Hotărârea nr. 403/2019

Hotărârea nr.403 – aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 44.000 lei reprezentând suma acordată Asociaţiei Turistice “Ghizii României”București, în temeiul contractului de cooperare nr. 1159/10.02.2014, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @j ud b ra sov. ro, www.jud bra sov. ro

HOTĂRÂREA NR. 403 din data de 26.09.2019

privind aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 44.000 lei reprezentând suma acordată Asociației Turistice “Ghizii României "București, în temeiul contractului de cooperare nr. 1159/10.02.2014, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 16928 din data de 24.09.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 16928 din data de 24.09.2019 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 44.000 lei reprezentând suma acordată Asociației Turistice “Ghizii României ” București, în temeiul contractului de cooperare nr. 1159/10.02.2014, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă;

Ținând cont de sentința civilă nr. 1572/CA/02.10.2017 a Tribunalului Brașov rămasă definitivă prin Decizia nr. 413/R/28.02.2018 a Curții de Apel Brașov, precum și de sentința civilă nr. 1426/CA/15.11.2018 pronunțată de Tribunalul Brașov, rămasă definitivă prin decizia Curții de Apel Brașov nr. 228/CA/l 1.09.2019;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare dispozițiile pct. 46 alin. (1) și alin. (4) din Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și dispozițiile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă scăderea din evidențele contabile a sumei de 44.000 lei reprezentând suma acordată Asociației Turistice “Ghizii României "București, în temeiul contractului de cooperare nr. 1159/10.02.2014, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă.

Art.2 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.


Contrasemnează,


Secretar gene

Maria Dm


al județului răveanu