Hotărârea nr. 401/2019

Hotărârea nr.401 – - aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul Maternal “Casa Mamei” din structura Complexului de Servicii Săcele din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @j u d b ra sov. ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 401 din data de 26.09.2019

- privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul Maternal “Casa Mamei ” din structura Complexului de Servicii Săcele din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.2019;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 16267 din data de 18.09.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 16267 din data de 20.09.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și uncționare a serviciului social Centrul Maternal “Casa Mamei” din structura Complexului de Servicii Săcele lin cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Văzând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov înregistrată cu nr. 67011/12.09.2019 și Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 326/31.07.2017 și 253/20.06.2019 privind statul de funcții, organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului propriu și a serviciilor sociale precum și structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Luând în considerare Hotărârea nr. 36/9.08.2019 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Văzând avizul comisiilor de specialitate nr. 2 și 7 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre matemale, precum și de H.G.R. nr. 476/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor ociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 173 alin. (1) lit. „a” și lit. „d”, ale alin. 2) lit. „c” și alin. (5) lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social Centrul Maternal “Casa Mamei” din structura Complexului de Servicii Săcele din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu o capacitate de 6 locuri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, art. 14 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 326/31.07.2017 privind statul de funcții, organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului propriu și a serviciilor sociale precum și structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


Contrasemnează,

Secretar genyntf al județului Maria Ddmbrăveanu


atr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Talafon/faMi 0268.417.100, omailt offie^'c^.s^e.hv.ro wabaltot www.dgaapctbv.ro Cod flacalj 9B70339

COMPLEX DE SERVICII SÂCFXE

Aprobat prin H.C.J. Brașov nr............/.


REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul Maternal ”Casa Maniei” din cadrul Complexului de Servicii Săcele

AVIZAT,

Colegiul Director

Hotărârea nr.


Btr. luliu Mania nr. 6, Brațav, Jud. Brașov, cod SOOOB1 Tolafon/faxi 0268.417.100^ om aii t wabaltoi www.dgitpcbv.ro Cod flocăit 9B70339

COMPLEX DE SERVICII SĂCELE

ART. 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social

Centrul Matemal „Casa Mamei”, din cadrul Complexului de Servicii Săcele (C.S. Săcele), aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov nr............................, în vederea asigurării

funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate și asigurarea accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciilor oferite, etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații Centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ART. 2 Identificarea serviciului social

 • (1) Serviciul social C.M. „Casa Mamei” este înființat și administrat de furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria AF nr. 001304/14.04.2014, denumit în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov, conform prevederilor legale (Anexa 1).

 • (2) Serviciul social C.M. „Casa Mamei” deține Licența de Funcționare Seria LF nr. 000539, cu o periodă de valabilitate de 5 ani, eliberată la data de 26.09.2018.

 • (3) C.M. „Casa Mamei” funcționează ca unitate fără personalitate juridică, în structura D.G.A.S.P.C. Brașov, conform regulamentului de ordine interioară, care are la bază regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov.

 • (4) C.M. „Casa Mamei” funcționează la adresa str Ștefan Cel Mare nr. 46, mun. Săcele, jud. Brașov, cod serviciu social 8790 CR MC - I, funcționează conform prevederilor legale, cu o capacitate de 6 locuri.

ART. 3

Scopul serviciului social

 • (1) Misiunea C.M. “Casa Mamei” privește asigurarea protecției și îngrijirii cuplului mamă -copil, precum și a femeilor gravide aflate în situații de dificultate, într-un mediu apropiat de cel familial.

 • (2) C.M. “Casa Mamei” asigură accesul beneficiarilor, pe o perioadă determinată de maximum 2 ani, la găzduire, îngrijire, educație și servicii de pregătire pentru viața independentă, precum și pentru integrarea/reintegrarea familială și socio-profesională.

 • (3) C.M. “Casa Mamei” oferă servicii publice, după criterii selective, pentru a ajuta mamele singure, cu copii, să-și dezvolte potențialul și capacitatea de îngrijire a copilului.

 • (4) C.M. “Casa Mamei”oferă toate condițiile pentru formarea, menținerea și întărirea legăturilor familiale, precum și pentru asumarea responsabilităților parentale.

 • (5) C.M. “Casa Mamei”este un serviciu de suport social, educativ și psihologic al mamei și al copilului, acesta nu înseamnă o simplă găzduire a cuplului mama-copil, ci și crearea uinij.,cadru care să favorizeze structurarea relației dintre mama și copilul sau, precum și a relației di^i^^mamă' și comunitate.                                                                             !iz

fe «ăȘ?

1                            V ^C‘W’

str. tutiu Manta nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600091 Taiafon/faxt0268.417.100, amaitt »ftt««►'■j-ci f»p e to v. r o wabsftat                 Cod fiscali 9370339

COMPLEX DE SERVICII SAC ELE

 • (6) C.M. “Casa Mamei” reprezintă un serviciu de protecție de tip rezidențial, care ocrotește, sprijină și asistă cuplul mamă-copil în situație de nevoie.

ART.4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social C.M. „Casa Mamei” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale și a Standardelor minime de calitate aplicabile, fiind reglementat de legislația în vigoare, așa cum este cuprinsă în Anexa l.

 • (2) Serviciul social C.M. „Casa Mamei ” este înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.212/ 26.06.2015 și funcționează în cadrul Complexului de Servicii Săcele (C.S. Săcele/C.S.) din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, numită în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • (3) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciul social C.M. ,Casa Mamei”, în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

 • (4) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciul social C.M. „Casa Mamei” în calitate de operator, garantează protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, care au fost colectate în scopul îndeplinirii competențelor și atribuțiilor specifice legislației muncii și asistenței sociale, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

ART.5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social C.M. “Casa Mamei” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul C.M. “Casa Mamei” sunt următoarele:

 • a) îngrijirea copilului în familie: copilul își poate atinge maximul potențialului său fizic și psihic numai alături de părinții săi. în C.M se asigură stabilizarea relației copilului cu mama sa. Prin activitățile desfășurate se creează cadrul necesar pentru menținerea și dezvoltarea relațiilor intrafamiliale;

 • b) abordarea comprehensivă: conform căruia în C.M. se asigură un mod global și unitar de abordare a cazurilor de către echipa pluridisciplinară;

 • c) intervenția planificată, conform căruia în C.M. se asigură o intervenție personalizată pe o perioadă determinată, cu obiective, activități și termene de realizare prestabilite, adecvată nevoilor beneficiarilor, ce are la baza un plan elaborat și pus în practică de către specialist în accord cu mama și cu participarea ei directă;

 • d) parteneriatul, principiu potrivit căruia familiile și profesioniștii sunt parteneri în luarea deciziilor care le influențează viața;


 • e) intervenția limitată în timp, conform căruia acordarea serviciilor în C.M pentru o perioada limitată și adecvată nevoilor specifice fiecărui caz în parte;

str. luliu Mania nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 600081 Talafon/faxi0268.417.100, omailt              bv.ro

wabattm www.dg»»pcbv.ro Cod llacalt 9370339

COMPLEX DE SERVICII SĂCELE

 • f) confidențialitatea, care afirmă dreptul beneficiarilor la intimitate și respectarea vieții lor private;

 • g) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; egalitatea șanselor și nediscriminarea;

 • h) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

 • i) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • j) asigurarea protecției împotriva abuzurilor, neglijării și exploatării copilului;

 • k) stimularea responsabilității și autonomiei mamei;

 • l) deschidere către comunitate;

 • m) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • n) colaborarea C.M. “Casa Mamei” cu serviciul public de asistență socială;

ART, 6

Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în C.M. “Casa Mamei” pot fi mame cu copii aflați în risc de separare de familie și femei gravide aflate în situații de dificultate :

 • a) mame singure cu copii/gravide care temporar nu au locuință și/sau care se confruntă cu mari probleme financiare, profesionale și relaționare

 • • mame cu copii/gravide provenind din familii marginalizate sau dezorganizate, incapabile să le ofere suport

 • • mame cu copii/gravide victim ale violenței domestice

 • b) cuplul mama-copil inclus într-un program de restabilire a legăturii familiale, după ce copilul a avut o măsură de protecție specială

 • c) mame minore cu copii/gravide minore aflate în sistemul de protecție specială a copilului.

(2) Condițiile de acces/admitere în C.M. “Casa Mamei” sunt următoarele:

 • a) Accesul cuplurilor mamă-copil în cadrul C.M. “Casa Mamei” se face în baza:

 • • dispoziției conducătorului furnizorului de servicii sociale care administrează Centrul, în baza planului de servicii elaborate de serviciul public de asistență socială al localității pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/rezidența beneficiarului sau la propunerea reprezentanților DGASPC ori ai organizațiilor neguvemamentale (ONG) care au ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale în domeniul protecției familie și copilului.

 • • hotărârii de plasament emisă de Comisia pentru Protecția Copilului sau de Instanța Judecătorească, în cazul în care mama/gravida este minoră, în risc de separare temporară și definitive de părinții ei,


în cazul gravidei minore care are deja instituită măsură plasamentului sau

plasamentului în regim de urgență, situația acesteia va fi reevaluată în noul context

în vederea transferului în Centru printr-o nouă măsură de protecțieCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială ți Protecția Copilului Brașov str. luliu Manlu r*r. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOfil


Toiafon/fax*0268.417.100^ email» <»1fics*<^»aspcbv.i'o wabaltot wwvs.tig»»pcbv.ro Cod flăcăi» 9B70339

COMPLEX DE SERVICII SĂCELE

 • b) Furnizarea serviciilor planificate și acordate în Centru se realizează în baza unui contract de furnizare servicii, încheiat între beneficiar și furnizorul de servicii sociale, pe durată determinate.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor .

Pregătirea părăsirii Centrului Matemal „Casa Mamei” are în vedere, în principal:

 • a) realizarea unei evaluări finale a nevoilor cuplului mamă-copil sau a femeii gravide, în vederea elaborării planului de servicii postrezidențiale care să consolideze abilitățile dobândite de beneficiari pe perioada găzduirii în centru;

 • b) beneficiarii vor fi informați cu privire la activitățile și serviciile planificate și alte demersuri ce urmează a fi întreprinse;

 • c) informarea în scris a serviciilor publice de asistență socială de la nivelul primăriei localității în a cărei rază teritorială va avea domiciliul/rezidența beneficiarul după părăsirea centrului, în vederea implementării și monitorizării planului de servicii post rezidențiale;

 • d) realizarea tuturor formalităților administrative și legale pentru părăsirea centrului de către cuplul mamă-copil sau de femeia gravidă.

Găzduirea în C.M. “Casa Mamei” poate fi întreruptă înainte de expirarea perioadei prevăzute în contractul de rezidență în următoarele situații:

 • a) la solicitarea scrisă a beneficiarului, dacă acesta este persoană adultă;

 • b) dacă s-au identificat alte soluții pentru asistarea și protejarea beneficiarului în alte centre care pot oferi condiții mai bune;

 • c) încălcarea repetată, de către beneficiarii adulți, a clauzelor contractului de furnizare de servicii, precum și a regulamentelor interne.

în cazul situației prevăzută la litera c), managerul de caz trebuie să evalueze situația de pericol iminent pentru copil/copii și, după caz, să propună luarea unei măsuri de protecție specială, conform legii.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în C.M. “Casa Mamei” au următoarele drepturi:

 • a)      dreptul de a fi informați asupra drepturilor și obligațiilor lor în calitate de beneficiari ai centrului și de a fi consultați cu privire la toate deciziile care îi privesc;

 • b)      dreptul de a-și desfășura activitățile zilnice într-un mediu fizic accesibil, sigur și funcțional;

 • c)     dreptul de a decide și a-și asuma riscurile în mod direct, în toate aspectele vieții lor și de ași exprima liber opiniile;

 • d)     dreptul de a consimți asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii;

 • e)     dreptul de a beneficia de serviciile menționate în contractul de furnizare servicii;

 • f)      dreptul de a li se asigura confidențialitatea asupra datelor persoiwb;         '

 • g)     dreptul de a nu fi abuzați, neglijați, pedepsiți, hărțuiți sau exploa©ți®Efeff^T/

.                                         \\° HoTEyflA

4                                  v uru* 4

»tr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOB1 ToUfan/faxt 0288.417.100, omattt s>ffj ts      «jsc v, r o

webaltai wwvf.dg»»ț>ctov.ro Cod fiscal: 9B70339

COMPLEX DE SERVICII SÂCELE

 • h)     dreptul de a face sugestii și reclamații fără teamă de consecințe;

 • i)      dreptul de a nu fi exploatați economic privind banii, proprietățile sau să le fie pretinse sume bănești ce depășesc taxele convenite pentru servicii;

 • j)      dreptul de a nu li se impune restricții de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum și a celor convenite prin contractul de furnizare servicii;

 • k)      dreptul de a fi tratați și de a avea acces la servicii, fără discriminare;

 • l)      dreptul de a beneficia de un spațiu personal de cazare;

 • m)     dreptul de a-și manifesta și exercita liber orientările și interesele culturale,

etnice, religioase, sexuale, conform legii;

 • n)     dreptul de a-și utiliza așa cum doresc lucrurile personale;

 • o)     dreptul de a-și gestiona așa cum doresc resursele financiare;

 • p)      dreptul de a practica cultul religios dorit;

 • q)     dreptul de a nu desfășura activități lucrative, aducătoare de venituri pentru centru, împotriva voinței lor;

 • r)     dreptul de a accesa toate spațiile și echipamentele comune;

 • s)      dreptul de a fi informați despre procedurile aplicate în centru;

 • t)      dreptul de a fi tratați individualizat, pentru o valorizare maximală a potențialului personal;

 • u)

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în cadrul C.M. “Casa Mamei" au următoarele obligații:

 • a)     obligația de a participa activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și revizuirea planului individual de intervenție;

 • b)      obligația de a furniza informații corecte cu privire la identitatea și situația familială, medicală, economică și socială și să permită furnizorului de servicii sociale

verificarea veridicității acestora;

 • c)     obligația de a respecta termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individual de intervenție;

 • d)     obligația de a anunța orice modificare intervenită în legătură cu situația sa

personală pe parcursul acordării serviciilor sociale;

 • e)     obligația de a respecta regulamentul de organizare și funcționare și normele interne de funcționare, procedurile de lucru ale furnizorului de servicii sociale.

 • f)      să asigure îngrijirea, creșterea și supravegherea copilului, pe toată perioada de rezidență în C.M.

 • g)     mama poartă responsabilitatea față de copil (în deplasările acestora la medic, creșă, familia extinsă, prieteni, etc.);

 • h)     medicamentele de uz curativ, prescrise de medic, sunt administrate copilului de către mama sa, sub supravegherea personalului;

  • i)

  j)

  k)


respectarea programului și regulamentului C.M. “Casa Mamei”; comportament decent față de personal și celelalte cupluri mama-copj^yjț

să întrețină în condiții corespunzătoare mijloacele materiale pusefâ; dispoziția lor de către C.M;


j ia generala asisiEWT- '' Socială ■ f'aorXcȚiA '


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOB1 Talafon/faxt 0268.417.1 OOy •maif: wabsltat www.tigaapcbv.ro Cod flocăit 9BT0339

COMPLEX DE SERVICII SÂCELE

 • l)      să colaboreze cu personalul specializat din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov și C.M. “Casa Mamei”;

m)     să manifeste interes față de situația de criză în care se află și față de bunăstarea copilului, inclusiv prin implicarea în reluarea relațiilor cu familia extinsă;

 • o) să participe la activitatea C.M. “Casa Mamei”, astfel:

 • • mama participa la activitățile gaspodarești desfășurate în C.M. “Casa Mamei”

(bucătărie, întreținere spațiu comun și spațiu individual) și răspunde nevoilor de igienă și îngrijire a copilului.

 • • mamele, care și-au soluționat problema locului de muncă și a veniturilor,

participa la întreținerea atât a lor cât și a copilului/copiilor acestora.

ART. 7

Activități și funcții

 • (1) Principalele funcții ale serviciului social C.M. ”Casa Mamei” sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • •  reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • •  găzduire pe perioadă determinată;

 • •  cazării, hranei, cazarmamentului, echipamentului și condițiilor igienico-sanitare necesare protecției cuplurilor mama-copil care beneficiază de acest tip de serviciu;

 • •  îngrijire personală și supraveghere;

 • •  supravegherea stării de sănătate, asistență medicală, recuperare, îngrijire și supraveghere permanentă a beneficiarilor;

 • •  participarea beneficiarilor la activități de grup și la programe individualizate adaptate nevoilor și caracteristicilor lor;

 • •  acces la programe de abilitare/reabilitare funcțională;

 • •  socializare, petrecere a timpului liber, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea

 • •  consiliere și sprijin în vederea integrării lor socio-familiale și profesionale;

 • •  consiliere psihosocială și oferirea de suport emoțional;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • •  prezentarea „Ghidului Beneficiarului” la intrarea în C.M ”Casa Mamei”;

 • •  informare directă și indirectă;

 • •  discuții tematice pe spețe concrete, vizionarea de material video;

 • •  elaborarea de rapoarte de activitate

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • •  informare în comunitate prin mijloace directe și indirecte;

 • •  stimulare cognitivă pentru adaptare socială;str. lutlu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod S00091 Taiafon/faxi 0268.417. 1OQ^ amailt of fie          bv,ro

wabalUM vvww.tig»apcbv.ro Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERVICII SÂCELE


 • •  organizare de evenimente la care este invitată și presa;

 • •  încurajarea obținerii contractelor de muncă;

 • •  colaborarea cu instituții și fundații din țară și străinătate.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • •  elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • •  realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • •  rapoarte de reevaluare trimestriale;

 • •  elaborarea de chestionare privind satisfacția beneficiarului în cadrul C.M. „Casa Mamei”;

 • •  formarea continuă a personalului.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale Centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • •  beneficiarii din C.M „Casa Mamei” participă activ la stabilirea meniurilor și la prepararea efectivă a acestora, aceștia beneficiază de o alimentație echilibrată în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste și normelor în vigoare, Centrul dispunând de spații suficiente pentru pregătirea, păstrarea și servirea hranei;

 • •  serviciul social C.M. ”Casa Mamei asigură cuplurilor mamă-copil necesarul de îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite și alte echipamente, precum și bani de buzunar, în conformitate cu legislația în vigoare și respectând individualitatea și nevoile specifice ale fiecăruia. Beneficiarii din Centru sunt încurajați să-și exprime gusturile privind îmbrăcămintea, încălțămintea și imaginea personală și sunt sprijiniți în îndeplinirea acestor preferințe, de exemplu prin oferirea de alternative pentru alegere, aceștia implicându-se direct atunci când se achiziționează produsele respective;

 • •   C.M. „Casa Mamei” este amenajat și mobilat adecvat nevoilor beneficiarilor, Beneficiarii sunt implicați activ în organizarea spațiului de locuit în funcție de preferințele personale.

 • •  personalul Centrului se implică activ în asigurarea nevoilor beneficiarilor, acesta fiind reprezentat de psiholog, asistent social, asistent medical, părinte social.

ART.8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social C.M. “Casa Mamei” Săcele, funcționează conform prevederilor legale în vigoare, cu o structură organizatorică aprobată prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov

  Nr.253/20.06.2019, detaliată în anexa 2.
str. lullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600081

Tatafon/faxi 0268.417.100, aniaiit cffic*-'jjIiC4jaspcbv.8''a wabsltei vwwf.tig»»jict>v.ro Cod flăcăii 9B70339

COMPLEX DE SERVICII SĂCELE

ART. 9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este reprezentat de către șeful de centru (pentru întregul Complex de Servicii);

 • (2) Atribuțiile Șefului de Centru sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul C.S. și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, a Codului Muncii, etc.;

 • b)   elaborează rapoartele generale și periodice privind activitatea C.S., stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c)   propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d)   colaborează cu alte Centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e)  întocmește raportul anual de activitate;

 • f)   asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații Complexului de Servicii Săcele;

 • g)  propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h)  desfășoară activități pentru promovarea imaginii Complexului de Servicii Săcele în comunitate;

 • i)   ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j)  răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul Complexului de Servicii Săcele și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k)  organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l)   reprezintă Complexul de Servicii Săcele în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate;

, . • ... _ .......

 • m)str. lutiu Mania nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Tolefon/faxi 0268.417.100^ amallt

websltti wvrw.dg»»pcbv.ro Cod fiscali 9BT0339

COMPLEX DE SERVICII SÂCEXE

locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n)  asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • o) fundamentează anual bugetul proiectului propriu al serviciului și răspunde de întocmirea execuției bugetare,asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • p)  alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ART. 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

 • (1) Personalul de specialitate este format din:

 • a) asistent medical PL - cod COR 325901

 • b) asistent social specialist S - cod COR 263501

 • c) asistent social principal S - cod COR 263501

 • d) psiholog practicant- cod COR 263411

 • e) părinte social G - cod COR 531202

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte Centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse etc.;

 • c) sesizează conducerii Centrului situațiile care pun în pericol siguranța beneficiarului, situațiile de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • d) semnalează existența oricărei forme de abuz asupra copilului;

 • e) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • f) participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • g) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • h) promovează interesul superior al copiilor;

 • i) respectă cu strictețe confidențialitatea datelor referitoare la beneficiarii C.M.

 • j) abordează copiii în mod nedescriminatoriu, respectându-le demnitatea și f^OSind/o

formulă de politețe preferată de aceștia;                                                   "' r r-iH


str. lutiu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOS1

Talafon/faxa 0268.417.1DO, omailt offie»^cs«jannj>€t>v.»-a wabalta: www.figjMfpcbv.ro Cod flăcăii 9B70339

COMPLEX DE SERVICII SAC ELE

 • k) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Atribuții specifice ce revin personalului de specialitate:

 • a) asistent medical - cod COR 325901

 • • monitorizează starea de sănătate a beneficiarilor și se implică direct în rezolvarea problemelor de ordin medical al beneficiarilor din cadrul C.S. Săcele;

 • • efectuează demersurile necesare în vederea înscrierii/transferului la medic de familie a cuplului mamă-copil/copii (după caz);

 • • îndeplinește prescripțiile de ordin igienico-sanitar ale medicului;

 • • implică mamele dar și personalul de îngrijire în desfășurarea activităților de puericultură;

 • • realizează controlul periodic al beneficiarilor: cântărire, termometrizare, înregistrarea pulsului, a respirației, recoltări de probe biologice; calculează indicii ponderali și caloriile pentru fiecare copil și consemnează aceste date într-o fișă specială;

 • • urmărește cu atenție dezvoltarea somato-motorie a beneficiarilor și starea sănătății lor;

 • • aplică tratamentul prescris de medic și administrează medicamentele conform prescripțiilor medicale;

 • • însoțește beneficiarii la examenele medicale efectuate în afara Complexului (examene efectuate de către medicul de familie sau de către un alt specialist);

 • • realizează demersurile de internare/extemare a beneficiarilor din Complex;

 • • supraveghează permanent, din punct de vedere medical, beneficiarii internați în centru;

 • • gestionează corespunzător medicamentele de care dispune;

 • • calculează caloriile pentru meniul beneficiarilor

 • • controlează modul cum se face curățenia în Complex, aducând la cunoștință șefului de Centru dacă din punct de vedere igienico-sanitar sunt deficiențe;

 • b) asistent social - cod COR 263501

• asigură coordonarea activităților legate de elaborarea și implementarea tuturor Programelor de Intervenție Specifică (P.I.S.) pentru toți beneficiarii C.M. “Casa Mamei” ;

elaborează evaluarea situației beneficiarului și copilului din punct de vedere social, participă la elaborarea tuturor programelor de intervenție specifice (educaționale, de recreere și socializare, de menținere a legăturilor cu familia, de reintegrare socio-profesională etc.)

participă și asistă la admiterea cuplului mamă-copil/copii în C.M. “Casa Mamei’ elaborează documentele specifice necesare;                              X?

