacă pe teren există construcții, s-au aplicat corecții valorice la terenurile comparabile funcție de utilități și de costurile de dotare a terenurile cu utilitățile lipsă sau costurile de demolare.

Acces la proprietate - pentru accese care diferă fata de cea a proprietarii subiect, s-au aplicat corecții. Cea mai bună utilizare (CMBU) - s-au aplicat corecții valorice pentru terenurile cu destinația diferita fata de cea a terenului subiect.

valoarea proprietății evaluate = prețul proprietății comparabile ± corecții

Valoarea justa a terenului cu categoria de folosință curți construcții, situat in com. Sâmbăta de Sus, sat Stațiunea Climaterică Sâmbăta, jud. Brașov, prin metoda comparației, este: 33,82 lei/mp (valoarea nu conține TVA).

Calcule pentru teren situat in intravilan - LI

Elemente dc comparație

Subiect

Comparabila 1

Comparabila 2

Comparabila 3

Identificare subicct/comparabilc

Stațiunea climaterica Sambata de Sus (zona Mănăstire)

Stațiunea climaterica Sambata de Sus (zona Mănăstire)

Stațiunea climaterica Sambata de Sus

Stațiunea climaterica Sambata de Sus

Suprafața [mp]

56.100.00

1.000

1.000

2.800

Preț de vanzare [EUR/mp]

7,60

7.13

5,70

Ajustări ale tranzacției

Drepturi de proprietate transmise

depline

depline

depline

depline

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării [EUR/mp]

0.00

0.00

0,00

Preț corectat

7.60

7,13

5.70

Restricții legale

livada

teren construibil

teren construibil

teren construibil

Ajustare procentuala (%)

-15%

-15%

-15%

Valoarea ajustării [EUR/mp]

-1.14

-1,07

-0.86

Preț corectat

6.46

6.06

4,85

Condiții de finanțare

proprii

proprii

proprii

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării lEUR/mpI

0.00

0,00

0,00

Preț corectat

6,46

6,06

4,85

Condiții de vanzare

normala

normala

normala

normala

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării [EUR/mp]

0.00

0.00

0,00

Preț corectat

6,46

6,06

4.85

Condiții de piața (data vanzarti)

prezent

prezent

prezent

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării [EUR/mp]

0,00

0,00

0,00

Preț corectat

6.46

6.06

4,85

Ajustări ale proprietății

Lpadinn

Stațiunea climaterica Sambata de Sus (zona Mănăstire)

Stațiunea climaterica Sambata de Sus (zona Mănăstire)

Stațiunea climaterica Sambata de Sus

Stațiunea climaterica Sambata de Sus

Ajustare procentuala (%)

0%

5%

10%

Valoarea ajustării [EUR/mp]

0,00

0.36

0,57

Preț corectat

6.46

6,41

5,42

Suprafața

56.100

1.000

1.000

2.800

Ajustare procentuala (%)

-27.50%

-27.50%

-26,50%

Valoarea ajustării |EUR/tnp|

-2.09

-1,96

-1.51

Preț corectat

4.37

4.45

3,90

Utilitari (energieelectrica/apa/ canalizare / gaz metan / altele)

fara utilitari

toate utilitățile

utilitati in apropiere

tara utilitari

Ajustare procentuala (%)

-5%

-2%

0%

Valoarea ajustării [EUR/mp]

-0.38

-0.14

0,00

Preț corectat

3.99

4,31

3.90

Acces la proprietate

strada pietruita

strada asfaltata

strada asfaltata

strada pietruita

Ajustare procentuala (%)

-2%

-2%

0%

Valoarea ajustării [EUR/mp]

-0.15

-0,14

0.00

Preț corectat

3.84

4.17

3,90

Forma teren

neregulata

regulata

regulata

regulata

Topografie

plan

plan

plan

plan

Ajustare procentuala (%)

-6%

-6%

-6%

Valoarea ajustării [EUR/mp]

-0.46

-0,43

-0,34

Preț corectat

3.38

3,74

3.56

Zonare

teren agricol intravilan (livada)

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

Ajustare procentuala (%)

-15%

-15%

-15%

Valoarea ajustării |EUR/mp|

-1.14

-1,07

-0.86

Preț corectat

2.24

2.67

2.71

Cea mai buna utilizare

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

rezidențiala / turistica

Ajustare procentuala (%)

0%

0%

0%

Valoarea ajustării [EUR/mp|

0.00

0.00

0.00

Preț corectat

2J4

2,67

2,71

Ajustare totala neta (EUR/mp)

5.36

4,45

2,99

Corecția neta ca % din preț

71%

63%

53%

Total Ajustare bruta

3.95

4.12

.3,54

Total Ajustare bruta - procentual

70,50%

72,50%

72,50%

Nr. ajustări

2

4

4

total ajustare bruta nrocentuala cea mai mica

Valoarea estimata

unitara

EUR 2,24

RONWl

Data evaluării

5-Aug-2019      |Curs valutar RON /1 EUR

Justificarea ajustărilor:

Tipul tranzacției - deoarece comparabilele sunt oferte s-a aplicat o corecție de -5%...-20% fiind considerată marja de negociere în derularea tranzacție.

Specificație

Comparabila 1

Comparabila 2

Comparabila 3

Suprafața [mp]

1.000

1.000

2.800

Preț oferta [EUR/mp]

8,00

7,50

6,00

Marja de negociere si comision agenție [EUR/mp]

0,40

0,38

0,30

Preț de vanzare [EUR/mp]

7,60

7,13

5,70

Dreptul la proprietate - prețul tranzacției este întodeauna bazat pe transmiterea dreptului de proprietate. Proprietățile comparabile sunt libere la vânzare, astfel corecția va fi nulă, proprietatea subiect fiind considerată liberă la vânzare.

Condiții de vânzare - nu s-au aplicat ajustări.

Restricții de construire - s-au aplicat ajustări negative, deoarece terenurile comparabile sunt construibile.

Condițiile de piață - ofertele au fost obținute la data evaluării ceea ce înseamnă o corecție nulă. Suprafața - s-au aplicat ajustări negative pentru terenurile care au o suprafața mai mica decât cea a proprietății subiect, respectiv ajustări pozitive daca suprafețele sunt mai mari.

Localizarea - încadrarea terenului în funcție de zonă, la terenurile comparabile care sunt în zone diferite se aplică corecții procentuale (o zona mai buna pentru proprietatea subiect presupune o corecție pozitiva a comparabilei, respectiv o zona mai puțin favorabila a proprietății subiect fata de comparabila presupune o corecție negativa a comparabilei).

Caracteristici fizice - criteriile de comparație au fost tipul terenului, front stradal, formă și suprafață în funcție de caracteristicile comparabilelor s-au aplicat corecții valorice sau procentuale.

Utilități - criteriile de comparație au fost dotarea terenului: curent electric, apă, gaz, canalizare și dacă pe teren există construcții, s-au aplicat corecții valorice la terenurile comparabile funcție de utilități și de costurile de dotare a terenurile cu utilitățile lipsă sau costurile de demolare.

Acces la proprietate - pentru accese care diferă fata de cea a proprietarii subiect, s-au aplicat corecții. Cea mai bună utilizare (CMBU) - s-au aplicat corecții valorice pentru terenurile cu destinația diferita fata de cea a terenului subiect.

valoarea proprietății evaluate = prețul proprietății comparabile ± corecții

Valoarea justa a terenului cu categoria de folosință livadă^siiJiatJn corn. Sâmbăta de Sus, sat Stațiunea Climaterică Sâmbăta, jud. Brașov, prin                     , este: KM>1 lei/mp


(valoarea nu conține TVA).

3.2.3. Evaluarea pădurilor pe baza HG nr. 1546/23.09.2004

In cazul evaluării padurilor/tufisurilor s-a urmărit ca valorile speciale propuse pentru despăgubire sa fie corelate cu utilitatea bunurilor respective pentru plantații si cu valoarea de piața pentru terenuri. Evaluarea terenurilor forestiere se diferențiază, fata de terenurile agricole, in funcție de următoarele criterii:

 • I. clasa de producție a arboretului situat pe terenul forestier - se utilizează clasele de producție relative, corespunzătoare sitemului romanesc din biometria forestiera;

 • II. specia forestiera majoritara existenta in compoziția arboretului evaluat.

Speciile existente in fondul forestier din Romania se includ in 8 grupe:

 • 1. rasinoase;

 • 2. fag;

 • 3. stejar pedunculant si gorun;

 • 4. alte quircinee si diverse specii de esența tare;

 • 5. diverse specii de esența moale;

 • 6. salcam;

 • 7. sălcii si plopi indigeni;

 • 8. plopi euramericani.

 • III. Varsta medie a arboretului

Din considerente de ordin practic, diferențierea se face pe clase de varsta de:

 • - 20 de ani pentru grupele de specii gospodărite in regimul codrului-rasinoase, fag, stejar, si gorun, alte qurcinee si diverse specii tari, diverse specii moi.

Clasa I de varsta 1-20 de ani; clasa II de varsta 21-40 de ani; clasa III de varsta 41-60 de ani; clasa IV de varsta 61-80 de ani; clasa V de varsta 81-100 de ani; clasa VI de varsta peste 100 de ani.

 • - 5 ani pentru grupele de specii gospodărite in regimul crângului sau al codrului conventional-salcam, sălcii, si plopi indigeni, plopi euramericani.

Clasa I de varsta 1-5 ani; clasa II de varsta 6-10 ani; clasa III de varsta 11-15 ani; clasa IV de varsta 16-20 de ani; clasa V de varsta 21-25 de ani; clasa VI de varsta peste 25 de ani.

După identificarea amplasamentului terenului, in funcție de informațiile din descrierea parcelara existenta in amenajamentul silvic, actualizate, inclusiv cu constatatrile vizuale ale evaluatorului, se Stabilește modul in care se incadreaza terenul forestier pentru care se acorda despăgubiri, in criteriile de diferențiere prezentate.

întrucât pădurile, obiect al prezentului raport, au, in general, varsta corespunzătoare stării de masiv, s-au luat in considerare veniturile (produsele) fondului forestier, bunurile ce se recoltează din aceasta la data actuala si anume:

 • - produse secundare, rezultate din tăieri de ingrijire a arboretelor tinere;

 • - produse accidentale, rezultate in urma calamitatilor si din defrișări de pădure legal aprobate;

 • - produse de igiena, rezultate din procesul normal de eliminare naturala;

 • - alte produse: arbori si arbuști ornamentali, răchită, puieti si diferite produse din lemn.

Cheltuielile sunt cele rezultate din obligațiile proprietarilor, deținători ai fondului forestier si anume:

 • - cheltuielile corespunzătoare reinstalării vegetației forestiere si intretinerii acesteia pana la realizarea stării de masiv,

 • - cheltuieli legate de exploatare.

Deținătorii de păduri, proprietate privata, au obligația sa asigure paza acestora împotriva tăierilor ilegale de arbori, distrugerilor de simintis, incendiilor, furtunilor, pasunatuluineautorizat, precum si altor fapte păgubitoare.

Deținătorii de păduri proprietate privata, au obligația sa le mertfj^^?^țța de sanatate si sa


execute la timp lucrările de igiena, precum si cele de protecție. Valoarea despăgubirii pentru terenurile acoperite cu vegetație forestiera (V(P)) se stabilește cu ajutorul relației:

V(P) = S x v(PU) x I(A), unde

V(PU) = valoarea unitara a terenului forestier acoperit cu vegetație forestiera (lei/ha)

I(A) = consistenta, densitatea arboretului, exprimata prin indicele de acoperire a coronamentului, prin număr zecimal (0,1-1,0)

S = suprafața terenului forestier acoperit cu vegetație forestiera (ha).

Valorile V(PU) se calculează cu ajutorul relației:

V(PU) - V(UTF) x K(SP) x K(TE), unde

K(SP) - coeficientul de diferențiere a valorii terenului acoperit cu vegetație forestiera, in raport cu cele opt grupe de specii existente in fondul forestier din Romania, enumerate mai sus

K(TE) = coeficientul de diferențiere a valorii terenului forestier in raport cu varsta medie a arboretului, valori care au la baza raportul dintre volumul de lemn la o varsta egala cu media intervalului clasei de varsta si volumul de lemn la varsta exploatabilitatii

V(UTF) = (CTE x PML x RPF)/RAD, unde

CTE = creșterea medie a arboretului total pana la varsta exploatabilitatii (mc/an/ha)

PML = prețul mediu al unui mc de lemn, stabilit ca medie a prețului de pornire la licitațiile Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA

RPF = rata medie a profitului, corespunzătoare terenului pe care este instalata vegetație forestiera, camijloc de producție; pentru uniformizare se utilizează aceeași valoare cu cea utilizata in evaluarea terenurilor agricole, respectiv 17%

RAD = rata medie a dobânzii pe piața bancara, respectiv 10%.

Suma de despăgubire totala este estimata conform relației:

V(P) = S x V(PU) x I(A) x M, unde

V(PU) = valoarea unitara a terenului forestier acoperit cu vegetație forestiera (lei/ha)

I(A) = consistenta, densitatea arboretului, exprimata prin indicele de acoperire a coronamentului, prin număr zecimal (0,1-1,0)

S = suprafața terenului forestier acoperit cu vegetație forestiera (ha)

M - coeficient de refacere a prejudiciului suferit (daune) rezultata din: vanzare fortata, divizarea parcelei, marirea distantei pana la parcela ramasa, drumuri secundare necesare, schimbarea destinației terenului ramas sau interdicția de a construi pe acesta, taxe notariale si comisioane pentru cumpărarea unei suprafețe echivalente in alta locație, restricții de folosire etc.

Ținând cont de informațiile primite, dar si de constatările vizuale desprinse de evaluator cu prilejul inspecției in teren au fost stabilite elementele necesare (clasa de producție, specia forestiera majoritara, varsta medie a arboretului, coeficienții de diferențiere a valorii terenului forestier in raport cu principalele grupe de specii, coeficienții de diferențiere a valorii terenului forestier in raport cu varsta medie a arboretului) si efectuate calculele specifice evaluării vegetației forestiere.


hnata pe baza HG


Valoarea unitara a terenului ocupat cu vegetaj^^MfeSdllSi^

1546/2004, este de: 1,09 lei/mp.

FISA DE EVALUARE A TERENURILOR FORESTIERE

DATE DE IDENTIFICARE PENTRU TEREN CU VEGETAȚIE FORESTIERA

Adresa terenului - UAT:             SAMBATA DE SUS

Distanta fata de localitate:               > 2 km

Suprafața de teren:                      1 ha

Descriere amplasament:                amestec de vegetație forestiera

Tip teren:                              pădure

Panta terenului:                         0-10%

Data evaluării:                         05.08.2019

EVALUAREA TERENULUI

Pentru terenul evaluat, avem:

Suprafața evaluata (S):

1

ha

- Clasa de producție a arboretului situat pe terenul forestier

- Specia forestiera majoritar existenta in compoziția arboretului evaluat

3

- Varsta medie a arboretului

50

ani

- Produse secundare, rezultate din tăieri de ingrijire a arboretelor tinere

0

- Produse accidentale, rezultate in urma calamitatilor si din defrișări de pădure legal

- Produse de igiena, rezultate din procesul normal de eliminare natural

0

%

- Alte produse (arbori si arbuști ornamentali, răchită, puieti si diferite produse din lemn)

0

%

- CTE - creșterea medie a arboretului total pana la varsta exploatabilitatii

7,6

mc/an/ha

- PML - prețul mediu al unui mc de lemn stabilit ca medie a preturilor de adjudecare pentru pachetele scoase la licitație de Regia Naționala a Pădurilor - ROMSILVA

190,27

lei

- RPF - rata medie a profitului, corespunzătoare terenului pe care este instalata vegetația forestiera ca mijloc de producție

17

%

- RAD - rata medie a dobânzii pe piața bancara

10

%

V (UTF) = (CTE x PML x RPF) / RAD

2458,288

lei

K (SP) - coeficientul de diferențiere a valorii terenului acoperit cu vegetație forestiera, in raport cu cele 8 grupe de specii existente in fondul forestier din Romania: rasinoase, fag, stejar, pedunculant si gorun, alte quimicee si diverse specii de esența moale

1,24

K (TE) - coeficientul de diferențiere a valorii terenului forestier in raport cu varsta medie a arboretului, valori care au la baza raportul dintre volumul de lemn la o varsta egala cu media intervalului clasei de varsta si volumul de lemn la varsta exploatabilitatii

2,561

V (PU) - valoarea unitara (/ha) a terenului acoperit cu vegetație forestiera

V (PU) = V (UTF) x K (SP) x K (TE)

7806,64

lei/ha

I (A) - consistenta (densitatea) arboretului, exprimata prin indicele de acoperire a coronamentului

0,7

M - coeficient de refacere a prejudiciului suferit

2

Suma de despăgubire unitara este estimata la: V (P) - S

10929,29

lei/ha

V(P) lei/mp    $

1,09

lei/mp

3.2.4. Stabilirea valorii prin metoda prevăzută de Legea 255/2010

La intocmirea raportului de evaluare s-a tinut cont de prevederile Legii 255/2010 si de Hotararea de Guvern nr. 53/2011 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 255/2010.