■p /

z ii£~

*tr. lutiu Manlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod SOOOB1 Talafon/faxi 0369,417,100, amallt wabsltat www.tigaapcbv.ro Cod fiscali 9B70339

Ss*m4* <f>awo«w*rt .. cwiffeu*

sa K»vso wai


COMPLEX DE SERVICII SĂCELE

 • • informează beneficiarii cu privire la drepturi și obligații, regulamentul C.M. “Casa Mamei”, Ghidul Beneficiarului și desemnarea unei persoane de referință;

 • • întocmește și actualizează dosarele beneficiarilor;

 • • sprijină și îndrumă beneficiarele în vederea întocmirii actelor de identitate ( la nevoie);

 • • sprijină și îndrumă beneficiarele în vederea înscrierii la școală/grădiniță a acestora și a copiilor lor, după caz;

 • • sprijină și îndrumă beneficiarele adulte în vederea inserției socioprofesionale;

 • • asigură menținerea legăturii cu familia biologică/extinsă/atașament și alte persoanele importante pentru copil/cuplul mamă-copil;

 • • reevaluează periodic sau la nevoie condițiile care au stat la baza instituirii măsurii de protecție pentru fiecare beneficiar, în parte;

 • • organizează întâlniri ale echipei pluridisciplinare pentru elaborarea documentelor specifice și se asigură de realizarea obiectivelor propuse în planurile/programele de intervenție individualizate;

 • • organizează întâlniri ale echipei multidisciplinare în vederea elaborării programului educațional, activităților recreative și de socializare pentru fiecare copil/cuplul mamă-copil;

 • c) psiholog - cod COR 263411

 • • realizează evaluarea psihologică inițială și periodică a copiilor admiși în C.P. și elaborează Programul Personalizat de Consiliere (P.P.C.);

 • • întocmește P.I.S. pentru fiecare beneficiar în parte, stabilind obiective și activități concrete pentru o dezvoltare psiho-emoțională echilibrată;

 • • participă, împreună cu echipa pluridisciplinară, la elaborarea P.I.P. sau la reevaluarea situației fiecărui beneficiar în parte;

 • • împreună cu asistentul social consiliază familia, la momentul efectuării anchetei sociale;

 • • desfășoară ședințe de psihoterapie individuală și de grup cu beneficiarii (ludoterapie, art-terapie, ergoterapie, etc), întocmind documentele aferente;

 • • colaborează cu instructorii de educație, școala, cu asistentul social, în vederea elaborării programului educațional, activităților recreative și de socializare pentru fiecare beneficiar în parte;

 • • susține și încurajează menținerea și îmbunătățirea relației copil-familie;

 • • respectă codul deontologic al psihologului;

 • d) părinte social cod COR 531202

 • • efectuează și menține în permanență curățenia în încăperile C.M.;

 • • implică beneficiarele, în funcție de vârstă și de capacitatea fiecăruia, la reaMfOd curățeniei în dormitor, precum și la alte activități gospodărești desfășurate


str. tuilu Manta nr. fi, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOB1 Tafafon/faxt 0368.417. iO<^ omalh wabaftat wwvf.dff»apcbv.ro Cod fiscali 9870339

COMPLEX DE SERVICII SÂCELE

 • • împreună cu personalul de educație, se implică în formarea și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă a copiilor;

 • • are obligația de a supraveghea în permanență copiii;

ART. 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

(1) Personalului administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

 • a) administrator MI- cod COR 515104

 • b) economist S II - cod COR 263102

 • c) șofer GI - cod COR 832201

 • d) muncitor calificat G III - cod COR7549

 • (2) Atribuții specifice ce revin personalului administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire din C.M. “Casa Mamei”:

 • a) administrator cod COR 515104:

 • • administrează și gestionează bunurile C.S. Săcele;

 • • este gestionarul întregului patrimoniu, controlând periodic existența bunurilor și ținând evidența acestora;

 • • răspunde de administrarea și buna funcționare a mijloacelor fixe din dotarea Complexului, întocmind și operând în registrul de inventar al mijloacelor fixe;

 • • se îngrijește de aprovizionarea Complexului cu alimente, utilaje, aparatură, mobilier, materiale de întreținere și reparații, echipament și cazarmament necesare bunei desfășurări a activității Complexului;

 • • întocmește proiectele de angajament legal, pe care le înaintează D.G.A.S.P.C. Brașov spre aprobare, ținând legătura cu serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C. implicate în rezolvarea acestor probleme;

 • • întocmește fișele de subgestiune pentru personal cu obiectele aflate în gestiunea centrelor și inventarul cazarmamentului beneficiarilor;

 • • înregistrează aprovizionarea cu alimente, materiale, obiecte, etc.;

 • • înregistrează consumul de alimente din listele de alimente (buget, donații);

 • • înregistrează consumul de materiale necesare pentru întreținerea beneficiarilor;

 • • înregistrează transferurile de materiale, obiecte de inventar între centre, precum și darea în folosință a acestora;

periodic efectuează controlul întregului Complex, pentru a depista eventualele defecțiuni și, aducându-le la cunoștința șefului de Centru, ia măsurile care se impun pentru remedierea acestora;


întocmește documentația necesară efectuării igienizărilor și reparațiilor curente; urmărește, din punct de vedere cantitativ și calitativ, respectarea con încheiate de către D.G.A.S.P.C. Brașov cu furnizorii de servicii verificând încadrarea de către furnizor în cantitățile, calitatea și prețuri

12


str. luliu Manii* nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600001 Taloffon/faxt OS6a.417.1QG, omailt wffiw »<£'£{       1> v. ro

wabaltai www.slg»»pcbv.ro Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERVICII SÂCELE

ț3fflEE5IS^EEfflJ

BR3uSsEE3E3X!3SMI

?a"^<


Sjltm

VWljfau*

80 WOW t«3l


prin contract, aducând la cunoștința șefului de Centru neregulile sau neconcordanțele (putând refuza mărfurile care nu corespund calitativ, cantitativ sau ca preț);

 • • urmărește calitatea lucrărilor efectuate în regie proprie, precum și cantitatea de materiale folosite și calitatea lucrărilor efectuate prin contract;

 • • urmărește modul de reparare și de îngrijire a echipamentului și cazarmamentului;

 • • întocmește planul de pază și securitate a clădirilor, luând măsuri necesare privind prevenirea incendiilor, controlează modul de îndeplinire a sarcinilor în aceste domenii, întocmind totodată și documentația necesară pe care o propune spre avizare D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • • întocmește (împreună cu contabilul Complexului) necesarul anual al Complexului;

 • • întocmește, împreună cu personalul de la bucătărie, meniul zilnic al beneficiarilor, pe baza stocului de alimente, întocmind în acest scop lista zilnică de alimente;

 • • întocmește documentația necesară obținerii diverselor autorizații necesare pentru desfășurarea activității complexului;

 • • înregistrează sponsorizările de alimente, materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, medicamente;

 • • înregistrează alimentarea și consumul de combustibil și ține evidența BCF;

 • • întocmește evidența stocurilor de obiecte de inventar împreună cu contabilul;

 • • păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fișe, balanțe, etc.;

 • • urmărește respectarea baremelor și informează șeful de Centru de cele constatate;

 • • ține evidența stocurilor de alimente, materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe aflate în stoc și folosință;

 • • ridică drepturile bănești ale beneficiarilor minori din cadrul C.S. Săcele și le înmânează pe bază de proces verbal persoanelor desemnate cu gestionarea acestora.

 • b) economist cod COR 263102:

 • • verifică orice document supus înregistrării în Contabilitate și transmiterii D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • • deține evidența contabilă a bunurilor înregistrate pe Complex,          întocmește

documentele contabile;

 • • transmite lunar balanța de verificare și contul de execuție bugetar anual și trimestrial;

 • • întocmește planurile de venituri și cheltuieli bugetare precum și orice alte situații financiar-contabile solicitate;

înregistrează aprovizionarea cu alimente, materiale, obiecte etc.;

înregistrează consumul de alimente din listele de alimente (buget, donații); înregistrează consumul de materiale necesare pentru întreținerea beneficiarilor; înregistrează transferurile de materiale, obiecte de inventar între centre precujn „și darea în folosință a acestora;

înregistrează facturile de utilități;


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001

Tolafon/faxi 0266.417.100, amailt wabaltai www.d9upcbv.r0 Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERVICII SĂCELE


 • • înregistrează sponsorizările de alimente, materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, medicamente;

 • • înregistrează alimentarea și consumul de conbustibil și ține evidența BCF;

 • • întocmește evidența stocurilor de obiecte de inventar;

 • • păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fișe, balanțe;

 • • urmărește respectarea baremelor și informează șeful de Centru de cele constatate;

 • • verifică propunerile de reformă prezentate de administratorul Complexului și le înregistrează;

 • •  vizează calculul valoric zilnic al listelor de alimente;

 • • ține evidența stocurilor de alimente, materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe aflate în stoc și folosință;

 • • întocmește planurile de venituri și cheltuieli bugetare și extrabugetare precum și orice alte lucrări de planificare financiară la termenele și în condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;

 • • urmărește executarea integrală a bugetului în scopul unei judicioase utilizări a creditelor bugetare alocate, informând periodic șeful de Centru în vederea luării de măsuri operative pentru a asigura realizarea sarcinilor planificate.

 • c) șofer cod COR 832201:

 • • conduce autoturismul Complexului;

 • • confirmă zilnic prin semnătură pe foaia de parcurs că autoturismul corespunde din punct de vedere tehnic;

 • •  respectă itinerarul stabilit;

 • • păstrează în stare de funcționare și curățenie autovehiculele din dotare, asigurând transportul în cadrul Complexului, în condiții de maximă siguranță;

 • • răspunde de buna funcționare și întreținere a autoturismului, executând orice reparație care intră în competența sa;

 • • anunță administratorul și șeful de Centru despre orice defecțiune apărută la autoturismul din dotare;

 • • întocmește referate de necesitate pe care le înaintează administratorului, în ceea ce privește necesarul de materiale sau servicii pentru autoturism;

 • •  la terminarea cursei, predă administratorului foaia de parcurs și delegațiile completate și ștampilate;

 • • gestionează și răspunde de carburanții și materialele primite;

 • • participă activ la operațiunile de încărcare/descărcare în condiții de securitate;

 • • duce la îndeplinire toate sarcinile dispuse pe linie ierarhică;

 • d)  muncitor calificat cod COR 7549

 • • deservește întregul Complex;

 • • asigură reparațiile curente din cadrul Complexului;

 • • efectuează lucrări de igienizare în locațiile Complexului;

• se implică în activități, reparații curente, descărcarea/așezarea/tăierea lemnos din cadrul Complexului;                                   ,


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 6OOOB1 Talafon/faxt 0268.417.100, amaih « ff» <; ti ga«; p si t> v. »■ a wabsltat www.dg»»pcbv.ro Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERVICII SÂCELE

MCOI


 • • verifică centralele termice din cadrul Complexului;

 • • verifică buna funcționare a instalațiilor și aparatelor din dotarea Complexului;

 • • sprijină personalul angajat al Complexului în activitățile întreprinse privind întreținerea Complexului;

 • • îndeplinește cu profesionalism, imparțialitate și în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu, respectând normele de protecție a muncii și normele P.S.I.

 • •  ia în primire atribuțiile privind centralele termice, instalația, faptic și scriptic pe bază de proces verbal în care consemnează constatările făcute;

 • • verifică armăturile cazanului, tabloul de comandă și întreaga instalație, iar în cazul în care constată nereguli le menționează în registru și anunță șeful de Centru;

 • • remediază defecțiunile care apar la instalație numai atunci când aceasta nu este sub presiune;

 • •  urmărește funcționarea instalației și înscrie în registru toți parametrii;

 • • trebuie să respecte cu strictețe programul de funcționare al cazanului stabilit de către conducerea Complexului;

 • • în timpul serviciului îi este interzis să părăsească locul de muncă fără aprobarea șefului de Centru, lăsând nesupravegheată centrala termică atât timp cât aceasta este în stare de funcționare;

 • • este interzisă blocarea căilor de acces în centrala termică și depozitarea de materiale explozive sau incendiare;

 • • urmărește funcționarea instalațiilor în permanență și înscrie în registru toți parametrii;

 • • anunță defecțiunile pe linie ierarhică în timp util în ceea ce privește centralele termice din cadrul Complexului;

 • • duce la îndeplinire toate sarcinile dispuse pe linie ierarhică;

ART. 12

Descrierea responsabilităților generale ce revin tuturor angajaților serviciului social Centului Maternal „Casa Mamei”

(1) Privind relațiile interpersonale/comunicarea:

 • a) participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • b) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu Serviciile D.G.A.S.P.C. Brașov și/sau alte instituții publice în realizarea sarcinilor de serviciu;

 • c) abordează nediscriminatoriu și cu respect, relațiile cu beneficiarii și colegii, folosind un limbaj decent, conform normelor de conduită și etică profesională;

 • d) respectă demnitatea și intimitatea beneficiarilor.

(2) Privind prelucrarea datelor cu caracter personal:


str. luliu Mania nr. 6, Brașav, Jud. Brașov, cod 500091 Tel*fan/faxt 0268.417.1OO, omalli »fi i <;        , p ti l> v. r <a

wabaltat www.dgtspcbv.ro Cod fiscali 9B7033B

COMPLEX DE SERVICII SÂCELE

 • a)    Pentru asigurarea protecției persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, angajații D.G.A.S.P.C Brașov, funcționari publici/personal contractual, au următoarele obligații:

 • • de a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne ale D.G.A.S.P.C Brașov;

 • • de a complete și semna angajamentul de confidențialitate privindprotecția datelor cu character personal prelucrate în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • • de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează în exercitarea atribuțiilor profesionale;

 • • de a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte personae decât cele în privința cărora îi este permis prin procedurile interne și Fișa Postului;

 • • de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu prevăzute în Fișa Postului și în R.O.F.-ul serviciului social;

 • • de a respecta măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;

 • • de a participa la activitățile de pregătire/evaluare în domeniul protecției datelor, organizate de către responsabilii din cadrul D.G.A.S.P.C Brașov;

 • •  de a informa imediat și detaliat, în scris, superiorul ierarhic și ulterior responsabiliul cu protecția datelor, desemnat la nivelul D.G.A.S.P.C Brașov, în legătură cu orice divulgare a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să conducă la divulgarea unor astfel de date de care iau cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace.

 • b)   angajații D.G.A.S.P.C Brașov, funcționari publici/personal contractual, a obligațiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice se sancționează disciplinar, administrativ sau penal, după caz.

 • (3) Privind Sănătatea și Securitatea în Muncă:participă în mod obligatoriu la instruirile privind Sănătatea și Securitatea în Muncă, a Situațiilor de Urgență;

cunoaște și respectă prevederile legislației din domeniul Sănătății și Securității în Muncă, precum și măsurile de aplicare ale acestora, astfel încât să fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională;

utilizează corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele tehnice, echipamentul individual de protecție acordat;

informează angajatorul și/sau lucrătorii desemnați, despre orice situație pe care o consideră un pericol iminent sau imediat pentru securitatea angajaților și/sau beneficiarilor, precum și orice defecțiune a sistemelor de protecție;

16str. lullu Mania nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600081 Talofon/faMi 0266.417.100^ omallt offissa^dQasipebv.ro wabaitai www.6g9cpcbv.rc Cod fiscali 9870339

COMPLEX DE SERVICII SĂCELE


• răspunde material, contravențional sau penal de pagubele produse pe durata efectuării serviciului, din cauza neglijenței sau neatenției sale.

 • (4) Privind Regulamentele/Procedurile de lucru:

• respectă toate regulamentele (R.O.F., Norme Interne de Funcționare, M.O.F.). procedurile de lucru și legislația aferentă, care vizează sfera activității profesionale, emise atât la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, cât și la nivelul C.S. Săcele.

 • (5) Privind serviciul de permanență:

 • •  personalul își desfășoară activitatea în ture și schimburi de lucru, conform planificărilor, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

 • (6) Privind conduita în timpul serviciului:

 • • personalul se obligă să nu consume băuturi alcoolice și/sau substanțe stupefiante în timpul programului de lucru;

 • • personalul se obligă să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante la începerea programului de lucru;

 • • personalul se obligă să respecte reglementările privind fumatul în spațiile publice.

ART. 13

Finanțarea Centului Maternal „Casa Mamei”:

 • (1)      în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor C.M. “Casa Mamei”se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a)    bugetul local al județului Brașov;

 • b)    bugetul de stat;

 • c)    donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • d)   fonduri externe rambursabile, alte surse de finanțare în condițiile legii.

Anexele 1-5 sunt parte integrantă din cuprinsul prezentului R.O.F.

Anexa 1 - Cadrul legal de organizare și funcționare.

Anexa 2 - Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal pentru C.M.

Anexa 3 - Procedura operațională de admitere a mamelor u copii și femeilor gravide aflate în dificultate în cadrul Centrului Maternal - Cod: P.O. 146.

Anexa 4 - Procedura operațională de încetare a beneficiarilor din Centrul Maternal - Cod: P.O. 147.


serviciilor sociale de protecțfeC^ferhe:

/C ' • !


str. (uliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOfil Telafon/faxi 0263.417.100^ amailt of f t c •*'£>«   pe bv.ro

wobsltot www.dgftpcbv.ro Cod fiacah 9970339

COMPLEX DE SERVICII SACELE

liWBIM®9«m 4* ffWOfiWWffl

ISO «»VSO MC4H


Anexa 5 - Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial, organizate ca Centre Matemale - Cod: P.O. 148.

Avizat,

Șef Serviciul M.C.C. Rezidențial

Moraru GabrielAvizat,

Serviciul Juridic Contencios


Director General, tilifeta.

IRECflA “

INERALâ
Șef Serviciul Managementul Resurselor UmaneȘef/Complex,

Stoianovici Rodica A /


Manager de caz S.M.C.C.R.,

Răducanu Beatrice


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOB1 TaloffonSfaMt 0268.417.100, amallt

wabaltat www.cig»4pcbv.ro Cod flacalt 9B70339

COMPLEX DE SERVICII SĂCEI.E

s»« 4* m«wa«v>««

ISO 960WO KOI


Anexa l la nr. ___________

Cadrul legal de organizare și funcționare:

 • 1.  Serviciul social Centrul Matemal „Casa Mamei” este aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov, nr.212/ 26.06.2015 și funcționează în cadrul/subordinea/coordonarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/Serviciului Public de Asistență Socială;

 • 2. Centrul Matemal „Casa Mamei”, din cadrul Complexului de Servicii Săcele este aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 326/31.07.2017;

 • 3. Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.253/20.06.2019 - privind aprobarea statului de funcții, a organigramei, a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

 • 4. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare

 • 5. Ordinul nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru servicii sociale organizate ca centre matemale.

 • 6. Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea si metodologia de funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului

 • 7. Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

 • 8.  Ordinul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Autoritatea Națională Pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 286 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de Servicii si a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție

 • 9.  Ordinul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Autoritatea Națională Pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției copilului

 • 10. Ordinul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Autoritatea Națională Pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 14/2007 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă

 • 11. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată

 • 12. Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția


și promovarea drepturilor copilului

 • 13. Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a Regulamentelor Cadru de Orga re șt Funcționare a serviciilor sociale                                               i    ^^aÎ

 • 14. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale |     ȘopaJ

  ~r~"fctr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600081

Talafon/favi 0268.417,100, omailt ofhcrgasaspcbvjo wabaltot www,fyMpclw,iv Cod flacalt 9BT0339

COMPLEX DE SERVICII SĂCE1.E


 • 15. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a regulamentului ( UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Direcției 95/46/CE ( Regulamentul General privind protecția datelor).

 • 16. Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal

 • 17. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare

  Gîrba
  Avizat,


  Șef Serviciul M.C.C. Rezidențial

  Moraru Gabriela,


  Avizat,

  Șef Serviciul Managementul Resurselor Umane

  Hasu Raluca


  Avizat,

  Serviciul Juridic Contencios
  Manager de caz S.M.C.C.R

  Răducanu BeatriceRtr. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOO91 Tolafon/faxi 0268.417.100, amailt wabaltei www.tignipebv.ro Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERVICII SĂCELE

ANEXA 2 la nr.________________________

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal pentru Centrul Maternal „Casa Mamei”:

(1) în conformitate cu prevederile legale, structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal din cadrul serviciului social Centrul Maternal „Casa Mamei”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 253/20.06.2019. este următoarea:

a) personal de conducere pentru Complexul de Servicii Săcele:

• șef Centru - 1 post

b) personal de specialitate, de îngrijire și asistență, personal de specialitate și auxiliar pentru Centrul Maternal „Casa Mamei” : 6 posturi

• părinte social G - cod COR 531202 - 6 posturi

 • c) personal de specialitate, de îngrijire și asistență, personal de specialitate și auxiliar care deservește Complexul de Servicii Săcele - 6 posturi:

 • •  psiholog practicant S - 2 posturi

 • •  asistent social principal S - cod COR 263411 - 1 post

 • •  asistent social specialist S - cod COR 263411 - 1 post

 • • asistent medical PL - cod COR 325901 - 2 posturi

 • d) personal administrativ, gospodărire, întreținere-reparații, deservire Complexul de

Servicii Săcele - 4 posturi:

 • • administrator MI- cod COR 515104 - 1 post

 • • economist S II - cod COR 263102 - 1 postBtr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod &OOO01

Toiafon/faxi 0268.417.100, amailt

wabslta: www.dg»»pci>v.ro Cod flăcăii 9B70339

COMPLEX DE SERVICII SĂCELE

• muncitor calificat G III - cod COR 7549 - 1 post • șofer GI-cod COR 832201 - 1 post

(2) Conform Ordinului 25/2019, raportul minim adulți - copii este de 1:12.

Avizat,
Șef Serviciul M.C.C. RezidențialAvizat,

Serviciul Juridic ContenciosȘef Serviciul Managementul Resurselor Umane

/ Hașu Raluca

Șef Complex,    h

Stoianovici Rodica^z

V

Manager de caz,

Răducanu Beatrice

ăCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI ____CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV MHH

Aprobat,

Director General

Gîrbacea JulietaJAurelia
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE ADMITERE A MAMELOR CU COPII ȘI FEMEILOR GRAVIDE AFLATE ÎN DIFICULTATE ÎN CADRUL CENTRULUI MATERNAL


COD: PO -146

Ediția I, Revizia 0, Data: 07.08.2019


Avizat,

Președinte Comisia de

Priboi Mi hai Septimiuonitorizare


Verificat,

Secretariat tehnic CM


Elaborat,Stoianovici Rodica

ȘefC.S. SăceleCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Procedură operațională de admitere a mamelor cu copil și a femeilor gravide aflate în dificultate în cadrul Centrului Maternal Cod: P.0.146

Ediția Nr. de ex.

Revizia -Nr. de ex. -

Pagina 2 din 28

Exemplar nr.

CUPRINS

Numărul componentei^ în cadrul procedurii operaționale

Denumirea componemtei din cadrul procedurii operaționale

Pagina

1.

Pagina de gardă

1

2.

Cuprins

2

3.

Scopul procedurii operaționale

3

4.

Domeniul de aplicare al procedurii operaționale

3

5-

Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale

4

6.

Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura oprațională

5*7

7.

Descrierea procedurii operaționale

8-21

8.

Responsabilități și răspunderi

21-22

9.

Anexe, înregistrări, arhivări

22-24

10.

Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz. revizia din cadrul ediției procedurii operaționale

25

11.

Anexa 1 Circuitul documentelor

26

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI ^^CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV 9

1. Scopul procedurii operaționale

Prezenta,grocedură operațională documentează modalitățile de admitere a mamelor cu copii și a femeilor gravide aflate în situații de dificultate.

1 fT.Stabilcște modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate. Are ca scop descrierea modului de aplicare a misiunii centrului maternal, stabilirea responsabilităților persoanelor implicate în aplicarea acesteia, a principiilor care stau la baza aclivitatii centrului maternal, precum și documentele întocmite și utilizate in derularea activității.

 • 1.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității.

 • 1.3. Procedura cuprinde repere cu privire la existența documentației adecvate derulării activității și asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.

 • 1.4. Procedura operațională sprijină auditul și/sau organismele de control, interne sau externe, abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în procesul de luare a deciziilor.

 • 1.5. Condiția esențială a procedurii operaționale stabilește, printre altele, că aceasta trebuie să fie scrisă și formalizată pe suport de hârtie și/sau electronic, simplă și specifică activităților de evaluare a beneficiarilor și planificare a serviciilor la admiterea în centrul maternal. actualizată în mod permanent și adusă la cunoștința executanților și a celorlalți factori interesați.

 • 1.6. Asigură un cadru unitar de admitere a persoanelor care se adresează instituției pentru acordarea serviciilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv reglementarilor instituțiilor implicate în luarea deciziei referitor Ia admiterea beneficiarilor.

 • 1.7. Descrie principalele activități ce se desfășoară la nivelul instituției/ccntrului în vederea admiterii beneficiarilor, respectiv activitățile și etapele ce urmează a fi parcurse de orice potențial benefici ar/reprezentant legal al acestuia pentru a accede la serviciile oferite de centru.

2. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

Prezenta procedură se aplică în cadrul serviciilor de tip rezidențial, din subordinea D.G.A.S.P.C. Brașov, licențiate conform Ordinului nr. 81/16.01.2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Procedură operațională de admitere a mamelor cu copii și a femeilor gravide aflate în dificultate în cad rul Centrului Maternal Cod: P.0.146

Ediția Nr. de ex.

Revizia -Nr. de ex. -

Pagina 4 din 28

Exemplar nr.

3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale

SR EN ISO 9000:2015 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale., și vocabular.

SR EN ISO 9001: 2015 Sisteme.de-management al calității. Cerințe.

SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de a'mnagemcnt de mediu. Cerințe și ghid de utilizare.

3.1. Regelementări internaționale

Convenția O.N.V. cu privire la drepturile copilului

3.2. Legislație primară

Legea 272/2004 (rl) privind proiecția și promovarea drepturilor copilului

Legea asistenței sociale nr.292/2011 cu modificările și completările ulterioare

Legea 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale

3.3. Legislație secundară

Ordinul nr. 81/2019-Standadc minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare,organizate ca centre matern ale

Ordin 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului Individualizat de Protecție

Ordin 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției copilului

Ordin 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea serviciilor sociale; Hotărârea 502/2017 privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru Protecția Copilului

H.G. Nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare

Ordin 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare

Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

3.4. Alte documente / reglementări interne

R.O.F. al serviciului social cu cazare, Centrul Malernal Casei Mamei-Săcclc

N.I.F, al serviciului social cu cazare, Centrul Materna! Casa Mumei-Săcele

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV • 4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura oprațională

4.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.

Termenul

Definiția și/sau, dacă este cazul actul care definește termenul

Porcedură documentată

Totalitatea pașilor ce trebuie urmați, a modalităților de lucru stabilite și a regulilor de aplicat, în vederea executării activității,atribuției sau sarcinii. Procedurile documentate pot fi proceduri de sistem sau proceduri operaționale, editate pe suport dc hârtie și/sau electronic.

1.

Procedură operațională

Descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente ale D.G.A.S.P.C. Brașov fără aplicabilitate la nivelul întregii entități.Prezentarea formalizată a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de > aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual.

2.

Ediție a unei proceduri operaționale

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată

3.

Revizia în cadrul unei ediții

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemcnea,după caz, a uneia sau mai multor componente ale unei i ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate

4,

Managerul de caz

Este profesionistul care, îndeplinind condițiile menționate de prezentele standarde, asigură coordonarea activităților de asistență socială și protecție specială desfășurate în interesul superior al copilului, având drept scop principal, elaborarea și implementarea P.l.P. al copilului/copiilor beneficiarilor C.M. precum și a P.P.l. pentru beneficiari.

5.

Responsabilul de caz

Este profesionistul din cadrul C.M. nominalizat dc șeful de complex care, îndeplinind condițiile menționate de prezentele standarde, prin delegarea atribuțiilor de către MC, asigură coordonarea activităților legate de elaborarea și implementarea programelor personalizate dc intervenție.

6.

Serviciul pentru protecția mamei și copilului

Este un serviciu pentru prevenirea separării copilului de părinții săi, dc tip rezidențial, organizat pe model familial, a cărui misiune este de a permite formarea, menținerea și întărirea legăturilor familiale, precum și sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităților

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Ediția


Nr. de ex.


parentale.

7.

/ * -..-a

Plan Individualizat de Servicii

Este documentul prin care se realizează, în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, planificarea acordării serviciilor și a prestațiilor, pe baza evaluării psihosociale a copilului și a familiei, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa^?

8.

Plan Individualizat de Protecție

Este documentul care se realizează. în conformitate cu Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilulu' planificarea serviciilor, prestațiilor și măsurilor dc protecția specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa, într-un mediu familial stabil permanent, în cel mai scurt timp posibil

9.

Program Personalizat de Intervenție

Reprezintă ansamblul măsurilor sau acțiunilor necesare care sunt luate în vederea depășirii sau rezolvării situații de criză sau dificultate în care se află beneficiarul la un moment dat. Este documentul în baza căruia, fiecare cuplu mamă-copil; beneficiază de o intervenție personalizată în funcție de nevoile identificate la admiterea în Centrul Maternal,adaptată ulterior și axată pe dezvoltarea autonomiei mamei și pe pregătirea reîntoarcerii cuplului mamă-copil în mediul familial în condiții sigure și favorabile dezvoltării copilului.

4.2.Abrevieri ale termenilor

Nr.

Termenul abreviat

crt.

Abrevierea

1.

P.O.

Procedură operațională

2.

E

Elaborare

3.

V

Verificare

4.

A

Aprobare

5.

Ap.

Aplicare

6.

Ah.

Arhivare

7.

D.G.A.S.P.C.

Direcția Generală de Asistență Socială și Proiecția Copilului

8.

D.G.

Director General

9.

D.G.A. PC+PA

Director General Adjunct Protecția Copilului + Proiecția Adulților

10.

SCm

Șef complex

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Procedură operațională de admitere a mamelor cu copii și a femeilor gravide aflate în dificultate în cadrul Centrului Maternal Cod: P.0.146

Ediția Nr. de ex.

Revizia -Nr. de ex. -

Pagina 7 din 28

Exemplar nr.

11.

PS

Psiholog

12.

MC

Manager de caz

13.

RC

Responsabil de caz

14.

E.M.

Echipa mullidisciplinară'

15.

BEN.

Beneficiar

16.

P.soc.

Părinte social

17.

AS

Asistent social

18.

AM

Asistent medical

19.

ADM

Administrator

20.

C.M.

Centrul maternal

21.

S.P.A.S.

Serviciul Public de Asistență Socială

22.

C.P.C. Brașov

Comisia pentru Protecția Copilului-Brașov

23.

S.M.C.R.

Serviciul Managementnt de Caz Rezidențial

24.

S S.M.C.R.

Șef Serviciul Managementnt de Caz Rezidențial

’ 25.

i

TMFBV

Tribunalul pentru Minori și Familie Brașox

26.

PL.S

Plan de servicii

27.

P.l.P.

Plan Individualizat de Protecție

28.

P.P.I.

Plan Persoanlizat de Intervenție

29.

SC

Sentință civilă

30.

SMCSP

Serviciul Managementul Calității,Strategii,Programe

31.

RA

Responsabil activități

32.

STCM

Secretariat Tehnic Comisia de Monitorizare SCIM

33.

PCM

Președintele Comisiei de Monitorizare

34.

CM

Comisia de Monitorizare SCIM

Ediția Nr. de ex.


 • 5. Descrierea procedurii operaționale

5.1. Generalități

Centrul rezidențial maternal, asigură protecția și îngrijirea mamelor cu copii și a femeilor gravide aflate în situații de dificultate oferind toate condițiile pentru formarea, menținerea și întărirea legăturilor familiale, precum și pentru asumarea responsabilităților pâfentale. Procedura de admitere, anexă la Regulamentul de Organizare Funcționare a centrului maternal, este disponibilă la sediul centrului și aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziție a Directorului General al D.G.A.S.P.C.-Brașov.

Admiterea în centrul maternal se realizează în condițiile prevăzute de lege, iar serviciile acordate asigură condițiile necesare pentru protecția și îngrijirea beneficiarilor.

 • 5.2. Documente utilizate

5.2.1. Lista și proveniența documentelor

 • -  Material informativ, prezentarea centrului maternal Casa Mamei-S&cele: este elaborat de furnizorul de servicii care administrează centrul maternal sau, după caz, dc șeful de complex

 • -   Schema serviciilor sociale : este elaborată de furnizorul de servicii care administrează centrul maternal sau, după caz, de șeful de complex (anexa 2)

 • -   Registrul pentru instruirea și formarea continuă a personalului: este disponibil la sediul centrului și completat dc șeful dc complex / specialiștii care realizează instruirea sau informarea personalului care deservește centrul maternal (anexa 3)

Registrul pentru informarea/instruirea și consilierea beneficiarilor: este disponibil la sediul centrului și completat de șeful dc complex / specialiștii care realizează instruirea sau informarea personalului care deservește centrul maternal (anexa 4)

 • -   Registrul dc evidență beneficiari CM-este disponibil ia sediul CM (anexa 5)

 • -  Dosar social al beneficiarului (în cazul mamelor/gravidelor minore care au deja o măsură de protecție)

 • -  Dosarul personal al beneficiarului care cuprinde:

Cererea beneficiarului/sesizarc: poate fi întocmită dc persoane fizice (beneficiar, părinte, rudă, alte persoane implicate) (anexa 6)

 • -   Document referire caz: elaborat de asistentul social al maternității

 • -  Dispoziție numire MC-elaborată de șeful SMCR

 • -  Referat pentru nominalizarea responsabilului de caz-elaborat dc șeful de complex

 • -  Dispoziție de numire a responsabilului de caz al CM

 • -  Raport de anchetă socială-elaborat de MC/RC/asistcnt social al CM (anexa 7)

 • -  Proces verbal de întâlnire a echipei multidisciplinare-întocmit de MC/RC (anexa 8) Dispoziție a conducătorului furnizorului dc servicii sociale de admitere în centrul maternal: este emisă de Directorul General al D.G.A.S.P.C.-Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Ediția Nr. de ex.Hotărâre de plasament emisă de Comisia pentru Protecția copilului sau dc Instanța Judecătorească

Certificatul (le naștere al beneficiarului și cartea de identitate a acestuia, în copie; Certificălul/certificatele de naștere al copilului/ale copiilor, în copie;

După caz, acte de stare civila ale beneficiarilor, în copie;

 • -   Cont^SSftff de furnizare servicii încheiat între furnizorul de serviBMociale și beneficiar: elabo?raf*dc furnizorul dc servicii sociale (anexa 9)

Documentul privind evaluarea inițială, în baza cărei s-a recomandat admiterea beneficiarului în centru-SPAS sau MC

 • -  Programul de acomodare al beneficiarului-elaborat de RC (anexa 10)

 • -  Planul Individualizat de Protecție copil-elaborat de RC (anexa 11)

Pișa de evaluare socială a beneficiarului-claborată dc asistentul social /RC (anexa 12) Pișa de evaluare medicală a benefici arului-elaborată de asistentul medical (anexa 13)

 • -  Pișa de evaluare psihologică a beneficiarului-claborată de psiholog (anexa 14)

 • -  Fișa de evaluare educațională a beneficiarului-claborată de psiholog (anexa 15)

 • -   Rapoartele trimestriale de evaluare/reevaluare a situației beneficiarilor pe perioada rezidenței în centru și a serviciilor acordate - sunt elaborate de membrii echipei multidisciplinarc / RC (anexa 16)

Planul de servicii post rezidență;

 • -  Fișa de evaluare a copilului-completaiă dc membrii EM / RC( anexa 17)

Plan Personalizat de Intervenție-elaborat dc RC în colaborare cu specialiștii din cadrul centrului maternul (anexa 18)

Plan Individualizat de Servicii beneficiar: (în situația mamelor/gravidelor minore aflate sub o măsură dc protecție specială): elaborat de MC sau de asistentul social SPAS (în cazul mamelor cu copil/gravidelor din afara sistemului de protecție)

 • -   Plan Individualizat de Servicii pentru copil (dacă evaluarea situației copilului impune acest lucru): elaborat de asistent social/RC în colaborare cu specialiștii din cadrul centrului matemal (anexa 19)

 • -   Fișa de monitorizare a situației beneficiarului : elaborată de asistent social/RC în colaborare cu specialiștii din cadrul centrului matcrnal (anexa 20)

 • -   Fișa de monitorizare a evoluției copilului ; elaborată de asistent social/RC în colaborare cu specialiștii din cadrul centrului matemal (anexa 21)

 • -  Notă de discuție-elaborată dc MC / RC (anexa 22)

 • -  Notă de discuție telefonică-claborată dc MC / RC (anexa 23)

Raport de vizită-elaborată de MC / RC (anexa 24)

 • -  Raport privind ședința de consiliere-elaborată de psiholog (anexa 25)

Proces verbal de predare primire gravidă / cuplul mamă-copil-elaborat dc MC la sosirea beneficiarilor în CM (anexa 26)

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Procedură operațională de admitere a mamelor cu copii și a femeilor gravide aflate în dificultate în cadrul Centrului Materna!

Cod: P.0.146

Ediția Nr. de ex.

Revizia -Nr. de ex. -

Pagina 10 din 28

Exemplar nr.

 • -  Dispoziție Șef complex pentru desemnarea specialiștilor care participă la elaborarea și implementarea PPI(anexa 27)

 • -   alte documente relevante pentru situația și evoluția beneficiarului.

5.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

 • -  Material informativ-prezentarea^centrului: elaborat de furnizorul de servicii care administrează centrul matcrnal sau. după caz, dc șeful de complex; este disponibil la sediul centrului pentru informarea beneficiarilor sau a potențialilor beneficiari cu privire la:

 • >  misiunea centrului

 • >  activități derulate și servicii oferite

 • >  scurtă descriere a centrului

 • >  prezentare a spațiilor dc cazare individuale și a spațiilor comune,

 • > numărul de locuri din centru

 • > adaptări pentru nevoi speciale dacă este cazul

 • >  drepturi și obligații ale beneficiarilor pe perioada rezidenței

 • >  facilitățile oferite.

 • -  Schema serviciilor sociale: este disponibilă la sediu centrului și oferă o prezentare schematică a serviciilor sociale existente în aria teritorială a localității în care este situat Centrul maternal, locul acestuia în sistem și conexiunile cu alte servicii sociale și instituții de specialitate. Pe baza acesteia, șeful de complex, asigură instruirea personalului, respectiv informarea beneficiarilor cu privire la serviciile sociale ce pot fi accesate pe perioada rezidenței.

 • -  Registrul pentru instruirea și formarea continuă a personalului: este disponibil la sediul centrului și completat de șeful de complex / specialiștii care realizează instruirea sau informarea personalului care deservește centrul maternal. Șeful dc complex verifică lunar conținutul registrului și, dacă este cazul, consemnează observații / recomandări. Participanții la întâlnirile de instruire semnează de luare la cunoștință a informațiilor transmise.

 • -  Registrul pentru informa rea/instruirea și consilierea beneficiarilor: este disponibil la sediul centrului și completat de șeful dc complex / specialiștii care realizează instruirea sau informarea personalului care deservește centrul maternal. Șeful de complex verifică lunar conținutul registrului și, dacă este cazul, consemnează observații / recomandări. Participanții la întâlnirile de informare semnează de luare la cunoștință a informațiilor transmise.

 • -  Registrul de evidență al beneficiarilor Centrului Maternal: este disponibil la sediul centrului și este completat de responsabilul de caz la admiterea beneficiarilor în centru.

 • -  Dosarul social al beneficiarului : în cazul mamelor minore/gravidelor care au deja o măsură de protecție, este preluat de managerul de caz și predat la CM

  CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI  CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV  Ediția Nr. de ex.


  Procedură operațională de admitere a mamelor cu copii și a femeilor gravide


  aflate în dificultate în cadrul Centrului Maternal Cod: P.0.146


  Revizia -Nr. de ex. -


  Pagina 11 din 28


  Exemplar nr.


 • -   Dispoziția conducătorului furnizorului de servicii sociale de admitere în central maternal: este emisă de Directorul General al D.G.A.S.P.C.-Brașov în baza Planului de Servicii elaborat de serviciujțpjiblic de asistență socială (SPAS) al localității pe a cărei rază teritorială își arc domicilim/rczidența beneficiarul sau la propunerea reprezentanților DGASPC ori ai organizațiilor neguvernamentale, denumite în continuare ONG care au ca obiect de activitate acordarea dc servicii sociale în domeniul protecției familiei și copilului.

Hotărâre de plasament emisă de Comisia pentru Protecția copilului sau dc Instanța Judecătorească: în cazul în care mama/gravida este minoră, în risc de separare temporară sau definitivă dc părinții săi; în cazul gravidei minore care are deja instituită măsura plasamentului sau a plasamentului în regim de urgență, situația acesteia va li reevaluată în noul context în vederea transferului în centru printr-o nouă măsură de protecție.

 • -   Cererea beneficiarului/sesizare. este completată și semnată de persoana solicitantă (potențialul beneficiar, persoană fizică)

 • -  Document referire de caz: este elaborat și transmis la DGASPC de către asistentul social al maternității; cuprinde informații cu privire la cazul beneficiarei, motivul solicitării măsurii de protecție, date medicale etc.

Dispoziție numire MC - este elaborată de șeful SMCR și adusă la cunoștința șefului dc complex:

Referat pentru nominalizarea RC - este elaborat de șeful de complex și cuprinde solicitarea nominalizării responsabilului de caz din cadrul personalului de specialitate al complexului care va avea atribuții și responsabilități specificate în fișa postului. Dispoziție de numire RC- este elaborată dc S SMCR și aprobată de DGA

Raport de anchetă socială - este elaborat de asistentul social / RC al centrului maternal. în colaborare cu asistentul social al Primăriei din localitatea de domiciliu/reședință a beneficiarului;

Notă de discuție: elaborată de MC/RC/asistent social cu ocazia discuțiilor purtate cu beneficiarul la domiciliul acestuia, ia sediul CM; este înregistrată și avizată de șeful dc complex

Notă de discuție telefocnică: elaborată de MC/RC/asistent social cu ocazia contactării telefonice a membrilor familiei biologice a beneficiarului / alte persoane importante, cu reprezentanți ai instituțiilor: este înregistrată și avizată de șeful de complex.

Raport de vizită: elaborat de RC/asistentul social al complexului cu ocazia vizitelor la domiciliul beneficiarului/rudelor/tatălui copilului/la alte instituții/ONG;este înregistrat și avizat de șeful de complex

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Procedură operațională de admitere a mamelor cu copii si a femeilor gravide aflate în dificultate în cadrul Centrului Materna!

Cod: P.0.146

Ediția Nr. de ex.

Revizia -Nr. de ex. -

Pagina 12 din 28

Exemplar nr.

- Raport privind ședința de consiliere: elaborat de psihologul complexului / centrului în urma întâlnirilor de evaluare și consiliere periodice; este înregistrat și avizat de șeful de complex

 • -  Proces verbal de întâlnire a echipei multidisciplinarc - este întocmit de MC/RC la '• ',iafâmiterea gravidei sau cuplului mamă/copil în ccrfErtRjau ori dc câte ori situația o

impune.

 • -   Contractul de furnizare servicii încheiat între furnizorul dc servicii sociale și beneficiar; elaborat de managerul de caz din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov, pe durată determinată; durata medie a contractului este dc 6 luni și cea maximă dc 2 am.

Contractul de furnizare servicii conține informații privind:

 • > -misiunea centrului,

 • >  -date de identificare ale părților semnatare ale contractului,

 • > -perioada de găzduire,

 • >  -motivele cererii de admitere în centru,

 • >  -obiectivele asigurării asistenței în cadrul centrului și serviciile acordate,

 • >  -responsabilitățile părților.