Extras din HG 53/2011: “Art. 8 - (1) Expertul evaluator specializat în evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, care va întocmi raportul de evaluare prevăzut la art. 11 alin. (7) din lege, este obligat să se raporteze la expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.”

Extras din Legea 255/2010: Art. 11. - (7) înainte de data începerii activitatii comisiei prevăzute la art. 18, un Evaluator autorizat specializat in evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din Romania - ANEVAR, va întocmi un raport de evaluare a imobilelor expropriate pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, pe fiecare categorie de folosința.

 • (8) Raportul de evaluare se întocmește avandu-se in vedere expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

 • (9) Raportul de evaluare se întocmește sub coordonarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din Romania.”

Astfel, Conform “Studiu de piața pentru anul 2019 privind valorile minime imobiliare in Județul Brașov - Camera Notarilor Publici Brașov”, pentru terenuri situate in intravilanul UAT Sâmbăta de Sus, jud. Brașov, sunt prevăzute următoarele valori:


 • 2. teren intravilan, cu categoria de folosința livadă (teren intravilan agricol cu suprafață peste 1 ha - plantație de pomi fructiferi, arbuști) - in corn. Sâmbăta de Sus, sat Stațiunea Climaterică Sâmbăta (aflată în circumscripția Judecătoriei Făgăraș): în conformitate cu pagina 224 din studiul de piața pentru jud. Brașov, valoarea este de 2,63 lei/mp

 • 3. teren cu categoria de folosința pădure (categoria "amestec de vegetație forestiera" - categorie selectata deoarece beneficiarul lucrării nu a pus la dispoziție amenajamentul silvic) - in corn. Sâmbăta de Sus, sat Stațiunea Climaterică Sâmbăta (aflată în circumscripția Judecătoriei Făgăraș): în conformitate cu pagina 227, pct. 6 din studiul de piața pentru jud. Brașov, valoarea este de 8.700 lei/ha, respectiv 0,87 lei/mp

  • 3.3. Rezultatele evaluării

In urma aplicării metodelor de evaluare prezentate in raport au fost obținute următoarele valori:

Metoda comparațiilor directe / venituri

- pentru teren curți construcții, in intravilanul corn. Sâmbăta de Sus, sat Stațiunea Climaterică Sâmbăta:

33,82 lei /mp

pentru teren livadă, in intravilanul corn. Sâmbăta de Sus, sat Stațiunea Climaterică

Sâmbăta:

10,61 lei /mp

pentru pădure in corn. Sâmbăta de Sus, sat Stațiunea Climaterică Sâmbăta:

1,09 lei/mp

Metoda prevăzută in Legea 255/2010

- pentru teren curți construcții, in intravilanul corn. Sâmbăta de Sus, sat Stațiunea

Climaterică Sâmbăta: 28,00 lei /mp

pentru teren livadă, in intravilanul corn. Sâmbăta de Sus, sat Stațiunea Climaterică

Sâmbăta: 2,63 lei /mp

pentru pădure in corn. Sâmbăta de Sus, sat Stațiunea Climaterică Sâmbăta: 0,87 lei/mp


3.3.1. Reconcilierea rezultatelor. Opinia evaluatorului

Datele utilizate in evaluare sunt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere.

Adecvarea. Prin acest criteriu se analizeza cat de pertinenta este fiecare metoda in concordanta cu scopul si utilizarea evaluării. Adecvarea unei metode, de regula, se refera direct la tipul proprietății imobiliare si viabilitatea pieței imobiliare. Deși estimarea finala a valorii este bazata pe metodele care sunt cele mai aplicabile, opinia finala nu este in mod necesar identica cu valoarea obtinuta prin metoda cea mai aplicabila.

Precizia unei evaluări este masurata de încrederea in corectitudinea datelor, de calculele efectuate, de corecțiile aduse, deprecierile estimate, etc.

Cantitatea informațiilor. Adecvarea si precizia influențează calitatea si relevanta rezultatelor unei metode. Ambele criterii trebuie studiate in raport cu cantitatea informațiilor evidențiate de o anumita tranzacție comparabila sau de o anumita metoda. Chiar si datele care indeplinesc criteriile de adecvare si precizie pot fi contestate daca nu se fundamentează pe suficiente informații. In termeni statistici, intervalul de încredere in care va fi valoarea reala, va fi îngustat de informațiile suplimentare disponibile.

Valoarea obtinuta prin metoda comparațiilor este o valoare a dreptului integral de proprietate, tine seama de valorile de piață, fiind bazată pe comparații cu oferte de proprietăți imobiliare similare de pe piața locala.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanta acestora, informațiile care au stat la baza aplicării lor si scopul evaluării, tipul valorii estimate si caracteristicile, precum si cea mai buna utilizare a proprietății imobiliare supuse evaluării, in opinia evaluatorului valoarea estimata pentru proprietatea in discuție va trebui sa tina seama de valoarea obtinuta prin abordarea pe baza prevederilor Legii nr. 255/2010.

Astfel, in opinia evaluatorului, valoarea determinata conform prevederilor Legii 255/2010 a terenurilor intravilane, expropriate pentru cauza de utilitate publica, situate în UAT Sâmbăta de Sus, este:

pentru teren curți construcții, in intravilanul com. Sâmbăta de Sus, sat Stațiunea Climaterică Sâmbăta: 28,00 lei /mp

pentru teren livadă, in intravilanul com. Sâmbăta de Sus, sat Stațiunea Climaterică

Sâmbăta: 2,63 lei /mp

3Utor'^t

pentru pădure in com. Sâmbăta de Sus, sat Stațiunea Clivratei^^^pîBăta^X 0,87lei/mp                                                              . S/j

Menționam ca valoarea de piața a terenurilor evaluate este cea determinata prin metoda comparațiilor de piața / veniturilor:

pentru teren curți construcții, in intravilanul com. Sâmbăta de Sus, sat Stațiunea Climaterică Sâmbăta:

33,82 lei /mp

pentru teren livadă, in intravilanul com. Sâmbăta de Sus, sat Stațiunea Climaterică Sâmbăta:

10,61 lei /mp

pentru pădure in com. Sâmbăta de Sus, sat Stațiunea Climaterică Sâmbăta:

1,09 lei/mp

=> Valoarea a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative si aprecierile exprimate in prezentul raport si este valabila in condițiile generale si specifice aferente lunii august 2019;

=> Valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

=> Valoarea este valabila numai pentru utilizarea considerata care este si singura utilizare permisa legal;

=> Cursul de schimb leu/ EUR este de 4,734. Valorile exprimate in devize sunt valabile atat timp cat condițiile in care s-a realizat evaluarea (starea pieței, nivelul cererii si ofertei, inflație, evoluția cursului de schimb etc.) nu se modifica semnificativ. Pe piețele imobiliare valorile pot evalua ascendent sau descendent o data cu trecerea timpului si variația lor in raport cu cursul EUR/RON nu este liniara);

=> Valoarea nu cuprinde TVA;

=> Valoarea este subiectiva;

=> Valoarea este o predictie;

=> Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

=> Valorile estimate în prezentul raport, reprezintă valori stabilite in baza prevederilor Legii 255/2010 si a HG 35/2011.

Expert evaluator autorizat EPI, EBM


fg 1 A? Legitb


C Beres Aton beresJrW Kin^îâ^. 10662 v»hbil


Tabel suprafețe necesare modernizare DJ 108B pe

raza U.A.T. Sâmbâta de Sus

Nr. Crt.

Proprietar

Adresa

Nr. tarla șl nr. parceli

Nr. Titlu de proprietate

Nr. CF/ Nr. cad.