 • -  Evaluarea inițială a situației beneficiarului: este documentul privind evaluarea inițială a situației socio-familiale a beneficiarului, elaborat de reprezentanți ai Serviciului Public de Asistență Socială al localității pe a cărei rază teritorială se află domiciliul / rezidența beneficiarului sau de către managerul de caz al D.G.A.S.P.C-Brașov, în baza căruia s-a recomandat admiterea beneficiarului în centru

Programul de acomodare al bcneficiarului-estc elaborat de responsabilul dc caz, la trei zile de la data admiterii în centru și are o durată de minim două sptămâni,. Programul de acomodare cuprinde informații relevante privind: evoluția săptămânală a beneficiarului în noul mediu de viață, problemele de acomodare întâmpinate și măsurile dc remediere aplicate, gradul de integrare în grup și în comunitatea reprezentată de centru (ceilalți beneficiari și personal), data la care încetează aplicarea programului respectiv, opinia beneficiarului.

 • -   Planul Individualizat de Protecție: este elaborat (pentru copiii beneficiarilor) de către responsabilul de caz, în colaborare cu managerul de caz și membrii echipei multidisciplinare, în fucție de rezultatele evaluărilor. Acesta cuprinde informații legate de planificarea serviciilor, prestațiilor și măsurilor dc protecția specială a copilului, pc baza evaluării psihosociale a acestuia și a familiei sale, în vederea integrării/rcintegrării mamei și copilului acesteia într-un mediu familial stabil permanent, în cel mai scurt timp posibil.

 • -  Fișa de evaluare socială a beneficiarului : este întocmită de asistentul social al complexului/RC și presupune analiza, cu precădere, a contextului și mediului familial -

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Ediția Nr. de ex.
locuință, venituri, igienă, asigurarea securității fizice și psihice, relații familiale, profesionale și sociale ș.a.

- Fișa de evaluare medicală a beneficiarului : este întocmită de asistentul medical al complexului și cuprinde informații referitoare la dezvoltarea somatică și fiziologia normală a organismului, cât și diagnosticarea iTri^Sfeventuale afecțiuni congenitale, boli cronice și/sau acute, prin efectuarea examenelor medicale (clinice și paraclinicc) necesare stabilirii unui diagnostic complet. în fișa de evaluare, specialistul care a realizat evaluarea consemnează, sub semnătură: rezultatele evaluării, situațiile și nevoile identificate, recomandările de servicii și data fiecărei evaluări. La fișa de evaluare a stării de sănătate, sunt atașate documente medicale doveditoare ale investigațiilor medicale și rezultatelor acestora, (medic de familie, medici specialiști, laboratoare de analize medicale, internări în spital, etc.)

Fișa de evaluare psihologică a beneficiarului : este întocmită de psihologul complexului și cuprinde evaluarea mecanismelor și funcțiilor psihice ale beneficiarului, în scopul identificării unor condiții sau stări patologice din aria cognitivă, afectivă, de comportament sau a personalității, precum și formularea de recomandări privind realizarea unui program de intervenție psihologică personalizată.

Fișa de evaluare educațională a beneficiarului : este întocmită de psihologul complexului și are în vedere stabilirea nivelului de achiziții curriculare, a gradului dc asimilare și corelare a acestora cu posibilitățile și nivelul dc dezvoltare cognitivă, psihomotorie și socioafectivă a beneficiarului, precum și identificarea particularităților ce învățare și dezvoltare.

Raport trimestrial de evaluare/ reevaluare a situației beneficiarului - este elaborat de membrii echipei pluridisciplinare în colaborare cu responsabilul de caz al centrului. Acesta cuprinde informații legate de schimbarea sau nu a condițiilor care au condus la măsura de asistare într-un centru rezidențial, cât și din punct dc vedere al evoluției pozitive a situației acestora, reducerea riscului de abandon al copilului și creșterea șanselor de reintegrare în familie și în societate.

Reevaluarea se efectuează și atunci când se constată modificări semnificative ale stării fizice, psihice, emoționale a beneficiarului sau a copilului acestuia și/sau apariția unor tulburări de comportament.

Fișa de evaluare a copilului: se realizează sub coordonarea managerului de caz în responsabilitatea căruia se află beneficiarul, de către membrii echipei multidisciplinare formată din personalul dc specialitate al complexului. Aceasta cuprinde evaluarea nevoilor copilului beneficiarului, având secțiuni dedicate fiecărui tip de evaluare:

> în cazul sugarilor, se realizează doar evaluarea stării de sănătate și a dezvoltării psihosomatice a acestora.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Procedură operațională de admitere a mamelor cu copii și â femeilor gravide aflate în dificultate în cadrul Centrului Maternal Cod: P.0.146

Ediția Nr. de ex.

Revizia -Nr. de ex. -

Pagina 14 din 28

Exemplar nr.

 • > în cazul copiilor cu vârsta mai mare de 1 an, dacă situația o impune, se realizează și evaluare psihologică.

 • > în cazul copiilor de vârstă școlară se efectuează și evaluare educațională.

Evaluarea copiilor cu dizabilități se realizează de personalul de specialitate clin cadrul Serviciului de evaluare complexă de la nivelul DGASPC.

- Planul Personalizatele Intervenție - este elaborat dc responsabilul de caz ăl centrului maternal în colaborare echipa multidisciplinară și, după caz, interinstituțională, în baza evaluării comprehensive și a reevaluărilor trimestriale ale evoluției beneficiarilor pe perioada dc rezidență, în maxim 15 zile de la admiterea beneficiarilor în centru. PPI cuprinde componente care se refară la:

educația și responsabilitatea mamei în relația sa cu copilul; asigurarea sănătății fizice și psihice a mamei și copilului/gravidei; educația mamei pentru creșterea copilului;

pregătirea mediului familial pentru primirea și integrarea copilului și a mamei; orientarea și pregătirea pentru integrare familială, socială și profesională.

>

Fiecare componentă arc obiective operaționale, activități și rezultate previzionale în intervale de timp determinate, specialiști nominalizați cu atribuții clare (atât din cadrul centrului, cât și din alte servicii din comunitate), resurse materiale și financiare, proceduri și date de reevaluare stabilite.

în cazul beneficiarilor cu dizabilități, PPI conține inclusiv măsurile terapeutice și de abilitare-rcabilitare funcțională.


Plan Individualizat de Servicii beneficiar: este elaborat de asistentul social SPAS sau est parte din dosarul social al beneficiarului. în situația mamelor/gravidelor minore aliate deja sub o măsură de protecție spccialăfîn această situație. PPI este anexă la planul individualizat de servicii), cuprinde serviciile oferite beneficiarului pe perioada rezidenței în context psihosocial, medical, educațional.

Plan Individualizat de Servicii pentru copil: este elaborat de asistent social/RC în colaborare cu specialiștii din cadrul centrului maternal, sub coordonarea MC și este anexă la PPI al mamei copilului (după caz, dacă evaluarea situației copilului impune acest lucru); cuprinde serviciile de care beneficiază copilul pe perioada rezidenței în funcție de particularitățile individuale și nevoile identificate;

 • -  Fișa de monitorizare a situației beneficiarului: este completată lunar de responsabilul dc caz al centrului maternal, în colaborare cu specialiștii din cadrul centrului; conține informațiile cu privire la respectarea PPI și la aspectele pozitive sau negative referitoare la evoluția beneficiarului pe perioada de rezidență;

 • -  Fișa de monitorizare a evoluției copilului: managerul dc caz al copilului, împreună cu personalul dc specialitate al centrului, completează lunar fișa dc monitorizare a copilului; aceasta cuprinde aspecte legale de situația medicală, psihologică și educațională, precum și informații legate de evoluția copilului pe perioada de rezidență.

Ediția

Nr. de ex.


 • -  Proces verbal de predare primire gravidă/cuplul mamă-copil: elaborat de MC/RC la sosirea beneficiarilor în CM; conține informații legate de identitatea beneficiarilor, lista documentelor din dosarul de admitere, lista obiectelor personale ale beneficiarilor

 • -  Dispoziție Șâf complex pentru desemnarea specialiștilor care participă la elaborarea și implementarea PP1: cuprinde nominalizarea personalului de specialitate din cadrul’J^ftrului maternal. SPAS sau din cadrul altor scrVîcfr' cu care CM relaționează . câre vor participa la elaborarea și implementarea PPI

5.2.3. Circuitul documentelor

Circuitul documentelor este prezentat în anexa 1 la prezenta procedură

 • 5.3. Resurse necesare

5.3.1. Resurse materiale

Logistica

mobilier;

PC, acces la baza de date, rețea, linie telefonică;

Rechizite curente;

5.3.2. Resurse umane

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal angajat in cadrul D.G.A.S.P.C. BV (SMCR/SR/SRD/AMP) se aprobă de către Consiliul Județean Brașov. Selecția personalului este realizată de către Serviciul Resurse Umane din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov.

5.3.3. Resurse financiare

Cota parte din cheltuielile generale ale DGASPC BV în vederea achiziționării materialelor consumabile/combustibil necesare acestei activități și asigurării serviciilor de întreținere a logisticii sunt asigurate de către Consiliul Județean Brașov.

5.4. Modul de lucru

Misiunea centrului rezidențial maternal privește asigurarea protecției și îngrijirii cuplului mamă -copil, precum și a femeilor gravide aliate în situații de dificultate, într-un mediu apropiat de cel familial. Centrul asigură accesul beneficiarilor, pe o perioadă determinată de maximum 2 ani. la găzduire, îngrijire, educație și servicii de pregătire pentru viața independentă, precum și pentru integrarea/reintegrarea familială și socio-profesională.

 • 5.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

5.4.1.1. Lista criteriilor minime de admitere

Beneficiarii centrului rezidențial maternal pot fi mame cu copii aflafi în risc de separare de familie și femei gravide aflate în situații de dificultate:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Procedură operațională de admitere a mamelor cu copii și a femeilor gravide aflate în dificultate în cadrul Centrului Maternal Cod: P.O.146

Ediția Nr. de ex.

Revizia -Nr. de ex. -

Pagina 16 din 28

Exemplar nr.

 • a) mame singure cu copii/gravide care temporar nu au locuință și/sau care se confruntă cu mari probleme financiare, profesionale și relaționale;

 • b) mame cu copii/gravide provenind din familii marginalizate sau dezorganizate incapabile să le ofere nici un fel de suport;

 • c) mame cu copii/gravide victime ale violenței domestice

 • d) cuplu mamă-copil inclus într-un pro|rlfcde restabilire a legăturii familiale, după ce copilul a avut o măsură de protecție specială.

 • e) mame minore cu copii/gravide minore aflate în sistemul de protecție specială a copilului.

5.4.1.2. Identificarea cazului și evaluarea inițială

Identificarea cazului și evaluarea inițială a situației potențialilor beneficiari se poate realiza prin mai multe modalități:

 • a) Sesizare din partea unei persoane fizice depusă la sediu Primăriei comunității din care

provine mama/gravida sau referire din partea asistentului social din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială sau a persoanei cu atribuții în asistența sociala din comunitatea din care provine mama/gravida;             i

Evaluarea inițială a situației potențialilor beneficiari ai CM se realizează de către asistentul social din cadrul SPAS / persoana cu atribuții în asistența sociala.

în baza evaluării inițiale, se întocmește planul de servicii, care se aproba prin dispoziția primarului și în baza caruia se realizează admiterea cuplului mama-copil/a gravidei în CM.

Asistentul social dm cadrul SPAS/persoana cu atribuții în asistența sociala contactează DGASPC în vederea demarării procedurilor legate de admiterea în CM (referirea cazului).

DGASPC desemnează un manager de caz din cadrul SMCR care va avea în responsabilitate cazul, conform standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției copilului;

 • b) Solicitare directă la sediul DGASPC-Brașov, ce are în subordine Centrul Maternal Casa Mamei-Săcele sau referire din partea maternității de pe raza județului Brașov

Evaluarea inițială a potențialilor beneficiari ai CM se realizează de către managerul de caz desemnat din cadrul SMCR. împreună cu asistentul social din cadrul SPAS / persoana cu atribuții în asistența sociala din cadrul Primăriei unde are domiciliul mama/gravida.

 • c)  Autosesizare urmata de transfer din cadrul unui alt serviciu din cadrul DGASPC-Brașov, de regulă, în cazul unei gravide minore cu măsura de protecție de tipul plasamentului sau plasamentului în regim de urgență

Evaluarea inițială a situației beneficiarului este efectuată de managerul de caz desemnat din cadrul DGASPC Brașov, care va avea în responsabilitate cazul, conform standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției copilului;

 • 5.4.1.3. Condiții de admitere

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENTA SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Ediția Nr. de ex.Admiterea beneficiarilor în centru se realizează conform:

 • a) Dispoziției Directorului General AL DGASPC-Brașov în baza:

 • -   Planului dc Servicii elaborat de SPAS al localității pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/rezidența beneficiarul, aprobat prin dispoziție a primarului localității; Propunerii specialiștilor din cadrul DGASPC care au instrumentat cazul

Propunerii reprezentanților ONCf'cȘte au ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale în domeniul protecției familiei și copilului

 • b) Hotărârii de plasament emisă de Comisia pentru Protecția Copilului sau de Instanța Judecătorească, în cazul:

în care mama/gravida este minoră, în risc dc separare temporară sau definitivă de părinții săi.

 • -  în cazul gravidei minore care are deja instituită măsura plasamentului sau a plasamentului în regim de urgență; situația acesteia va fi reevaluată în noul context în vederea transferului în centru maternal printr-o nouă măsură dc protecție.

Dosarul de admitere în Centrul Maternal Casa Mamei din cadrul Complexului de Servicii Săcele trebuie să cuprindă:

 • -  Cererea beneficiarului / reprezentantului legal

 • -  Dispoziția Directorului General al DGASPC

 • -  Hotărârea dc plasament emisă de CPC sau IJ

 • -  Evaluare inițială și Plan de Servicii SPAS/ONG/DGASPC

 • -   acte de identitate, în copie beneficiar (C.I.,certificat de naștere)

 • -   certificat/e de naștere copil/copii, în copie certificate căsătorie/divorț (după caz), în copie

 • -  copii după fișele medicale de la medicul de familie, ale mamei și copilului/copiilor

 • -  adeverință medicală dc la medicul de familie pentru intrarea în colectivitate (documerată cu rezultate ale analizelor aferente: exudat faringian, RBW, microradiografie, antigen hepatita, HlV.cxamen coproparazitologic, coprocultura.)

 • -   contractul de furnizare servicii încheiat între beneficiar și furnizorul de servicii sociale, în cazul mamei/gravidei minore, contractul de furnizare servicii este semnat de părinții sau reprezentantul legal al acesteia.

Pentru mamele gravidele minore cu vârsta peste 16 ani, contractul este semnal și de acestea, însă după o evaluare și consiliere psihologică prealabilă prin care se urmărește a se stabili dacă își poate asuma respectarea prevederilor cuprinse în contract și semnarea acestuia.

în cazul gravidei minore cu măsură de protecție luată după naștere se încheie un nou contract de furnizare servicii, în aceleași condiții menționate anterior.

în cazul persoanelor cu dizabilități, șeful de complex, se asigură că beneficiarii înțeleg condițiile contractuale, precum și toate procedurile și regulamentele aplicate în centru.

 • -  Proces verbal de predare-primirc a cuplului mamă-copil/gravidă

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Procedură operațională de admitere a mamelor cu copii și a femeilor gravide aflate în dificultate în cadrul Centrului Maternal Cod: P.0.146

Ediția Nr. de ex.

Revizia -Nr. de ex. -

Pagina 18 din 28

Exemplar nr.

5.4.1.4. Acomodarea cuplului mamâ-copil în centrul maternal

înainte de luarea dispoziției de admitere în CM, mama/gravida este informată cu privire ia drepturile și oblibațiile cc-i revin pe perioada rezidentei, asupra misiunii și metodologici din CM. (vizita rnamei/gravidei la sediu CM, vizita mmanagerului de caz sau a specialiștilor la domiciliul mamei/grayi^gi)                                                    . .

Șeful de complex întocmește un referat pentru nominalizarea responsabilului de caz, pe baza căruia S SMCR elaborează dispoziția de numire a acestuia.

La data admiterii în centrul materna!, se înregistrează ca beneficiari mama și copiii aflați în îngrijirea acesteia pe perioada rezidenței în centru în Registrul, de evidența a beneficiarilor.

în maxim 3 zile de la data admiterii, șeful de complex nominalizează, din personalul propriu, un responsabil de caz care stabilește, împreună cu beneficiarul, un program de acomodare adaptat caracteristicilor personale ale mamei și copilului/copiilor acesteia sau ale gravidei (vârstă, status psiho-somatic. personalitate și temperament, situație socio-economică, situație familială, nivel de educație, nevoi de integrare socială etc.), cu o durată de minim două săptămâni.tn această perioadă se întocmește dosarul personal al beneficiarului.

5.4.1.5. Evaluare și planificare

Beneficiarii găzduiți în centru primesc servicii personalizate, corespunzătoare nevoilor individuale identificate și evaluate. Centrul maternal asigură servicii adecvate nevoilor fiecărui beneficiar, în baza unei evaluări comprehensive a situației acestuia.

După admiterea în centru, managerul de caz căruia i s-a repartizat beneficiarul organizează și coordonează activitatea de evaluare a situației acestuia.

Se identifică și sunt nominalizați specialiștii implicați în realizarea evaluării comprehensive. Evaluarea comprehensivă a beneficiarului are la bazățdupă caz):

rezultatele evaluării inițiale, realizată, imediat după semnalarea și înregistrarea cazului, de către serviciul public de asistență socială de la nivelul localității în care își are domiciliul/rczidența potențialul beneficiar

de către managerii de caz ai DGASPC sau ai furnizorului privat de servicii sociale.

Evaluarea comprehensivă arc în vedere o evaluare detaliată a beneficiarului privind:

 • > situația socio-familială, dezvoltarea psiho-somatică,

 • >  starea de sănătate și nivelul de educație al beneficiarului

 • > cuprinde fișe de evaluare și documente doveditoare aferente,

 • > recomandări privind măsurile de intervenție

 • > după caz, menționarea drepturilor de natură financiară prevăzute de lege reprezentate de beneficiile de asistență socială.

Pentru fiecare tip de evaluare detaliată se întocmește câte afișă de evaluare.

Fișele de evaluare sunt aduse la cunoștința beneficiarilor, precum și a membrilor dc familie, după caz (tatăl copiilor, părinții beneficiarului, alți membri de familie relevanți).

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV w

Ediția

Nr. de ex.


Membrii echipei multidisciplinare, sub coordonarea managerului de caz, realizează evaluarea nevoilor copilului / copiilor beneficiarilor. Rezultatele evaluării și recomandările aferente sunt consemnate în Fișa de evaluare a copilului.

Copiilor beneficiarilor, în funcție de rezultatele evaluărilor, li se întocmește de către responsabilul de caz, cu sprijinul managerului de caz și a personalului dc specialitate, un Plan Iri^^Palizat de Protecție.                            '

După identificarea nevoilor beneficiarilor și pe baza evaluărilor, se întocmește Planul Personalizat de Intervenție document scris / redactat dc comun acord cu mama, care reflectă serviciile de care beneficiază cuplul mamă / copil sau gravida pe perioada rezidenței în CM. Șeful de complex are obligația de a desemna prin personalul de specialitate care sâ participe la elaborarea și implementarea PPI și de a contacta celelalte servicii cu care centrul relaționeazâ în vederea nominalizării celorlalți specialiști cu responsabilități în cadrul programului respectiv. Pentru realizarea PPI, se contactează personalului de specialitate de la nivelul SPAS din localitatea în a cărei rază teritorială își are dorniciliul/rezidența beneficiarul pentru culegerea dc informații privind situația socio-economică și familială a acestuia.

în cazul beneficiarilor cu dizabilități, PPI conține inclusiv măsurile terapeutice și de abilitare-reabilitarc funcțională.

în situația mamelor/gravidclor minore aflate sub o măsură dc protecție specială, PPI este anexă la planul individualizat de servicii.

în cazul mamelor cu copii, dacă evaluarea situației copiilor impune necesitatea stabilirii unui plan de servicii individualizat pentru copil, acesta se realizează sub coordonarea managerului de caz și a responsabilului de caz al beneficiarului și este anexă la planul personalizat de intervenție al mamei copilului respectiv.

5.4.1.6. Reevaluare și monitorizare servicii

Responsabilul de caz monitorizează aplicarea măsurilor prevăzute în PPI și evoluția situației beneficiarului. Informațiile privind respectarea PPI și aspectele pozitive sau negative referitoare la evoluția beneficiarului pe perioada dc rezidență se consemnează lunar în Fișa de monitorizare a situației beneficiarului.

Responsabilul de caz monitorizează aplicarea măsurilor prevăzute în PIP al copilului și evoluția acestuia din punct de vedere medical, psihologic, educațional pe perioada rezidenței și completează lunar. Fișa de monitorizare a evoluției copilului împreună cu membrii echipei mutidisciplinare.

Reevaluarea PPI se efectuează o dată la trei luni, conform legii. Aceasta presupune

 • - analiza indeplinirii obiectivelor cuprinse în PPI

 • - reevaluarea situației cuplului mama-copil în noul context și din perspectiva scopului PPL Reevaluarea situației beneficiarilor se realizează trimestrial sau când se constată modificări semnificative ale stării fizice, psihice, emoționale a beneficiarului sau a copilului acestuia și/sau

Ediția Nr. de ex.

apariția unor tulburări de comportament. Rezultatele reevaluărilor se consemnează în Rapoartele trimestriale de reevaluare.

 • 5.4.2. Derularea opra^iunilor și acțiunilor activității

  Nr. crt.

  Etape

  Intrările de informații

  Acțiuni

  Persoana responsabilă

  Instrumente utilizate

  Ieșirile rezultate

  De la cine?

  Ce?

  I

  Identificarea cazului

  SPAS BEN

  Maternitate MC

  PL.S

  Solicitare

  DGASPC Referire caz Aulosesizare

  -Evaluarea inițială a situației BEN.