Intravilan

Categoria de folosință

Suprafață totală (mp)

Suprafața necesarii (mp)

Observații

1

MĂNĂSTIREA brAncoveanu sAmbAta de sus

Sat Sâmbăta de Sus, Zona Turistică nr. 1, Comuna Sâmbăta de Sus

T 122,

PO 5415/1/1

1480 / 05.10.2006

Da

Pădure

101100

1811

2

mănăstirea brAncoveanu sAmbAta de sus

Sat Sâmbăta de Sus, Zone Turistică nr. 1, Comuna Sâmbăta de Sus

T 122, PD 5415

Nr. CF 1003941

Nr. cad. 100394

Da

Pădure

68677

1263

3

mănăstirea brAncoveanu sAmbAta de sus

Sat Sâmbăta de Sus, Zona Turistică nr. 1, Comuna Sâmbăta de Sus

T 122, CC 5414/2

Nr. CF 100386 /

Nr. cad. 100386

Da

Pădure

3000

16

>

4

MĂNĂSTIREA brAncoveanu sAmbAta de sus

Sat Sâmbăta de Sus, Zona Turistică nr. 1, Comuna Sâmbăta de Sus

T 122, PD 5415

Nr. CF 100394 /

Nr. cad. 100394

Da

Pădure

68677

18

ROPRIETA

5

mănăstirea brAncoveanu SÂMBĂTA DE SUS

Sat Sâmbăta de Sus, Zona Turistică nr. 1, Comuna Sâmbăta de Sus

T 118. PD 5340

2/L1 / 25 07.2002

Da

Pădure

300000

12

6

MĂNĂSTIREA brAncoveanu SÂMBĂTA DE SUS

Sat Sâmbăta de Sus, Zona Turistica nr. 1, Comuna Sâmbăta de Sus

T 118, PD 5340

Nr. CF 100384/

Nr. cad. 100384

Da

Pădure

17350

458

7

DEPARTAMENTUL

CULTELOR

Sat Sâmbăta de Sus, Zona Turistică nr. 1, Comuna Sâmbăta de Sus

T118.L5336

Da

Livadă

56100

25

Posesor identificat conform Registrului Cadastral al Parcelelor și al Posesorilor al Comunei Voile, fără acte de proprietate puse la dispoziție de către Primăria Comunei Sâmbăta de Sus

TILOR

8

DEPARTAMENTUL

CULTELOR

Sat Sâmbăta de Sus, Zona Turistică nr. 1, Comuna Sâmbăta de Sus

T 118, L 5336

Da

Livadă

56100

25

Posesor identificat conform Registrului Cadastral al Parcelelor și al Posesorilor al Comunoi Voila, fără acte de proprietate puse la dispoziție de către Primăria Comunei Sâmbăta de Sus

AFEC

9

DEPARTAMENTUL CULTELOR

Sat Sâmbăta de Sus, Zona Turistică nr. 1, Comuna Sâmbăta de Sus

T 118, L 5336

Da

Livadă

56100

341

Posesor identificat conform Registrului Cadastral al Parcelelor și al Posesorflor al Comunei Voila, fără acte de proprietate puse la dispoziție de către Primăria Comunei Sâmbăta de Sus

TATE

10

DEPARTAMENTUL

CULTELOR

Sat Sâmbăta de Sus, Zona Turistică nr. 1, Comuna Sâmbăta de Sus

T 118, L 5336

Da

Livadă

56100

206

Posesor identificat conform Registrului Cadastral al Parcelelor și al Posesorilor al Comunei Voila, fără acte de proprietate puse la dispoziție de către Primăria Comunei Sâmbăta de Sus

C

__

11

VLAD 1. loan

Mun. Făgăraș, str. Andrei Muresanu nr. 10

T 118

Nr. CF 100173/

Nr. cad. 100173

Da

Cur|i construcții

10813

209

r*

LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A FONDULUI FUNCIAR SÂMBĂTA DE SUS

Sat Sâmbăta de Sus,

str. Lisei nr. 150 Comuna Sâmbăta de Sus

T 118, CC 5353

Da

Curți construcții

7

Posesor indicat de către Primăria Comunei Sâmbăta de Sus fără a pune la dispoziție acte de proprietate

STIT1

‘g’

£ § s

g.5- S ?

LA DISPOZIȚIA COMISIEI ILOCALE DE APLICARE A | FONDULUI FUNCIAR | SÂMBĂTA DE SUS

Sat Sâmbăta de Sus,

str. Lise) nr. 150 Comuna Sâmbăta de Sus

T118, CC 5353

Da

Curți construcții

18

Posesor indicat de către Primăria Comunei Sâmbăta de Sus fără a pune la dispoziție acte de proprietate

* O *    <

0 -*

X    O *

>.

LA DISPOZIȚIA COMISIEI 'LOCALE DE APLICARE A FONDULUI FUNCIAR SÂMBĂTA DE SUS

Sal Sâmbăta de Sus,

str. Lisei nr. 150 Comuna Sâmbăta de Sus

T 119, PS 5362/2

Da

Pășune

86

Posesor indicat de către Primăria Cornutei Sâmbăta de Sus fără a pune la dispoziție acte de propriota!© n

l J

>

rt>

Evaluare pentru expropriere - „Modernizare DJ108B: DJ105B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei
15

LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICAREA FONDULUI FUNCIAR sămbăta DE SUS

Sat Sâmbăta da Sus, str. Lisei nr. 150 Comuna Sâmbăta de Sus

T 119, DE 5365

Da

Drum

830

140

Posesor identificat conform Registrului Cadastral al Parcelelor și al Posesorilor al Comunei Voila, fără acte de proprietate puse la dispoziție de către Primăria Comunei Sâmbăta de Sus

16

CONSILIUL POPULAR VOILA

Sal Voila. str. Principală nr. 124, Comuna Voila

T120.PS 5368

Da

Pășune

12900

25

Posesor identificat conform Registrului Cadastral al Parcelelor și al Posesorilor al Comunei Voia, fără acte de proprietate puse la dispoziție de către Primăria Comunei Sâmbăta de Sus

17

CONSILIUL POPULAR VOILA

Sat Voila, str. Principală nr. 124, Comuna Voila

T120.PDT 5366

Da

Tufăriș

10500

1035

Posesor identificat conform Registrului Cadastral al Parcelelor și al Posesorilor al Comunei Voila, fără acte de proprietate puse la dispoziție de către Primăria Comunei Sâmbăta de Sus

18

CONSILIUL POPULAR VOILA

Sat Voila, str. Principală nr. 124, Comuna Voia

T 120, PS 5367

Da

Pășune

800

34

Posesor identificat conform Registrului Cadastral al Parcelelor și al Posesorilor al Comunei Voila, fără acte de proprietate puse la dispoziție de către Primăria Comunei Sâmbăta de Sus

19

S.G.A. BRAȘOV

Mun. Brașov, Str. Maior Cranța nr. 32

T 120, HPR 5371

Da

Apă

15400

285

Posesor identificat conform Registrului Cadastral al Parcelelor și al Posesorilor al Comunei Voila, fără acte de proprietate pusa la dispoziție de către Primăria Comunei Sâmbăta da Sus

20

CONSILIUL POPULAR VOILA

Sat Voila, str. Principală nr. 124. Comuna Voila

T 120, POT 5366

Da

Tufăriș

10500

21

Posesor Identificat conform Registrului Cadastral al Parcelelor și al Posesorilor al Comunei Voila, fără acte de proprietate puse la dispoziție de către Primăria Comunei Sâmbăta de Sus

21

S.G.A. BRAȘOV

Mun. Brașov, Str. Maior Cranța nr. 32

T 120, HPR 5371

Da

Apă

15400

17

Posesor identificat conform Registrului Cadastral al Parcelelor și al Posesorilor al Comunei Voila, fără acte de proprietate puse la dispoziție de către Primăria Comunei Sâmbăta de Sus

22

S.G.A. BRAȘOV

Mun. Brașov, Str. Maior Cranța nr 32

T 120, HC 5408

Da

Apă

5600

50

Posesor Identificat conform Registrului Cadastral al Parcelelor și al Posesorilor al Comunei Voia, fără acte de proprietate puse la dispoziție do către Primăria Comunei Sâmbăta de Sus

23

MĂNĂSTIREA brAncoveanu SĂMBĂTA DE SUS

Sat Sâmbăta de Sus, Zona Turistică nr. 1, Comuna Sâmbăta de Sus

T 122, PD5412

1480/05.10.2006

Da

Pădure

51700

1602

MĂNĂSTIREA brAncoveanu sAmbăta de SUS

Sat Sâmbăta de Sus, Zona Turistică nr. 1, Comuna Sâmbăta de Sus

T 122, PD 5412

1480 / 05.10 2006

Nu

Pădure

51700

1

25^?