  AS-SPAS

  MC

  -Cererc/scsizarc/ solicitare -Document referire de caz

  -Dispoziție numire

  MC

  Fiecare caz identificat. are desemnat un MC

  II

  Admiterea

  BEN

  DGA

  CPC

  IJ

  DGASPC

  Cerere

  Dispoziție de admitere

  Hotărâre CPC SC

  Contract de servicii

  -Referat Șef complex pt nominalizare RC -Dispoziție de numire RC

  -înregistrare BEN -Informare

  ■Elaborarea programului de acomodare

  -obținerea

  doc u men telor pț.dosaru I de admitere

  -semnarea contractului de servicii

  SCm

  S SMCR

  RC

  SCm / RC

  RC

  MC

  -Document nominalizare RC -Registrul de evidență BEN -Registrul informare /instruire/consiliere BEN

  -Registrul pt. instruire și informare personal -Program dc acomodare

  -Proces verbal de predare primire a cuplului mamă-copil/gravidă -Contract de servicii

  Beneficiarii, RC și personalul CM, cunoaște condițiile de admitere, serviciile oferite BEN și metodologia de lucru, sprijină BEN în acomodarea cu noul mediu de viață

  III

  Evaluarea detaliată

  EM

  Evaluarea detaliată a situației BEN Evaluarea nevoilor copilului /copiilor BEN

  -Verificarea documentelor -Alcătuirea EM -vizite la domiciliul familiei / la sediul instituțiilor -contactarea telefonică a familiei, instituțiilor întocmirea fișelor dc evaluare

  EM

  SCm

  MC/EM

  RC

  EM

  -Registrul unic intrări-ieșiri -Registrul de vizite și ieșiri

  -Raport de vizită -Notă de dicuție telefonică

  -Notă de discuție -Fișa de evaluare socială

  -Fișa de evaluare psihologică

  Beneficiarii găzduiți în centru primesc servicii personalizate, corespunzătoare nevoilor individuale identificate și evaluate.

Ediția Nr. de ex.-Fișa de evaluare a stării de sănătate -Fișa de evaluare educațională

-Fișa de evaluare a nevoilor copilului -Raport de ănȘlrȘ& socială

IV

Planificarea serviciilor

MC RC

Planificarea serviciilor de protecție și îngrijire a gravidelorr și mamelor cu copii aflate în dificultate

-Desemnarea parlicipanților la elaborarea și implementarea PPI -Consultarea membrilor EM, familei/copilttlui -Stabilirea obiectivelor, activităților, termenelor -Elaborarea PIP copil -Elaborarea PPI beneficiar -Elaborarea PS (după caz)

-Atașarea documentelor la dosarul personal al beneficiarului

Șef complex

RC

EM

RC

RC

EM

-Dispoziție a șefului de complex pentru desemnarea membrilor EM -Notă de discuție -Notă de discuție telefonică -PIP copil -PPI beneficiar -PS

Beneficiarii au acces la serv icn diversificate, stabilite în funcție de nevoile individuale și acordate planificat, în concordanță cu particularitățile și evoluția situației fiecărui beneficiar.

V

Reevaluare/ monitorizare

MC RC

Monitorizarea și reevaluarea situației beneficiarului și a evoluției copilului     /

copiilor

-întocmirea Fișelor de monitorizare -Elaborarea Rapoartelor de reevaluare trimestriale

-Avizarea fișelor și rapoartelor de reevaluare

-Atașarea documentelor la dosarul personal al beneficiarului

RC

RC/EM

Șef complex

Asistent social

-Fișa de monitorizare a situației BEN

-Fișa de monitorizare a evoluției copilului -Raport trimestrial de reevaluare

Centrul efectuează trirn.reevaluarea situației BEN. atât dm pdv al condițiilor care au condus la instituționalizare cât și din punct de vedere al evoluției cestora. reducerea riscului de abandon al copilului și creșterea șanselor dc reintegrare în familie și în societate.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Procedură operațională de admitere a mamelor cu copii și a femeilor gravide aflate în dificultate în cadrul Centrului Maternal Cod: P.0.146

Ediția Nr. de ex.

Revizia -Nr. deex -

Pagina 22 din 28

Exemplar nr.

6. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Nr. crt.

Compartimentul (postul) / acțiuneațope rațiunea)

RC/.MC

EM

SCm

CM

DGA

DG

0

1

2

3

6

7

1.

Identificarea cazului

E

2.

Admiterea

E

Av

Ap

Av

A

3.

Evaluarea detaliată

E

Ap

4.

Planificarea serviciilor

E

5.

i

Reevaluare/ monitorizare

E

E

Av

.....

7. Anexe, înregistrări, Arhivări

Nr. anexă

Denumirea anexei

Elaborator

Aprobă

Număr de exemplare

Difuzare

Arhivare

Alte elemente

Loc

Perioadă

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Circuitul documentelor

Șef complex

i

CM

CM

Conform NA

-

2.

Schema serviciilor sociale conexe

Șef complex

DG

i

CM

CM

Conform NA

-

3.

Registrul pentru instruirea și formarea continuă a personalului

RC

i

CM

CM

Conform NA

R-

Ediția Nr. de ex.

V

4.

Registrul pentru informarea/instruirca și consilierea beneficiarilor

RC

1

CM

CM

Conform NA

R-

W*5.

Registrul de evidență beneficiari CM

RC

-

j

CM

CM

Conform NA

R-

6.

Cererea beneficiarului

BEN

DG

1

CM

CM

Conform NA

FO-

7.

Raport de anchetă socială

Asistent social/RC

Șef complex

1

CM

CM

Conform NA

FO-

8.

Proces verbal de întâlnire a echipei multidisciplmare

MC/RC

Șef complex

1

CM

CM

Conform NA

FO-

9.

Contractul de furnizare servicii

DGASPC

BEN/DG

2

SMCR/

CM/BEN

CM

Conform NA

FO-

10.

Programul de acomodare

RC

Șef complex

1

CM

CM

Conform NA

FO-

11.

PIP

RC

Șef complex

1

CM

CM

Conform NA

FO-

12.

Fișa de evaluare socială a beneficiarului

Asistent social

Șef complex

1

CM

CM

Conform NA

FO-

13.

Fișa de evaluare medicală a beneficiarului

Asistent medical

1

CM

CM

Conform NA

FO-

14.

Fișa de evaluare psihologică a beneficiarului

Psiholog

1

CM

CM

Conform NA

FO

15.

Fișa de evaluare educațională a beneficiarului

Psiholog

1

CM

CM

Conform NA

FO-

16.

Raport trimestrial de reevaluare

MC/RC

S SMCR

1

CM

CM

Conform NA

FO-

17.

Fișa de evaluare a copilului

EM

-

1

CM

CM

Conform NA

FO-

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVEdiția

Nr. de ex.

18.

PPI

EM

Șef complex

1

CM

CM

Conform NA

FO-

19.

Plan Individualizat de Servicii pentru copil            •

RC/EM

Șef complex

1

CM

CM

Conform NA

IO-

20.

L_

Fișa de monitorizare a situației beneficiarului

RC

Șef complex

1

CM

CM

Conform NA

FO-

21.

Fișa de monitorizare a evoluției copilului

RC

Șef complex

1

CM

CM

Conform NA

FO-

22.

Notă de discuție

MC/RC

Șef complex

1

CM

CM

Conform NA

FO-

23.

Notă de discuție telefonică

MC/RC

Șef complex

1

CM

CM

Conform NA

FO-

24.

Raport de vizită

AS/R.C

Șef complex

1

CM

CM

Conform NA

FO-

25.

Raport privind ședința de consiliere

Psiholog

-

1

CM

CM

Conform NA

FO-

{ 26.

Proces verbal de predare primire a cuplului maniă-copil/gravidă

MC/RC

2

SMCR

CM

CM

Conform NA

FO-       ;

27.

Dispoziție Șef complex pentru desemnarea membrilor EM care elaborează și implementează PPI

Șef complex

1

CM

CM

Conform NA

FO-


Ediția Nr. de ex.

8. Lista «cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale

Prezenta procedură este disponibilă la adresele;                       -

http://scrversio:8000/sites/isu/defaull.aspx (pentru compartimentelc/birourilc/serviciile din cadrul DGASPC)

http://86.125.107.106:8000/siies/iso/default.aspx (pentru centrele și complexurile din subordinea DGASPC)

Scopul difuzării

Exemplar

nr.

Compartiment

Funcție

Nume și prenume

Data primirii

Semnătura

1

2

3

4

5

6

7

3.1.

aplicare

2

C.S.Săcele

Centrul matemal

Șef complex

Rodica

Sloi ano vi ci

Casa Mamei

S.M.C.R.

Șef serviciu

Gabriela Moraru

3.2.

informare

2

S.M.C.R.

S.M.C.S.P.

Șef serviciu

Șef serviciu

Gabriela Moraru Pescaru Monica

i 3.3.

arhivare

1          S.M.C.S.P

Șef serviciu

1’

Pescaru Monica

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CONSILIUL jUOEȚîAN BRAȘOV

Procedură operațională de admitere a mamelor cu copii și a femeilor gravide aflate în dificultate în cadrul Centrului Maternal Cod: P.0.146

Ediția Nr. de ex.

Revizia -Nr. de ex. -

Pagina 26 din 28

Exemplar nr.

Anexa 1

CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cerere bencficiM^csizare/Referire alta instituție

_____y ______

Dispoziție numire MC

Raport de anchetă socialâ/Raport de vizită/Notă de discuție/Notă de discuție telefonică/Adrcse

_______.________t__...

Evaluare inițială SPAS/MC

__._____________v............................

Plan Individualizat de Servicii SPAS/MC

Ediția Nr. de ex.


V
j Proces verbal de predare-primire cuplul mamă-copil /gravidă


Regisjțrul de evidență a beneficiarilor CM


Proces verbal de întâlnire a echipei mutidisciplinare
i Fișa de

evaluare

socială a

BEN


rișa de evaluare medicală a

BEN


evaluare psihologică a BEN


n

Fișa de evaluare educațională a BENFișa de evaluare a copilului / coDiilor

......zrz:r

PIP copil / copii beneficiar


Notă de discuție beneficiar (mamă/gravidă/copil-după caz)

Dispoziție Șef complex pentru desemnarea membrilor EM care participă la elaborarea și implementarea PPI

Ediția Nr. de ex.
Ediția Nr. de ex.Procedură operațională de încetare a serviciilor sociale de protecție oferite beneficiarilor din centrele maternale


Cod: P.0.147


Revizia -Nr. de ex. -


Pagina 1 din 20


Exemplar nr.


Aprobat,

Directe

Z'

Gîrbacea J.uuPROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE ÎNCETARE A SERVICIILOR SOCIALE DE PROTECȚIE OFERITE BENEFICIARILOR DIN CENTRELE MATERNALE


COD: PO - 147

Ediția I, Revizia 0, Data: 07.08.2019


Avizat,              /

Președinte Comisia/ie Monitorizare

Priboi Mi hai Septizniu


Verificat,

Secretariat tehnic CMElaborat,

Stoianovici Rodica


Șef C.S. SăcclcCUPRINS

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale

Denumirea componemtei din cadrul procedurii operaționale

Pagina

1.

Pagina de gardă

1

2.

Cuprins

7

3.

Scopul procedurii operaționale

3

4.

Domeniul de aplicare al procedurii operaționale

3

5.

Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

4

i

-----------------------------------------------]

6.

Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura oprațională

1

1

5-7

7.

Descrierea procedurii operaționale

8-16

8.

Responsabilități și răspunderi

16-17

9.

Anexe, înregistrări, arhivări

17

10.

Lista cuprinzând persoanele Ia care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale

18

11.

Anexa 1 Circuitul documentelor

19

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
Procedură operațională de încetare a serviciilor sociale de protecție oferite beneficiarilor din centrele maternale Cod: P.0.147


Ediția

Nr. de ex.


Ediția Nr. de ex.Procedură operațională de încetare a serviciilor sociale de protecție oferite beneficiarilor din centrele maternale


Cod: P.0.147


Revizia -Nr. de ex. -


Pagina 3 din 20


Exemplar nr.


1. Scopul procedurii operaționale

Prezenta procedură operațională documentează modalitățile de încctare/sistare a serviciilor sociale oferite mamelor cu copilași a femeilor gravide aflate in situații de dificultatc..dinJ.cadrul centrelor rezidențiale organizate ca centre maternale, obiectivul general fiind reintegrarea cuplului mamă-copil în familie și integrarea socio-profesională.

4.1.Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate. Are ca scop descrierea modului de încetare / reziliere a contractului de servicii sociale, pregătirea beneficiarilor pentru reintegrare, stabilirea responsabilităților persoanelor implicate în aplicarea procedurii, a principiilor care stau Ia baza activitalii centrului materna!, precum și documentele întocmite și utilizate in derularea activității.

 • 4.2. Dâ asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității.

 • 4.3. Procedura cuprinde repere cu privire la existența documentației adecvate derulării activității și asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.

 • 4.4. Procedura operațională sprijină audilul și/sau organismele de control, interne sau externe, abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în procesul de luare a deciziilor.

 • 4.5. Condiția esențială a procedurii operaționale stabilește, printre altele, că acesta trebuie să fie scrisă și formalizată pe suport de hârtie și/sau electronic, simplă și specifică activităților dcrulale în vederea încetării serviciilor sociale oferite de centrul matemal. actualizată în mod permanent și adusă la cunoștința executanților și a celorlalți factori interesați.

 • 4.6. Asigură un cadru unitar de ieșire a persoanelor care se adresează instituției pentru sistarea serviciilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv reglementarilor instituțiilor implicate în luarea deciziei referitor la ieșirea beneficiarilor din sistemul de protecție socială

 • 4.7. Descric principalele activități ce se desfășoară la nivelul instituției/centrului în vederea sistării serviciilor oferite de centru beneficiarilor, respectiv activitățile și etapele ce urmează a fi parcurse pentru părăsirea în condiții de siguranță în momentul încetării contractului de servicii

2. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

Prezenta procedură se aplică în cadrul serviciilor de tip rezidențial, din subordinea D.G.A.S.P.C. Brașov, licențiate conform Ordinului nr. 81/16.01.2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI


Procedură operațională de încetare a serviciilor sociale de protecție oferite beneficiarilor din centrele maternale Cod: P.0.147

Ediția

Nr. de ex.

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 4 din 20

Exemplar nr.


3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale

SR EN ISO 9000:2015 Sisteme dc management al calității. Principii fundamentale și vocabular.

SREN ISO 9001: 2015 Sisteme de management al calitățîi?-Cerințe.

SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de amnagement dc mediu. Cerințe și ghid de utilizare.

3.1. Regelementări internaționale

Convenția O.N.U. cu privire la drepturile copilului

3.2. Legislație primară

Legea 272/2004 (rl) privind protecția și promovarea drepturilor copilului

Legea asistenței sociale nr.292/2011 cu modificările și completările ulterioare

Legea 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale

3.3. Legislație secundară

Ordinul nr. 81/2019-Standade minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare,organizate ca centre maternale

Ordin 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului Individualizat dc Protecție

Ordin 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protecției copilului

Ordin 73/2005 pri vind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea serviciilor sociale; Hotărârea 502/2017 privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru Protecția Copilului H.G. Nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice dc aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare

Ordin 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a rcgulamcntelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare

Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

3.4. Altc documente / reglementări interne

R.O.F. al serviciului social cu cazare, Central Maternal Casa Mamei-Siice\c

N.I.F. al serviciului social cu cazare, Centrul Maternal Casa Mamei-S&ceie


Procedură operațională de încetare a serviciilor sociale de protecție oferite beneficiarilor din centrele maternale Cod: P.0.147

Ediția Nr. de ex.

Revizia -

Nr. de ex. •

Pagina 5 din 20 Exemplar nr.


4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura oprațională

4.1. Definiții ale termenilor

Nr.

xrt

Termenul

Definiția șiZșajyi^dacă este cazul actul care definește termenul

Porcedură documentată

Totalitatea pașilor ce trebuie urmați, a modalităților de lucru stabilite și a regulilor dc aplicat, în vederea executării activității.atribuțici sau sarcinii. Procedurile documentate pot fi proceduri dc sistem sau proceduri operaționale, editate pe suport de hârtie și/sau electronic.

1.

Procedură operațională

Descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente ale D.G.A.S.P.C. Brașov fără aplicabilitate la nivelul întregii entități.Prezentarea formalizată a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor dc lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual.

2.

Ediție a unei proceduri operaționale

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată

3.

Revizia în cadrul unei ediții

Acțiunile dc modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea,după caz, a uncia sau mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate

4.

Managerul de caz

Este profesionistul care, îndeplinind condițiile menționate de prezentele standarde, asigură coordonarea activităților de asistență socială și protecție specială desfășurate în interesul superior al copilului, având drept scop principal, elaborarea și implementarea P.I.P. al copilului/copiilor beneficiarilor C.M. precum și a P.P.l. pentru beneficiari.

5.

Responsabilul de caz

Este profesionistul din cadrul C.M. nominalizat dc șeful dc complex care, îndeplinind condițiile menționate dc prezentele standarde, prin delegarea atribuțiilor de către MC, asigură coordonarea activităților legate dc elaborarea și implementarea programelor personalizate de intervenție.

6.

Serviciul pentru protecția mamei și copilului

Este un serviciu pentru prevenirea separării copilului de părinții săi, de tip rezidențial, organizat pe model familial, a cărui misiune este de a permite formarea, menținerea și întărirea legăturilor familiale, precum și sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităților parentale.


Procedură operațională de încetare a serviciilor sociale de protecție oferite beneficiarilor din centrele maternale Cod: P.0.147

Ediția Nr. de ex.


Revizia -Nr. de ex.» Pagina 6 din 20 Exemplar nr.


7.

Plan de Servicii post-rezidență

Este documentul prin care se realizează, în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, planificarea acordării serviciilor și a prestațiilor, pe baza evaluării psihosociale a copilului și a familiei, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa, după ieșirea din sistemul de protecție

8.

Plan Individualizare Protecție

Este documentul care se realizează. în conformitate cu Legea 272 / 2004 privind protecția și promovarea -drepturilor copilului, planificarea serviciilor, prestațiilor și măsurilor de protecția specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familiei sale în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa, într-un mediu familial stabil permanent, în cel mai scurt timp posibil

9.

Program Personalizat de Intervenție

Reprezintă ansamblul măsurilor sau acțiunilor necesare care suni luate în vederea depășirii sau rezolvării situații de criză sau dificultate în care se află beneficiarul la un moment dat. Este documentul în baza căruia, fiecare cuplu mamă-copil beneficiază de o intervenție personalizată în funcție de nevoile identificate la admiterea în Centrul Matcmal, adaptată ulterior și axată pe dezvoltarea autonomiei mamei și pe pregătirea reîntoarcerii cuplului mamă-copil în mediul familial în condiții sigure și favorabile dezvoltării copilului.

4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

P.O.

Procedură operațională

2.

E

Elaborare

3.

V

Verificare

4.

A

Aprobare

5.

Ap.

Aplicare

6.

Ah.

Arhivare

7.

D.G.A.S.P.C.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

8.

D.G.

Director General

9.

D.G.A. PC+PA

Director General Adjunct Protecția Copilului + Protecția Adulților

10.

SCm

Șef complex

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVProcedură operațională de încetare a serviciilor sociale de protecție oferite beneficiarilor din centrele maternale Cod: P.O.147

Ediția

Nr. de ex.

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 7 din 20

Exemplar nr.


11.

PS

Psiholog

12.

MC

Manager de caz

13.

RC

Responsabil de caz

14.

E.M.

Echipa multidisciplinară

15.

BEN.

Beneficiar                                        "*

16.

P.soc.

Părinte social

17.

AS

Asistent social

18.

AM

Asistent medical

19.

ADM

Administrator

20.

C.M.

Centrul maternal

21.

S.P.A.S.

Serviciul Public de Asistență Socială

22.

C.P.C. Brașov

Comisia pentru Protecția Copilului-Brașov

23.

S.M.C.R.

Serviciul Managcmentnt de Caz Rezidențial

24.

S S.M.C.R.

Șef Serviciul Managementnt de Caz Rezidențial

25.

TMF BV

Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov

26.

PL.S

Plan de servicii

27.

P.I.P.

Plan Individualizat de Protecție

28.

P.P.I.

Plan Pcrsoanlizat de Intervenție

29.

SC

Sentință civilă

30.

SMCSP

Serviciul Managementul Calității,Strategii,Programe

31.

RA

Responsabil activități

32.

STCM

Secretariat Tehnic Comisia de Monitorizare SCIM

33.

PCM

Președintele Comisiei de Monitorizare

34.

CM

Comisia de Monitorizare SCIM


Procedură operațională de încetare a serviciilor sociale de protecție oferite beneficiarilor din centrele maternale Cod: P.0.147

Ediția

Nr. de ex.

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 8 din 20

Exemplar nr.


5. Descrierea procedurii operaționale

5.1. Generalități

Centrul rezidențial maternal, asigură protecția și îngrijirea mamelor cu copii și a femeilor gravide aflate în situații de dificultate oferind toate condițiile pentru formarea, menținerea și întărirea legăturilor familiale, precum și pentru asumarea responsabilităților parentale în vederea reitegrării familiale și socioprofesionale.

Procedura de încetare a serveiilor, anexă la Regulamentul de Organizare ,w Funcționare a centrului maternal, este disponibilă la sediul centrului și aprobată prin decizie sau. după caz. dispoziție a Directorului General al D.G.A.S.P.C.-Brașov.

încetarea servciciilor sociale ale centrului maternal se realizează în condițiile prevăzute de lege, iar serviciile post-rezidcnțiale acordate asigură condițiile necesare pentru prevenirea separării copilului de familie și insrția socioprofesională a mamei.

 • 5.2. Documente utilizate

5.2.1. Lista și proveniența documentelor .

 • -  Cerere de revocare a măsurii de protecție-întocmită de beneficiar (mama adultă)-anexa 2

 • -  Cerere de reintegrare/integrare familială a gravidei minore/cuplului mamă minoră-copil întocmită de părinți, rude/tatăl copilului

 • -  Cerere/propuncre de transfer în alt cenlru-înlocmită de MC

 • -  Planul Individualizat de Protecție copil-revizuit de RC

Plan Persoanlizat dc Intervenție-rcvizuil de RC în colaborare cu specialiștii din cadrul centrului maternal

Registrul pentru instruirea și formarea continuă a personalului : este disponibil la sediul centrului și completat de șeful de complex / specialiștii care realizează instruirea sau informarea personalului care deservește centrul maternal

Registrul pentru informarca/instruirea și consilierea beneficiarilor : este disponibil la sediul centrului și completat de șeful de complex / specialiștii care realizează instruirea sau informarea personalului care deservește central maternal

 • -  Notă dc discuțic-elaborată de MC / RC

 • -  Notă dc discuție tclefonică-elaborată dc MC / RC

 • -  Raport dc vizită-elaborată de MC / RC

 • -  Raport de anchetă socială-elaborat de asistent social/RC

Raport privind ședința de consiliere-elaborată de psiholog

 • -   Ultimul raport trimestrial dc reevaluare a situației beneficiarilor pe perioada rezidenței în centru și a serviciilor acordate - elaborat de membrii echipei mullidisciplinare / RC

 • -   Dispoziție a conducătorului furnizorului de servicii sociale dc revocare a dispoziției dc admitere în centrul maternal: este emisă dc Directorul General al D.G.A.S.P.C.-Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI ____       BRAȘOV


Ediția Nr. de ex.
Procedură operațională de încetare a serviciilor sociale de protecție oferite beneficiarilor din centrele maternale


Cod: P.0.147


Revizia -Nr. de ex.


Pagina 9 din 20


Exemplar nr.


Hotărâre emisă de Comisia pentru Protecția copilului sau de Instanța Judecătorească dc încetare a măsurii de protecție - plasament la Centrul maternal pentru beneficiarul în cauză.

 • -  Fișa de evaluare finală a nevoilor cuplului mamă-copil / gravidă-anexa 3

Registrul de evidență privind^ncetarea serviciilor acordate; este disponibil la sediul centrului și completat de cătrcLpcrsonalul desemnat la momentrul încetării contractului de rezidență-anexa 4

Proces verbal de predare primire gravidă / cuplul mamă-copil-claboral de MC/RC la predarea cuplului mamă-copil / gravidă și a documentelor acestora către famile Notă de informare către SPAS la ieșirea beneficiarilor din centru-cste elaborată de MC Dispoziție privind aprobarea Planului dc Servicii - emisă dc Primăria dc pe raza localității de domiciliu al beneficiarilor.

Plan dc servicii post rezidență

Fișa dc monitorizare post-servicii elaborată de RC al centrului maternal-anexa 5

Fișa de monitorizare a situației copilului elaborată de SPAS din cadrul Primăriei de pe raza localității de domiciliu al beneficiarilor.

 • -  Raport de evaluare finală-claborat de responsabilul de caz al centrului maternal, după încheierea perioadei de monitorizare post-servicii pentru închiderea cazului.-anexa 6

5.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

Cerere de încetare/revocare a măsurii dc protecție-întocmită de beneficiar (mama adultă) înainte de expirarea perioadei prevăzute în contractul de servicii, adresată și aprobată de DG al instituției; cuprinde informații legate de motixul cererii și domiciliul de rezidență după ieșirea din centru maternal.

Cerere de reintegrare/integrare familială a gravidei rninore/cuplului mamă minoră-copil întocmită de părinți, rude/tatăl copilului și depusă la sediul DGASPC Brașov-este preluată de SMCR și curinde informații legate de familia ce solicită reintegrarea.

Cerere/propunere de transfer în alt centru-întocmită de MC Ia identificarea unei măsuri de proiecție care să răspundă mai bine nevoilor benficiarilor

Planul Individualizat de Protecție copil- revizuit; este elaborat (pentru copiii beneficiarilor) de către responsabilul de caz, în colaborare cu managerul dc caz și membrii echipei multidisciplinare, în fucție de rezultatele evaluărilor. Acesta cuprinde și informații legate de planificarea serviciilor, prestațiilor și măsurilor de protecția specială a copilului după încetarea măsurii de protecție , pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familiei sale, în vederea integrării/reintegrării mamei și copilului acesteia într-un mediu familial stabil permanent, în cel mai scurt timp posibil.

 • -   Plan Persoanlizat de Intervenție-revizuit, este elaborat de responsabilul de caz al centrului maternal în colaborare echipa multidisciplinară și, după caz, interinstituțională. în baza evaluării comprehensive și a reevaluărilor trimestriale ale evoluției beneficiarilor pe perioada de rezidență. PPI cuprinde și componente care se refară la:


Procedură operațională de încetare a serviciilor sociale de protecție oferite beneficiarilor din centrele maternale Cod: P.0.147

Ediția Nr. de ex.

Revizia -

Nr, de ex. -

Pagina 10 din 20 Exemplar nr.


 • >  pregătirea mediului familial pentru primirea și integrarea copilului și a mamei;

 • >  orientarea și pregătirea pentru integrare familială, socială și profesională.

 • -  Registrul pentru instruirea și formarea continuă a personalului : este disponibil la sediul centrului și completat de șeful de complex / specialiștii care realizează instruirea

' sau informarea personalului care deservește centrul n^^^al. Șeful dc complex verifică lunar conținutul registrului și, dacă este cazul, consemnează observații / recomandări. Participanții la întâlnirile dc instruire semnează de luare la cunoștință a informațiilor transmise.

Registrul pentru informarea/instruirea și consilierea beneficiarilor : este disponibil la sediul centrului și completat de șeful de complex / specialiștii care realizează instruirea sau informarea personalului care deservește centrul materna!. Șeful dc complex verifică lunar conținutul registrului și, dacă este cazul, consemnează observații / recomandări. Participanții la întâlnirile dc informare semnează de luare la cunoștință a informațiilor transmise.

 • -  Notă de discuție- elaborată de MC/RC/asistent social cu ocazia discuțiilor purtate cu beneficiarul la sediul CM, cu membrii familiei biologice, cu reprezentanți ai SPAS ctc.; este înregistrată și avizată de șeful de complex

Notă de discuție telefonică-elaborată dc MC/RC/asistent social cu ocazia contactării telefonice a membrilor familiei biologice a beneficiarului / alte persoane importante, cu reprezentanți ai instituțiilor; este înregistrată și avizată de șeful dc complex.

Raport de vizită- elaborat de RC/asistentul social al complexului cu ocazia vizitelor la domiciliul beneficiarului/rudclor/talălui copilului-unde va fi reintegrat beneficiarul sau la alte instituții/ONG;este înregistrat și avizat de șeful de complex

 • -   Raport privind ședința de consiliere elaborat de psihologul complexului / centrului în urma întâlnirilor de consiliere periodice în vederea pregătirii beneficiarilor pentru încetarea serviciilor oferite de centrul maternal pe o perioadă determinată. în funcție de gradul dc înțelegere și maturitate al copiilor, raportul conține și informații privind informarea și consilierea acestora pentru ieșirea din centru ; este înregistrat și avizat de șeful de complex

Raport de anchetă socială - este elaborat dc asistentul social / RC al centrului maternal, în colaborare cu asistentul social al SPAS, în urma informațiilor obținute dc la acesta și a vizitei la domiciliul stabil sau dc rezidență unde vor fi integrați/ reintegrați beneficiarii.

Ultimul raport trimestrial de reevaluare a situației beneficiarului pe perioada rezidenței în centru și a serviciilor acordate - elaborat de membrii echipei multidisciplinare / RC conține informații referitoare la pregătirea beneficiarului pentru ieșirea din centru sau după caz, transfer.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI ___      BRAȘOV


Ediția Nr. de ex.
Procedură operațională de încetare a serviciilor sociale de protecție oferite beneficiarilor din centrele matemale


Cod: P.0.147


Revizia -Nr. de ex.


Pagina 11 din 20


Exemplar nr.


 • -  Dispoziție a conducătorului furnizorului de servicii sociale de revocare a dispoziției de admitere în centrul maternal : este emisă de Directorul General al D.G.A.S.P.C.-Brașov în baza cererii de revocare a măsurii/transfer/reintegrare/rezilicre contract

 • -  Hotărâre emisă de Comisia pentru Protecția Copilului sau de Instanța Judecătorească de încetare a măsurii de proiecție - plasament la Centrul maternal pentru beneficiarul în cauză.

1 Fișa de evaluare finală a nevoilor cuplului mafnă-copil / gravidă-este realizată de RC, în colaborare cu echipa multidisciplinară în vederea elaborării planului de servicii post - rezidențiale care să consolideze abilitățile dobândite dc beneficiari pe perioada găzduirii în centru; cuprinde date dc identificare ale gravidei/cuplului mamă-copil. nevoile identificate și modalități de asigurare a acestora la ieșirea din centru, propuneri ale responsabilului dc caz.

Registrul de evidență privind încetarea serviciilor acordate: este disponibil la sediul centrului și completat de către personalul desemnat la momentrul încetării contractului de rezidență. în registru se consemnează toate informațiile referitoare la condițiile în care s-a efectuat încetarea serviciilor, precum și data la care s-a regizat informarea în scris a serviciul public de asistență socială din localitatea unde va avea domiciliul/rczidența beneficiarul, în perioada imediat următoare părăsirii centrului.

 • -  Proces verbal de predare primire gravidă / cuplul mamă-copil-elaborat de MC/RC la predarea cuplului mamă-copil / gravidă și a documentelor acestora către famile.Cuprinde informații legate de modalitatea de încetare a serviciilor sociale, lista documentelor și obiectelor personale ale beneficiarilor.

Notă de informare către SPAS la ieșirea beneficiarilor din centru-esie elaborată de MC în vederea informării SPAS de la nivelul primăriei localității în a cărei rază teritorială va avea domiciliul/rczidența beneficiarul după părăsirea centrului, pentru implementarea și monitorizarea planului dc servicii post rezidențiale;

 • -  Dispoziție privind aprobarea Planului de Servicii - emisă de Primăria dc pe raza localității de domiciliu al beneficiarilor, pe baza căreia se implementează Planul de servicii

 • -  Plan de servicii post rezidență-este elaborat de asistentul social al SPAS pentru prevenirea separării copilului de familie după ieșirea din sistemul de protecție și cuprinde prestațiile și serviciile pentru copil și familie de care aceștia beneficiază la nivelul comunității pe perioada post-rezidențială.

 • -  Raport de monitorizare post-servicii- elaborată de asistentul social/RC al centrului maternal după plecarea beneficiarilor pentru asigurarea continuității și permanenței rezultatelor obținute pe perioada rezidenței

 • -  Fișa de monitorizare a situației copilului elaborată lunar de SPAS din cadrul Primăriei de pe raza localității dc domiciliu al beneficiarilor și transmisă către SMCR din cadrul DGASPC Brașov pe o perioadă de 6 luni de la încetarea serviciilor.

  Ediția Nr. de ex.  BRAȘOVProcedură operațională de încetare a serviciilor sociale de protecție oferite beneficiarilor din centrele maternale Cod: P.O.147

Revizia -

Nr. de ex, -Pagina 12 din 20 Exemplar nr.


Raport de evaluare lînală-elaborat de responsabilul de caz al centrului matemal. după încheierea perioadei de monitorizare post-servicii pentru închiderea cazului.

5.2.3. Circuitul documentelor

Circuitul documentelor este prezentat în anexa 1 la prezenta procedură

 • 5.3. Resurse necesare

5.3.1. Resurse materiale

Logistica

mobilier;

PC, acces la baza de date, rețea, linie telefonică;

- Rechizite curente;

5.3.2. Resurse umane

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal angajat în cadrul DGASPC BV(SMCR/SR/SRD/AMP) se aprobă de către Consiliul Județean Brașov. Selecția personalului este realizată de către Serviciul Resurse Umane din cadrul DGASPC Brașov.

5.3.3. Resurse financiare

Cota parte din cheltuielile generale ale DGASPC BV în vederea achiziționării materialelor consumabile/combustibil necesare acestei activități și asigurării serviciilor de întreținere a logisticii sunt asigurate de către Consiliul Județean Brașov.

5.4. Modul de lucru

După semnarea contractului de furnizare servicii dintre beneficiar și furnizorul de servicii sociale, șeful de complex se asigură că, ori de câte ori este nevoie, beneficiarul înțelege faptul că rezidența sa este temporară și condiționată de coparticiparea lui. Atât personalul centrului, cât și beneficiarii, în funcție de vârsta și gradul de maturitate, sunt informați cu privire la condițiile de încetare a serviciilor oferite. Sesiunile de instruire/informare/consiliere sun t consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului și, respectiv în Registrul pentru informarea/instruirea și consilierea beneficiarilor.

 • 5.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

5.4.1.1.Condiții de încetare a contractului de servicii în CM

încetarea serviciilor se poate face înainte de expirarea perioadei prevăzute în contractul de furnizare de servicii în următoarele situații:

 • a) la solicitarea scrisă a beneficiului, dacă acesta este persoană adultă;

 • b) dacă s-au identificat alte soluții pentru asistarea și protejarea beneficiarului în alte centre care pot oferi condiții mai bune;

 • c) încălcarea repetată, de către beneficiarii adulți, a clauzelor contractului de furnizare de servicii, precum și a regulamentelor interne.în acest caz, managerul de caz trebuie să


Procedură operațională de încetare a serviciilor sociale de protecție oferite beneficiarilor din centrele maternale Cod: P.0.147

Ediția

Nr. de ex.

Revizia -

Nr. de ex, -

Pagina 13 din 20 Exemplar nr.


evalueze situația de pericol iminent pentru copil/copii și, după caz, să propună luarea unei măsuri de protecție specială, conform legii.

 • d) La cererea/solicitarea de reintegrare în familie a cuplului mamă-copil / gravidă, din partea tatălui copilului /părinților/rudclor/altor persoane.

5.4.1.2. Demersuri pentru ieșirea beneficiarilor din Centrul maternul

Indiferent de modalJțătBa prin care beneficiarii părăsesc centrul maternal, demersurile pentru ieșire încep încă de la admiterea în centru prin elaborarea și implementarea PPI pentru gravidă/mamă și PIP pentru copiii acesteia, care au ca finalitate prevenirea separării copilului de familic/reintegrare familială, respectiv inserția socioprofesională pentru mamele adulte. Implementarea PPI și PIP intră în responsabilitatea membrilor echipei multidisciplinare (șef complex, manager de caz, responsabil de caz, asistent social, psiholog, asistent medical, educator).

Managerul de caz/responsabilul de caz face demersuri pentru identificarea și consilierea familiei biologice a gravidei /mamei minore sau a tatălui în vederea reintegrării familiale. Pentru mama adultă se fac demersuri pentru inserția socioprofesională (identificarea unui loc de muncă, spațiu de locuit etc.)                               i

Pe toată durata rezidenței beneficiarilor în CM , membrii echipei multidisciplinare facilitează întâlniri cât mai frecvente între cuplul mamă-copil/gravidă și familie sau alte persoane importante pentru ei, în vederea menținerii legăturii cu aceștia și identificării posibilităților de reintegrare asigurând astfel sentimentul de apartenență și continuitate.

în contextul cererii de revocare a măsurii/cererii dc reintegrarc/propunerii de transfer a beneficiarilor, membrii echipei multidisciplinare reevaluează situația socio-familialâ a cuplului mamă-copil/gravidă, informează, consiliează și pregătește beneficiarii pentru încetarea serviciilor.întocmesc documentația necesară elaborării unui ultim raport de reevaluare, (note de discuție, rapoarte dc consiliere, rapoarte de vizită, raport de anchetă socială). în baza acestora, se revizuiește PPI și PIP al copilului.

Dispoziția de revocare a dispoziției de admitere în centrul maternal este emisă de Directorul General, în baza Hot.CPC / SC pentru mame/gravide minore sau a cererii de revocare a măsurii de protecție în centrul maternal, în cazul mamelor adulte.

5.4.13. Pregătirea beneficiarilor pentru ieșirea din CM

Beneficiarii sunt pregătiți permanent de la admiterea în CM în vederea atingerii obiectivelor propuse in PIP si PPI de către personalul specializat la centrului. Aceștia sunt informați și consiliați periodic cu privire la caracterul temporar al măsurii de protecție și la condițiile de încetare a acesteia.

Informațiile referitoare la pregătirea beneficiarului pentru ieșirea din centru sau după caz, transfer sunt consemnate în ultimul Raport privind evoluția situației beneficiarului pe perioada de rezidență și a serviciilor acordate (raportul de reevaluare).

Pregătirea părăsirii centrului are în vedere, în principal:

„DGASPC Brafov prelucrează date cu caracter personal fn conformitate cu art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 în scopul îndeplinirii     33

atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți fn baza unui temei legal Justificat. Persoana vizată ifi poate exercita drepturile prevăzute In Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată ți datată, transmisă pe adresa DGASPC Brafov. Totodată, vâ solicităm ca datele cu caracter personal transmise să fie prelucrate în conformitate cu Regulamentul sus-mențanat. “


Procedură operațională de încetare a serviciilor sociale de protecție oferite beneficiarilor din centrele maternale Cod: P.O.147

Ediția Nr. de ex.

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 14 din 20 Exemplar nr.


 • > realizarea unei evaluări finale a nevoilor cuplului mamă-copil sau a femeii gravide, în vederea elaborării planului de servicii post- rezidențiale ( aprobat prin dispoziție de primarul localității de domiciliu/rezidcnță post-reintegrarc a beneficiarilor) care să consolideze abilitățile dobândite de beneficiari pe perioada găzduirii în centru;

 • >  beneficiarii vor fi informați cu privire îâ activitățile și serviciile planificate și alic demersuri ce urmează a fi întreprinse;

 • >  informarea în scris a serviciilor publi'c^&e asistență socială de la nivelul primăriei localității în a cărei rază teritorială va avea domiciliul/rezidența beneficiarul după părăsirea centrului, în vederea implementării și monitorizării planului de servicii post rezidențiale;

 • >  realizarea tuturor formalităților administrative și legale pentru părăsirea centrului de către cuplul mamă - copil sau de femeia gravidă.

5.4.1.4. Condiții de părăsire a CM

Șeful de complex, se asigură că părăsirea centrului de către beneficiari se realizează în condiții de securitate. La plecare, beneficiarii dispun de îmbrăcămintea și încălțămintea necesară, dețin toate obiectele și documentele personale, au resurse financiare necesare pentru costurile deplasării și hranei, dețin bilete de călătorie ctc. Personalul centrului cunoaște și consemnează în scris, condițiile în care s-a efectuat încetarea serviciilor, precum și data la care s-a regizat informarea în scris a serviciul public de asistență socială din localitatea unde va avea domiciliul/rezidența beneficiarul, în perioada imediat următoare părăsirii, modalitatea de transport și/sau condițiile în care beneficiarii părăsesc centrul, precum și locul în care vor merge aceștia (domiciliul/rezidența), unde se completează procesul verbal de predare-pnmire a cuplului mamă-copil/gravidă de către persoana care îi însoțește. Informațiile se înregistrază în Registrul de evidență privind încetarea serviciilor acordate.

5.4.1.5. Monitorizare post-servicii

Este realizată de furnizorul de servicii sociale/CM sau după caz de către serviciul public de asistență socială de la domiciliul/rcședința stabilă a familiei, pc o perioadă de minimum 6 luni, în baza Planului dc Servicii. Se urmărește evoluția dezvoltării copilului, precum și a modului în care mama / tatăl își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile parentale.

Raportul de monitorizare post-servicii și Fișele lunare de monitorizare a situației copilului reintegrat în familie, sunt anexate la dosarul copilului.

După încheierea celor 6 luni de monitorizare, responsabilul de caz elaborează Raportul dc evaluare finală pentru închiderea cazului.

Ediția Nr. de ex.

Procedură operațională de încetare a serviciilor sociale de protecție oferite beneficiarilor din centrele maternale Cod: P.O.147

Revizia -

Nr. de ex. -Pagina 15 din 20 Exemplar nr.


5.4.2. Derularea oprațiunilor și acțiunilor activității

Nr. crt.

Etape

Intrările de informații

Acțiuni

Persoana responsabilă

Instrumente utilizate

Ieșirile de rezultate

De la cine?

Ce?

1

Solicitare încetare a serviciilor CM

-BEN

(adult)

-Familie

-MC

cerere de revocare a dispoziției de admitere -cerere de reintegrare -propunere transfer -propunere reziliere contract

-analiza și înregistrarea solicitărilor -elaborarea raportului de informare cu privire la încălcarea clauzelor contractuale -întâlnire a echipei multidisciplinare

Șef complex RC

MC

Ccrcre/solicitare/ propunere -proces verbal de întâlnire a EM

Beneficiarii centrului maternul cunosc condițiile de încetare a contractului de servicii și finalitatea PIP /PPI

II

Demersuri pentru soluționarea solicitărilor

-SPAS

CPC/IJ

DG

-anchetă socială -Hot CPC/SC -Dispoziție de revocare a dispoziției de admitere

-vizite la domiciliul /reședința unde va locui cuplul mamă-copil/gravida ■întâlniri cu membrii familiei biologice convorbiri telefonice cu membrii ai familiei, reprezentanți ai instituțiilor implicate în caz;

-reevaluarea situației beneficiarilor -revizuire PPI, PIP

MC EM CM

-raport de vizită -raport de anchetă socială -note de discuție -note de discuție telefonică -raport final de reevaluare

-PIP -PPI

-soluționarea cererii/solicitării i

i

1

III

Pregătirea BEN pentru ieșirea din CM

MC

-Informare SPAS

-informarea beneficiarilor și personalului cu privire la activitățile și serviciile planificate și alte demersuri ce se vor face

-consilierea beneficiarilor -realizarea tuturor formalităților administrative și

Șef complex RC

Psiholog

Șef complex

-Registrul informare /instntire/consilie re BEN -Registrul pt. instruire și informare personal -raport privind ședințele de consiliere -Fișa de evaluare

Beneficiarii centrului sunt pregătiți pentru ieșirea din centru Personalul cunoaște și aplică reguli procedurale cu privire la pregătirea beneficiarilor


Procedură operațională de încetare a serviciilor sociale de protecție oferite beneficiarilor din centrele maternale Cod: P.O.147

Ediția

Nr. de ex.

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 16 din 20

Exemplar nr.


legale pentru părăsirea centrului

-realizarea unei evaluări finale a nevoilor beneficiarilor

EM

finală a nevoilor beneficiarilor

IA’

Ieșirea din CM

SPAS

-PI.

-asigurarea condițiilor optime de transport -însoțirea beneficiarilor la domiciliul unde va locui

-predarea în condiții optime a beneficiarilor -informare cu privire la conținutul PL, la perioada de monitorizare

-șef complex

EM

EM

RC

-Proces verbal de predare primire Registrul de evidență privind încetarea serviciilor în CM -Notă de discuție

Beneficiarii centrului dispun de in lin mâții le st mijloacele necesare pentru părăsirea acestuia în condiții sigure.

V

Monitorizare post servicii

SPAS

-Pișa de monitorizare a situației copilului

-monitorizarea situației beneficiarilor pe 0 perioadă de 6 luni -elaborarea rapoartelor de monitărizare, și respectiv de evaluare finală

-menținerea legăturii cu reprezentanții SPAS

SPAS / MC

-Raport dc monitorizare post-scrvicii -Raport de anchetă socială (după caz) -Plan dc servicii -Raport de evaluare finală

SPAS și MC asigură monitorizarea situației beneficiarilor pe 0 perioada determinată

 • 6. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

  Nr.

  crt.

  Compartimentul

  (postul) / acțiunea(operațiunea)

  BEN.