^4

\   MĂNĂSTIREA

brAncoveanu <\\sâmbAta de sus

Sat Sâmbăta de Sus, Zona Turistică nr. 1, Comuna Sâmbăta de Sus

T 122, PD 5412

1480/05.10.2006

Nu

Pădure

51700

655


Evaluare pentru expropriere - ..Modernizare DJ108B: DJ105B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea SâmbeteiExecutant

Ing GAVRILtyȚÂ lonuț


Anexa 2 CENTRALIZATOR VALORI - UAT SÂMBĂTA DE SUS

Nr. crt.

Nr. identif.

UAT

Proprietar

Adresa

Nr. tarla șl nr. parcela

Nr. titlu de proprietate

Nr. CF/ Nr. cad.

Categoria de folosință

Suprafață totală (mp)

Suprafața de expropriat (mp)

Valoare unitara de plata (lei/mp)

Valoare de piața (lei)

Valoare unitara conf. Lg. 255/2010 (lei)

Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010 fLei)

1

1

UAT SÂMBĂTA

DE SUS

MĂNĂSTIREA BRĂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

Sat Sâmbăta de Sus, Zona Turistică nr. 1. Comuna Sâmbăta de Sus

T 122.

PD 5415/1/1

1480/05.10.2006

Pădure

101100

1811

1,09

1973.99

0,87

1.575,57

2

2

UAT SÂMBĂTA

DE SUS

MĂNĂSTIREA BRĂNCOVEANU SÂMBĂTA

DE SUS

Sat Sâmbăta de Sus, Zona Turistică nr. 1, Comuna Sâmbăta de Sus

T 122, PD 5415

Nr.CF 100394/

Nr. cad. 100394

Pădure

68677

1263

1.09

1376,67

0.87

1.098,81

3

3

UAT SÂMBĂTA

DE SUS

MĂNĂSTIREA BRĂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

Sat Sâmbăta de Sus. Zona Turistică nr. 1, Comuna Sâmbăta de Sus

T 122, CC 5414/2

Nr. CF 100386/ Nr. cad. 100386

Pădure

3000

16

1.09

17,44

0,87

13,92

4

4

UAT SÂMBĂTA DE SUS

MĂNĂSTIREA BRĂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

Sat Sâmbăta de Sus. Zona Turistică nr. 1, Comuna Sâmbăta dc Sus

T 122. PD5415

Nr.CF 100394/ Nr. cad. 100394

Pădure

68677

18

1.09

19,62

0.87

15,66

5

5

UAT SÂMBÂ TA

DE SUS

MĂNĂSTIREA BRĂNCOVEANU SÂMBĂTA

DE SUS

Sat Sâmbăta de Sus, Zona Turistică nr. 1, Comuna Sâmbăta de Sus

T 118, PD 5340

2/LI /25.07.2002

Pădure

300000

12

1.09

13,08

0.87

10,44

6

6

UAT SÂMBĂTA DE SUS

MĂNĂSTIREA BRĂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

Sal Sâmbăta de Sus. Zona Turistică nr. 1. Comuna Sâmbăta de Sus

1 118. PD 5340

Nr.CF 100384/ Nr. cad. 100384

Pădure

17350

458

1.09

499,22

0.87

398,46

7

7

UAT SÂMBĂTA DE SUS

DEPARTAMENTUL

CULTELOR

Sat Sâmbăta de Sus. Zona Turistică nr. 1. Comuna Sâmbăta de Sus

TI 18, L 5336

Livadă

56100

25

10.61

265,25

2.63

65,75

8

8

UAT SÂMBĂTA DE SUS

DEPARTAMENTUL CULTELOR

Sat Sâmbăta de Sus. Zona T uristică nr. 1, Comuna Sâmbăta de Sus

TII8, L 5336

Livadă

56100

25

10.61

265,25

2.63

65.75

9

11

UAT SÂMBĂTA DE SUS

VLAD 1. loan

Mun. Făgăraș, str. Andrei Mureșanu nr. 10

T 118

Nr.CF 100173/ Nr. cad. 100173

Curți construcții

10813

209

33.82

7068.38

28

5.852,00

10

23

UAT SÂMBĂTA DE SUS

MĂNĂSTIREA BRĂNCOVEANU SÂMBĂTA

DE SUS

Sat Sâmbăta de Sus, Zona Turistică nr. 1, Comuna Sâmbăta de Sus

T 122. PD 5412

1480/05.10.2006

Pădure

51700

1602

1.09

1746,18

0.87

1.393,74

11

24

UAT SÂMBĂTA DE SUS

MĂNĂSTIREA BRĂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

Sat Sâmbăta de Sus. Zona T uristică nr. 1, Comuna Sâmbăta de Sus

T 122. PD 5412

1480/05.10.2006

Pădure

51700

1

1.09

1.09

0.87

0,87

12

25

UAT SÂMBĂTA DE SUS

MĂNĂSTIREA BRĂNCOVEANU SÂMBĂTA DE SUS

Sat Sâmbăta de Sus. Zona Turistică nr. 1. Comuna Sâmbăta de Sus

T 122. PD54I2

1480/05.10.2006

Pădure

51700

655

1,09

713,95

0,87

56935

Evaluator autorizat,

Anexa 4

EXTRAS DIN STUDIUL DE PIAȚĂ AL CAMEREI NOTARILOR PUBLICI BRAȘOVCamera Notarilor Publici - Brașov


NR. 913/27.06.2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA JURIDICA BIROUL PATRIMONIU

BRAȘOV, B-DUL EROILOR, NR. 5

Referitor adresei dumneavoastră va facem cunoscut faptul că, potrivit „Studiului de Piață privind valorile minime ale proprietăților imobiliare din județele Brașov și Covasna, din anul 2019", valoarea orientativă pentru un imobil - teren intravilan - situat in mediul rural al Municipiului Brașov, este cea prezentată în anexele pe care le atașăm (p. 221-222).

Pentru imobilul - teren intravilan cu suprafața peste 1 hectar -situat in intravilanul Județului Brașov, potrivit „Studiului de Piață privind valorile minime ale proprietăților imobiliare din județele Brașov și Covasna, din anul 2019", valoarea orientativă este cea prezentată în anexa atașată (p. 224).

Pentru imobilul teren extravilan situat în județul Brașov, potrivit „Studiului de Piață privind valorile minime ale proprietăților imobiliare din județele Brașov și Covasna, din anul 2019", valoarea orientativă este cea prezentată în anexa pe care o atașăm (p. 225-226).

Cu stimă,


Str. Toma Ionescu, Nr.2A; Brașov, România

Tel.: +(40268) 474517; Fax : ^(40268) 415191; E-mail: cnDbv@cnpbv.ro; Web: www.cnpbv.ro


CAMERA NOTARILOR PUBLICI

BRAȘOV

9

STUDIU DE PIAȚĂ

9

privind valorile minime ale proprietăților imobiliare din județele Brașov și Covasna

2019

^''Sorilor

i r? î

Valori minime ale proprietăților imobiliare situate in mediul rural al județului Brașov,

Clasificare în funcție de vechime

Valori minime ale proprietăților imobiliare în mediul rural (lei/mp/suprafață utilă)

Localitățile: Cristian, Sânpetru, Hărman, Tărlungeni, Bran, Moieciu

Comune

Satele aparținătoare

1. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic șl/sau chimic.

vechime până la 10 ani inclusiv

2.820

1.900

1.410

vechime cuprinsă între 10 ani și 30 ani inclusiv

2.540

1.710

1.270

vechime cuprinsă între 30 ani și 50 ani inclusiv

2.260

1.520

1.130

vechime cuprinsă între 50 ani și 80 ani inclusiv

1.970

1.330

990

vechime cuprinsă între 80 ani și 100 ani inclusiv

1.690

1.140

850

vechime peste 100 ani

1.410

950

710

2. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic.

vechime până la 10 ani inclusiv

1.700

920

880

vechime cuprinsă între 10 ani și 30 ani inclusiv

1.530

830

790

vechime cuprinsă între 30 ani și 50 ani inclusiv

1.360

740

700

vechime cuprinsă între 50 ani și 80 ani inclusiv

1.190

640

620

vechime cuprinsă între 80 ani și 100 ani inclusiv

1.020

550

530

vechime peste 100 ani

850

460

440

3. Anexe gospodărești (lei/mp)

Tip constructiv 1

vechime până la 10 ani inclusiv

560

390

310

vechime cuprinsă între 10 ani și 30 ani inclusiv

500

350

280

vechime cuprinsă între 30 ani și 50 ani inclusiv

450

310

250

vechime cuprinsă între 50 ani și 80 ani inclusiv

390

270

220

vechime cuprinsă între 80 ani și 100 ani inclusiv

340

230

190

vechime peste 100 ani

280

195

155

Tip constructiv 2

vechime până la 10 ani inclusiv

450

240

180

vechime cuprinsă între 10 ani și 30 ani inclusiv

405

216

162

vechime cuprinsă între 30 ani și 50 ani inclusiv

360

192

144

vechime cuprinsă între 30 ani și 50 ani inclusiv

315

168

126

vechime cuprinsă între 30 ani și 50 ani inclusiv

270

144

108

vechime peste 100 ani

225

120

90

Teren curți construcții (lei/mp)

116

53

35

Teren intravilan agricol (lei/mp) cu suprafața până la 1000 mp inclusiv

56

38

30

autori«r c

Teren intravilan agricol (lei/mp) cu suprafața de la 1000 mp până la 5000 mp inclusiv

47

28

23

Teren intravilan agricol (lei/mp) cu suprafața de la 5000 mp până la 10000 mp inclusiv

28

19

4

Note:_________________________________________________________________________________________________________________

Valoarea terenului curți construcții fără utilități corespunde cu valoarea terenului intravilan agricol cu suprafața până la 1000 de mp.