  RC/MC

  EM

  SCm

  CM

  DGA

  DG

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  Solicitare încetare a serviciilor CM

  E

  E

  Av

  Ap

  2.

  Demersuri pentru soluționarea solicitărilor

  Ap

  Ap

  Av

  Ap

  3.

  Pregătirea BEN pentru ieșirea din CM

  Ap

  Ap

  Av

  Ap

  4.

  Ieșirea din CM

  Ap

  Ap

  Av

  Ap

  5.

  Monitorizare post servicii

  Ap

  Av

  CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVProcedură operațională de încetare a serviciilor sociale de protecție oferite beneficiarilor din centrele maternale Cod: P.O.147

Ediția

Nr. de ex.

Revizia -

Nr. de cx. -______

Pagina 17 din 20 Exemplar nr.


7. Anexe, înregistrări, Arhivări

Nr.

I$ă8umirea

anexei

Elaborator

Aprobă

Număr de * exemplare

Difuzare

Arhivare

Alte elemente

Loc

Perioadă

mexă

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Cerere de încetare/revocare a măsurii servicii CM

BEN

DG

1

CM

CM

Conform NA

FO-

2.

Fișa de evaluare finală a nevoilor cuplului mamă-copil/copii/gravidă

RC

Șef complex

1

CM

CM

Conform NA

FO-

3.

Registrul de evidență privind încetarea serviciilor

RC

1

CM

CM

Conform NA

R-

!     4.

1

Fișă de monitorizare post-servicii

MC/RC

Șef

complex

1

CM

; CM

l

Conform NA

FO-

5.

Raport de evaluare finală

RC

Șef complex

1

CM

CM

Conform NA

FO-

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI


Ediția Nr. de ex.
Procedură operațională de încetare a serviciilor sociale de protecție oferite beneficiarilor din centrele maternale Cod: P.0.147


Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 18 din 20

Exemplar nr.


1. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale

Prezenta procedură este disponibilă la adresele:

http://serversio:8()00/sites/iso/ddfăWlaspx (pentru compartimentele/birourile/serviciilc din cadrul DGASPC)

http://86.125.107.106:8000/sites/iso/default.aspx (pentru centrele și contpiexurile din suhnrdinea DGASPC)

Scopul difuzării

Exemplar

nr.

Compartiment

Funcție

Nume și prenume

Data primirii

Semnătura

1

2

3

4

5

6

7

3.1.

aplicare

2

C.S. Săcele

Centrul maternal

Casa Mamei

S.M.C.R.

Șef complex

Șef serviciu

Rodi ca Stoianovici

Gabriela Moraru

3.2.

informare

2

S.M.C.R.

S.M.C.S.P.

Șef serviciu

Șef serviciu

Gabriela Moraru Pcscaru Monica

3.3

arhivare

1

S.M.C.S.P

Scf serviciu

Pescaru Monica

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Ediția Nr. de ex.Procedură operațională de încetare a serviciilor sociale de protecție oferite beneficiarilor din centrele maternale

Cod: P.0.147


Revizia -

Nr. de ex, -Pagina 19 din 20 Exemplar nr.


Anexa 1


CIRCUITUL DOCUMENTELOR


Note de discuție/Note de discuție telefonică/Raport de vizită/Raport de anchetă socială


j Proces verbal de întâlnire a EM


„OGASPC Brașov prelucrează date cu ccrcrterjjersd   Dispoziție de revocare a

atrlbufiilor legate. Datele P^Me unor teri măsurij de admiterc. DQ prevăzute tn Regulamentul UE 2016/679, printr-o « solicităm ca datele cu caracter personal transmise strju

tul UE 2016/679 în scopul îndeplinirii a vizată îfi poate exercita drepturile i adresa OGASPC Brașov. Totodată, vă tepremtratein^conrormitareeirHegotamentul sus-men fanat. “


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUIProcedură operațională de încetare â serviciilor sociale de protecție oferite beneficiarilor din centrele maternale Cod: P.O.147


Ediția

Nr. de ex.

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 20 din 20

Exemplar nr.


Fișa de evaluare finală a nevoilor cuplului mamă-copil/gravidăNotă de informare către SPAS


Registrul dc evidență privind încetarea serviciilorProcedură operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice alta formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial, organizate ca centre maternale Cod: P.O.148

Ediția

Nr. de ex.


Aprobat,

Director General


Gîrbacca JulietS Aurelia,

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND IDENTIFICAREA, SEMNALAREA ȘI SOLUȚIONAREA CAZURILOR DE ABUZ, NEGLIJARE, EXPLOATARE SAU ORICE ALTĂ FORMĂ DE VIOLENȚĂ PENTRU SERVICIILE SOCIALE DE TIP REZIDENȚIAL, ORGANIZATE CA CENTRE MATERNALE

COD: PO -148

Ediția I, Revizia 0, Data: 07.08.2019

Avizat,

Președinte Comisia de Monitorizare

PriboLMihai Sep/miu

!


Verificat,

Secretariat tehnic CM


Elaborat,


Stoianovici Rodica

Șef C.S. Săcele

Procedură operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial, organizate ca centre maternale Cod: P.O.148

Ediția

Nr. de ex.

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 2 din 21

Exemplar nr.


CUPRINS

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale

Denumirea componemtei din cadrul procedurii operaționale

Pagina

1.

Pagina dc gardă

1

2.

Cuprins

2

3.

Scopul procedurii operaționale

3

4.

Domeniul de aplicare al procedurii operaționale

5.

i

Documente de referință ('reglementări) aplicabile activității procedurale

4 !

1 6-

Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura oprațională

5-8

7.

Descrierea procedurii operaționale

9-18

8.

Responsabilități și răspunderi

19

9.

Anexe, înregistrări, arhivări

19

10.

Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale

20

11.

Anexa 1 Circuitul documentelor

21

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUIBRAȘOV


Procedură operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial, organizate ca centre maternele Cod: P.0.148


Ediția Nr. de ex.

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 3 din 21 Exemplar nr.


1. Scopul procedurii operaționale

Prezenta procedură operațională documentează modalitățile de identificare, semnalare și soluționare a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă dfe violență în centrele rezidențiale organizate ca centre maternalc.

4.1.Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate. Are ca scop descrierea modalităților de recunoașterc/jdentificarc, semnalare și gestionare a tuturor formelor de abuz (fizic, psihic, economic), cât și a oricărei forme de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul (mamă sau copil) de către personalul centrului, alți beneficiari, de membrii de familie și orice alte persoane cu care beneficiarii au venit în contact.Centrul încurajează și sprijină beneficiarii pentru a sesiza oricare din situațiile menționate mai sus.

 • 4.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității.

 • 4.3. Procedura cuprinde repere cu privire la existența documentației adecvate derulării activității și asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.

 • 4.4. Procedura operațională sprijină auditul și/sau organismele de control, interne sau externe, abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în procesul de luare a deciziilor.

 • 4.5. Condiția esențială a procedurii operaționale stabilește, printre altele, că acesta trebuie să fie scrisă și formalizată pe suport de hârtie și/sau electronic, simplă și specifică activităților și serviciilor oferite în situații de abuz, actualizată în mod permanent și adusă la cunoștința executanților și a celorlalți factori interesați.

 • 4.6. Asigură un cadru unitar pentru acordarea serviciilor de evaluare și mtervenție în contextul oricărei suspiciuni de abuz, neglijarc.exploatare etc. care poate afecta integritatea fizică sau emoțională a beneficiarilor , în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv reglementarilor instituțiilor implicate în luarea deciziilor referitoare la soluționarea acestor situații.

 • 4.7. Descrie principalele activități ce se desfășoară la nivelul instituției/centrului în vederea derulării procesului de identificare/semnalare/evaluare/soluționarc a situațiilor de abuz, respectiv etapele ce urmează a fi parcurse de personal, beneficiar /reprezentant legal al acestuia pentru a semnala sau preveni orice formă de abuz, neglijare, exploatare în centra.

2. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

Prezenta procedură se aplică în cadrul serviciilor de tip rezidențial, din subordinea D.G.A.S.P.C. Brașov, licențiate conform Ordinului nr. 81/16.01.2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre matemale.

Procedură operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial, organizate ca centre mâterhale Cod: P.0.148

Ediția Nr. de ex.

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 4 din 21

Exemplar nr.


3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

SR EN ISO 9000:2015 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular.

SR EN ISO 9001: 2015 Sisteme de management al calității. Cerințe.

SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de amnagerifent de mediu. Cerințe și ghid de utilizare.

3.1. Regelementări internaționale

Convenția O.N.U. cu privire la drepturile copilului

3.2. Legislație primară

Legea 272/2004 (rl) privind protecția și promovarea drepturilor copilului

Legea asistenței sociale nr.292/2011 cu modificările și completările ulterioare

Legea 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale

3.3. Legislație secundară

Ordinul nr. 81/2019-Standade minime de calitate pentru seryiciile sociale cu cazare,organizate ca centre maternale

Ordin 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului dc servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului Individualizat de Protecție

Ordin 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul dc caz în domeniul protecției copilului

Ordin 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea serviciilor sociale: Hotărârea 502/2017 privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru Proiecția Copilului H.G. Nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare

Ordin 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentclor-cadru dc organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare

Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

3.4. Alte documente / reglementări interne

R.O.F. al serviciului social cu cazare, Centrul Maternal Casa Afmm-Săcele

N.I.F. al serviciului social cu cazare, Centrul Maternal Casa Mamei-Săcclc

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVProcedură operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial, organizate ca centre maternale Cod: P.0,148

Ediția Nr. de ex.

Revizia -

Nr. de ex.» Pagina 5 din 21

Exemplar nr.


4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura oprațională

4.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.

Termenul

Definiția și/sau, dacă este cazul actul care definește termenul

Porcedurâ documentată

Totalitatea pașilor ce trebuie urmați, a modalităților de lucru stabilite și areguIilor de aplicat, în vederea executării activității,atribuției sau sarcinii. Procedurile documentate pot fi proceduri de sistem sau proceduri operaționale, editate pe suport de hârtie și/sau electronic.

1.

Procedură operațională

Descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente ale D.G.A.S.P.C. Brașov fără aplicabilitate la nivelul întregii entități.Prezentarea formalizată a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual.

2.

Ediție a unei proceduri operaționale

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată

3.

Revizia în cadrul unei ediții

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea,după caz, a uneia sau mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate

i 4'

Managerul de caz

Este profesionistul care, îndeplinind condițiile menționate de prezentele standarde, asigură coordonarea activităților de asistență socială șj protecție specială desfășurate în interesul superior al i copilului, având drept scop principal, elaborarea și implementarea P.I.P. al copilului/copiilor beneficiarilor C.M. precum și a P.P.I. pentru beneficiari.

5.

Responsabilul de caz

Este profesionistul din cadrul C.M. nominalizat de șeful de complex care, îndeplinind condițiile menționate de prezentele standarde, prin delegarea atribuțiilor de către MC, asigură coordonarea activităților legate de elaborarea și implementarea programelor personalizate de intervenție.

6.

Serviciul pentru protecția mamei și copilului

Este un serviciu pentru prevenirea separării copilului de părinții săi, de tip rezidențial, organizat pe model familial, a cărui misiune este de a permite formarea, menținerea și întărirea legăturilor familiale, precum și sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităților parentale.

7.

Plan de Servicii

Este documentul prin care se realizează, în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,

Procedură operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial, organizate ca centre maternale

Ediția Nr. de ex.

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 6 din 21 Exemplar nr.


Cod: P.0.148

planificarea acordării serviciilor și a prestațiilor, pe baza evaluării psihosociale a copilului și a familiei, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa.

8.

Plan Individualizat de

Protecție

- ■Ăj'

Este documentul care se realizează, în conformitate cu Legea 272 / 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, planificarea serviciilor, prestațiilor și măsurilor de protecția specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa, înlr-Lin mediu familial stabil permanent, în cel mai scurt timp posibil

9.

Program Personalizat de Intervenție

Reprezintă ansamblul măsurilor sau acțiunilor necesare care sunt luate în vederea depășirii sau rezolvării situații de criză sau dificultate în care se află beneficiarul la un moment dat. Este documentul în baza căruia, fiecare cuplu mamă-copil beneficiază de o intervenție personalizată în funcție de nevoile identificate la admiterea în Centrul Maternal .adaptată ulterior și axată pe dezvoltarea autonomiei mamei și pe pregătirea reîntoarcerii cuplului mamă-copij în mediul familial în condiții sigure și favorabile dezvoltării copilului.

10.

Abuzul fizic

Abuzul fizic reprezintă orice formă de vătămare corporală a beneficiarului în cadrul interacțiunii , singulare sau repetate, cu o persoană aflată în poziție de răspundere, putere sau în relație de încredere cu acesta, fiind rezultat al unor acte intenționate care produc suferință copilului/bcneficiarului în prezent sau viitor.

11.

Abuzul emoțional

Abuzul emoțional reprezintă expunerea repetată a copilului ■' • beneficiarului la situații a căror impact emoțional depășește i capacitatea sa de integrare psihologică. Abuzul emoțional vine dir partea unei persoane care se poate afla în relație de încredere, răspundere sau putere cu copilul/bencficiarul.Concret aceste acte pot fi umiliri verbale și nonvcrbale, intimidări, amenințări, terorizări, restrângeri ale libertății de acțiune, denigrări, acuzații nedrepte, discriminări, ridiculizări sau alte atitudini ostile sau de respingere față de copil/beneficiar.

12.

Abuzul psihologic

Dacă abuzul emoțional este repetitiv și susținut, duce la afectarea diverselor paliere ale psihicului copilului/mamei (structura de personalitate, afectele, cognițiile, adaptarea, percepți asupra realității ctc.) devenind abuz psihologic, care are consecințe mai grave decât abuzul emoțional și pe termen lung asupra dezvoltării acestora.

13.

Abuzul sexual

Abuzul sexual reprezintă implicarea unui beneficiar minor dependent și imatur din punct de vedere al dezvoltării psiho-sexuale în activități

Procedură operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial, organizate ca centre matemale Cod; P.O.148

Ediția Nr. de ex.

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 7 din 21

Exemplar nr.


sexuale pe care nu este în măsură să le înțeleagă, care sunt nepotrivite pentru vârsta sau dezvoltarea psiho-sexuală, activități sexuale pe care le suportă fiind constrâns prin violență sau seducție sau care transgresează tabu-urilc sociale legate de rolurile familiale.

14.

Neglijarea

Neglijarea reprezintă reprezintă privarea beneficiarului de satisfacerea nevoilor salejbiologice, emoționale, sociale și psihice (neglijarea alimentară; * neglijarea vestimentară, neglijarea igienei, neglijarea medicală, neglijarea educațională, neglijarea emoțională. Părăsirea copilului/abandonul de familie reprezintă cea mai gravă formă de neglijare..

15.

Exploatarea copiilor

Corespunde definiției exploatării unei persoane din Legea nr.678/2OOJ privind prevenirea și combaterea traficului de persoane (art.2, pct.2):

16.

Exploatarea sexuală

Exploatarea sexuală a copiilor reprezintă o practică prin intermediul căreia o persoană, de regulă adult, obține o gratificație sexiuală, un câștig financiar sau o avansare, abuzând de /exploatând sexualitatea unui copil, încălcând dreprurile acestuia la demnitate, egalitate, autonomie și bunăstare fizică sau psihică: prostituție, turism sexual, comerțul cu căsătorii, pornografia etc.)

17.

Exploatarea prin muncă

Reprezintă traficul sau vânzarea copilului, obligarea acestuia de a munci pentru a obține diverse obiecte sau bani pentru adulții abuzalori.ifolosirea copilului, obligarea sa de a face anumite lucruri sau munci sau a asista un adult la prestarea diverselor munci.

4.2.Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

P.O.

Procedură operațională

2.

E

Elaborare

3.

V

Verificare

4.

A

Aprobare

5.

Ap.

Aplicare

6.

Ah.

Arhivare

7.

D.G.A.S.P.C.

Direcția Generală dc Asistență Socială și Proiecția Copilului


Procedură operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de Violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial, organizate ca centre maternale Cod: P.0.148

Ediția

Nr. de ex.

Revizia -

Nr. de ex» -Pagina 10 din 21 Exemplar nr.


 • -   Fișa de monitorizare a situației beneficiarului : elaborată de asistent social/RC în colaborare cu specialiștii din cadrul centrului matcrnal

Fișa de monitorizare a evoluției copilului : elaborată de asistent social/RC în colaborare cu specialiștii din cadrul centrului matcrnal -

Raport trimestrial de reevaluare a situației benei iciarilor pe perioada rezidenței în centru și a serviciilor acordate - este elaborat de membrii echipei mtiltidisciplinare / RC Alte documente relevante pentru soluționarea cazului.

5.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

Registrul pentru instruirea și formarea continuă a personalului : este disponibil la sediul centrului și completat de șeful dc complex / specialiștii care realizează instruirea sau informarea personalului care deservește centrul materna).Șeful de complex verifică lunar conținutul registrului și, dacă este cazul, consemnează observații / recomandări. Participanții la întâlnirile de instruire semnează de luare la cunoștință a informațiilor transmise.

Registrul pentru informarea/instrnirea și consilierea beneficiarilor : este disponibil la sediul centrului și completat de șeful dc complex / specialiștii care realizează instruirea sau informarea beneficiarilor care deservește centrul maternul. Șeful dc complex verifică lunar conținutul registrului și, dacă este cazul, consemnează observații / recomandări. Participanții la întâlnirile de informare semnează dc luare la cunoștință a informațiilor transmise.

 • -  Fișa de semnalare obligatorie și evaluare inițială a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic ale copilului/bcneficiarului-este completată dc persoana care xcmnalalează o situație/suspiciune de abuz; cuprinde date de identificare ale victimei, informații relaxante despre situația semnalată, indicatori fizici și psihocomportamentali ai beneficiarului supus unei forme de abuz, neglijare, exploatare sau alte fome de violență, precum și date despre presupusul abuzator.

Registrul de evidență a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență-este disponibil la sediul centrului și completat de persoana care semnalează suspiciunea sau evenimentul respectiv; este verificat și avizat periodic de șeful dc complex. Acesta cuprinde informații legate dc locul, data, persoanele implicate, forma/lipul abuzului sau a suspiciunii dc abuz; se menționează inclusiv instituțiile sesizate și, după caz, măsurile întreprinse.

 • -  Notă de informare DGASPC >estc elaborată de șeful de complex în maxim 48 de ore de la data semnalării evenimentului și cuprinde toate informațiile legate de semnalarea, evaluarea și derularea procesului de intervenție în vederea stabilirii măsurilor ce se impun a fi luate ulterior.

 • -   Raport privind ședințele de consiliere-cste completat de psiholog, în urma întâlnirilor de consiliere cu copilul/bencficiaruJ și cuprinde informații relevante pentru situația de abuz, precum și recomandări legate de programele de prevenție, intervenție și diminuare a riscurilor / cauzelor ce au dus la producerea evenimentelor.

  CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVProcedură operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial, organizate ca centre maternale Cod: P.0.148

Ediția

Nr. de ex.

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 11 din 21 Exemplar nr.


Proces verbal de întâlnire a echipei multidisciplinare-întocmit de MC/RC cuprinde evaluarea inițială a situației /analiza de caz a membrilor echipei muliidisciplinarc, planificarea intervențiilor, termene și recomandări cu privire la revizuirea PIP. PPI , monitorizarea copilului/beneficiarului supus diverselor forme de abuz, măsuri întreprinse.

 • -  Declarații-completate de persoanele implicate în derularea evenimentelor, martori ctc. ce pot oferi informații relevante în evaluarea situației de abuz și în analiza de caz.

 • -   Declarații ale victimei-unde este cazul; în centrul maternal atât copii (în funcție de vârstă și gradul de maturitate) cât și mamele/gravidelc sunt încurajate să semnaleze verbal sau în scris orice formă sau suspiciune de abuz asupra lor. respectiv asupra copiilor lor. Acestea pot fi mediate de psiholog, în funcție de situație.

Planul Individualizat de Protecție copil-elaborat de RC și revizuit în funcție de nevoile identificate pe parcursul procesului de evaluare în cazul copilului abuzat: cuprinde obiective și modalități de intervenție specifică situației în care se află copilul.

Plan Persoanlizat de Intervenție-elaborat de RC în colaborare cu specialiștii din cadrul centrului maternal ; este revizuit în urma nevoilor identificate pe parcursului procesului de evaluare a situației de abuz, cuprinzând obiectivele stabilite și modalități de intervenție specifică situației în care se află beneficiarul.

 • -  Fișa de monitorizare a situației beneficiarului : elaborată de asistent social/RC în colaborare cu specialiștii din cadrul centrului maternal; cuprinde descrierea situației de abuz, măsuri și recomandări ale RC

Fișa de monitorizare a evoluției copilului: elaborată de asistent social/RC în colaborare cu specialiștii din cadrul centrului maternal; cuprinde descrierea situației de abuz, măsuri și recomandări ale RC

 • -  Raport trimestrial de reevaluare a situației beneficiarilor- este elaborai de membrii echipei multidisciplinarc / RC; cuprinde informații legate de situația beneficiarului, modalitatea de gestionare și intervenție, opinia specialiștilor, a beneficiarului sau altor persoane importante pentru acesta.

Alte documente relevante pentru soluționarea cazului; pol fi note de discuție, note de discuție telefonică, informări, rapoarte de informare ale personalului, procese verbale ce pot oferi informații relevante pentru soluționarea optimă a situației de abuz.

5.2.3. Circuitul documentelor

Circuitul documentelor este prezentat în anexa 1 la prezenta procedură

Procedură operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial, organizate ca centre maternâle Cod: P.0.148

Ediția Nr. de ex.

Revizia -

Nr. de ex. ♦

Pagina 12 din 21

Exemplar nr.


 • 5.3.Resurse necesare

5.3.1. Resurse materiale

Logistica '

mobilier;

PC, acces la baza de date, rețea, linie telefonică;

Rechizite curente;

5.3.2. Resurse umane

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal angajat în cadrul DGASPC BV(SMCR/SR/SRD/AMP) se aprobă de către Consiliul Județean Brașov, Selecția personalului este realizată de către Serviciul Resurse Umane din cadrul DGASPC Brașov.

5.3.3. Resurse financiare

Cota parte din cheltuielile generale ale DGASPC BV în vederea achiziționării materialelor consumabile/combustibil necesare acestei activități și asigurării serviciilor de întreținere a logisticii sunt asigurate de către Consiliul Județean Brașov.

5.4. Modul de lucru

Personalul centrului maternal monitorizează activitățile întreprinse de beneficiari și copiii acestora atât în centru, cât și pe perioada când nu se află în incinta centrului, în scopul prevenirii riscului de abuz, neglijare, exploatare, trafic sau orice altă formă de violență.

Centrul încurajează și sprijină beneficiarii pentru a sesiza orice formă dr abuz, neglijare, exploatare etc.. inclusiv tratamente inumane sau degradante la care sunt supuși de persoanele cu care vin în contact, atât în centru, cât și în familie sau în comunitate. în acest context, la nivelul centrului se organizează sesiuni de informare și consiliere a beneficiarilor / personalului cu privire la tipurile de abuz, neglijare, exploatare, tratamente inumane sau degradante, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant.

 • 5.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

5.4.1.1. Identificarea situațiilor de abuz, neglijare, exploatare sau alte violențe asupra copilnlui/beneficiarului

Identificarea situațiilor de abuz asupra copilului/bencficiarului sc realizează de către profesioniștii din cadrul centrului maternal care intcracționează cu copilul/beneficiarul în diverse activități specifice. Există o serie de semne și simptome care pot fi observate de către profesionistul avizat și format în acest sens și care ridică un semnal de alarmă, mai ales când nu pot fi explicate îndeajuns sau justificate de mamă, personal, reprezentant legal sau alte persoane cu care intră în contact beneficiarii pe perioada rezidenței.

Semne, indicii care pot induce suspiciuni de abuz (în diverse forme):

> Tulburări de comportament (apatie, irilabilitate, impulsivitate,agresivitate, minciună, fuga din centru, furtul, consumul de alcool, de droguri)

„DGASPC Brașov prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu ort. 6 din Regulamentul UE 2016/679 în scopul îndeplinirii     J 2

atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Persoana vizată ÎȘA poate exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-a cerere scrisă, semnată Șt datată, transmisă pe adresa DGASPC Brașov. Totodată, vă solicităm ca datele cu caracter personal transmise să fie prelucrate in conformitate cu Regulamentul sus-men flonat."


Procedură operațională privind identificarea, semnalarea si soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial, organizate ca centre maternale Cod: P.O. 148

Ediția

Nr. de ex.

Revizia -

Nr. de ex, -

Pagina 13 din 21 Exemplar nr.


 • > Tulburări de somn (insomnii, somnolență, somn agitat, coșmaruri)

x Tulburări de alimentație (anorexie, bulimic)

 • > Autostigmatizare, autoculpabilizare

x Ticuri(clipit, rosul unghiilor etc.)

x Enurcziz, ecomprezis

 • > .JNgglijențâ în îndeplinirea sarcinilor și incapacitatea de a respecta un program impus, în

cazul mamelor sau a copiilor (în funcție dc vârstă)

x Dificultăți de relaționare și comunicare

x Scăderea randamentului școlar, absenteism, abandon (în cazul copiilor ce frecventează o formă dc învățământ)

'r Stare depresivă, uneori cu tentative de suicid

x Persistența unor senzații olfactive sau cutanate obsedante

x Modificarea rapidă a dispoziției afective (labilitate afectivă)

Semne evocatoare specifice abuzului fizic :

 • - diverse leziuni datorate traumatismelor directe, echimoze, hemaioame, escoriații, zgârieturi și tăieturi inexplicabile, leziuni în zona genitală, fracturc, dislocări, hemoragii, etc.

 • - manifestări: instabilitate emoțională sau comportamentală, nu dorește să se așeze, motivează ciudat leziunile de pe corp, este hipervigilent, are o atitudine defensivă nemotivată, hiperactivitate și agitație.

 • - manifestări emoționale: neîncredere, teamă, lipsă dc curiozitate, anxietate, frică de separare sau dc anumite persoane, dificultăți de autocontrol, dificultăți de concentrare, coșmaruri, motivație scăzută.

Semne evocatoare specifice abuzului sexual

 • -  Semne și simptome ale bolilor cu transmitere sexuală

 • -  Comportament sexual inadecvat vârstei

 • -  Leziuni traumatice ale organelor genitale

Prezența unei sarcini la o adolescentă (care nu declară tatăl)

 • -   Teama incontrolabilă de bărbați (în cazul fetelor)

manifestări emoționale: tulburări digestive sau de somn, atacuri de panică, agravarea unor boli cu componentă psihică, tulburări de alimentație, teamă excesivă, degradarea imaginii de sine, sentiment accentuat de murdărie corporală, furie, tendințe de suicid, rcgrcsic, ostilitate, izolare socială,etc.

Semne evocatoare specific neglijării grave:

 • -   starea pielii (murdărie, cxcorații, dormite)

 • -   stări de denutriție, de insuficiență ponderală, carențe alimentare

hipotrofie staturc-ponderală non-organică

lipsa dezvoltării limbajului, abilităților specific vârstei

Procedură operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial, organizate ca centre maternale Cod: P.0.148

Ediția

Nr. de ex.

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 14 din 21

Exemplar nr.


5.4.1.2. Semnalarea și notificarea situațiilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență

Semnalarea unei situații de abuz, suspiciune de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență poate fi făcută de :

-• Persoana (personalul centrului, specialiști, reprezentant legal, orice alte persoane cu care copilul sau mama au intrat îmcontact în afara centrului) care a identificat abuzul sau are suspiciuni în acest sens Copilul/mama- victimă

Semnalările efectuate la alte persoane sau autorități abilitate, altele decât DGASPC, se constituie ulterior, în mod obligatoriu , în referiri ale acestora către DGASPC.

Persoana (angajatul) căreia i se relatează o situație de abuz sau neglijare de către un beneficiar sau o altă persoană va lua următoarele măsuri:

 • >  Va asculta cu mare atenție și fără să întrerupă relatările beneficiarului;

 • >  Va lua în serios toate detaliile relatate dc către beneficiar.

 • > Nu-și va manifesta de față de acesta panica, șocul, dezaprobarea sau altă reacție comportamentală de moment; va arăta înțelegere, sprijin și empatie.

Va aduce în cel mai scurt timp Ia cunoștința șefului de complex, responsabilului dc caz și psihologului cele relatate de beneficiar, sau orice suspiciune pe care o are în ceea ce privește o situație de abuz sau neglijare asupra acestuia sau asupra oricărui alt beneficiar din cadml centrului maternal. Va completa Fișa de semnalare obligatorie și evaluare inițială a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și trafic ale beneficiarului pe care o va trimite în format electronic în termen dc două ore de la momentul semnalării abuzului pc adresa office<â daaspcbv.ro

Șeful de complex va elabora nota dc informare (cu detalii din evaluarea inițială și demersurile tăcute, respective ce urmează a fi făcute dc membrii EM), pe aceeași adresă oficială a D.G.A.S.P.C. Brașov în termen de 48 de ore de la semnalarea evenimentului

Personalul care are suspiciunea sau identifică situații de abuz, neglijare și exploatare a beneficiarului în care sunt implicați alți membrii ai personalului din căsuță are obligația de a înștiința imediat șeful dc complex, care aplică legislația în vigoare. în situația în care șeful de complex nu semnalează aceste situații către conducerea D.G.A.S.P.C., personalul care a înștiințat șeful de complex arc obligația efectuării acestei semnalări.

Dacă este necesar, se va anunța, după caz, salvarea, poliția și/sau procuratura; aceste informări se consemnează și se înregistrează.

în situațiile urgente când variantele de mai sus nu pot fi utilizate din cauze obiective ( viața copilului este în pericol; copilul este grav rănit;copilul a suferit un abuz sexual;) se recomandă contactarea imediată a DGASPC Brașov, prin intermediul serviciului Telefonul Copilului. Informațiile sunt înregistrate de consilieriii din cadrul scrvciului TC într-o fișă care conține datele din fișa de semnalare corespunzătoare.

Procedură operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial, organizate ca centre maternale Cod: P.0.148

Ediția Nr. de ex.

Revizia -

Nr. de ex.»

Pagina 15 din 21

Exemplar nr.


Angajatul care a ascultat relatările beneficiarului, îl va informa pe acesta că aceste relatări vor fi aduse la cunoștință șefului de complex, care va lua măsurile care se impun.Va consemna situația de abuz și în Registrul de evidență a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență, menționând inclusiv instituțiile sesizate și, după caz, măsurile întreprinse.

5.4.1.3. Evaluarea inițială

în timpul procesului de sdmnlfare debutează evaluarea inițială. Aceasta reprezintă procesul prompt și sumar prin care este ascultată și verificată , într-o primă instanță informația cu privire la suspiciunea sau situația de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă violență asupra unui beneficiar (mamă sau copil)

Evaluarea inițială va putea stabili dacă:

 • -   Este într-adevăr o situație de abuz/violcnță/ncglijare/elc. și se vor urma pașii procedurali

 • -   Suspiciunea persistă , dar nu poate 11 probată, situație în care se va considera un caz activ pe o perioadă mai lungă dc tirnp, se va iniția o evaluare dctaliatățmedicală, psihologică, socială, juridică, evaluarea riscurilor)

 • -  Există riscuri identificate ce pol duce la o anumită formă de abuz

 • -   Semnalarea este nejustificată și/sau, dacă este cazul, intervenția se va reorienta către cauzele ce au detrminat o sesizare nefondată.

Persoana desemnată de către șeful dc complex pentru tratarea și gestionarea situațiilor de abuz, poate participa la evaluarea inițială a situației semnalate; în caz contrar, se asigură de derularea în condiții optime a procesului dc evaluare.

Completarea documentației necesare, nu va fi făcută în prezența beneficiarului pentru a evita culpabilizarea acestuia.

5.4.1.4. Modalități de rezolvare / soluționare a cazurilor semnalate

în funcție de rezultatele evaluării inițiale, specialiștii centrului maternal, în colaborare cu managerul de caz, planifică demersurile ce urmează a fi făcute.

Șeful de complex poate solicita constituirea unei comisii de anchetă pentru soluționarea problemei, (după caz).

Victima abuzului (mamă sau copil) beneficiază de ședințe dc consiliere, sprijin și suport pentru depășirea în condiții optime a situației.

După stabilirea modalităților de intervenție, responsabilul de caz, în colaborare cu MC și membrii echipei multidisciplinare elaborează fișele de monitorizare, după caz, revizuiesc PIP sau PPI, în funcție de măsurile propuse, obiectivele stabilite și perioada de monitorizare.(atât a victimei, cât și a presupusului agresor) Informațiile cu privire la situația beneficiarilor sunt consemnate în Rapoartele de reevaluare trimestriale.

Dacă abuzul a fost comis de către un copil, acesta va trece printr-un proces de evaluare implementat de către profesioniști din cadrul complexului sau din cadrul D.G.A.S.P.C., care vor propune și măsuri dc rezolvare a cazului;

Procedură operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea caziirilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial, organizate ca centre maternale Cod: P.0.148

Ediția Nr. de ex.

Revizia -

Nr. de ex. •

Pagina 16 din 21 Exemplar nr.


Dacă abuzul este comis de către un angajat al instituției, șeful de complex va propune formarea unei comisii de disciplină menite a sancționa angajatul vinovat, sancțiuni luate în conformitate cu legislația în vigoare;

în cazurile de abuz grav, angajatul va fi deferit spre anchetare poliției și procuraturii;

în Centrul maternul CASA MAMEI” este INTERZISĂ;

 • >  Agresarea verbală sau fizică a beneficiarilor

 • >  Orice fel de maltratare

 • >  Neglijarea

 • >  Orice formă de abuz fizic, sexual sau emoțional

 • >  Tratament inuman sau degradant

 • >  Umilirea

 • >  Exploatarea

 • >  Persecuția sau favorizarea unor beneficiari în detrimentul altora

 • >  Pedeapsa sub orice formă enumerate mai sus

Evitarea sau prelungirea timpului de semnalare a unui abuz sau ascunderea oricăror suspiciuni de abuz, neglijare sau exploatare a copilului, se sancționează conform legislației în vigoare.

Dacă beneficiarul manifestă un comportament inadecvat iar personalul nu poate gestiona corect acest comportament, se va cere sprijinul verbal sau în scris psihologului complexului care va evalua comportamentul și va propune măsurile de intervenție adecvate;

Șeful de complex în colaborare cu psihologul , asistentul social și responsabilul de caz al centrului evaluează periodic situațiile care ar putea conduce în timp la potențiale forme de abuz asupra beneficiarilor, luând în timp util măsurile care se impun pentru a evita aceste situații, beneficiarii fiind încurajați, sprijiniți să sesizeze orice forma de abuz sau suspiciune de abuz din partea personalului, a altor copii sau a altor persoane.

Psihologul complexului asigura prin metode specifice sprijin și consiliere psihologica copiilor care au fost intimidați sau discriminați. în cazul copiilor abuzați, neglijați sau exploatați, șeful de complex, asigură accesul acestora la servicii stabilite de managerul de caz sau alți specialiști din cadrul D.G.A.S.P.C.-Brașov.

5.4.1.5. Principii de lucru în CM

 • 1.  Respectarea interesului superior al copilului în toate acțiunile și deciziile care îl privesc pe acesta

 • 2.  Participarea mamei, persoanlului de îngrijire, în procesul de rezolvare a situației de abuz, neglijență, exploatare sau altă formă de violență.

 • 3. Evitarea și combaterea intervențiilor ce revictimeaza copilul/mama.

 • 4.  Munca în echipă multidisciplinară, în rețea interinstituțională, în parteneriat cu membrii ai familiei (după caz)


Procedură operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial, organizate ca centre maternale Cod: P.0.148

Ediția Nr. de ex.

Revizia -

Nr. de ex, -

Pagina 17 din 21 Exemplar nr.


 • 5. Asigurarea unei intervenții unitare și specializate pentru copil/mama minoră/gravidă sau adult victimă, cât și pentru presupusul făptuitor/agresor din cadrul sau din afara centrului.

 • 6.  Asigurarea și facilitarea accesului la servicii de sprijin și de specialitate pentru toți cei apropiați/implicați-membrii ai familiei, alți beneficiari, martori ele.

 • 7.  Asigurarea stabilității și continuității în îngrijirea, creșterea și educarea copilului, a tuturor condițiilor necesare pentru evitarea,separării copilului/copiilor de mamă.

 • 8.  Respectarea confidențialității și a normelor-dcotologice profesionale, fără prejudicierea activității de semnalare a situațiilor de abuz sau a activității de instrumentare a cazurilor.

 • 5.4.2. Derularea oprațiunilor și acțiunilor activității

  Nr. crt.

  Etape

  Intrările de informații

  Acțiuni

  Persoana responsabilă

  Instrumente utilizate

  Ieșirile de rezultate

  De la cine?

  Ce?

  I

  Identificarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau alte violențe asupra copilul ui/BEN

  CM

  Informări

  Prelucrări

  Consilieri

  -informarea personalului și a beneficiarilor cu privire la tipurile de abuz, indicatori de recunoaștere,modali tăți de semnalare a oricăror situații sau suspiciuni de abuz, neglijare, exploatare >au alte violențe asupra cuplului matnă-copil/gravidă

  -șef complex -EM

  -Materiale informative -Registrul informare / instruire /consiliere BEN -Registrul pt. instruire si informare personal -raport privind ședințele de consiliere

  Beneficiarii și persoanlul sunt consiliați și informațți cu privire la tipurile de neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență, tratamente inumane sau degradante, modalitatea de       j

  identificare și          |

  sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant.

  II

  Semnalarea și notificarea situațiilor de abuz, neglijare, exploatare sau alte violențe asupra beneficiarilor

  BEN

  EM

  Alte persoane

  Fișa de semnalare a cazului

  -preluarea informației cu privire la suspiciunea / situația de abuz, neglijare, exploatare sau alte violențe de la petent -transmiterea informației șefului de complex și MC -completarea Fișei de semnalare și trasmiterea acesteia la DGASPC-Bv.

  -persoana care a identificat sau a preluat 0 sesizare de abuz sau suspiciune de abuz / neglijare / exploatare l alte violențe

  -Fișa de semnalare obligatorie a situațiilor de abuz, neglijare, exploatare sau alte violențe asupra beneficiarului -Registrul de evidență a cazurilor de abuz, neglijență.

  CM aplică prevederile legale cu privire la semnalarea, către furnizorul de servicii/ organisme /instituții competente, a oricărei situații de abuz și neglijare identificată și ia toate măsurile de remediere, în regim

  1 dc urgență

i

-consemnarea

cazului în Registrul de evidență specific -anunțarea-după caz, a poliției / ambulanței / procuraturii / TC -elaborarea notei de informare către DGASPC

-șeful de complex

exploatare sau alte violențe -notă de informare

II

Evaluarea

■victima

Informații

- verificarea

-șef complex /

-note de

Procesul de et aiuare

inițială

-martori

relevante cu

informațiilor

EM

discuție

inițială determina

-alte

privire la caz

■evaluarea inițială a

-note de

stabilirea

surse

situației de către EM

discuție

veridicității

telefonică

informațiilor, a

-declarații

contextului.

-notă dc

cauzelor, riscurilor

întâlnire a EM

și modalităților de

intervenție

TV

Rezolvarea /

MC/RC

Rezultate ale

-analiza de caz a

Șef complex/

-notă de

CM asigură sprijin

soluționarea

evaluării

EM

EM

întâlnire a EM

psihologic și

cazurilor

Inițiale

-stabilirea

-raport cu

consiliere BEN

semnalate

concluziilor/

privire la

care au fost

MC

După caz.

recomandărilor

ședințele de

intimidați sau

informarea

/intervențiilor

consiliere

discriminați.

potent ului cu

-consiliere

-psiholog

-PIP

-în situația BEN.

pmirc la

psihologică

-PPI

abuzat:, neglijat;

soluționarea

-după caz-revizutre

MC/RC

sau exploatați, se j

I

cazului

PPI / PIP

facilitează accesul i

i

-dacă situația o cere.

MC

acestora și la alte

elaborarea notei de

servicii de

informare către

specialitate

solicitant

stabilite de

DGASPC

v

Monitorizare

RC/MC

Monitori-

-solicitarea

RC

-note de

CM asigură

/.are caz

informațiilor cu

informare

monitorizarea

privire la situația

-evaluare

situației

mamei/gravidei/copi

psihologică

beneficiarilor,

lului de la

-raport privind

victime ale oricărei

personalul CM sau

ședințele de

forme de abuz.

alte persoane

consiliere

neglijare, maltratare

implicate

-Raport dc

sau alte violențe.

-evaluare/consihcie

Psiholog

monitorizare a

precum și

psihologică

situației BEN

planificarea

-completarea

RC

-Raport de

activităților de

rapoartelor de

monilprizare a

prevenție și evaluare

monitorizare

evoluției

a riscurilor.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVProcedură operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial, organizate ca centre maternale Cod: P.0.148

Ediția

Nr. de ex.

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 19 din 21

Exemplar nr.


-întocmirea Rapoartelor trimestriale de reevaluare

EM/MC

copilului -Raport trimestrial de reevaluare

6. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Nr. crt.

GoMpartimentul

(postull/abțiu nea(opera ți unea)

REN.

RC/MC

SCm

CM

' '„£\

' EM

DGA

DG

0

1

2

3

4

5

7

1.

Identificarea cazurilor dc abuz, neglijare, exploatare sau alte violențe asupra copilului/BEN

E

V

Ap

Ap

2.

Semnalarea și notificarea situațiilor dc abuz, neglijare, exploatare sau alte violențe asupra beneficiarilor

E

E

V

Ap

V

V

3.

Evaluarea inițială

Av

Ap

Ap

4.

Rezolvarea / soluționarea cazurilor semnalate

Ap

V

Ap

Ap

V

5.

Monitorizare

_

V

..........Ap...........

7. Anexe, înregistrări, Arhivâri

--------1

Aprobă

Număr dc exemplare

Difuzare

Arhivare

Alte elemente

Nr. anexă

Denumirea anexei

Elaborator

Loc

Perioadă

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Fișa de semnalare a situațiilor de abuz, neglijare, exploatare sau alte violențe asupra beneficiarilor CM

-persoana care semnalează cazul

2

CM

DGASPC

CM

Conform NA

FO-

2.

Registrul de evidență a situațiilor de abuz, neglijare, exploatare sau alte violențc-CM

CM

l

CM

CM

Conform NA

R-

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BRAȘOV

Procedură operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial, organizate ca centre maternale Cod: P,O.148


Ediția

Nr. de ex.

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 20 din 21

Exemplar nr.


8. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale

Prezenta procedură este disponibilă la adresele:

http.7/serversio:8000/sites/iso/defau 1t. as px (pentru compartimentele/birourile/serviciile din cadrul DGASPC)

http;//86.125.107.106:8000/sites/iso/dcfault;aspx (pentru centrele și complexurile din subordinca DGASPC)

Scopul difuzării

Exemplar

nr.

Compartiment

Funcție

Nume și prenume

Data primirii

Semnătura

1

2

3

4

5

6

7

3.1.

aplicare

2

C.S. Săcele

Centrul matcrnal Casa Mamei S.M.C.R.

Șef complex

Șef serviciu

Rodica

Stoianovici

Gabriela M orara

3.2.

informare

2

S.M.C.R.

S.M.C.S.P.

Șef serviciu

Șef serviciu

Gabriela Morara Pescaro Monica

3.3.

arhivare

1

S.M.C.S.P.

Șef serviciu

Pescara Monica


Procedură operațională privind identificarea, semnalarea si soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial, organizate ca centre maternale Cod: P.0.148


Ediția Nr. de ex.

Revizia -

Nr. de ex. »

Pagina 21 din 21 Exemplar nr.


Anexa 1

CIRCUITUL DOCUMENTELOR


Șef complex <


Fișa de semnalare obligatorie a și evaluare ipițială a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic ale copilului / BEN


Registrul de evidență a cazurilor de abuz, neglijare, j exploatare și orice altă formă de violență CM ș> D.G.A.S.P.C.-BV

office@dgaspcbv.roRaport.

■ ședințele de consiliere i


' Proces verbal de întâlnire a EM-analiza de caz/concluzii


i PlP-copil revizuit             PPl-bcneficiar revizuit

"'rz:.r^zz_........

Notă de informarețrăspuns petent)-după caz '

,.î


-.............-.....—I.......n

I___Fișa de monitorizare a evoluției copilului


i

țFișa de monitorizare a situației beneficiarului


Raport trimestrial de reevaluare                               21

atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvălui-------------— -----,--jizată î$f poate exercita drepturile

prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată ff datată, transmisă pe adresa DGASPC Brașov. Totodată, vS solicităm ca datele cu caracter personal transmise săfie prelucrate In conformitate cu Regulamentul sus-mențlonat. “

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUIProcedură operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial, organizate ca centre maternale Cod: P.0.148


Ediția Nr. de ex.

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 18 din 21 Exemplar nr.