Pentru clădirile de locuit fără instalații de alimentare cu apă se vor aplică reduceri cu 20% față de valoarea corespunzătoare sistemului constructiv al clădirii de locuit și respectiv anul punerii în funcțiune.

Pentru casele și anexele situate în comunele și satele din circumscripția Judecătoriei Făgăraș și circumscripția Judecătoriei Rupea, valorile se reduc cu 10%.

Pentru terenurile intravilan situate în satele și comunele din circumscripția Judecătoriei Făgăraș, valorile se reduc cu 20%.

Pentru teren urile intravilan situate în satele și comunele din circumscripția Judecătoriei Rupea, valorile se reduc cu 25%.


222


221


fa


w* eu

. 1\&2 *//


VALORI MINIME ALE TERENURILOR DIN INTRAVILANUL
JUDEȚULUI BRAȘOV

Zona/Localitatea

VALOAREA MINIMĂ TEREN INTRAVILAN CU SUPRAFAȚA PESTE 1 HECTAR

Teren intravilan agricol (lei/mp)

Arabil (lei/mp)

Fâneață (lei/mp)

Pășune (lei/mp)

Plantație de pomi fructiferi, arbuști (lei/mp)

Municipiul Brașov

8,40

5,78

4,73

5,78

Municipiul Săcele

6,83

5,25

4,20

5,25

Orașul Ghimbav

8,40

5,78

4,73

5,78

Municipiul Codlea

8,40

5,78

4,73

5,78

Orașul Predeal

8,40

5,78

4,73

5,78

Comunele Hărman,Sânpetru, Bod, Cristian, Feldioara, Hălchiu, Tărlungeni, Prejmer, Vulcan și satele aparținătoare

6,30

2,63

2,21

3,68

Comunele Budila, Crizbav,

Holbav, Dumbrăvița, Măieruș, Rotbav, Teliu, Vama Buzăului și satele aparținătoare

3,36

1,89

1,58

3,47

Municipiul Făgăraș

5,04

3,15

2,63

4,20

Orașul Victoria

5,04

3,15

2,63

4,20

Comunele și satele aparținătoare din circumscripția Judecătoriei Făgăraș

2,93

2,10

1,73

2,63

Orașul Zărnești, orașul Râșnov

5,78

4,20

3,15

4,73

Comunele Bran, Moieciu, Fundata, Poiana Mărului și satele aparținătoare

4,89

2,98

2,78

3,68

Orașul Rupea

5,04

3,15

2,63

4,20

Comunele și satele aparținătoare din circumscripția Judecătoriei Rupea

2,21

1,89

1,73

3,15

-

VALOAREA MINIMĂ A TERENURILOR CU VEGETAȚIE FORESTIERĂ JUDEȚUL BRAȘOV

/                            f

(LEI/HECTAR)

Nr.crt

CATEGORIA

LEI/HECTAR

1

Molid

11.700

2

Brad

11.300

3

Larice

11.900

4

Pin silvestru

10.500

5

Pin negru

8.700

6

Amestec de vegetație forestieră

8.700

7

Fag

11.700

8

Gorun din sămânță

16.200

9

Gorun din lăstari

12.600

10

Stejar din sămânță

20.300

11

Stejar din lăstari

13.700

12

Stejar brumăriu

8.200

13

Carpen din sămânță

4.800

Notă:

Datorită influenței unor elemente, precum vârsta, consistența, compoziția, rolul funcțional al pădurii, amplasamentul acesteia, etc., pot exista situați în care valorile propuse în tabelul de mai sus să fie diferite, în acest context se recomandă elaborarea unui raport de expertiză tehnică (evaluare ) pentru a se stabili valoarea minimă a proprietății cu vegetație forestieră.


227


Anexa 5

DOCUMENTE PUSE LA DISPOZIȚIE DE BENEFICIAR

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Faqaras

Nr. cerere     7289

Ziua    |     09

ANCPI

At.txriA fc «rtntiAt

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Luna        04

_ Anul   |   2019

Cod verificare

luiiiiiiiiiii

Carte Funciară Nr. 100173 Sâmbătă de Sus

/ >   1P0068712802

TEREN Intravilan

A. Partea 1. Descrierea imobilului

X- tir. CF vechi:3532 Nr. topografic:6745/3/23/2

Adresa: Loc. Sâmbătă De Sus, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100173

10.813

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

1OO173-C1

Loc. Sâmbătă De Sus, Jud. Brașov

S. construita la sol.272 mp; Casa de odihna

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1887 / 12/07/2000

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1609, din 06/07/2000 emis de NP Lidia lacob;

B1 Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al. Al.l

1) VLAD I. IOAN__________

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3532)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNTNr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100173

10.813


Nr Crt

Categorie folosință

Intra v Iar

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

10.813

-

6745/3/23/2


Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

100173-C1

construcții de locuințe

272

Cu acte

S. construita la sol:272 mp; Casa de odihna


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

14.514

2

3

48.198

77^   4

46.959

5

18.157


Carte Funciară Nr. 100173 Comuna/Oraș/Municipiu: Sâmbătă de Sus

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment <•• (m)

5

6

12.997

6

7

71.55

7

8

112.077

8

9

46.676

9

10

23.044

10

1

20.893


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la 1 milimetru. «»* Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/04/2019, 11:42

i BOSANCU VERGINLA- ANGELICA

i

,           referent

°CPI Bra?ov • BCPI FăgărașPagina 3 din 3


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


’.M

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


ANCPI

4*.Ll>TtA

Ull.            »J

ria.it iuti


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Fundară Nr. 100384 Sâmbătă de Sus


A. Partea I. Descrierea imobiluluiTEREN Extravilan

Adresa: lud. Brașov

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații 1 Referințe

Al

100384

17.350


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

4960 / 10/05/2010

Act Administrativ nr. 2/L1, din 25/07/2002 emis de CJFF BRAȘOV;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEin baza Leg.18/1991. leg.169/1997 si leq.1/2000, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

1) MANASTREA BRANCOVEANU-SAMBATA DE SUS


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Document cere conține date cu caracter personal. protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                      Pagina 1 din 3autor,«r

S                S\';

Sl. 10662

A 2°'9


Mh zar

v ANNr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100384

17.350


Nr C.rt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

pădure

NU

17.350

118

PD5340

-


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

24.789

3

4

33.354

5

6

26.118

7

8

34.632

9

10

21.012

11

12

,              34.308


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment i~ (m)

2

3

37.405

4

5

48.324

6

7

20.66

8

9

17.711

10

11

10.199

12

13

11.832


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

13

14

17.33

15

16

0.599

17

18

28.028

19

20

10.195

21

22

30.904

23

24

27.749

25

26

8.47

27

1

54.672


Carte Funciară Nr. 100384 Comuna/Oraș/Municipiu: Sâmbătă de Sus


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment <- (m)

14

15

17.003

16

17

14.538

18

19

69.453

20

21

20.222

22

23

24.512

24

25

17.161

26

27

11.773


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verlficare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data șl ora generării,

09/04/2019, 11:41

GÎoSANCU VERGIN1A - ANGELICA referent

OCP1 Brașov -BCP1 Făgăraș
Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

A"

A NC, PI

A(.U.)|A NSTtOhAI.A » L                     *1

ti »< •< r,«r» lunuunA


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


JJr. cerere !    7286

09

ș 04 j    2019

od verificareEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


TEREN Extravilan

Adresa: lud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100386

3.000

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

4964 / 10/05/2010

Act Administrativ nr. 1479, din 05/10/2006 emis de CJFF BRAȘOV;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEin baza leg.18/1991, leg.1/2000, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

A1                  I

1) MANASTREA BRANCOVEANU-SAMBATA DE SUS

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100386

3.000


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

pădure

NU

3.000

122

CC5414/2

-

TEREN C-Cfll CU VE6£tATi£ FORESTIERA

UP VIII, UA 77C


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<“ (m)

1

2

2.664

2

3

18.738

3

4

28.178

4

5

16.492

5

6

77.298

6

7

5.392


Carte Funciară Nr. 100386 Comuna/Oraș/Municipiu: Sâmbătă de Sus

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

7

8

49.609

8

1

39.226


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 $i sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de ari. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/04/2019, 11:37

ț bosancuvergini.'.-angelica i           referent

I^OCPI Brașov BCp’ •


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

.iv- pe'ifu            on-iine h .jcrrr-.i epsy.anepi.ro

TEREN Extravilan

Adresa

. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100394

68.677

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


L Nr.cerere [   7284

09

04

2019


Carte Funciară Nr. 100394 Sâmbătă de Sus


A. Partea I. Descrierea imobiluluiB. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

4961 / 10/05/2010

Act Administrativ nr. 2/L1, din 25/07/2002 emis de CJFF BRAȘOV;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEin baza L.18/1991, L.1/2000, dobândit prin Leqe. cota actuala 1/1

Al

.....

1) MANASTREA BRANCOVEANU SAMBATA DE SUS

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Carte Funciară Nr. 100394 Comuna/Oraș/Municipiu: Sâmbătă de SuS

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100394

68.677

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

pădure

NU

68.677

122

PD5415

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

5.392

4

5

30.474

7

8

0.119

10

11

29.753

13

14

7.366

16

17

41.58

19

20

4.884

22

23

52.52


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

2

3

77.298

5

6

38.666

8

9

58.267

11

12

1.051

14

15

33.098

17

18

29.266

20

21

10.929

23

24

30.303


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

3

4

7.298

6

7

4.387

9

10

1.684

12

13

38.503

15

16

27.051

18

19

51.889

21

22

74.297

24

25

16.168Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

25

26

186.525

28

29

27.403

31

32

47.703

34

35

21.738

37

38

39.226

40

41

43.405

43

44

39.955

46

47

55.446


Carte Funciară Nr. 100394 Comuna/Oraș/Municipiu: Sâmbătă de Sus


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

26

27

66.827

29

30

51.238

32

33

49.937

35

36

14.479

38

39

49.609

41

42

52.839

44

45

9.961

47

1

28.04


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

27

28

76.072

30

31

39.887

33

34

14.477

36

37

7.536

39

40

140.642

42

43

27.303

45

46

15.515


le segmentelor sunt determinate tn planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.


** Lungim

Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/veriflcare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/04/2019, 11:35

referent

iOCP1Br.5.v-8CP>^


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.Pagina 3 din 3


Evaluare pentru eupraprlere-.^ern^DJlMB. DJlvS                 -------
fl o

0

Vi

ppijeî un

o

§! A.


-

s? Q"' jfZ<. ,, r

f               «ș" ' ’<»      o

------------V~--7


ROMÂNIA


CONFORMCOMISIA JUDEȚEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Codul SElîIUo


Județul.....I3.RASQ.V.

, )


\jr.....2 /LI...

‘/rnntdmfa/eteand/tcedea JloAt/isea dcpifa/at de/isvyistetate adcmsa terena rdd-, ecnJldu/ta in /axa (Ședinu/tuptfatidiu ne. ................88 v..X •.••*•*

ana/ixândnseptanes// rrnnOtei CMiti/id /rsdșemJti /m«nicyia&, ist /axa/înece -deei/s //epitete. ti/ 799-7. a/e//rpiinr. 799/ 799/di a/r -/epitete. i/9999, CU mod/te/ir/te u/tostester. emite usmdtosa/

TITLU DE PROPRIETATE

///dcasta/ixiea //Perdeaua/tieidcd...............................................................

::::msnsstires::b^n£oveknu:::sâmbă1ă::::d:e::s)Js::

■K.


fmodtenitosiide/inctu/ui/de/unctei/........................................................................,

atuind'dcmteitea//'dedcu/inewnMa /daiu///oevju//manteâMu/..../lM^-.A............

...................................../adefa//decteea/...............BRA.Ș.Q7...............,/wimcdte in /iseyirietdte o Ja/tsv/'iifrt 9>/a/a de.........00.0.0..........rn/t, teren cu eepetafie

/beitiesd , dfn caer . .....30 4? . 0.00.0.......... m/t . din/mida///rdties na-ticna/

/rit dei/matie /dejfrssa/, ......... . /a...................m/t. din a/Ztea/mdudu/csedties

nafiona//u deJttsuif/c apscet/d/', dituatâ/ie tesitieait ccautsuti /eeadu/ui/muniei-/liu/a/tectmrdii....................V 0 J.L A............................ dlsuc/usată di amyi/ida/ti

enn/dvn ce/os mm/tona/e in a/iea-ă di nuod inncdedte cen/oem 'draceda/ât-ites/a/ns. ....f9../..vfl.2002'                ■ /      / y             2303

///ytsietostii m essseita ajn/isa /umtniv r/e. mai Jad toate dre/ituri/e dc ed&pa/iifi ce decttsp din //nctitafin ,'Pomdntei di den âpid/kfia ca t/ieepac di/t>ic in apoase .

•I y


/Pne/Zet,

Q Neagoe


■ //setospene sa/ rd/se/ecturii,

. GLVoinescu

■ TdJ/tector-de/a/


i/ireetospenesa/a/ tyicia/uipud/fean de eadajteu psodesis di ras-topsa/te,

.■ ^UBelaNc u


• erM/if-t it/e -jpj it< x/n.yisctosa/ti/iii Jitoic test torid/.

GPotcovaru \<A


'/a/a.. ?5 VII. 2002
Evaluare pentru expropriere - „Modernizare DJ108B: DJ105B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea SâmbeteiANEXA NR.1 LA TITLUL DE PROPRIETATE NR. 2/L1. CODUL 042307    ;

SUPRAFAȚA PRIMITA IN PROPRIETATE                          'Al ■l


Suprafața

Amplasamentul cadastral

Vecinătăți ale amplasamentului

Nr

Categorii de terenuri

Ocolul Silvic

General

Forestier

cadastral general

cri

ha

mp

Tarla

Parcelă

UP

U A

Punct cardinal

Deținători

1

Teren forestier înscris în

30

o

Voila

118

5314, 5316.

5318, 5320.

VIII

79. 77A%.

C%

N

E

Teren agricol

Comuna Voila T 118 Pădure Comuna Voila, T 118

amenajamentul silvic

122

5323, 5325, 5340, 5415

S

Mănăstire T 118

Mănăstire

2

Pășune împădurită

3

Alte terenuri cu vegetație

forestieră

Total suprafaț* pusa In posesie

30

0


Director general al Oficiului județean de cadastru, geodezie si cartografie /(C. Belașc

; ■'

'              a.m 4a>» > ț__.' ■

ț -Ua* •       <4 ’ j

;       f,-                     ,Inspector sef al

Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic si Cinegetic Brașov G. PotcovaruCOMISIA JUDEȚEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Județul.brașov

Nr. ...1480........

/■eeniJia/adețeasist/trsttru jladitisea dst/ifi/ut d-/wyuw ■■taie. a-tu/tra teresisi m/ot, cswitituită in /axa /isdinu/uc/is-e/ectu/atnr. ..ggQ................■/■■■ 2011 2001-......

asia/xdne/nrt/tun-eri/-        awwuiâ /ș>ewjcsieJti /.tnasurtyța/e, in /axa/tretic

t/eri/ar i/epic str. /S/ fddf, a/ i/epii ne. ■/(>.&/ 7Si.(r/ii a///ețpis nr. //. cu snsrdi/trsiri/e u/iertceire testtirurmăienti

TITLU DE PROPRIETATE

/.xică /iaris/ica .. M ÂNĂ$ I I REA.... .Ș.RÎ.NCQy E.A NU

.. SAM.3ATA... .DL. . SJS.......................................................................................

I V-

i            1

t!N

cz i .

5 > I   -SAM BATA ©t SUS’......

Z> JZZZMVZ.

A. /csritisra., t/trt care . ■. i ' a f t .     ~. sf . ■

! j. stafie>n

i r> *; /tiuSui' /iectcruțfui ...


/sstc-ilenitorit e/e/usictu/at /t/e/unctei/........................................................................

artiste/t/twuciMii/Jec/uet"inawoM /isitu/i/eraiut/snusuryuu/............................. <®^i

i -wwMwvcixw ■■■.:■         /to’rtffrw/.. ... BRAȘOV............................,/erirncite ist $

I /ire/esfeta/e c iu/tsrt/ața tata/ă e/e.......u.....Ăa.......4200.........sn/t . teren ca ivpetaȘe ‘“<eî'

,t. ...I.’.. ..,      ...........17......Az .... •4200......... sst/i, r/tsi^țvtaut/neeSiieirsMc/ictnaS /\

/cu- c/eitinatie/areitiera/'; ...Q........ da......0000....... ay>, dm si/sra. ^ne/a/ai^ctreitier '■“«»

nafic>na//cu c/eit-tnafu: aprtco/a/'. ii/ua/a/te teretariu/cwMitri/ nra-iudei /snustici-, j       . SÂMBĂTA DE SUS.........;................... ■.d-rusrăerata iiass/u/diata

een/erat ce/br meație-natr ist aștern fi/tsua ist/lejere resi/e<rm. . rrsieeiuttu ■ (ierna/nr. ^ț.

3.......A- $5 07-2006   ,                            ..       .                           .              '”^î‘

• rirs/srsc:tsssvs/ ca spmrs'fss au/isn /'usiari/rr r/r .wstț tui frate dre/ituritr ii / n//ipa^u/c re deeasp dtsi ț'ost-ifttnțta /svasseiui țs r/tn lepsj/atia -n i/teta/tr ii/iar ist r'”^| t'tptstare.                                                                                                  /

I (

DANUAJIRțLb LEONAfcD


■ 'Secretar peștera/ a/'/tse/erturir ,

SUBPREFECT

SZAKAL AN ZSOLT

a/'

// GABORd'tsrctricpeștera/ai f/rwtui/uedete-an cât eac/mtru , penr/rzir ji cartopra/ir,2 Legitim3113


AXEXA XR. I I A TI I I U. 1)1. PROPRIE I AU XR.1480, CODIT. 42307                PAG 1

SUPRAFAȚA PRIMITA IX POSESIEAnexa 6

COMPARABILE TEREN

Teren 1000 mplanga Manastirea Brancoveanu Sambata de Sus Dragus... https://www.olx.ro/oferta/teren-1000-mp-langa-manastirea-brancovean...

Contul meu


ADAUGA ANUNȚ NOU


< înapoi Anunțuri Dragus > Imobiliare Dragus > Terenuri Dragus


Următorul anunț >8 000€


Negociabil


Trimite mesaj


0743 971479


lulia

Pc site din nov 2013


Anunțurile utilizatorului


Teren 1000 mp langa Mana știrea Brancoveanu Sambata de Sus

Dragus, județ Brașov Adaugat La 07:32.16 iulie 2019, Număr anunț: 17-1970729


Raportcaza


Promovează anunțul

Actualizează anunțul

Oferit de


Proprietar


Extravilan / intravilan Intravilan


Suprafața utila


1000 m*


Terenul este la drumul care face legătură intre pensiunea Miruna si partia de schi Dragus. Parcela este situata pana aproape de gardul mănăstirii Brancoveanu. Are prevăzut drum de acces, perpendicular pe drumul forestier. Terenul este trecut de către Primăria Dragus in intravilan, este pretabil pentru construcție.

Curentul este la aprox. 50 m.

Comparabila 1Teren intravilan mănăstirea Sâmbăta de sus Vistisoara ■ 0LX.ro


https://www.olx.ro/ofcrta/tercn-intravilan-manastirca-sambata-dc-sus-...


Contul meu


ADAUGA ANUNȚ NOU


< înapoi Anunțuri Vistisoara > Imobiliare Vistisoara > Terenuri Vistisoara


Următorul anunț >6€


Trimite mesaj


0773855406


Vistisoara, județ Brașov

Vezi pe harta


ioana


Pe site din iul 2015


Anunțurile utilizatorului


Teren intravilan mănăstirea Sâmbăta de sus

8 Adauxat de pe telefon La 19:19.24 iulie 2019, Număr anunț: 170413243


Raportează


Vistisoara, județ Brașov


Promovează .munți il


Actualizează ănunhil


Oferit de


Proprietar


Extravilan / intravilan Intravilan


Suprafața utila


2 800 m2


Teren intravilan situat in zona turistică Sâmbăta de sus. Lățime 12m, lungime 300m. Cale de acces pe ambele parti. Detalii mai multe la telefon 773855406

Anunț adj Liga t prin aplicația gratuita OLX.ro. disponibila pentru Android, '05

liupo


Ut nuloi i.l jrutiu )>

Vizualizari;824

Comparabila 31   Vegiu”131'3


Anexa 7

PREȚ MASĂ LEMNOASĂ ROMSILVA

Preturi vanzare m 1 p 2019                                                http://www.rosilva.ro/mp/preturi_vanzarc_in_l_p_2019 p_1296.htm

#

Direcția Silvica

Volum oferit

■ mc ■

Volum adjudecat

-mc -

Preț adjudecare mediu

- lei/mc •

1

DS Alba

240.500

126.648

173,25

2

DS Arad

260.636

148.873

104,66

3

DS Argeș

221.341

192.884

175,59

4

DS Bacau

476.874

432.688

158,20

5

DS Bihor

213.439

125.998

180,67

6

DS Bistrita-Nasaud

19.265

11 073

111,62

7

DS Botoșani

56.696

41.230

250,50

8

DS Braila

90.279

47.414

121,43

9

DS Brașov

57.130

39.930

190,27

10

DS Buzău

116.191

68.835

186,13

11

DS Calarasi

112.225

70.627

134,81

12

DS Caras-Severin

575.802

417.325

159,11

13

DSCluj

104.046

61.742

160,87

14

DS Constanta

64.687

38.271

143,53

15

DS Covasna

63 559

61.812

160,67

16

DS Dambovita

110.763

53.882

289,71

17

DS Dolj

141.667

88 067

159,49

18

DS Galați

25.537

13.026

187,24

19

DS Giurgiu

95.093

58.002

211,74

20

DS Gorj

178.143

139.043

178,00

21

DS Harghita

54.445

49.594

223,04

22

DS Hunedoara

402.472

236 835

153,97

23

DS Ialomița

83.448

52.274

155,98

24

DS lași

170.324

89.480

211,72

25

DS Ilfov

30.593

15.685

271.55

26

DS Maramureș

346.702

251 722

139,92

27

DS Mehedinți

167.658

78872

150,24

28

DS Mureș

356.854

280.469

177,91

29

DS Neamț

508.685

501.604

169,92

30

DS Olt

66.942

38 723

190,52

31

DS Prahova

241.666

163.393

193,78

32

DS Salaj

49.128

34.071

146,19

33

DS Satu Mare

29.625

25.014

246,63

34

DS Sibiu

174.469

123.206

213,75

35

DS Suceava

589.830

565.284

204,04

36

DS Teleorman

31.872

12 548

221,98

37

DS Timiș

192.092

120.659

168,01

38

DS Tulcea

173.018

116 435

133,23

39

DS Valcea

224.963

126.003

190,87

40

DS Vaslui

78.863

71.126

161,62

41

DS Vrancea

64.878

56.989

150,27

TOTAL

7.262.400

5.247.356

172,73

Anexa 8


IMAGINI CU ZONELE AFECTATE DE INVESTIȚIE
1

teren intravilan, cu categoria de folosința curți construcții - in com. Sâmbăta de Sus, sat Stațiunea Climaterică Sâmbăta (aflata in circumscripția Judecătoriei Făgăraș): în conformitate cu paginile 221 și 222 din studiul de piața pentru jud. Brașov, valoarea este de 28 lei/mp

35 lei/mp (sat aparținător) x (1-0,2) (pentru terenurile situate in satele si comunele din circumscripșia Judecătoriei Făgăraș, valorile se reduc cu 20%) = 35 lei/mp x 0,80 = 28 lei/mp, unde: 35 lei/mp - reprezintă valoarea unitara a terenului curți construcții, pentru categoria "sat aparținător" (pag. 221)

0,2 - reprezintă coeficientul de reducere pentru circumscripția Judecătoriei Făgăraș (pag. 222)